ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทึบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทึบ*, -ทึบ-

ทึบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทึบ (adj.) stifling Syn. โล่ง
ทึบ (adj.) dull See also: obtuse, stupid, slow-witted, foolish, idiotic, silly Syn. โง่, ทึ่ม Ops. ฉลาด
ทึบ (adj.) opaque (of glass, liquid, etc.) See also: cellophane (paper) Syn. ทึบแสง Ops. โปร่ง
ทึบ (adj.) dense See also: thick Syn. หนาทึบ, หนาแน่น Ops. โปร่ง
ทึบแสง (v.) opaque See also: dim
English-Thai: HOPE Dictionary
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
dense(เดนซฺ) adj. แน่น,หนาแน่น,หนาทึบ,โง่เต็มที่,ทึบมัว,มีแสงสว่างน้อย, See also: denseness n., Syn. compact
density(เดน'ซิที) n. ความหนาแน่น,ความแน่น,ความทึบ (แสง) ,ความโง่,มวลต่อหน่วยปริมาตร
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
dingy(ดิน'จี) adj. ทึมทึบ,สลัว,สกปรก,มอซอ,หดหู่ใจ,ดูdinghy, See also: dingily adv. ดูdingy dinginess n. ดูdingy, Syn. dull ###A. bright
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
dreary(เดรีย'รี่) adj. ซึ่งทำให้เศร้า,น่าเบื่อ,เศร้าซึม,ทึมทึบ. n. คนที่น่าเบื่อ,คนที่ซึมเศร้า, See also: drearily adv. dreariness n.
dull(ดัล) {dulled,dulling,dulls} adj.,vt.vi. ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่มีชีวิตชีวา,ด้าน,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ,ซบเซา,เชื่องช้า,ทู่,พร่ามัว,น่าเบื่อ,ไม่น่าสนใจ., See also: dullish adj. ดูdull dulness n. ดูdull dullness n. ดูdull dully adv. ดูdull
indian paperกระดาษบางทึบและเหนียว
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
opacity(โอแพส'ซิที) n. ความทึบ,ความขุ่นมัว,สิ่งทึบแสงหรือขุ่นมัว,ความเข้าใจยาก,ความมีปัญญาทึบ, Syn. density
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
rarefied(แร'ริไฟดฺ) adj. สูงสุด,สูงส่ง,หายาก,ไม่ทึบ,ไม่หนาแน่น,บาง,ในวงแคบ, Syn. lofty
sarcomereเป็นหน่วยของกล้ามเนื้อลายซึ่งประกอบด้วยแถบโปร่งแสง I-band หนึ่งซีก และ แถบทึบแสง A-band
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
thickset(ธิค'เซท') adj. หนาทึบ,แน่นหนา,อัดแน่น,หยาบ,กำยำ. n. พุ่มไม้หนา,พงไม้หนา
English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
blockhead(n) คนโง่,คนปัญญาทึบ
brainless(adj) ไม่มีสมอง,โง่,ไม่มีปัญญา,ปัญญาทึบ
dense(adj) หนาแน่น,แน่น,ทึบ,เต็มที่,โง่
dim(adj) ทึบ,หมอง,มัว,สลัว,ไม่สว่าง,ไม่แจ่มใส,คลุมเครือ,มืดมัว
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dunce(n) คนโง่,คนทึ่ม,คนปัญญาทึบ
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
heavy(adj) หนัก,รุนแรง,ทึบ,สงัด,หนา,มืดมัว,ดก,คับคั่ง,เพียบ
impervious(adj) ผ่านไม่ได้,ทึบ,เข้าไม่ได้,ไม่อนุญาต
jungle(n) ป่า,พง,ป่าทึบ
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว
thick(adj) หนา,แน่น,ทึบ,ข้น,มัว,ขุ่น,ทึ่ม,โง่
thickness(n) ความหนา,ความข้น,ความทึบ,ความแน่น,ความโง่,ความชุลมุน
translucent(adj) โปร่งแสง,มัว,ทึบ,ฝ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dull(เสียง) ทึบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gouacheสีน้ำทึบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hermetical; hermetic-ทึบอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obtuseทื่อ, ทึม, ทึบ, ตื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
opacity๑. ภาวะทึบแสง๒. จุดทึบแสง, บริเวณทึบแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
silhouetteภาพเงาทึบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Burnt Outทึบไม่มากแสงผ่านสะดวก [การแพทย์]
Densityทึบ,ความหนาแน่น,เงาทึบ,ความแน่น,เดนซิตี,ความทึบ [การแพทย์]
Atelectasisอะตีเล็คเตซิส, เนื้อปอดทึบ, ถุงลมปอดแฟบ, ปอดแฟบ, ปอดไม่ขยาย, เนื้อปอดแฟบ, การยุบแฟบของปอด, เนื้อปอดทึบไปหมด, อะทีเลคเทซิส, ถุงลมโป่งพอง [การแพทย์]
Bariumแบเรียม,แบเรี่ยม,สารทึบรังสี,สารประกอบธาตุแบเรียม [การแพทย์]
Cortical Alveolar Plateกระดูกทึบรอบเบ้าฟัน [การแพทย์]
Dullเจ็บตื้อๆ,ปัญญาทึบ,ตื้อ [การแพทย์]
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Infusion Hepatotomographyการฉีดสารทึบรังสีเข้าหลอดเลือดดำ [การแพทย์]
Mottled Appearanceหย่อมขาวทึบที่ไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
slitสลิต, ช่องเล็กยาว, ช่องแคบและยาวบนแผ่นวัตถุทึบแสงใช้เป็นทางผ่านของแสงหรืออนุภาค [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
claustrophobia (n.) โรคกลัวที่ปิดทึบ
cloudness (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. darkness
darkness (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. cloudness
epidiascope (n.) อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ Syn. episcope
episcope (n.) อุปกรณ์ที่ใช้ขยายภาพของวัตถุที่ทึบแสงและโปร่งแสงให้ไปตกบนจอภาพ
jungle (n.) ป่าทึบ See also: ป่า, ดงป่า Syn. forest, woods
luxuriant (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, overgrown
opacity (n.) ความทึบ See also: การขุ่นมัว Syn. cloudness, darkness
rainforest (n.) ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก
rank (adj.) รกทึบ See also: เจริญงอกงามเกินไป, หนาแน่นเกินไป Syn. lush, luxuriant, overgrown
smeghead (sl.) คนปัญญาทึบ See also: คนโง่
thick (adj.) หนาทึบ See also: ยากที่จะมองผ่านไปได้ Syn. dense Ops. thin
thickset (adj.) หนาทึบ See also: แน่นหนา Syn. stout, stubby
turbidity (n.) ความทึบ
turbidness (n.) ความทึบ
zinc oxide (n.) สารสำหรับทำกระจกทึบแสงหรือไม้ขีดไฟ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I'm afraid as it stands, with no documentation...สีมันทึบ ๆยังไงไม่รู้ ที่ผมกลัวคือไม่มีหลักฐานอะไรด้วย
I should not be too aggressive.สมองเค้าสั่งงานเร็วมาก สำหรับพวกสมองทึบอ่ะนะ
Who stayed in labor without painkillers so you wouldn't turn dim-witted like your cousin Jimmy?ตอนคลอดก็สู้กัดฟันทน ไม่ใช้ยาแก้ปวด ...เราจะได้ไม่โตมาสมองทึบ เหมือนเจ้าจิมมี่ญาติเราน่ะ
She was walking home through the woods, thinking how hungry her kids might be.เธอกำลังเดินกลับไปบ้านของเธอ โดยผ่านป่าทึบแห่งหนึ่ง.. ป่านนี้ลูก ๆ ของเธอ คงหิวมากแล้วนะ
I know, i know. Through the fog.ผมรู้ ผมรู้ ฝ่าหมอกทึบ
It's cut off by these canyons here --Rough terrain, dense forest,ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ป่าทึบ
Well, I must say, you two are anything but dull.ผมขอบอกว่าคุณ 2 คนนี่มันหัวทึบจริงๆ
Boys, we got too much cloud cover.เด็ก ๆ บนนี้เมฆทึบเกินไป
I've never seen so many dense and convoluted ideas in my life, but we need to search them all for clues to his identity.ผมไม่เคยเห็นความคิดที่หนาทึบและวกวนขนาดนี้มาก่อน แต่เราก็ต้องค้นมันให้ทั่ว เพื่อหาเบาะแสของตัวตนเขาให้ได้
Only the brainless waste money on useless things like that and bragใครเสียเงินซื้อไปต้องปัญญาทึบแน่เลย มันเป็นการโอ้อวดกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์เช่นนั้น
The work is done in the predictably dull fashion of Currier Ives.ถูกวาดขึ้นมาจากจินตนาการทึบๆ ของ Currier Ives
Dark shingles are the way to go.หลังคาสีทึบเหมาะที่สุดเลย
That was my role, I was good at it.ผมหัวทึบกว่า ผมเป็นแบบนี้ ทำอะไรไม่ได้เรื่อง
Spent eight hours in a sealed Room, no ac, no ventilation.ทำงาน 8 ชั่วโมง ในห้องปิดทึบ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีหน้าต่าง
Windows are painted over, no sign of life.หน้าต่างถูกทาปิดทึบ ไม่มีคน
A dog doesn't care if you're rich or poor... clever or dull, smart or dumb.หมาน่ะไม่สนใจหรอก ว่าคุณจะรวยหรือจน หัวดีหรือหัวทึบ ฉลาดหรือโง่
Clouds rolled in.กลุ่มเมฆม้วนตัวเข้ามาหนาทึบ.
A dense atmosphere, thick with water vapor, full of carbon dioxide.บรรยากาศหนาทึบไปด้วยไอน้ำ ซึ่งเต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์
You wanted to know where he is, you dumb flatfoot.แกอยากรู้ฉันก็บอกให้แล้วไง ไอ้อ้วนปัญญาทึบ
This guy's mobile. most likely in a SUV. low-profile, mute in color.เขาค่อนข้างอิสระ ขับเอสยูวีไม่เป็นที่สังเกต สีทึบ
I was in a forest with your father.ว่าฉันอยู่ในป่าทึบ พร้อมกับพ่อเธอ
And the Valium will take care of any claustrophobia you might be feeling.และยาแวเลี่ยมก็จะช่วยให้ ไม่เกิดความกลัวที่ปิดทึบ ที่คุณอาจจะรู้สึกด้วย
I'm not worried about claustrophobia, Peter.ผมไม่ได้กลัว ที่ปิดทึบหรอกปีเตอร์
I'm a cantankerous old soldier but not too stubborn to admit when I'm wrong.ฉันเป็นทหารเก่าแก่ แต่ก็ไม่หัวทึบเกินกว่าจะยอมรับเมื่อตัวเองผิด
Feel like I'm driving a Lamborghini around with a car cover on.มันเหมือนผมขับรถที่ ลัมเบอร์กีนี่ ด้วยรถที่ปิดทึบ
I mean, for somebody who just lost his father, you're pretty dense.หมายถึง ใครสักคน ที่อาจเสียพ่อเขาไป - นายนี้ทึบเสียจริง - นายเพิ่งพูดอะไรออกมาน่ะ?
The Plexiglas at this point is a foot thick.แผ่นกระจกทนความร้อนที่ใช้นี่ มันหน่าทึบ
Proceed to the highlighted route.ดำเนินการตามเส้นทาง ที่ระบายเส้นทึบ
So, what you're saying is, there could be, you know, male parts all just embedded here in this big slab of concrete?คุณกำลังบอกว่า มันอยู่ตรงไหนได้บ้างนั่นเหรอ ชิ้นส่วนของเพศชาย ทั้งหมดฝังอยู่ตรงนี้ ในคอนกรีตหนาทึบตรงนี้
Okay, so let me guess-- you want the whole slab of concrete shipped back to the Jeffersonian, right?เอาล่ะ ขอให้ผมเดา คุณต้องการให้ส่วน ที่หนาทึบทั้งหมดนี้ ที่เป็นคอนกรีตหายท้องขึ้นมา แล้วนำไปที่เจฟเฟอร์โซเนี่ยน ใช่ไหม?
In close situations, I get a little nuts, and I don't know, you know, what's... - no, no, no! - Hey, hey!ฉันจะคุมตัวเองไม่ค่อยได้ เวลาอยู่ในที่ปิดทึบ ไม่นะ! สวัสดี
Over the brazilian rain forest.เหนื่อป่าหนาทึบในบราซิล
Is reportedly lost over the brazilian rain forest.ถูกรายงานว่าสูญหาย เหนือป่าทึบของบราซิล
They... they say that bolder colors are coming back, so I thought I'd...กูรูแฟชั่นบอกว่าเทรนสีทึบๆ กำลังมาแรง งั้นผมเลยคิดว่า...
WHEN IT REACHES ITS PEAK. AND IF YOU CAN CATCH IT AND WATCH JUST THAT LITTLE BIT OF AN EVENT,มันหดตัวลงไปหรี่รัฐทึบ
I carved through that thick brush as fast as a jungle cat.ข้าใช้มันผ่านป่าที่หนาทึบมาได้ - ข้าวิ่งสุดฝีเท้าเหมือนกับแมวป่า
However, the other dull-headed cooks may follow your example, so I will explain once and once only.ไงก็ตาม พวกหัวทึบคนอื่นๆ อาจจะทำตามเธอได้ ดังนั้นฉันจะอธิบายแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้น
Then you'd be an idiot. Or lack a brain.ถ้าฉันเชื่อคุรนั่นก็แปลว่าฉันหัวทึบ ไม่ก็ไง่มาก
You're slow-witted, humorless, unsentimental, uncaring of others.แกมันสมองทึบ ไม่ตลก ไม่อ่อนไหว ไม่ใส่ใจคนอื่น
I got into some meat head from New Haven.ฉันฉะกับเจ้าหัวทึบจากนิวเฮเว่น ฉันซัดฟันมันหลุดไปสองซี่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทึบ
Back to top