ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่หนึ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่หนึ่ง*, -ที่หนึ่ง-

ที่หนึ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่หนึ่ง (adv.) first Syn. อันดับแรก, อันดับหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)
binary searchการค้นหาแบบทวิภาคหมายถึง วิธีการค้นหาโดยใช้ระบบแบ่งครึ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็นสองส่วน การค้นหาตัวที่ต้องการจะต้องเลือกหาจากข้อมูลทีละส่วน โดยใช้วิธีเดิมคือแบ่งเป็นสองส่วนย่อย หากพบในส่วนที่หนึ่ง ก็ไม่ต้องเสียเวลาหาในอีกส่วนหนึ่งอีกต่อไป
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
champion(แชม'เพียน) n. ผู้ชนะเลิศ,นักต่อสู้,นักรบ -vt. ป้องกัน,สนับสนุน,กระทำเป็นแชมเปี้ยน -adj. เป็นที่หนึ่งของคนแข่งขันทั้งหมด
data forkส่วนข้อมูลแฟ้มข้อมูลที่ใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอชทุก ๆ แฟ้มจะประกอบด้วยสองส่วน ส่วนที่หนึ่งนั้น เรียกว่า ส่วนข้อมูล (data fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อมูลจริง ๆ ที่โปรแกรมนั้น ๆ จะต้องใช้ ส่วนที่สองเรียกว่า ส่วนทรัพยากร (resource fork) หมายถึงส่วนที่เป็นข้อคำสั่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโปรแกรม ซึ่งจะเป็นตัวทำงานให้ หรือไม่ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีไว้ เพื่อให้ใช้โปรแกรมนั้น ๆ ได้ครบถ้วน เช่น การกำหนดแบบอักษร (font) สัญรูป (icon) รายการเลือก (menu) เป็นต้น
electronic numerical inteมักเรียกด้วยชื่อย่อว่า ENIAC (อ่านว่า อีนีแอ็ก) เป็นชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นโบราณ (ยุคที่หนึ่ง) มีขนาดใหญ่มาก มีหลอดสูญญากาศเป็นหน่วยความจำถึง 180,000 หลอด สร้างขึ้นราวทศวรรษ 1940ดู first generation computer ประกอบ
first(เฟิร์สทฺ) adj. แรก,ที่หนึ่ง,adv. ก่อน,เป็นครั้งแรก,เป็นอันดับแรก,ข้อที่ 1,สมัครใจ.
fore(ฟอร์) adj. ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,หัวเรือหน้าสุด,ที่หนึ่ง,แรกเริ่ม,ก่อน,ไปข้างหน้า. adv. ที่หัวเรือ,ไปทางหัวเรือ,ก่อน,ไปข้างหน้า -Phr. (fore and aft หัวและท้ายเรือ) . n. หัวเรือ,ส่วนหน้า,เสากระโดงหน้า -prep.,conj. ก่อน
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
hundredth(ฮัน'ดริดธฺ) adj. ที่หนึ่งร้อย,เป็นหนึ่งใน100 ส่วนเท่า ๆ กัน. -n. ส่วนที่ร้อย,สมาชิกลำดับที่ร้อย
itinerancy(ไอทิน'เนอเรินซี) n. การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,การธุดงค์,กลุ่มผู้เดินทางไปในที่ต่าง ๆ ,การหมุนเวียนไปประจำที่ต่าง ๆ, Syn. itineracy
itinerate(ไอทิน'นะเรท) vt. เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง,เร่ร่อน,ท่องเที่ยว,เดินทางและทำงานในที่ต่าง ๆ, See also: itineration n.
jackpotn. เงินกองกลางที่พอกขึ้นในการเล่นการพนันหรือโป๊กเกอร์รางวัลใหญ่,รางวัลที่หนึ่ง,เงินพนันจำนวนมาก. -Phr. (hit the jackpot ประสบความสำเร็จมาก,ประสบโชคลาภอย่างกะทันหัน), Syn. jack pot
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
localise(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
localize(โล'คะไลซ) vt. ทำให้จำเพาะอยู่เฉพาะส่วนเฉพาะที่,จำกัด,จำกัดวง. vi. รวมอยู่ในที่หรือท้องที่หนึ่ง,จำกัดวง., See also: localizable adj. ดูlocalize localization n. ดูlocalize localizer n. ดูlocalize, Syn. limit,locate,c
locomotion(โลคะโม'เชิน) n. การเคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกทีหนึ่ง,การเคลื่อนที่,อำนาจการเคลื่อนที่, See also: locomote vi. ดูlocomotion, Syn. progress,movement,advance ###A. stillness,rest
master keyn. ลูกกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายกุญแจในสถานที่หนึ่ง
page breakตำแหน่งแบ่งหน้าคำนี้มีใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หรือโปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) หมายถึง ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนหน้าใหม่ โดยปกติการเปลี่ยนหน้าจะทำได้ 2 แบบ คือ แบบเปลี่ยนไปเองโดยอัตโนมัติ หมายถึง การพิมพ์ได้มาถึงจุดสิ้นสุดของหน้าที่โปรแกรมกำหนดไว้ ก็จะขึ้นหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ หากมีการลบหรือเพิ่มข้อความหรือภาพ ก็จะกระทบมาถึงตำแหน่งนี้ด้วย ส่วนแบบที่สอง คือ การกำหนดตำแหน่งที่จะขึ้นหน้าใหม่ โดยใช้คำสั่งกำหนดว่าจะให้เป็นที่หนึ่งที่ใด เมื่อถึงจุดนี้แล้ว เลขหน้าก็จะเปลี่ยนไปให้ เท่ากับเป็นการขึ้นหน้าใหม่เช่นกัน
platoon(พละทูน') n. หมวด,หมวดทหาร,หมวดตำรวจ หมวดเล็ก,กลุ่มคน,กลุ่มนักฟุตบอลประจำหน้าที่หนึ่ง ๆ vt. จัดเป็นหมวด,จัดเป็นกลุ่ม,จัดเป็นกอง, Syn. unit,group
prima(พรีมะ) adj. ตัวชูโรง,ที่หนึ่ง,อันดับหนึ่ง
somewhereadv. บางแห่ง,บางที่,ที่ใดที่หนึ่ง n. ที่ที่ไม่แน่นอน,ที่ใดที่หนึ่ง
second generation computeคอมพิวเตอร์ยุคที่สองหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ราวทศวรรษ 1960 จนถึงต้น 1970 มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ มีขนาดเล็กว่ายุคที่หนึ่งมาก ใช้กำลังไฟน้อยลง และให้ความร้อนน้อยลงด้วย เพราะหน่วยความจำที่ใช้เป็น วงจรที่ประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ (transistor) แทนที่จะเป็นหลอดสุญญากาศเหมือนยุคที่หนึ่ง ส่วนหน่วยความจำช่วย (auxiliary memory) นิยมใช้เทปหรือแถบบันทึก และจานบันทึก การนำข้อมูลเข้าและการแสดงผล สามารถทำได้ควบคู่ไปกับการคำนวณ เริ่มรู้จักใช้ระบบปฏิบัติการ (operating system) ควบคุมดูแลการทำงานของคอมพิวเตอร์
English-Thai: Nontri Dictionary
first(adj) เริ่ม,แรก,ก่อน,สำคัญที่สุด,ที่หนึ่ง,เอก,ต้น
fore(adj) ข้างหน้า,ด้านหน้า,แรกเริ่ม,ก่อน,ที่หนึ่ง
headmost(adj) ทีแรก,ก่อนเพื่อน,นำหน้า,อยู่หน้า,เป็นที่หนึ่ง
millionth(adj) ที่หนึ่งล้าน,ที่ล้าน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abscissaพิกัดที่หนึ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
atlas๑. กระดูกคอชิ้นที่หนึ่ง๒. หนังสือภาพ (การแพทย์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fist bicuspid tooth; first bicuspid; first bicuspid tooth; first premolar; first premolar tooth; frist premolarฟันกรามน้อยซี่ที่หนึ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
gatewayเกตเวย์ อุปกรณ์สำหรับเืชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างกัน ประตูทางออกในการสื่อสารข้อมูลระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย [คอมพิวเตอร์]
Instar, Firstอินสะตาร์ที่หนึ่ง [การแพทย์]
Mobility การย้าย ดู Residential Mobility (Residential Mobility หมายถึง การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น, ดู Spatial Mobility (Spatial Mobility หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ ) [สิ่งแวดล้อม]
transpose of a matrixเมทริกซ์สลับเปลี่ยน, เมทริกซ์ที่ได้จากการเขียนเมทริกซ์ A ใหม่โดยนำสมาชิกในแถวที่ 1 ของ A ทั้งแถวมาเรียงกันเป็นหลักที่หนึ่งของเมทริกซ์ใหม่ และนำสมาชิกในแถวที่ 2 ของ A  ทั้งแถวมาเรียงเป็นหลักที่สองของเมทริกซ์ใหม่และต่อ ๆ ไป เมทริกซ์ที่ได้เรียกว่าทรานสโพสของ A เขียนแทนด้วยสัญลัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
earliest (adj.) ที่หนึ่ง See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง Syn. initial Ops. last
first (adj.) ที่หนึ่ง See also: หนึ่ง, แรก, แรกสุด, อันดับหนึ่ง Syn. initial, earliest Ops. last
100th (adj.) ที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อย Syn. hundredth
adjourn (vi.) ออกจากที่นัดพบ (ไปยังอีกที่หนึ่ง) See also: ย้ายที่ (ไปยังที่อื่น)
aestivation (n.) การใช้เวลาในฤดูร้อน ณ สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ)
also-ran (n.) ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม
ambulant (adj.) ที่เคลื่อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง Syn. walking
ambulatory (adj.) ที่เคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง Syn. movable
centesimal (adj.) ที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งร้อย Syn. hundredth, 100th
champion (adj.) ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด See also: ดีเยี่ยม, ยอดเยี่ยม Syn. excellent, prizewinning, very good, well
estivation (n.) การใช้เวลาในฤดูร้อน ณ สถานที่สถานที่หนึ่ง (คำทางการ) Syn. aestivation
evict (vt.) ขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) See also: ไล่ออกไป (จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) Syn. eject, expel, remove
evictee (n.) คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) See also: คนที่ถูกไล่ที่ Syn. expellee
expellee (n.) คนที่ถูกขับไล่ (ออกจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง) See also: คนที่ถูกไล่ที่
first (n.) คนหรือของที่เป็นอันดับที่หนึ่ง Ops. last
from pillar to post (idm.) จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
get anyplace (phrv.) ไปถึงหรือมาถึงที่ใดที่หนึ่ง Syn. get somewhere
get anywhere (phrv.) ไปถึงหรือมาถึงที่ใดที่หนึ่ง Syn. get anyplace, get somewhere
go into (phrv.) เข้าไปหรือเดินทางไปยัง (ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ) Syn. go on
habitancy (n.) การอยู่ในสถานที่หนึ่ง (ของบุคคล) See also: การอยู่ในที่นี้ Syn. residence, inhabitance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She won first prize in the lotteryเธอถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
I have a reservationฉันจองไว้ที่หนึ่งแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, number one, Hopkins.โอ้! ที่หนึ่ง ฮ็อบกินส์
"Harkon Umber, first of his name, born to Lord Hother Umber and Lady Amaryllis Umber in the 183rd year after Aegon's landing, at the last hearth."ฮาร์คอน อัมเบอร์ ที่หนึ่ง เกิดแด่ลอร์ดโฮเธอร์ อัมเบอร์ และท่านหญิงแอมมาลิลิส อัมเบอร์ หนึ่งร้อยแปดสิบสามปี หลังจากเอย์กอนตั้งรากฐาน
See, I think my problem is that I have to be the best ever at everything that I do.นิสัยผมต้องเป็น ที่หนึ่ง ของทุกอย่างที่ผมทำ
First, once waste!ที่หนึ่ง,เป็นของไร้ประโยชน์
First... every time.ที่หนึ่ง... ทุกทีเลย
At one of the first Christmas lectures,ที่หนึ่งของการบรรยายคริสมาสต์แรก
First place in law school?ที่หนึ่งของคณะนิติศาสตร์?
Top of your class at the academy, high marks across the board-- that's great.ที่หนึ่งของชั้น คะแนนสูงทุกวิชา ยอดเยี่ยม
Top of my class, honor society in graduate school, youngest psychologist ever to--ที่หนึ่งของชั้น ชมรมเกียรตินิยม ระดับบัณฑิต นักจิตวิทยาอายุน้อยที่สุดที่... ..
That one with the large ned.ที่หนึ่งครับ คุณจำได้ คือหนึ่งเดียวกับเน็ดขนาดใหญ่
Where does one begin?ที่หนึ่งจะเริ่มต้นอย่างไร
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
One where he doesn't feel inadequate or rejected.ที่หนึ่งซึ่งเขาไม่ได้รู้สึก ไม่มีประสิทธิภาพหรือถูกปฎิเสธ
Which one you want?ที่หนึ่งที่คุณต้องการได้หรือไม
One of the places you probably want to try and avoid, really.ที่หนึ่งที่คุณต้องลอง และหลีกเลี่ยง จริงๆ
Which one will make you the "first?"ที่หนึ่งที่จะทำให้คุณเป็น 'ครั้ง แรก
Which one has the chapter about dropping the telly on your head?ที่หนึ่งที่มีบทที่เกี่ยวกับการวางโทรทัศน์ในหัวของคุณหรือไม่
A female, dark red coat.ที่หนึ่งนาฬิกา\ ผู้หญิงผิวดำ เสื้อโค๊ดแดง
Your one and only source into the scandalous lives of Manhattan's elite.ที่หนึ่งและที่เดียว ของข่าวซุบซิบของชาวไฮโซแห่งแมนฮัทตัน
First in Tientsinที่หนึ่งแห่งเทียนสิน
That one, yes, but not that one.ที่หนึ่งใช่ แต่ไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง
First in your class at Northwestern med.ที่หนึ่งในชั้น โรงเรียนการแพทย์นอร์ทเวสต์เทิร์น
Number one in your class, winner of the Chad Kennedy top young scientist prize -- all that on top of being Keeper of the Word.ที่หนึ่งในชั้นเรียน ชนะเลิศรางวัลแชด เคเนดี้ สุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ทั้งหมดนั่นก่อนจะมาเป็น\ คนที่รักษาพระวจนะ
The one on Candelaria and Monroe.ที่หนึ่งในแคนเดลาเรียและมอนโร
For a member of the Fox River eight to be out there lookingที่หนึ่งในแปดของผู้ที่แหกคุกฟ็อกซ์ริเวอร์ จะออกไปข้างนอกเพื่อตามหา
That one goes next to that one.ที่หนึ่งไปถัดจากที่หนึ่ง
One does not want to go.ที่หนึ่งไม่ต้องการที่จะไป
Not bad, says I.ไม่ได้เลวร้ายครั้งที่หนึ่งกล่าวว่า
There must be somewhere in England where one can find sanctuary to think.จะต้องมีที่ไหนสักแห่งใน ประเทศ อังกฤษ ที่หนึ่งสามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นานพอที่จะหลบหนี
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน?
I'd like one ticket to Chicago. No baggage.ขอตั๋วไปชิคาโกที่หนึ่งครับ ไม่มีกระเป๋า
Do our regular set. First tune.ทำตามกำหนดการปกติของเรา อันดับที่หนึ่ง
It's the proportions, one by four by nine.มันเป็นสัดส่วนที่หนึ่งโดยสี่ โดยเก้า
Look at the one with the blue breast on the branch...ดูที่หนึ่งที่มีเต้านมสีฟ้าสาขา ...
You know how he is. Your father? Yeah.- ใช่ พ่อคนดีไง ดีที่หนึ่งเลย
It's another hotel where they do their mambo act.โรงแรมอีกที่หนึ่ง ที่พวกเขาไปโชว์ แมมโบ้ กัน
He is a scientist like Yakov, at one of the ministries.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนยาโคฟที่หนึ่งของกระทรวง
We have met before someplace, no, what, maybe, yes?เรา เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง
Like? -Ah, rule number one: I can't kill anybody.เช่น อา กฏข้อที่หนึ่ง ข้าฆ่าใครไม่ได้
'Twas a long time ago, longer now than it seems... in a place that perhaps you've seen in your dreams.นานมาแล้ว ... นานมากกว่าที่เคยเป็น ในที่ที่หนึ่ง ซึ่งบางทีคุณอาจจะพบได้แค่ในฝัน

ที่หนึ่ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่หนึ่ง
Back to top