ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายทอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายทอด*, -ถ่ายทอด-

ถ่ายทอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถ่ายทอด (v.) broadcast See also: transmit, relay
ถ่ายทอด (v.) teach See also: instruct, pass on, impart Syn. สอน
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดความรู้ (v.) pass on knowledge See also: teach
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดวิชา (v.) pass on knowledge See also: teach Syn. ถ่ายทอดความรู้
ถ่ายทอดสด (v.) broadcast live
English-Thai: HOPE Dictionary
cable tvระบบทีวีตามสาย โดยถ่ายทอดรายการไปยังเครื่องรับตามสายของลูกค้า
colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcast {colorcastv.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
colourcasts}v.,n. (การ) ถ่ายทอดโทรทัศน์สี
communicate(คะมิว'นิเคท) {communicated,communicating,communicates} vt. ให้ความรู้,ส่ง,ถ่ายทอด,ติดต่อ,บอกแจ้ง vi. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ, See also: communicator n., Syn. convey
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร
conduction(คันดัค'เชิน) n. การนำ,การเป็นสื่อนำ (ไฟฟ้า/ความร้อน กระแสอื่น ๆ) ,การถ่ายทอด,การนำกระแสประสาท
convey(คันเว') {conveyed,conveying,conveys} v. ขนส่ง,นำ,พา,นำไป,ถ่ายทอด,ถ่ายเท,โอน, Syn. move,carry
crc(ซีอาร์ซี) ย่อมาจากคำ cyclic redundancy check หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
cyclic redundancy checkการตรวจสอบด้วยส่วนซ้ำซ้อนแบบวนใช้ตัวย่อว่า CRC หมายถึง เทคนิคการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการบันทึกหรือถ่ายทอดข้อมูล มักจะใช้วิธีการวนทำซ้ำ เพื่อทบทวนดูความแม่นตรง ถ้ามีที่ผิด การทำสองครั้งย่อมจะให้ผลไม่ตรงกัน
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน
entail(เอนเทล') vt.,n. (การ) นำมาซึ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ตกทอดหรือถ่ายทอดแก่,ภาวะที่ทำให้ถูกพัวพัน, See also: entailer n. ดูentail entailment n. ดูentail, Syn. imply
heredity(ฮิเรด'ดิที) n. พันธุกรรม,ลักษณะกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอด
incommunicable(อินคะมิว' นะคะเบิล) adj. ติดต่อกันไม่ได้, ถ่ายทอดออกเป็นคำพูดไม่ได้, ไม่ชอบพูดจา., See also: incommunicability, incommunicableness n. incommunicably adv.
instant replayการถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันที
laser printerเครื่องพิมพ์เลเซอร์หมายถึง เครื่องพิมพ์แบบหนึ่งที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการสร้างภาพและถ่ายทอดลงสู่กระดาษด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร) ความ เร็วของเครื่องพิมพ์เลเซอร์นั้นวัดกันเป็นหน้าต่อนาที (ppm) เช่น 10 หน้าต่อนาที เป็นต้น (เพราะพิมพ์ครั้งละหนึ่งหน้า) ส่วนคุณภาพของการพิมพ์นั้น วัดเป็นจุดต่อนิ้ว (dpi) เช่น 600 จุดต่อ 1 นิ้ว ยิ่งมีจุดมาก แสดงว่ามีความละเอียดมาก ภาพจะคมชัดกว่าภาพที่มีจุดน้อยหรือมีความละเอียดน้อย ดู dot matrix printer เปรียบเทียบ
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
newscast(นิวซ'คาสทฺ) n. การถ่ายทอดข่าว, See also: newscaster n.
nucleoliเป็นจุดเล็ก ๆ ในนิวเคลียส ซึ่งเป็นก้อนของ RNA มี chromaitin granule เป็นเม็ดเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วไปใน nucleoplasm ประกอบด้วย deoxyribonucleic acid (DNA) ซึ้งเป็นส่วนสำคัญในการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
pantelegraphn. โทรเลขถ่ายทอดภาพ
pickup(พิค'อัพ) n. การเก็บขึ้น,คนที่รู้จักโดยบังเอิญ,รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก,สถานีถ่ายทอดสด,เครื่องเก็บ,คนหรือสินค้าที่บรรทุก. adj. ผสมผสานกันชั่วคราว
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
presentation graphicsภาพเพื่อการนำเสนอหมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทที่มุ่งไปในด้านการนำเสนอผลงานที่ชวนให้ประทับใจ โดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้ประกอบการบรรยาย หรืองานประชาสัมพันธ์ เป็นต้นว่า จะต้องสามารถแปลงตัวเลขใน ตารางจัดการ เป็นผังงาน กราฟ ฯ แล้วสามารถนำข้อความ ภาพ และเสียง หรือที่เรียกว่า สื่อหลายแบบ (multimedia) มาจัดเสนอในรูปแบบที่จะดึงดูดใจให้ดูน่าเชื่อถือ กับทั้งอาจจัดทำเป็น สไลด์ หรือแสดงบนจอภาพแล้วถ่ายทอดออกทางเครื่องฉายข้ามศีรษะ (overhead projector) ได้ นับเป็นการแสดงถึงเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างหนึ่ง โปรแกรมที่ใช้กันมาก ก็มี Freelance, HiJack ฯ
propagate(พรอพ'พะเกท) vt. เผยแพร่,แพร่พันธ์,แพร่ข่าว,เพิ่ม,เพิ่มทวี,ถ่ายทอด. vi. แพร่พันธุ์,เพิ่มทวี., See also: propagative adj. propagator n. propagatory,adj.
propagation(พรอพพะเก'เชิน) n. การเผยแพร่,การแพร่พันธ์,การแพร่ข่าว,การเพิ่มทวี,การถ่ายทอด.
radio(เร'ดิโอ) n. วิทยุ. adj. เกี่ยวกับวิทยุหรือใช้รังสี. -v. ถ่ายทอดโดยวิทยุ
radiophoto(เร'ดิโอโฟ'โทกราฟ) n. ภาพที่ถ่ายทอดโดยวิทยุ., See also: radiophotography n ., Syn. radiophotogram
radiophotograph(เร'ดิโอโฟ'โทกราฟ) n. ภาพที่ถ่ายทอดโดยวิทยุ., See also: radiophotography n ., Syn. radiophotogram
radiotelephone(เรดิโอเทล'ละโฟน) n.,v. (ส่ง) โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดโดยคลื่นวิทยุ,วิทยุโทรศัพท์., See also: radiotelephony radiotelephonic adj.
relay(รีเล') {relaid,relaying,relays} vt. ถ่ายทอด,สิ่งเป็นทอด ๆ ,ผลัดเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร,วางใหม่,นอนใหม่,ปูใหม่ vi. ถ่ายทอด n. (รี'เล) ม้าหรือสุนัขที่ใช้สับเปลี่ยน,เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอดเสียง,เครื่องถ่ายทอดภาวะกระแสไฟฟ้า,เครื่องถ่ายทอด,เครื่องหมุนต่อ
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.
telephonic(เทลละฟอน'นิค) adj. เกี่ยวกับระบบโทรศัพท์,ถ่ายทอดเสียงทางไกล.
telephotograph(เทลละโฟ'โทกราฟ) n. โทรภาพ,ภาพจากการถ่ายทอด,ภาพที่เกิดจากการใช้เลนส์ถ่ายภาพในระยะไกล
televise(เทล'ลีไสฺ') vt.,vi. ถ่ายทอดโทรทัศน์
television(เทล'ละวิชเชิิน) n. โทรทัศน์,การถ่ายโทรทัศน์,ขอบข่ายการถ่ายทอดโทรทัศน์,เครื่องโทรทัศน์., See also: televisional adj. televisionary adj.
transcribe(แทรซฺ'ไครบฺ) vt. คัด,ลอก,ถ่ายสำเนา,ทำสำเนา,ถอดความ,อัดเสียง,กระจายเสียงจากเสียงที่บันทึกไว้,บันทึกไว้เพื่อถ่ายทอดเสียง,ใช้สัญลักษณ์การออกเสียง., See also: transcriber n., Syn. take down,copy
transmissible(-ซฺมิส'ซะเบิล) adj. ซึ่งผ่านได้,สิ่งต่อได้,ถ่ายทอดได้,แพร่เชื้อได้,กระจายได้,ส่งวิญญาณได้., See also: transmissibility n.
English-Thai: Nontri Dictionary
propagate(vt) โฆษณาชวนเชื่อ,เผยแพร่,เผยแผ่,ถ่ายทอด
communicate(vt) ติดต่อ,แจ้ง,บอกให้ทราบ,ถ่ายทอด,ส่ง,ให้ความรู้
convey(vt) นำไป,ขน,พา,บรรทุก,แสดง,รับสั่ง,ถ่ายทอด,โอน
entail(vt) ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
gene(n) ยีน,เซลล์สืบพันธุ์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรม
propagation(n) การเผยแผ่,การเผยแพร่,การแพร่พันธุ์,การถ่ายทอด
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
transmission(n) การส่งผ่าน,การสื่อสาร,เครื่องถ่ายทอดไฟฟ้า,การแพร่เชื้อ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transitiveถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
intransitiveไม่ถ่ายทอด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
transference๑. กระบวนการถ่ายโอน๒. กระบวนการส่งต่อ (ผู้ป่วย)๓. กระบวนการถ่ายทอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adoptive Transferเซลล์ผสมทั้งสองชุดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งมาถ่ายทอด [การแพทย์]
Balladลำนำนิทาน, ลำนำนิทาน, บัลลาดบัลลาดหรือศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถานสาขาวิชาวรรณกรรมคือ ลำนำนิทาน เป็นรูปแบบหนึ่งของคำประพันธ์บทร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องเป็นเพลง แต่เดิมเป็นเพลงเล่าเรื่องถ่ายทอดด้วยปากเปล่าสำหรับการแสดงในที่สาธารณะ มักร้องโดยใช้ท่วงทำนองแบบดั้งเดิมและใช้ดนตรีประกอบการเต้นรำ บัลลาดส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมของความรักหรือภัยพิบัติของบุคคล เป็นบทกวีสั้น ๆ โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาประกอบการแสดง บัลลาดเป็นรูปแบบของบทกวีที่กวีและนักประพันธ์เพลงของอังกฤษมักนิยมใช้เพื่อเขียนลำนำเป็นโคลงบทสั้น ๆ ตั้งแต่ช่วงยุคกลางต่อมาจนถึงศตวรรษที่ 18 และใช้อย่างกว้างขวางทั่วไปในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลียและแอฟริกาเหนือ ต่อมาในศตวรรษที่ 19 จนถึงปัจจุบัน บัลลาดถูกนำมาใช้ในความหมายของเพลงป็อปเป็นเพลงช้า ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะใช้กับเพลงรัก
carrierพาหะ, 1. สิ่งมีชีวิตที่นำเอาลักษณะทางพันธุกรรมหรือเชื้อโรคไปถ่ายทอดให้แก่สิ่งมีชีวิตอื่น  2. อิเล็กตรอนซึ่งเป็นตัวพาประจุไฟฟ้าในตัวนำหรือสารกึ่งตัวนำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cartoonการ์ตูนการ์ตูน (Cartoon) หมายถึง ลายเส้นภาพวาดคน สัตว์ สิ่งของในรูปแบบที่เหมือนหรือมีเค้าโครงที่ใกล้เคียงกับของจริงหรือต่างจากของจริงตามจินตนาการของผู้วาด เพื่อสร้างความตลกขบขัน สื่อความหมาย หรือล้อเลียนสังคม ซึ่งอาจมีลักษณะเกินความจริง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ หรือแสดงแนวคิดต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
Changing Agentsผู้ถ่ายทอดความรู้ [การแพทย์]
Didacdic Methodวิธีการถ่ายทอดแบบทางเดียว [การแพทย์]
DNAดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid)ดีเอ็นเอ มีชื่อเต็มคือ กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid) มีหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต มี 2 กระบวนการเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้มีการถ่ายทอดลักษณะต่างๆ ไปยังรุ่นลูก คือ
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
haemophilia (hemophilia)โรคฮีโมฟีเลีย, โรคที่เลือดไหลไม่หยุดเมื่อมีบาดแผล เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hereditary effectผลต่อพันธุกรรม, ผลกระทบของรังสีต่อสารพันธุกรรมของเซลล์สืบพันธุ์ของผู้ที่ได้รับรังสี แล้วถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปยังรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Inheritanceการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ [การแพทย์]
inherited behaviorพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด, พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบทั้งในพืชและในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mutantพันธุ์กลาย, ผลจากการกลาย, สิ่งมีชีวิตที่สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นหนึ่งลักษณะหรือมากกว่า สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นถัดไป และสังเกตเห็นผลที่เกิดจากการกลายพันธุ์ได้
gearเฟือง, อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมความเร็ว แรง หรือทิศทางการเคลื่อนที่ มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายล้อมีฟันที่ขอบโดยรอบ การใช้งานต้องประกอบกับเฟืองตัวอื่น ๆ ชุดเฟือง เพื่อส่งกำลังหรือถ่ายทอดการหมุนจากเฟืองตัวหนึ่งไปยังเฟืองอีกตัวหนึ่ง ชุดเฟืองมีหลายชนิด เช่น เฟืองตรง เฟื [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Mutationการกลายพันธุ์, การกลาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ(DNA) ของเซลล์สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานได้
Pillar of knowledge managementเสาหลักของการจัดการความรู้K. Wiig ได้แบ่งองค์ประกอบเป็น 3 กลุ่ม โดยแต่ละเสาประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดวงจรความรู้ครบถ้วน ตั้งแต่ การสร้าง (Create) การนำเสนอ (Manifest) การใช้ (Use) และการถ่ายทอด (Transfer) ความรู้ [การจัดการความรู้]
producerผู้ผลิต, พืชสีเขียวหรือโพรทิสต์ที่มีคลอโรฟิลล์สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ และเก็บพลังงานไว้ในโมเลกุลของอาหารซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
convey (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายเท Syn. conduct, transmit
pass (vt.) ถ่ายทอด See also: บอกต่อ, อธิบาย
relay (vt.) ถ่ายทอด See also: ส่งผ่าน Syn. pass on, send
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ออกอากาศ
phrase (vi.) ถ่ายทอดด้วยคำพูด See also: แสดงเป็นคำพูด, ใช้คำพูดหรือถ้อยคำแสดง Syn. formulate, word
put (vt.) ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป
live (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. unfilmed, untaped
live (adv.) ถ่ายทอดสด
unfilmed (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. untaped
untaped (adj.) ถ่ายทอดสด Syn. unfilmed
relay (vt.) ถ่ายทอดสัญญาณ Syn. broadcast, transmit
propagate (vt.) ถ่ายทอดเสียงหรือภาพ
televise (vi.) ถ่ายทอดโทรทัศน์ Syn. send, communicate
televise (vt.) ถ่ายทอดโทรทัศน์ Syn. send, communicate
convey to (phrv.) ถ่ายทอดให้กับ See also: บอกให้รู้
run in the family (idm.) ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว See also: ถ่ายทอดไปให้ลูกหลาน
atavism (n.) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม Syn. inheritance
black out (phrv.) หยุดการถ่ายทอด Syn. blacken out
blacken out (phrv.) หยุดการถ่ายทอด Syn. black out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father is always there, the very dog.ถ่ายทอดความในออกมา ให้คนฟังแล้วมันส์หยด
Streaming to a hidden network.ถ่ายทอดภายผ่านระบบเครือข่ายที่ซ่อนไว้
President Snow, you're live!ถ่ายทอดสด ท่านปธน.สโนว์
Live, local, this is Hawaii News Now.ถ่ายทอดสด ในพื้นที่ นี่คือรายการข่าวสดฮาวาย
It's a live feed. Come on up, I'll prove it to you.ถ่ายทอดสดๆ มาสิจะพิสูจน์ให้ดู
Damn straight you do, biz-natch.ถ่ายทอดสดจากบิชแนทช์เลย
Live from Lima, Ohio, it's the Glee Holiday Spectacular!ถ่ายทอดสดจากลิมา-โอไฮโอ นี่คือกลีอัศจรรย์วันหยุด
Live from Hollywood, California, let's grab those shovels and go digging, 'cause the name of the game is "Treasure chest".ถ่ายทอดสดจากฮอลลีวูด แคลิฟอร์เนีย มาร่วมกันเจาะและขุด เพราะเกมนี้มีชื่อว่า "เกมหีบสมบัติ"
These are all live.ถ่ายทอดสดทั้งหมดเลยนี่
We are live, Angie, this is it. Go.ถ่ายทอดสดแล้ว แองจี้ เริ่มได้
Broadcasting the signal now.ถ่ายทอดสัญญาณตอนนี้เลย
By putting you into a state of deep hypnosis,ถ่ายทอดเข้ามาในขณะจิตภวังค์ของคุณ
Your Majesty, I have been charged to convey to you... the very best wishes of my president and my government.{\cHFFFFFF}พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณฉันได้รับการเรียกเก็บเงิน ในการถ่ายทอดให้คุณ ... {\cHFFFFFF}ความปรารถนาที่ดีที่สุดของฉัน ประธานและรัฐบาลของฉัน
Moses was just a messenger, my messenger.โมเสสเป็นแค่ผู้ถ่ายทอด ผู้ถ่ายทอดของผม
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
Premier UIonova made a televised address and said that technically a state of war exists between our two countries.พรีเมียร์ Ulonova ทำอยู่มีการ ถ่ายทอดสด และบอกว่าในทางเทคนิครัฐ ของสงคราม อยู่ระหว่างสองประเทศ
I will no Ionger be able to relay my Jupiter observations according to program.ฉันจะไม่สามารถที่จะถ่ายทอด ของฉัน สังเกตดาวพฤหัสบดีตาม โปรแกรม
It's the "r" complex, Sarah... that central bit of prehistoric jelly... that we inherited from the reptiles.มันเป็นความซับซ้อน ของวุ้นที่อยู่กลางสมอง ซึ่งเราได้รับถ่ายทอดมาจากสัตว์เลื้อยคลาน
Oh, come on, you're not on national television.ไม่เอาน่า คุณไม่ได้ออกทีวีถ่ายทอดทั่วประเทศสักหน่อย
On the day you're born, she transfer all her hope to you, all hope from those babies.ในวันที่ลูกเกิดมา แม่ถ่ายทอดความหวังทั้งหมดมาให้ลูก ความหวังทั้งหมดจากฝาแฝดคู่นั้น
She transferred all her hopes to me?แม่ถ่ายทอดความหวังทั้งหมด มาให้หนูหรือค่ะ
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น
"we'll somehow cathartically dispel all that heinous shit."เราจะได้ถ่ายทอดเรื่องทุเรศให้กัน
Been handed down on the Scots side of my family for 200 years.สูตรถ่ายทอดมามาจากสก็อตแลนด์ ทางครอบครัวของปู่ 200 ร้อยปีมาแล้ว
I'm going to hand it down to you.ปู่จะถ่ายทอดให้หลานต่อ
I don't know if they have live broadcasts from the Tonga Islands... but generally speaking, yeah.กระหม่อมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสด จากเกาะตองกาหรือเปล่า แต่ปกติแล้วก็ใช่
Since it's on 24 hours, revenues are generated by product placement.- มันถูกถ่ายทอด 24ช.ม. ไม่คั่นโฆษณา - รายได้จึงมาจากการแทรกสินค้าเข้าไป
A new romantic interest will be introduced. I'm determined that TVs first on-air conception will take place.แล้วจะมีรักใหม่โรแมนติกเข้ามา และผมจะยืนหยัดถ่ายทอดสดต่อไป
Say something, damn it! You're on TV. You're live to the world!พูดสิวะ นี่รายการสดนะโว้ย ถ่ายทอดสดทั่วโลกเลย
See, the point Shakespeare is trying to make... is that when we´re in disguise, we feel freer.เห็นสิ่งที่เชคสเปียร์พยายามถ่ายทอดมั้ย ว่าเวลาที่เราปลอมตัว เราจะอิสระขึ้น
It's a genetic resemblance.เป็นการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์น่ะ
And we're bringing you live coverage from Skycam 4.เราถ่ายทอดสดจากกล้องสกายแคม 4
I believe comics are our last link... to an ancient way of passing on history.ผมเชื่อว่าการ์ตูนเป็นสายสัมพันธ์สุดท้าย ของการถ่ายทอดประวัติศาสตร์
Countries all over the world still pass on knowledge through pictorial forms.นานาอารยประเทศถ่ายทอดความรู้ ในรูปแบบของภาพ
These Amazonian tribesmen took on traits of the bugs that bit them.ฉันเจอข้อความเกี่ยวกับชาวเผ่าอเมซอน ที่ได้รับถ่ายทอดคุณสมบัติพิเศษจากพวกแมลงที่ต่อยพวกเขา
We're hooked in live.เรากำลังติดยาเสพติดในการถ่ายทอดสด
You are seeing a live feed from our affiliate down here in Mexico City.ที่ท่านกำลังชมนี้เป็นภาพสด ถ่ายทอดจากเม็กซิโก ซิตี้
If I'm not mistaken, Harry he transferred some of his powers to you the night he gave you that scar.ถ้าฉันเข้าใจไม่ผิด เขาถ่ายทอด พลังอำนาจบางอย่างให้เธอ ในคืนที่ฝากรอยแผลให้กับเธอ
Voldemort transferred some of his powers to me?โวลเดอมอร์ ถ่ายทอดพลังบางอย่างให้ผม
One day, I had this killer idea to make films set in real-life situations.วันนึง ฉันได้คิดไอเดียเจ๋งๆได้ ที่จะทำหนังให้เหมือนถถ่ายทอดชีวิตจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายทอด
Back to top