ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อต้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อต้าน*, -ต่อต้าน-

ต่อต้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อต้าน (v.) resist See also: counter, withstand, oppose, stop, against Syn. ต้าน, ไม่เห็นด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
abmabbr. antiballistic missile (ขีปนาวุธต่อต้านขีปนาวุธ)
against(อะเกนสฺทฺ') prep. ต่อต้าน, ต้าน, สู้, ทวนน้ำ, ย้อน, ผิดกฎหมาย, แนบเนื้อ,ประชิดกับ, อยู่ข้างหน้า, เทียบกับ, ป้องกัน, ไม่เห็นด้วย, ตรงกันข้าม, Syn. counter or contrary to)
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
anti(แอน'ไท, แอน' ที) n., (pl. -lis) ผู้ต่อต้าน
anti-semite(แอนทีเซม' ไมท) n. ผู้ต่อต้านยิว. -anti-Semitic (al) adj. -anti-Semitism n.
anti-apartheid(แอน' ทีอะพาร์' เธด) adj.,n. ซึ่งต่อต้านการเหยียดผิว
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
antiaircraft(แอนทีแอร์' คราฟทฺ) adj.,n. ต่อต้านอากาศยาน,ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
anticommute(แอนทีคะมิวท') vt. ต่อต้านง่าย
antidumping(แอนทีดัม' พิง) adj. ซึ่งต่อต้านนโบยายทุ่มตีตลาด
antigovernment(แอนทีกัฟ' เวอเมินท) adj. ซึ่งต่อต้านรัฐบาล
antihesis(แอนทีธี' ซิส) n., (pl -ses) การต่อต้าน, ความตรงกันข้าม, การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายกลับกัน. -antithe- tic (al) adj., Syn. opposition, negation)
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
antimissile missileขีปนาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธ
antipersecution(แอนทีเพอซิคิว' เชิน) n. การต่อต้านการจองล้าง, การต่อต้านการรบกวนหรือแกล้ง
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
antisubmarine(แอนทีซับ' มะรีน) adj. ซี่งต่อต้านหรือทำลายเรือดำน้ำ
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม
antitrust(แอนทีทรัส'ทฺ) adj. ต่อต้านการผูกขาด (ธุรกิจการค้า) (opposed to monopolies)
antiunion(แอนทียูน' เนียน) adj. ต่อต้านสหพันธ์กรรมกร. -antiunionist n.
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
clash(แคล?) {clashed,clashing,clashes} vi. เสียงดังกระทบกัน,ปะทะโครม,ขัดแย้ง vt. ชนเสียงดัง n. เสียงดังปะทะ,ความขัดแย้ง,การต่อสู้การต่อต้าน,สงคราม
combat(v. คัมแบท',n. คอม'แบท) {combated,combating,combats} vt. ต่อสู้,ต่อต้าน,รบกับ vi. ต่อสู้ n. การรบ,การต่อสู้,ความขัดแย้ง, Syn. fight
conspue(คันสพิว') {conspued,conspuing,conspues} vt. ทอดทิ้ง,ต่อต้าน
contra(คอน'ทระ) prep. ต้าน,ต่อต้าน,คัดค้าน,ตรงกันข้าม -adv. ในทางตรงกันข้าม
contrary(คอน'ทระรี) adj.,n. (สิ่งที่) ตรงกันข้าม,ต่อต้าน,ขัดกัน,ดื้อรั้น,เป็นมุมฉาก -adv. ซึ่งตรงกันข้าม., See also: contrarily adv. ดูcontrary contrariness n. ดูcontrary
contravene(คอนทระ วีน') {contravened,contravening,contravenes} vt. ขัดแย้ง,ต่อต้าน., See also: contravener n. ดูcontravene, Syn. contradict ###A. uphold
contravention. n. การขัดแย้ง,การต่อต้าน
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
con(คอน) 1. {conned,conning,cons} v. ต่อต้าน,แย้ง,เรียนรู้,ศึกษา,ตรวจสอบอย่างระมัดระวัง,จำไว้,นำเรือ,ถือพวงมาลัยเรือ n. การต่อต้าน,การโต้เถียง,ผู้คัดค้าน,ผู้ลงบัตรคัดค้าน,นักโทษ,วัณโรค adj. ซึ่งหลอกให้เชื่อ 2. ย่อมาจากคำว่า CONsole ซึ่งศัพท์บัญญัติฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ส่วนเฝ้าคุม ในวงการคอมพิวเตอร์ มักจะหมายถึง อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนที่เป็นแป้นพิมพ์และจอภาพ เป็นต้นว่า คำสั่ง COPY CON:autoexec.bat เป็น คำสั่งที่นำมาใช้เมื่อต้องการนำข้อความที่เราพิมพ์จากแป้นพิมพ์และมองเห็นบนจอภาพ (โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมประมวลผลคำ) คัดลอกเข้าไปเก็บไว้เป็นแฟ้มข้อมูลแฟ้มหนึ่ง ชื่อว่า autoexec.bat เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเสร็จแล้ว ให้กด CTRL+Z หลังจากนั้น ในคอมพิวเตอร์ก็จะมีแฟ้มข้อมูลชื่อ autoexec.bat ซึ่งบรรจุข้อความที่พิมพ์ไว้นั้น
counter(เคา'เทอะ) {countered,countering,counters} n. โต๊ะกั้น (แสดงสินค้า/ ติดต่อกับธุรกิจกับผู้ที่มาหา) ,เคาน์เตอร์,เครื่องนับจำนวน,ผู้นับ adv. ในทางที่ผิด,ในทางกลับ,ตรงกันข้าม adj. ตรงกันข้าม,ต่อต้าน. n. สิ่งที่อยู่ตรงกันข้าม,สิ่งต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,การชกสวน,หมั
counteract(เคา'เทอะแอคทฺ) vt. ต่อต้าน,ขัดขวาง,โต้ตอบ,ตีโต้, See also: counteraction n. ดูcounteract counteractive adj. ดูcounteract, Syn. resist,oppose
counterrevolution(เคา'เทอะเรฟโวลู'เชิน) n. การปฏิวัติซ้อน,การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ต่อต้านการปฏิวัติที่เกิดขึ้น.
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antislavery(n) การต่อต้านระบบทาส
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
combat(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การรบ,ความขัดแย้ง
con(adv) ตรงข้าม,แย้ง,ต่อต้าน,โต้แย้ง
contrary(adj) ตรงกันข้าม,หัวรั้น,ดื้อรั้น,ต่อต้าน
contravention(n) การละเมิด,การฝ่าฝืน,การต่อต้าน
counteract(vt) ตอบโต้,ขัดขวาง,ถ่วง,แก้,ต่อต้าน
defiance(n) การยั่ว,การขัดขืน,การท้า,การต่อต้าน
defiant(adj) ที่ท้าทาย,ต่อต้าน,เป็นปฏิปักษ์
demur(n) การคัดค้าน,การรีรอ,การต่อต้าน,การไม่เห็นด้วย
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
gainsay(vt) แย้ง,โต้แย้ง,คัดค้าน,ต้าน,ต่อต้าน
irresistible(adj) ต้านทานไม่ได้,ต่อต้านไม่ได้
neutralize(vt) วางตัวเป็นกลาง,ถอนพิษ,ลบล้าง,แก้,ต่อต้าน
oppose(vt) ขัดขวาง,คัดค้าน,ต่อต้าน,เป็นปรปักษ์
opposition(n) การคัดค้าน,การต่อต้าน,ฝ่ายค้าน
pacifism(n) ลัทธิอหิงสา,ลัทธิต่อต้านความรุนแรง
pacifist(n) ผู้รักสันติภาพ,ผู้ต่อต้านความรุนแรง
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
repugnance(n) ความเป็นปฏิปักษ์,ความเกลียดชัง,การคัดค้าน,การต่อต้าน
repugnant(adj) ต่อต้าน,เกลียดชัง,เป็นปฏิปักษ์
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
sedition(n) การปลุกระดมมวลชน,การปลุกปั่น,การต่อต้านรัฐบาล
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน
withstand(vt) ต้านทาน,ต่อต้าน,อดทนต่อ,ต่อสู้,กลั้น,สกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antidumping tariffพิกัดอัตราต่อต้านการทุ่มตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive resistanceการต่อต้านอย่างสงบ [ดู civil disobedience ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
revoltการก่อการกำเริบ, การลุกขึ้นต่อต้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
war against povertyการณรงค์ต่อต้านความยากจน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagoniseปฏิปักษ์, ต่อต้าน [การแพทย์]
Anti-Infectiveยาฆ่าเชื้อ, ยาต่อต้านจุลชีพ, ยาต้านการติดเชื้อ [การแพทย์]
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidumping dutiesภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด [TU Subject Heading]
antigenแอนติเจน, สิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย แล้วร่างกายจะผลิตสารซึ่งเรียกว่าแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้าน หรือทำลายสิ่งแปลกปลอมนั้น ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
Boycott การคว่ำบาตร การกระทำร่วมกันเพื่อปฏิเสธการให้ความร่วมมือ กับองค์กรหนึ่ง ๆหรือประเทศหนึ่ง ๆ เพื่อแสดงความไม่เห็นด้วย หรือเป็นการขู่ให้องค์การหรือประเทศนั้น ๆ ปฏิบัติตามที่ตนต้องการ การคว่ำบาตรนี้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่ประเทศหนึ่ง ใช้ต่อต้านอีกประเทศหนึ่งด้วยการปฏิเสธการขนส่งสินค้าที่นำผ่านแดนของตน การไม่ซื้อหรือขายสินค้าบางอย่าง รวมทั้งการชักชวนให้ประเทศอื่นๆ เข้าร่วมการต่อต้านด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Theatre Missile Defenceโครงการต่อต้านขีปนาวุธพิสัยกลางและไกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
against (prep.) ต่อต้าน See also: สู้กับ Syn. opposite to
an (prf.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน
anti (prf.) ต่อต้าน See also: สกัด, ขจัด Syn. against, opposed to
buck (vt.) ต่อต้าน
combat (vt.) ต่อต้าน Syn. contend, oppose, resist
go against (phrv.) ต่อต้าน Syn. be against
in defiance of (idm.) ต่อต้าน See also: ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับ
kick against (phrv.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ Syn. kick at
kick at (phrv.) ต่อต้าน See also: คัดค้าน, ไม่ยอมรับ, ไม่สนใจ Syn. kick against
kick at (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ชื่นชอบ
match against (phrv.) ต่อต้าน See also: ขัดแย้งกับ Syn. pit against Ops. match with
oppose (vt.) ต่อต้าน See also: ัไม่ยอมรับ Syn. obstruct, withstand, check Ops. endorse, agree
oppose (vi.) ต่อต้าน See also: ไม่ยอมรับ Syn. resist, obstruct Ops. concur, consent
opposed to (prf.) ต่อต้าน See also: สกัด, ขจัด Syn. against
opposite to (prep.) ต่อต้าน See also: สู้กับ
react against (phrv.) ต่อต้าน See also: โต้ตอบ, คัดค้าน
rebel against (phrv.) ต่อต้าน See also: ไม่ยอมเชื่อฟัง, ขัดขืน Syn. mutiny against, revolt against
reluct (vi.) ต่อต้าน Syn. resist
repugn (vt.) ต่อต้าน See also: เป็นปฏิปักษ์ Syn. oppose, resist
resist (vi.) ต่อต้าน See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง Syn. defy, oppose
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you with me or against me?คุณอยู่ข้างฉันหรือต่อต้านฉัน
I'm saying nothing against your familyฉันไม่ได้พูดอะไรที่ต่อต้านครอบครัวของคุณเลย
I'm totally against himฉันต่อต้านเขาอย่างเต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a group * against Goodchild.มีกลุ่มที่ * ต่อต้าน Goodchild
We fought together in the war against the Hittites.เราเคยสู้ด้วยกันในสงคราม ต่อต้าน ฮิตไทท์
Where mary falkner, the voice of the anti-v movement,สถานที่ซึ่งแมรี่ ฟอล์คเลอร์ โฆษกของกลุ่มนักเคลื่อนไหว ต่อต้าน V
Remember, to against the Church, means to go against God.จงสดับฟังและจำให้จงดี ต่อต้าน The Church คือการต่อต้านพระเจ้า
Remember your vow. To go against the Church, is to go against God.จำสิ่งที่ลูกพูดได้หรือ ต่อต้าน The Church คือต่อต้านพระเจ้า
You gonna leap out of the woods, one against four, all of us armed to the teeth and you with just your little pig-sticker?คุณจะต้องออกมาจากป่า 1 ต่อต้าน 4 พวกเราทั้งหมดเตรียมอาวุธเต็มที่แล้ว และคุณกับแค่ สติ๊กเกอร์หมูของคุณเนี่ยนะ?
He's been living on his wife's property holding anti-corporation rallies since then.เขาอาศัย อยู่กับ ในบ้านของภรรยา มีการก่อตั้ง การชุมนุม ต่อต้าน บริษัทฯ
Walter had worked out a plan to defeat the observers-- one that he worked out with September.วอลเตอร์ได้วางแผน ต่อต้าน พวกผู้สังเกตุการณ์ เขาได้ทำงานนี้ร่วมกับ เซฟเทมเบอร์
My action this day is against such domestic enemies.การกระทำของผมเดี๋ยวนี้ ต่อต้าน ศัตรูในบ้าน
For executing willful acts of terror against the United States of America.สำหรับการจงใจ ก่อการ ต่อต้าน สหรัฐอเมริกา
Against fire safety, for guns...ต่อต้านการเตือนอัคคีภัย เพื่อนำมาซึ่งอาวุธ...
Against all God-fearing, peace-loving vampire citizens of the world.ต่อต้านความกลัวทั้งหมดของพระเจ้า สันติสุข-ความรัก ของพลเมือง แวมไพร์บนโลก
Resist me all you want, Klaus, but until you bring me the cure,ต่อต้านฉันสิ เคล้าส์ แต่จนกว่าแกจะนำยารักษามาให้ฉัน
Anti-Semitism in the poetry of T.S. Eliot.ต่อต้านชาวยิวในบทกวีของ T.S. เอเลียต
Against his campaign, i'm taking it kind of personally.ต่อต้านนโยบายของเค้า ฉันว่ามันค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัว
Ilman sitä häpeää, tuo vihollinen ei eläisi.ต่อต้านผู้รุกรานที่บุกเข้ามา.
Rise up against them and they could destroy us.ต่อต้านพวกเขา และพวกเขาอาจบดขยี้เรา
Anti-Semitic, Mr. Irving?ต่อต้านยิวนายเออร์วิง?
Oppose the war onต่อต้านสงครามด้วยเหตุผล
The only anti-war si t-in within miles of mystic falls.ต่อต้านสงครามเพียงคนเดียวในเมืองนี้
"Anti-authority, anti-social..."ต่อต้านอำนาจหน้าที่ ต่อต้านสังคม
Resist him, standing firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering."ต่อต้านเขา ยึดมั่นในแรงศรัทธา เพราะท่านรู้ดีว่า เพื่อนรวมโลกของท่านทั้งโลก
What kind of objections? Her lack of fortune?ต่อต้านเรื่องอะไรหรือคะ เพราะหล่อนจนงั้นหรือ
Of anti-witch hysteria. It broke out in the neighboringต่อต้านแม่มด บุกรุกเข้ามาในพื้นที่
Resistance is futile.ต่อต้านไปก็ไม่สำเร็จอยู่ดี
Irresistible. Irresistible.ต่อต้านไม่ได้ ต่อต้านไม่ได้
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
They would call on their friends, swap news and gossip, organise resistance groups.มีการรวมกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนข่าวสารและข่าวลือ รวมตัวกันตั้งกลุ่มต่อต้าน
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง
"to resist the imperialist tide to the end... and beyond the end. "{\cHFFFFFF}"เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม น้ำขึ้นน้ำลงไปที่สิ้นสุด ... {\cHFFFFFF}และเกินกว่าที่สิ้นสุด "
There it was for them, a crusade against tyranny...รณรงค์ต่อต้านการปกครอง แบบเผด็จการ
Or the sonic deterrent.หรือการต่อต้านข้าศึก ด้วยคลื่นเสียง
She resisted, she kept her honor.เธอต่อต้านเธอก็ยังคงเป็นเกียรติแก่เธอ
Of those who, for whatever reason, have offended them.แก่พวกที่ต่อต้าน พวกมัน
His energetic fist should be ready to resistกำปั้นที่กระตือรือร้นของเขา น่าจะต่อต้านได้
We know the strength of the forces arrayed against us know that because of them, we can only use peaceful means.เรารู้ถึงพลังที่ต่อต้านเรา รู้ว่าเพราะเป็นพวกเขา เราจึงใช้ได้แต่วิธีที่สงบ
We're not resisting anything but the idea that people can't live together.เราไม่ต่อต้านเรื่องใด นอกจากเรื่องที่คนเราอยู่ร่วมกันไม่ได้
You're a small minority to take on the South African government...และคุณก็เป็นคนกลุ่มน้อย ที่ต่อต้านรัฐบาลแอฟริกาใต้
But I thought you were against fighting.แต่คุณต่อต้าน การต่อสู้ไม่ใช่หรือ
And I think our resistance must be active and provocative.และการต่อต้านของเรา ต้องแข็งขันและยั่วยุ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อต้าน
Back to top