ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดเชื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดเชื้อ*, -ติดเชื้อ-

ติดเชื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดเชื้อ (v.) infect with See also: catch, contract a disease Syn. ติดโรค
ติดเชื้อ (adj.) contagious See also: infectious
English-Thai: HOPE Dictionary
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
alexipharmic(อะเลคซิฟาร์' มิค) adj. ซึ่งป้องกัน. -n. ยาหรือสารที่ใช้ป้องกันพิษ หรือการติดเชื้อ, ยาแก้พิษ
amboceptor(แอม' บะเซพเทอะ) n. สารที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดเชื้อในเลือด มีคุณสมบัติเป็นตัวทำให้โลหิตแดงสลายตัว
autoinfection(ออโทอินเฟค'เชิน) n. การใส่เชื้อโรคจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วนที่ยังไม่ติดเชื้อ. -autonoculability n.
brucellosisn. โรคติดเชื้อแบ็คทีเรียจำพวกBrucella
candidiasis(-ดิเอ 'ซิส) n. การติดเชื้อพวกCandida
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
chemoprophylaxisn. การป้องกันโรคติดเชื้อด้วยสารเคมี
corrupt(คะรัพทฺ') ชcorrupted,corrupting,corrupts} adj. ทุจริต,ชั่ว,เน่าเปื่อย,ซึ่งติดเชื้อ,เป็นรอยด่างพร้อย,ซึ่งกินสินบน,ซึ่งใช้ผิด vt. ทำให้ทุจริต, (ให้) กินสินบน,ทำให้เสื่อม,ทำให้กัดกร่อน,ทำให้เน่าเปื่อย,ใช้ผิด vi. เน่าเปื่อย,เสื่อม, See also: corruptedn
distemper(ดิสเทม'เพอะ) n. อารมณ์ร้าย,ชื่อโรคติดเชื้อหลายโรคของสัตว์โดยเฉพาะcanine distemper,เทคนิคการวาดภาพด้วยกาวน้ำ,ภาพวาดกาวน้ำ. vt. วาดภาพกาวน้ำ, Syn. craze
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
infectious(อินเฟค'เชิส) adj. ติดเชื้อ,ติดเชื้อโรค,ติดต่อโรค,ติดผู้อื่น,มีผลต่อผู้อื่น., See also: infectiousness n., Syn. catching,contagious,communicable,transmissible
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
pestilent(เพส'ทะเลินทฺ) adj. ทำให้เกิดโรคติดต่อ,แพร่โรคติดต่อ,ติดเชื้อ,เป็นภัย,ร้ายแรง,เป็นพิษชั่วร้าย,น่ารำคาญ,ซึ่งรบกวน., Syn. epidemic,infectious
puerperal fevern. การติดเชื้อ ระหว่างการคลอดลูก,ภาวะโลหิตเป็นพิษหลังคลอด, Syn. childbed fever
septic(เซพ'ทิค) adj. ติดเชื้อ (โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง) ,เกี่ยวกับการมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในร่างกาย,เกี่ยวกับการมีเชื้อโรคหรือพิษของมันในโลหิตหรือเนื้อเยื่อ., See also: septically adv. septicity n., Syn. putrescent,putrid
tubercle(ทู'เบอเคิล) n. ตุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ,ปุ่มเล็ก ๆ ที่เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค, Syn. node,nodule
virulent(เวอ'รูเลินทฺ) adj. มีพิษ,สามารถทำให้เกิดโรค,ทำให้ติดเชื้อได้สูง,ทำให้ตายได้,เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดอาการทางคลินิคเฉพาะอย่างหรือทั่วไป, Syn. harmful,noxious
English-Thai: Nontri Dictionary
infect(vt) ทำให้ติดเชื้อ,ระบาด,ติดต่อ,ทำให้ติดโรค
infection(n) การติดเชื้อ,โรคติดต่อ,การระบาดของโรค,ภาวะติดเชื้อ
septic(adj) ซึ่งติดเชื้อ,ซึ่งติดต่อกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infectติดเชื้อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anti-infective-ต้านการติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autoinfection; self-infectionการติดเชื้อในตัวเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cross infection๑. การติดเชื้อในโรงพยาบาล๒. การติดเชื้อข้ามคน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
droplet infectionการติดเชื้อจากละอองเสมหะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infectionการติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infectious-ติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infective splenomegaly; splenomegaly, infectiousม้ามโตเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infestationการติดเชื้อปรสิต, การติดเชื้อหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinfectionการติดเชื้อซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sepsisภาวะพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septaemia; septemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septic-เป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicaemia; septaemia; septemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicemia; septaemia; septemia; septicaemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septicaemic; septicemic-เลือดเป็นพิษ, -เลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vulnerability๑. ความไวติดเชื้อ๒. ความบาดเจ็บง่าย๓. ภาวะเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infectedติดเชื้อ [การแพทย์]
Infectiousติดเชื้อ, ซึ่งติดเชื้อ [การแพทย์]
Candidal Vulvovaginitisติดเชื้อราในช่องคลอด [การแพทย์]
Airborne Route(การติดเชื้อโดยทางอากาศ [การแพทย์]
Anti-Infectiveยาฆ่าเชื้อ, ยาต่อต้านจุลชีพ, ยาต้านการติดเชื้อ [การแพทย์]
Arbovirus Infectionsอาร์โบไวรัส, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Autoinfectionติดโรคในตัวเอง, การติดเชื้อตัวเอง [การแพทย์]
Cross infectionการติดเชื้อในโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Disseminatedการลุกลาม,การติดเชื้อทั่วไป,แพร่กระจาย,แพร่กระจายไปทั่ว,กระจายทั่วร่างกาย [การแพทย์]
Gangreneตายเน่า, เนื้อตายเน่า, เนื้อตาย, ตายเน่าโดยขาดเลือดหล่อเลี้ยงและมีการติดเชื้อร่วม, เน่าตาย, บริเวณแผลเปลี่ยนเป็นสีดำ, เนื้อเน่า, เนื้อเน่าตาย, เนื้อตาย, การเน่า, แผลเน่า, อวัยวะตายจากการขาดเลือดมาเลี้ยง, แก็งกรีน, การตายเน่า, การตายของเนื้อ [การแพทย์]
Gonorrhoea, Lowerการติดเชื้อหนองในที่ช่วงล่างของทางสืบพันธุ์ [การแพทย์]
Helicobacter infectionsการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ [TU Subject Heading]
Hepatitisโรคตับอักเสบโรคตับอักเสบ (hepatitis) เป็นโรคที่เซลล์ของตับมีการอักเสบเกิดขึ้น เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย การดื่มสุราเป็นประจำ พิษของยาบางชนิด แต่การติดเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของโรคตับอักเสบที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยโรคตับอักเสบจะมีอาการเจ็บแน่นบริเวณตับ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร เหนื่อยง่าย ผู้ป่วยบางรายมีอาการไข้ต่ำ คลื่นไส้ อาเจียน ต่อมาผู้ป่วยบางรายจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง หลังจากนั้นอาการต่างๆ จะลดน้อยลง ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะพักฟื้น โดยอาจกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ โรคตับอักเสบชนิดเฉียบพลันเป็นโรคตับอักเสบที่มีระยะเวลาการดำเนินโรคไม่นาน ผู้ป่วยมีอาการน้อยลงและหายขาดภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน ส่วนโรคตับอักเสบชนิดเรื้อรังเป็นโรคตับอักเสบที่มีการดำเนินโรคนานกว่า 6 เดือน
Impetigoพุพอง, โรคอิมเพตติโก, ผิวหนังอักเสบ, ตุ่มหนอง, การติดเชื้อที่ผิวหนัง [การแพทย์]
Infectการติดเชื้อ [การแพทย์]
Infectionการติดเชื้อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
Latencyแอบแฝงอยู่, เวลาชักนำ, การวัดเวลา, โรคติดเชื้อแบบแฝง [การแพทย์]
Malarial Infectionภาวะติดเชื้อมาลาเรีย [การแพทย์]
Mite Infestationsไร, การติดเชื้อ; โรคเกิดจากไร [การแพทย์]
Protozoan infectionsการติดเชื้อโปรโตซัว [TU Subject Heading]
Sepsisการติดเชื้อในกระแสโลหิต [TU Subject Heading]
Trematode infectionsการติดเชื้อพยาธิใบไม้ [TU Subject Heading]
Zoonosesโรคติดเชื้อจากสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
anti-infective (adj.) ที่ยังยั้งการติดเชื้อ
candida (n.) เชื้อราชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ (โดยเฉพาะในช่องปากหรือช่องคลอด)
cauterise (vt.) ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ Syn. cauterize
cauterize (vt.) ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ Syn. cauterise
distemper (n.) โรคติดเชื้อของสัตว์ (โดยเฉพาะสุนัขและแมว) Syn. disease
erythema (n.) การเป็นผื่นแดงของผิวหนังเนื่องจากมีไข้และติดเชื้อ
germ-carrying (adj.) ทำให้ติดเชื้อได้ Syn. pestiferous, contagious
glandular fever (n.) โรคติดเชื้อ
grippe (adj.) ซึ่งติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
infect (vt.) ทำให้ติดเชื้อ See also: ทำให้ติดโรค, ทำให้เปื้อน, ทำให้มัวหมอง, มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ Syn. contaminate, pollute, affect
infect with (phrv.) ทำให้ติดเชื้อโรค See also: ทำให้ติดโรค
infection (n.) การติดเชื้อ See also: การติดโรค Syn. contamination, contagion
infectious (adj.) ซึ่งติดเชื้อ See also: ติดต่อกันได้ Syn. contagious, spreading Ops. uninfectious
infective (adj.) ทำให้ติดเชื้อได้ Syn. germ-carrying, pestiferous, contagious
mononucleosis (n.) โรคติดเชื้อ Syn. glandular fever
mycosis (n.) การติดเชื้อรา
myxomatosis (n.) โรคติดเชื้อของกระต่าย
ophthalmia (n.) การติดเชื้อในลูกนัยน์ตา
psittacosis (n.) โรคจากการติดเชื้อไวรัสนก
puerperal fever (n.) การติดเชื้อระหว่างการคลอดลูก Syn. puerperal sepsis
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Infected. That's the word I was looking for.ติดเชื้อ นั่นล่ะคำที่ฉันกำลังมองหา
Aspergillosis.ติดเชื้อรา Aspergillosis
Some kind of infection.ติดเชื้ออะไรสักอย่าง
Auto immune, I'll run a lupus panel.ติดเชื้อเข้าแก๊ปที่สุด
Infect it will be break down in some days.ติดเชื้อโรคมันคงจะ ใช้การไม่ได้สักวัน
No. I amputated the infected area. I think I caught it in time.ไม่ ฉันตัดส่วนที่ติดเชื้อแล้ว มันไม่ลามแล้ว
When you work closely with them, like I do, you see this.คุณน่าจะสงสารคนที่ติดเชื้อ
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน
If for any reason... you are one of us who hasn't become infected... take shelter immediately.ถ้าคุณเป็นหนึ่งในพวกเรา ที่ยังไม่ติดเชื้อบ้านี้ จงหลบอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด
It caused infection. The doctor pulled it out from ear.มันเลยทำให้ติดเชื้อ หมอเอามันออกเรียบร้อยแล้ว
The only way I can tell if the game's not been contaminated the pod is not about to be crippled for life because of my negligence is to play eXistenZ with somebody friendly.ทางเดียวที่จะบอกได้ ว่าเกมปลอดภัย ไม่ติดเชื้อนะ พอดไม่จะเสีย โดยการพิสูจน์ด้วย
You could fire in a bio-port in a slaughterhouse and never generate an infection.คุณติดตั้งไบโอ-พอร์ท ในโรงฆ่าเนี่ยนะ และไม่เคยก่อให้เกิดการติดเชื้อ
How come bio-ports don't get infected?เป็นไง ไบโอ-พอร์ทไม่มีการติดเชื้อ
That's a diseased pod. You port into that--พอดมันติดเชื้อ คุณพอร์ทมันในนั้น
Pods are susceptible to spore infections.พอดอ่อนไหว ต่อการติดเชื้อสปอร์
He gave you an infected one so that my pod and my game system would die!เขาให้พอดติดเชื้อกับคุณ ดังนั้นพอดฉัน ระบบเกมฉันถึงได้ตาย
I'm infected? Wait a minute.ผมติดเชื้อ เดี๋ยวก่อน
'The theme of disease'? I'm fucking really infected!"เชื้อในเกม" ผมติดเชื้อจริงๆ เหรอ
It should cleanse all your porting channels of infection.มันน่าจะสะอาดพอ สำหรับช่องทางต่อพอร์ทติดเชื้อ
You may get hepatitis.เดี๋ยวติดเชื่อโรคนะ!
The T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began."ที-ไวรัสได้เล็ดลอด เข้าสู่ระบบปรับอากาศ... และมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ พวกเขาจะเริ่มติดเชื้อ
Those who become infected, I can't allow you to leave.เพราะพกวเขาเหล่านั้นติดเชื้อ ฉันไม่สามารถที่จะให้พกวเขาออกไปได้
Whoa. We're not infected.ใช่พวกเขา แต่เราไม่ได้ติดเชื้อ
Just one bite, one scratch from these creatures is sufficient... and then you become one of them.แค่หนึ่งรอยกัด,หนึ่งรอยข่วน เหล่านี้มันเพียงพอที่จะติดเชื้อ... และหลังจากนั้นคุณก็จะกลายเป็นแบบพวกเขา
This long after infection... there's no guarantee it would work.หลังจากติดเชื้อนานขนาดนี้ ไม่รับรอง ว่ามันใช้การได้
You're infected, but you're gonna be okay.คุณติดเชื้อ แต่คุณจะไม่เป็นอะไร
Let's see if she's infected.พามาดูซิ ว่าเธอติดเชื้อหรือเปล่า
Acute inflammation of the gall bladder... but he'll live.พระเจ้า ตับเขาโตยังกับลูกฟุตบอล มีการติดเชื้ออย่างแรงที่ถุงน้ำดี
It, uh, looks like you had some kind of infection that wasn't taken care of properly.มันดูเหมือนว่าจากการติดเชื้อบางชนิด นั่นเพราะไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง
It caused something called mastitis which is a very painful infection of the udders.มันทำให้เกิดโรคเต้านมอักเสบ เป็นการติดเชื้อที่เต้านมที่ทำให้เจ็บปวดมาก
I hope people aren't watching at dinnertime but the pus from the infection of the udders ends up in the milk.ผมหวังว่าคุณไม่ได้ดูเรื่องนี้ตอนกำลังกินอาหาร แต่น้ำหนองจากการติดเชื้อที่เต้า จะไหลปนไปกับน้ำนม
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต
Due to risk of infection, you cannot be allowed to leave the city.ทุกคนมีความเสี่ยงของการติดเชื้อ ท่านไม่ได้รับอณุญาตให้ออกจากเมืองได้
All appropriate measures are being taken.ทุกคนที่ไม่ติดเชื้อ จะได้รับการนำตัวออกไป
The infection is spreading faster than anyone anticipated.การติดเชื้อกระจายเร็วกว่าที่ทุกคนคาดการไว้
The risk of infection is too great. You must understand.ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นร้ายแรงมาก คุณควรจะเข้าใจนะ
He's wounded. The infection's spreading.เขามีบาดแผล การติดเชื้อกำลังลุกลาม
Umbrella knows they can't contain the infection.อัมเบลล่ารู้ ว่าพวกเค้าควบคุมการติดเชื้อไม่ได้
She's infected on a massive level.เธอติดเชื้อขั้นร้ายแรง
And they infected you with the T-virus as well?และพวกนั้นก็ทำให้คุณติดเชื้อ ที-ไวรัสเหมือนกันหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดเชื้อ
Back to top