ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cauterise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cauterise*, -cauterise-

cauterise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cauterise (vt.) ทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมีเพื่อให้เลือดหยุดไหลหรือป้องกันการติดเชื้อ Syn. cauterize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You heat the skin to coagulate the blood and it cauterises the wound.เจ้าทำให้ผิวหนังร้อนเพื่อให้เลือดจับตัวกัน และมันทำให้เป็นแผลไหม้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cauterise
Back to top