ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดสินใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดสินใจ*, -ตัดสินใจ-

ตัดสินใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดสินใจ (v.) determine See also: resolve, believe on firmly, make up one´s mind, have decided Syn. ตกลงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bound(เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ
brace(เบรส) n. เสาค้ำ,เครื่องค้ำจุน,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,เชือกโยงเสา,เฝือก,ที่รั้ง,ที่พาด,สายหนึ่ง,วงเล็บปีกกา vt. หนุนไว้,ค้ำไว้,รั้งไว้,มัดแน่น,กระตุ้น,หนุน,ตัดสินใจแน่วแน่, Syn. fortify
chief information officerประธานฝ่ายสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า CIO (อ่านว่า ซีไอโอ) งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
cio(ซีไอโอ) ย่อมาจาก chief information officer หรือประธานฝ่ายสารสนเทศ งานสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่ง เพราะหน่วยงานนี้ก็คือหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนั่นเอง เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ แล้วส่งผล (สารสนเทศ) ให้ผู้ที่มีอำนาจ ใช้ในการตัดสินใจ หรือเพื่อไม่ให้ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจผิดพลาดเพราะขาดข้อมูล (บางทีใช้ในความหมายเดียวกันกับหัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์)
conclude(คันคลูด') {concluded,concluding,concludes} vt. ลงเอย,สิ้นสุดลง,สรุป,ลงมติ,ตัดสินใจ. vi. สิ้นสุดลง,ลงเอย,ลงความเห็น,ตัดสินใจ, Syn. finish,infer,deduce
conclusion(คันคลู'เชิน) n. การลงเอย,การสิ้นสุดลง,การสรุป,บทสรุป,ผล,การตกลงขั้นสุดท้าย,การตัดสินใจครั้งสุดท้าย, Syn. inference
decide(ดิไซดฺ') vt. ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตัดสิน,ชี้ขาด vi. ตัดสิน,ชี้ขาด, Syn. determine ###A. waver
decided(ดิไซ'ดิด) adj. เด็ดขาด,แน่นอน,ตัดสินใจแล้ว, See also: ness n.
decision(ดิซิส'เชิน) n. การตัดสินใจ,สิ่งที่ได้ตัดสินใจ,ข้อตกลงใจ,ญัตติ,ความแน่วแน่, Syn. resolve
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด,แน่วแน่,ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน,ซึ่งได้กำหนดไว้,เด็ดขาด,ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว,ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
determine(ดิเทอร์'มิน) vt. กำหนด,ตัดสินใจ,ตกลงใจ,ตั้งใจ,ยุติ,ทำให้สิ้นสุด vi. ตกลงใจ., See also: determinable adj. determinability n., Syn. decide
determined(ดิเทอร์'มินดฺ) adj. แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตัดสินแล้ว, See also: determinedness n., Syn. resolved,fixed
hamartian. ความผิดพลาดในการตัดสินใจ
indecision(อินดีซิส' เชิน) n. การไม่สามารถตัดสินใจ
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
initiative(อินิช'ชิเอทิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การริเริ่ม,การนำเข้า,การตัดสินใจของตนเอง.
justiciable(จัสทิช'เชียเบิล) adj. ซึ่งตัดสินใจโดยกฎหมายหรือโดยศาลยุติ,ธรรม., See also: justiciability n. ดูjusticiable, Syn. defensible,right
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
mis(o) - Pref."เกลียด" เอ็มไอเอส ย่อมาจาก management information system เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
self-determinationn. การตัดสินใจ,การตกลงใจด้วย ตนเอง,ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.
settle(เซท'เทิล) vt.,vi. จัด,จัดการ,วาง,จ่ายเงิน,ชำระ,ปิดบัญชี,อพยพเข้า,ตั้งรกราก,ตั้งหลักฐาน,ทำให้สงบ,ทำให้มั่นคง,ทำให้ค่อย ๆ จมลง,ขจัดให้เสร็จสิ้น,ตัดสินใจ,จัดการ,ตกลง,พัก,นอนก้น -Phr. (settle down ตั้งรกราก,ตั้งถิ่นฐาน,สงบใจ เงียบสงบ มีจิตมุ่งมั่น)
suspense(ซัสเพนซฺ') n. ภาวะจิตที่ไม่แน่นอน,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การไม่กล้าตัดสินใจ,ภาวะที่คาราคาซังอยู่., See also: suspenseful adj., Syn. anticipation,stress
swear(สแวร์) {swore,sworn,swearing,swears} vi.,vt. สาบาน,ปฎิญาณ,กล่าวคำปฎิญาณ,ให้คำปฎิญาณ,สบถ,สาปแช่ง,กล่าวคำสาปแช่ง, swear by กล่าวคำปฎิญาณเข้ารับตำแหน่ง, swear off ตัดสินใจเลิก (โดยเฉพาะของมึนเมา) swear out ทำให้ศาลออกหมายศาลโดยการกล่าวหาภายใต้การปฎิญาณตน- s
thresh(เธรช) vt.,vi.,n. (การ) ฟาดข้าว,นวดข้าว,หวด,เฆี่ยน. -Phr. (thresh out (over) พูดอย่างรุนแรงให้เข้าใจหรือตัดสินใจ)
undecided(อันดิไซ'ดิด) adj. ไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน, See also: undecidedly adv.
unsettled(อันเซท'เทิลดฺ) adj. ไม่เป็นหลักแหล่ง,ไม่อยู่กับ,ไม่มั่นคง,ไม่เป็นระเบียบ,ไม่ได้ชำระสะสาง,หลักลอย,ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย,ไม่ตัดสินใจแน่นอน,ผันแปร., See also: unsettledness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
conclude(vi,vt) จบ,ลงมติ,ตัดสินใจ,ลงเอย,สิ้นสุด,ปลงใจ,ทำเสร็จ
conclusion(n) การจบ,การตัดสินใจ,ข้อยุติ
decide(vi,vt) ตัดสินใจ,ชี้ขาด,ตกลงใจ
decision(n) การตกลงใจ,การตัดสินใจ,การปลงใจ,คำตัดสิน
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว,แน่นอน,เด็ดขาด,ตามที่กำหนดไว้
determine(vi,vt) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,ตั้งใจ,กำหนด,แสดงผล
determined(adj) มั่นคง,แน่นอน,ซึ่งตัดสินใจแล้ว,ซึ่งตกลงแล้ว
discretion(n) ความสุขุม,ความรอบคอบ,การตัดสินใจ,ดุลพินิจ,การไตร่ตรอง
discretionary(adj) ด้วยความสุขุม,ด้วยความรอบคอบ,เกี่ยวกับการตัดสินใจ
misjudge(vt) พิจารณาผิด,ตัดสินใจผิด,วินิจฉัยผิด
predetermine(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
prejudge(vt) ตัดสินใจล่วงหน้า,วินิจฉัยล่วงหน้า
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
DSS (decision support system)ดีเอสเอส (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annotationบรรณนิทัศน์บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
Company Man พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
decisionข้อตัดสินใจ [การทูต]
Determinationการตัดสินใจ,การตรวจหา,การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Indecisivenessการไม่กล้าตัดสินใจ [การแพทย์]
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
repetition structureโครงสร้างแบบวนซ้ำ, โครงสร้างการทำงานที่มีการทำงานในบางคำสั่งหรือบางชุดของคำสั่งซ้ำกันมากกว่าหนึ่งรอบขึ้นไป โดยการวนซ้ำนี้จะต้องมีการตัดสินใจร่วมอยู่ด้วยเสมอ เพื่อเป็นเงื่อนไขที่จะตัดสินใจว่าเมื่อใดจะวนซ้ำ หรือเมื่อใดจะถึงเวลาหยุดการวนซ้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Company Representativeพนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ, พนักงานของบริษัทผู้ดำเนินการ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทสำหรับดูแลการปฏิบัติงานทุกอย่างที่แท่นเจาะ ตั้งแต่การวางแผนการเจาะ สั่งอุปกรณ์การเจาะ และทำหน้าที่ตัดสินใจในระหว่างปฏิบัติการเจาะหลุม [ปิโตรเลี่ยม]
Intelligence Quotientเชาวน์ปัญญาความฉลาด ความสามารถในการคิด คิดฉับไวหรือมีไหวพริบ คิดอย่างมีเหตุผล คิดแบบนามธรรม ความสามารถในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการปรับตัวของบุคคลต่อสถานการณ์ หรือสิงแวดล้อมใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ การแก้ปัญหา และใช้ [สุขภาพจิต]
Prospectusหนังสือชี้ชวน เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Technical analysisการวิเคราะห์ทางเทคนิควิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ระดับราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายเป็นข้อมูลแสดงเป็นแผนภูมิ(รูป กราฟ) ชนิดต่าง ๆ ให้ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ในอดีต เพื่อจะใช้กำหนด หรือคาดหมายแนวโน้มของราคาในอนาคตของหลักทรัพย์นั้น โดยทั่วไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะใช้วิเคราะห์ เพื่อคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้น หรือระยะปานกลาง เพื่อใช้ตัดสินใจเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ แต่ก็อาจใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อดูการเคลื่อนไหวที่เป็นวัฏจักรระยะยาว (Long-Term Cycle) ได้ด้วย การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะต่างจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ตรงที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นมาประกอบการวิเคราะห์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
call the shots (idm.) ตัดสินใจ See also: เป็นผู้ตัดสิน
call the tune (idm.) ตัดสินใจ
conclude (vt.) ตัดสินใจ Syn. determine, decide
decide (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด Syn. make a decision
determine (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ลงความเห็น Syn. decide, settle, purpose, intend
make a decision (vt.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ, ชี้ขาด
resolve on (phrv.) ตัดสินใจ See also: ตกลงใจ
settle (vt.) ตัดสินใจ See also: แก้ปัญหา Syn. decide, resolve
clinch (vt.) ตัดสินใจ (หลังจากที่พิจารณาอย่างมาก)
plough on (phrv.) ตัดสินใจก้าวต่อหรือทำต่อ Syn. press forward
get the final word (idm.) ตัดสินใจครั้งสุดท้าย
get the last word (idm.) ตัดสินใจครั้งสุดท้าย
judge between (phrv.) ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน) See also: ลงความเห็นระหว่าง, ชี้ขาดระหว่าง
cast in with (phrv.) ตัดสินใจเข้าร่วม See also: ร่วมชะตากรรม Syn. fling in with, throw in with
fling in with (phrv.) ตัดสินใจเข้าร่วม See also: ร่วมชะตากรรม Syn. throw in with
call it quits (idm.) ตัดสินใจเลิกบางสิ่ง
resolve (vt.) ตัดสินใจแน่วแน่ See also: ตกลงใจแน่วแน่ Syn. intend, purpose
decide against (phrv.) ตัดสินใจไม่ยอมรับ Syn. decide on
be irresolute (vi.) เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา (การตัดสินใจ, ความคิดเห็น, ทัศนคติ) See also: เปลี่ยนแปลง, กลับไปกลับมา, ผันแปร, ลังเล Syn. alternate, hesitate, fluctuate
be off the hook (idm.) ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. be on
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
I try to make really quick decisionsฉันพยายามจริงๆ ที่จะตัดสินใจไห้เร็วขึ้น
I've got some decisions to makeฉันต้องตัดสินใจบางอย่าง
I've made the wrong decision, haven't I?ฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมนี่?
I'm finding it's difficult to make up my mindฉันพบว่ามันยากที่จะตัดสินใจ
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
I decided not to tell anyoneฉันตัดสินใจที่จะไม่บอกใคร
I haven't decided whether to take the job or notฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะรับงานนั้นหรือไม่
Thinking ten times before you decide anythingคิดให้หลายตลบก่อนที่เธอจะตัดสินใจสิ่งใด
He has decided what he going to doเขาได้ตัดสินใจว่าจะทำอะไร
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
I decided I would find an answerฉันตัดสินใจที่จะหาคำตอบ
I decided not to say another word all eveningฉันตัดสินใจที่จะไม่เอ่ยสิ่งใดตลอดเย็นนี้
It seems we have a decision to makeดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
Don't make me regret my decisionอย่าทำให้ฉันเสียใจต่อการตัดสินใจนี้
Make up your mind before it's too lateรีบตัดสินใจเถอะก่อนที่มันจะสายเกินไป
Finally, you have decided to tie the knot after 7 long yearsในที่สุดคุณก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานซะที หลังจากที่คบกันมายาวนาน 7 ปี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see that when you make up your mind about something,เห็นได้ชัด เวลาเธอ ตัดสินใจ เกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง,
Now I give you the chance to decide what is more important-- your eyes which have led you blindly astray or your body which has caused those around you endless suffering.35,780 ฉันจะให้โอกาสเธอ ตัดสินใจ อะไรที่สำคัญกว่า ตาที่ชักนำให้หลงผิด ตาที่มืดบอด
Look, I hope this isn't a mistake and the CIA has decided to compensate meนี่, ผมหวังว่ามันจะไม่ใช่ข้อผิดพลาด และ CIA ตัดสินใจ จะตอบแทนให้ผม
The president and I would like you to consider coming on board as special advisor to the president.กับ ผม ตัดสินใจ ที่อยากให้คุณมาร่วมทีม ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของ ปธน.
I drive the bus, I call the shots, and you tell me everything, whether you think it's important or not, because, trust me...ฉันเป็นคนกุมบังเหียน ตัดสินใจ และนายบอกฉันทุกอย่าง ไม่ว่านายจะคิดว่ามันสำคัญหรือไม่
Cuddy's assistant decided to use his own brain.ผู้ช่วยของคัดดี้ ตัดสินใจ คิดเอาเอง
How can you make the decision on the camp without discussing it with me first?วิธี ที่ คุณ สามารถ ตัดสินใจ ใน \ N ค่าย โดย ไม่ คุย กับ ฉัน ก่อน
Mark James decided to fire a warning shot about you.มาร์ค เจมส์ ตัดสินใจ ยิงเตือนฉันแล้ว เรื่องเธอ
Sources said prosecutors were getting closer to a decision on whether to charge the actor.แหล่งข่าวกล่าวว่า อัยการกำลัง\ ตัดสินใจ ว่าจะฟ้องร้องต่อนักแสดงหรือไม่
You make your own decisions, and you say that you hope that she supports you.เธอทำในสิ่งที่เธอต้องการเลย ตัดสินใจ แล้วก็บอกไปซะ ว่าเธอหวังเหลือเกิน ที่จะให้แม่สนับสนุนเธอ
And all that's left for you to do is to decide whether you're still one of them.ปล่อยให้นาย ตัดสินใจ หรือ ว่าจะยังคงเป็น1 ใน พวกนั่น
Your mother, Siobhan, and I have decided it's not safe for you to be in New York.แม่ของลูก ชิบอน และพ่อ ตัดสินใจ ว่ามันไม่ปลอดภัย ที่ลูกจะอยู่นิวยอร์ค
Basically went ahead and told him to, uh, shove it.ตัดสินใจจะก้าวไปข้างหน้า และ.. ปฏิเสธเขาไป
Decided to adopt a baby because everything in your life had worked out except for your broken ovaries.ตัดสินใจจะรับอุปถัมภ์เด็ก เพราะทุกอย่างในชีวิตคุณไปได้สวย เว้นแต่รังไข่ที่ใช้การไม่ได้
Judging by your own standards, his personnality or his interestsตัดสินใจจากมาตรฐานของเรา บุคคลิก และทัศนคติของเขา
The life and death decisions.ตัดสินใจชีวิต ความตาย
So choose if I should add your name at the end or not.ตัดสินใจซะ ว่าอยากให้มีชื่อคุณอยู่ด้านล่างสุดของรายชื่อนั้นไหม
Make up your mind. Come on. Let's go.ตัดสินใจซะ ได้โปรด ไปกันเถอะ
Consider yourself acting chief.ตัดสินใจด้วยตัวเอง ว่าที่นายอำเภอ
Decide if you are going to pay in monthly installments or pay in a lump sum.ตัดสินใจด้วยว่าจะจ่ายคืนเป็นงวดๆ หรือจะเลือกจ่ายเป็นก้อนทีเดียว
Make your choice ´cause you got to grow up to be successfulตัดสินใจดี ๆโตจะได้เป็นเจ้าคนนายคน
You know, just determined, ruthless, competitive.ตัดสินใจดี แข็งแกร่ง มีความสามารถ
You might think about this. It comes in black and beige.ตัดสินใจดูได้นะคะ ชุดที่มาจะเป็นสีดำกับสีเบจค่ะ
Was it the right decision leaving the boat?ตัดสินใจถูกแล้ว ออกจากเรือ?
Do what you always used to do, Phillip.ตัดสินใจทำในสิ่งที่เคยทำสิ ฟิลิป
When you bring Chuck into it, you're far more convincing.ตัดสินใจที่จะพูดออกไปด้วยใบหน้าของการประชดประชันล่าสุด เมื่อตอนที่คุณพาชัคเข้ามาเกี่ยวข้อง คุณออกมาไกลมากที่จะทำให้เชื่อได้
I HAD TWO CHILDREN, ONE ALMOST 2 AND ONE ALMOST 4,ตัดสินใจที่จะสำรวจพื้นที่ ของพื้นที่ที่ได้รับการศึกษาน้อย
Are we expected to just sit here and freeze while you give away all of Arendelle's tradable goods?ตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ จนกว่าน้ำแข็งจะละลาย เจ้าจะอยู่ที่นี่ ทั้งๆที่อเรนเดลมีปัญหา
So, you've decided to stay.ตัดสินใจที่จะอยู่แล้วหรือ?
I decided to trust him. I didn't want to.ตัดสินใจที่จะเชื่อใจในพระเจ้า ผมไม่อยากทำอย่างนั้น
Decided then and there I wanted to play for the Yankees.ตัดสินใจที่จะเลือกเล่นทีมแยงกี้ส์
Decided to play by my own rules.ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตไปตามทางของมัน
Decided not to pay.ตัดสินใจที่จะไม่จ่าย
Made an impressive list of bad life decisions before he croaked, included but not limited to...ตัดสินใจผิดพลาดในชีวิตเยอะแยะมากมาย ก่อนที่จะตาย ซึ่งนั่นรวมทั้ง...
Here. It's a tough call. They're so different.ตัดสินใจยากค่ะ ต่างกันมากเลย
That's a difficult choice, one I understand all too well but as you so eloquently put it sometimes a man can meet his destiny on the road he took to avoid it.ตัดสินใจยากล่ะสิ ผมรู้ดี .... อย่างที่คุณบอกกับผม...
Tough call.ตัดสินใจยากเหมือนกัน
Have you decided where you're living nowadays?ตัดสินใจรึยัง เธออยู่ที่ไหนตอนนี้
Have you decided what to tell the team about who she is?ตัดสินใจรึยังที่จะบอกทีม ว่าเธอเป็นใคร
Deciding that a loved one... might know what's best for us.ตัดสินใจว่า คนที่เรารัก... อาจจะรู้ว่า อะไรดีที่สุดสำหรับเรา

ตัดสินใจ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
決意[けつい, ketsui] Thai: การตัดสินใจแน่วแน่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดสินใจ
Back to top