ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดขาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดขาด*, -ตัดขาด-

ตัดขาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดขาด (v.) cut See also: divide, bisect, dissect
ตัดขาด (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ
ตัดขาด (v.) cut See also: divide, bisect, dissect
ตัดขาด (v.) break off See also: break up, sever, separate, put an end to Syn. ทิ้ง, เลิก, เลิกคบ, ตัดความสัมพันธ์, ตัดมิตรภาพ
English-Thai: HOPE Dictionary
abjure(แอบจัวร์') vt. สละ, บอกเลิก, สาบานว่าจะตัดขาด, เลิก -abjuration n.
break(เบรค) (broke,broken,breaking,breaks) vt.,vi. ทำให้แตก,ทำให้บาดเจ็บ,แบ่งออกเป็นส่วน,เปิดเผย,ทำให้เชื่อง,เอาชนะ,ทำลายสถิติ,แหก (คุก) ,ฝ่าฝืน,ตัดขาด,ฝึก,สลัด, (โรงเรียน) หยุด, (สงคราม) เกิดขึ้น,ละเลยหน้าที่,ระเบิด,หนี,หยุดพักทำงาน n. การแตกออก,การหยุดพัก,ตอนฟ้าสว่าง หยุดหมายถึง การสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงานอย่างกระทันหัน เราอาจใช้วิธีกดแป้น Break หรือกดแป้น CTRL + C ก็ได้
chop(ชอพ) v.ตัด,ผ่า,สับ,โค่น,ฟัน,ถาง,ฟัน,ตัดขาด,เปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลัน,โต้เถียง -n. การตัด,การผ่า,ชิ้นที่ตัดออก,ชิ้นเนื้อ,การสับเปลี่ยน -Phr. (chop chop adv.,interj. เร็ว !.เร็วเข้า !)
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
hermit(เฮอร์'มิท) n. ฤาษี,บุคคลที่เก็บตัว,ผู้ตัดขาดจากโลกภายนอก, See also: hermitic,hermitical,hermitish adj. hermitry n. hermitage n.
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
secluded(ซีคลู'ดิด) adj. แยกตัว,เก็บตัว,สันโดษ,ตัดขาดจากโลกภายนอก,เงียบสงบ., See also: secludedly adv. secludedness n.
seclusion(ซีคลู'เชิน) n. การแยกตัว,การเก็บตัว,การตัดขาดจากโลกภายนอก,การแยกตัวมาอยู่อย่างสันโดษ,ความสันโดษ,สถานที่สันโดษ
seclusive(ซีคลู'ซิฟว) adj. ซึ่งแยกตัว,ซึ่งเก็บตัว,ซึ่งตัดขาดจากโลกภายนอก,ซึ่งอยู่อย่างสันโดษ, See also: seclusiveness n.
sever(เซฟ'เวอะ) vt.,vi. แยกออก,ตัดขาด,พราก,ขาด,แบ่งแยก, See also: severedly adv. severingly adv. rable adj.
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
stop(สทอพ) vt.,vi.,n. (การ) หยุด,ห้าม,ยับยั้ง,ยุติ,จอด,เลิก,ขัดขวาง,ป้องกัน,ตัดขาด,อุด,จุก,ปิด,พัก, (มวย) ชนะน็อคเอ๊าท์,หรี่แสง,หยุดชำระ,ใส่จุด,ใส่เครื่องหมาย '.',จุก,ที่อุด,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง,อุปกรณ์หยุดการเคลื่อนที่,การยุติการชำระ,สลักเสียงหีบเพลง,เครื่องอุด,
English-Thai: Nontri Dictionary
disconnect(vt) ตัดขาด,แยกจากกัน,เลิก,ปลด
divorce(n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง
forsake(vt) ละทิ้ง,จากไป,ทิ้ง,ตัดขาด,เลิก,ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง,ที่ถูกละทิ้ง,ที่ถูกตัดขาด
outcast(adj) ถูกไล่ออก,ถูกขับไล่,ถูกตัดขาด,ถูกทิ้ง
seclude(vt) เก็บตัว,แยกตัว,ตัดขาด,อยู่อย่างสันโดษ
seclusion(n) การเก็บตัว,การแยกตัว,การตัดขาด,ความสันโดษ
sever(vi,vt) แยก,ตัด,แบ่งแยก,ตัดไมตรี,ตัดขาด
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Island เกาะ ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบโดยตลอดและมี ขนาดเล็กกว่า แผ่นดินที่เป็นทวีป อาจเกิดขึ้นจากการกัดเซาะของคลื่นและ กระแสน้ำจนทำให้แผ่นดินบางส่วนถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เกิดจากการกระทำของภูเขาไฟใต้ทะเล เกิดจากการดันของเปลือกโลก ให้สูงพ้นน้ำ หรือเกิดจากการก่อตัวของปะการัง จำแนกตามสถานที่ตั้งได้ 2 ประเภท คือ Continental Island และ Oceanic Island [สิ่งแวดล้อม]
Middle Finger, Amputation ofการตัดขาดของนิ้วกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
renounce (vt.) ตัดขาด
disconnect (vt.) ตัดขาดจากกัน See also: แยกออกจากกัน, แบ่งออก Syn. divide, part, break Ops. unite, join
cut off (phrv.) ทำให้ถูกตัดขาด See also: ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, ทำให้ขาดการติดต่อ
disconnection (n.) การตัดขาด See also: การแยกสองสิ่งออกจากกัน, การแบ่งออก Syn. detachment, parting, disunion
severance (n.) การตัดขาด See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ Syn. section, separation, split Ops. attachment, connection
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Severing the top of the spinal column or massive trauma to the brain... are the most effective methods.ตัดขาดข้อต่อเหนือกระดูกสันหลัง หรือทำให้สมองมันบาดเจ็บ วิธีหลังจะได้ผลมากที่สุด
Total cutoff from the "corruption of the outside world."ตัดขาดจากการต่อต้านจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงเลย
Renounce the monster who is now your husband!ตัดขาดจากอสูรกาย ซึ่งตอนนี้เป็นสามีของเธอ
Hey, look, cutting yourself off from the rest of your life is not gonna help your parents.ตัดขาดโลกภายนอก ไม่ช่วยอะไรหรอก
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
The army had to take over the telegraph or we'd be cut off from the world.ทัพบกดูแลศูนย์โทรเลขอยู่ ไม่งั้นเราถูกตัดขาดจากโลกเลยครับ
Do you mean that he gave up married life?หมายความว่าเขาตัดขาด จากชีวิตแต่งงานแล้วหรือ
And you cannot break it, not with a thousand swords.ท่านไม่มีวันทำลายพันธะนั้น แม้จะตัดขาดด้วยดาบนับพันเล่ม
When the river got dried this is where I stranded.เมื่อสายน้ำเริ่มแห้ง ที่นี่ถูกตัดขาดจากแม่น้ำข้างนอก
You're gonna DEROS out of this jungle and these clothes.เราจะตัดขาดจากป่ากับชุดทหารเลย
The main frame will be totally isolated... in less than two minutes.มันกำลังตัดขาดจากการเชื่อมต่อของเรา ในอีกไม่ถึงสองนาทีนี้
My mother did this with her whole heart, even though my grandmother had disowned her.แม่ของฉันทำแบบนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดของเธอ ถึงแม้คุณยายของฉันจะตัดขาดกับเธอแล้วก็ตาม
I'm throwing you out! Of my life! For good!ต่อไปนี้เราตัดขาดกัน!
Once the door is unprotected, the connection will be severed.เมื่อประตูถูกตัดขาด การเชื่อมต่อก็สิ้นสุด
But another connection must first be made.แต่ประตูเชื่อมโยงอื่นๆ\จะต้องถูกตัดขาดก่อน
But you know I guess... a guy like you really doesn't know what that's like, you know... to be completely cut off.นายไม่เข้าใจหรอก... คนอย่างนายไม่น่าจะเข้าใจเรื่องนี้ มันเหมือนกับว่าต้องตัดขาดทุกสิ่งไปหมด
The fact that most of these companies are run by white men white rich men means that they are out of touch with what the majority of the world is.การที่บริษัทส่วนใหญ่บริหารโดยคนผิวขาว คนผิวขาวที่ร่ำรวย หมายความว่าคนเหล่านี้ตัดขาด
I see accompany that has severed the umbilical cord to earth for its raw materials taking raw materials that have already been extracted and using them over and over again driving that process with renewable energy.ผมมองเห็นบริษัทที่ตัดขาดสายรก ที่สูบวัตถุดิบไปจากโลก แต่หันมาใช้วัตถุดิบเท่าที่เอาออกมาแล้ว
She wouldn't leave the house, totally ostracized by those Chinese biddiesแม่ไม่ยอมออกนอกบ้าน เพราะถูกพวกคนจีนตัดขาด
Remove all the rocks They're shrapnel waiting to happenและเส้นทางในการลำเรียงสะเบียงโดนตัดขาด,
You can feel how cut off you are.รู้สึกตัดขาดจากโลกสุดๆ
It's this entirely separate world and you encompass most of it.เป็นโลกที่ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง แล้วนายก็ครองพื้นที่เกือบทั้งหมด
It's cut off by these canyons here --Rough terrain, dense forest,ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ป่าทึบ
You say he raised you, but you two don't talk anymore.คุณ บอกเขาเลี้ยงคุณมาหน่ะแต่คุณก็ตัดขาดกัน
This place is completely cut off.ที่นี่ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงแล้ว
The Island is now isolated.เกาะนี้ถูกตัดขาดแล้ว
Last time I went to the US, he saw me off here.เมื่อตอนที่ฉันไปอยู่อเมริกา เขาตัดขาดจากฉัน
All links to the satellites are cut off.การเชื่อมต่อกับดาวเทียมทั้งหมดถูกตัดขาด
Like all good detective stories,this one starts with a girl... a promising life cut tragically short.เหมือนนักสืบดี ๆทั่วไป เรื่องนี้เริ่มขึ้นด้วยผู้หญิงคนนึง ชีวิตที่มีอนาคตดีถูกตัดขาดดังกับละครโศก
With the town sealed off from the rest of the world, things got a little nutty here.เพราะ เมืองถูกตัดขาดจากโลกภายนอก อะไร ๆ มันก็เลวร้ายลง
Let's go Al. - lf you step out of this house our friendship is over.อัล,รีบไปเถอะ - ถ้าพวกนายไป เราตัดขาดกัน
Count Dooku's droid army has seized control of the major hyperspace lanes separating the Republic from the majority of its clone army.กองทัพดรอยด์ของเคาท์ดูกู ได้เข้ายึดครองเส้นทางอวกาศสายหลักๆ เป็นการตัดขาดสาธารณรัฐ จากกองทัพโคลนส์ส่วนใหญ่
Communication's down Propulsion's deadการสื่อสารถูกตัดขาด แรงดันขับเคลื่อนตก
Disconnecting Carl's nerve from his brain, which had momentarily forgotten it was dead.ทำให้เส้นประสาทถูกตัดขาดจากสมอง ซึ่งได้ลืมไปว่ามันตายแล้ว
But where those good old West Virginia boys could only see an emotional disconnect with traces of sociopathic tendencies,แต่สิ่งที่ รร.ตำรวจเห็น ก็แค่ความไร้อารมณ์ และบุคลิกตัดขาดจากสังคม
Geoff Hale--cause of death was a single deep, smooth cut that severed the carotid artery.เจฟฟ ถูกฆ่าโดยการเฉือนลงไปทีเดียว หลอดลมถูกตัดขาด
But he did everything he could to cut off his ex-Wives.แต่เขาทำทุกอย่างเพื่อตัดขาดจากเมียเก่า
When you cut off your ex-Wife, you cut off megan, too.เมื่อคุณตัดขาดจากภรรยาเก่า คุณตัดเมแกนด้วย
He would have To completely Isolate himself.เขาคงต้องตัดขาดตัวเองได้อย่างสมบูรณ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดขาด
Back to top