ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะลึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะลึง*, -ตะลึง-

ตะลึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะลึง (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
ตะลึงงัน (v.) be stunned See also: be stupefied, be dumbfounded, be nonplussed, be astonished, be shocked Syn. ตกตะลึง
ตะลึงพรึงเพริด (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
English-Thai: HOPE Dictionary
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
aghast(อะกาสทฺ', อะแกสทฺ') adj.ตกตะลึง,อกสั่นขวัญหนี (stunned, shocked, appalled)
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm
dismay(ดิสเม') vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้สะดุ้งกลัว,ทำให้หมดความกล้าโดยสิ้นเชิง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ท้อใจ. n. ความสะดุ้งกลัว,ความท้อใจ,ความท้อแท้, Syn. dread,terror,fright,fear
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy
dumbstruck(ดัม'สทรัค) adj. ตกตะลึงจนพูดไม่ออก,ฉงนจนพูดไม่ออก., Syn. dumb -struck,dumb-stricken,dumbstricken
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
open-mouthed(โอ'เพินเมาธฺ) adj. เปิดปาก,อ้าปาก,ตกตะลึง,มีปากกว้าง., See also: open-mouthedly adv. open-mouthedness n., Syn. noisy
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower
petrify(พี'ทริไฟ) vt. ทำให้เป็นหิน,ทำให้กลายเป็นหิน,ทำให้แข็งทื่อหรือตะลึงงัน (ด้วยความกลัว,ตกใจหรืออื่น ๆ) vi. กลายเป็นหิน,แข็งทื่อ, See also: petrifiable adj.
shock(ชอค) n. การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน,อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน,อาการตื่นตะลึง,ความสะดุ้งตกใจ,อาการสั่นกระตุก,อาการเป็นลม,อาการแน่นิ่งไปอย่างกระทันหัน. vt. ทำให้ตะลึงงัน,ทำให้สะดุ้งตกใจ,เขย่าขวัญ,ทำให้สะเทือน,กระทบอย่างแรง,ตีอย่างแรง. vi.ตะลึงงัน,สดุ้งตกใจ
stunt(สทันทฺ) vt. หยุดยั้ง หรือขัดขวางการเจริญเติบโต. n. การเจริญเติบโตที่หยุดชะงักหรือช้าลง,คนแคระ,สิ่งแคระแกร็น,การแสดงความสามารถหรือความคล่องแคล่ว,การแสดงที่ทำให้ตะลึงพรึงเพริด,การแสดงโลดโผน.vi.,vt. แสดงดังกล่าว., Syn. impede
stupefy(สทู'พะไฟ) vt. ทำให้มึนงง,ทำให้ไม่มีความรู้สึก,ทำให้กึ่งสลบ,ทำให้ประหลาดใจที่สุด,ทำให้ตะลึงงัน., See also: stupefyingly adv., Syn. stun
stupid(สทิว'พิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ทึ่ม,โฉดเขลา,บัดซบ,เชื่องช้า,หงอยซึม,น่าเบื่อหน่าย,ไม่มีรสชาติ,ไม่น่าสนใจ,มึนงง,งงงวย,ตะลึงงัน., See also: stupidness n.
transfix(แทรนซฺฟิคซฺ') vt. แทงทะลุ,ตรึง,ติดแน่น,ทำให้ตะลึงงันอยู่กับที่. -transfixion n., Syn. impale,stun,petrify,amaze
tremendous(ทรีเมน'เดิส) adj. ใหญ่โตมาก,อย่างยิ่ง,มากมาย,น่ากลัว,น่าตกตะลึง,ยอดเยี่ยม., See also: tremendousness n., Syn. prodigious,huge,enormous,wonderful
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
English-Thai: Nontri Dictionary
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
bemuse(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้งงงัน,ทำให้ตะลึง
bemused(adj) งงงวย,ตะลึง,งงงัน
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว
dismay(n) ความตกใจ,ความสะดุ้งกลัว,ความกลัว,ความท้อใจ,ความตกตะลึง
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
petrify(vt) ทำให้เป็นหิน,ทำให้เสียขวัญ,ทำให้ตะลึงงัน
shock(n) โรคปัจจุบัน,ความสะดุ้ง,อาการช็อค,อาการตะลึง
shocking(adj) อกสั่นขวัญหนี,ซึ่งทำให้สะดุ้ง,เขย่าขวัญ,ที่ตกตะลึง
spellbound(adj) ถูกอาคม,ตะลึง,หลงใหล,ถูกเวทมนตร์,เคลิบเคลิ้ม
striking(adj) น่าประทับใจ,น่าตะลึง,ยอดเยี่ยม
transfix(vt) แทงทะลุ,ตรึง,ทำให้ตะลึงงัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aghast (adj.) ตกตะลึง
benumb (vt.) ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง) Syn. freeze
consternation (n.) ความรู้สึกตกตะลึง See also: ความตกใจ Syn. shock, alarm, terror
drop a bombshell (idm.) ประกาศข่าวที่น่าตื่นตะลึง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้แตกตื่น
horror-stricken (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน Syn. horror-struck
horror-struck (adj.) ซึ่งตกตะลึง See also: ซึ่งตกอกตกใจ, อกสั่นขวัญแขวน
mesmerically (adv.) อย่างตกตะลึง
mesmerise (vt.) ทำให้ตกตะลึง See also: ทำให้ดื่มด่ำ Syn. spellbind, fascinate Ops. bore
mesmerize (vt.) ทำให้ตกตะลึง See also: ทำให้ดื่มด่ำ Syn. spellbind, fascinate Ops. bore
paralyze (vt.) ทำให้ขยับเขยื้อนไม่ได้ (เพราะตกตะลึง) Syn. freeze, benumb
petrify (vt.) ทำให้ตกตะลึง (เพราะความกลัว) See also: ทำให้ตัวแข็งทื่อ (เพราะความกลัว) Syn. dumbfound, frighten, startle Ops. calm, soothe, comfort
struck dumb (phrv.) ตกตะลึง See also: ประหลาดใจมาก Syn. strike dumb
stun (vt.) ทำให้ตะลึงงัน See also: ทำให้งง Syn. amaze, daze, shock
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surprised, a little turned on, kinda scared.ประมาณว่า ตะลึง มีอารมณ์นิดๆ กลัวหน่อยๆ
And Mike said he could easily show one of our guys how to do the dance number.ตะลึงงัน และไมค์บอกว่า เขาสามารถ แสดงให้พวกเราดูการเต้นอย่างมีระดับได้สบายๆ / ฉันบอกเหรอ?
Dazzled by our abilities...ตะลึงงันกับความสามารถของเรา
Surprise, surprise.ตะลึงพรึงเพริด, ตะลึงพรึงเพริด.
I was captivated, entranced. It hit me like a thunderbolt.ผมตะลึง งงงัน มันเล่นงานผมเหมือนสายฟ้าฟาด
Is this the shit that's supposed to knock our socks off?นี่เหรอ ที่คุณบอกว่าจะทำให้เราตะลึง?
Nobody will care because everybody's gonna be so jazzed about what we foundจะไม่มีใครสนหรอก เพราะทุกคนกำลังตะลึง ในสิ่งที่เราพบ
Knock them dead.ไปทำให้พวกนั้นตะลึงเลย.
To gawk and grovel and stare at Prince Ali!เพื่อตะลึง เคารพ และจ้องมอง เจ้าชายอาลี
It is shocking new evidence.เป็นหลักฐานใหม่ตกตะลึง
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway.23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น
The world stood still for that stolen kiss.ทั้งโลกตะลึงกับจูบที่ถูกพรากไป
I wasn't looking at its feet! I was preoccupied with its heads.ฉันไม่ได้มองตีนมันนี่ มัวตะลึงอยู่กับหัวมัน
The first time she met me, she just stared at them.ครั้งแรกที่แม่เธอเห็นชั้น เธอถึงกับตะลึงกับมันทีเดียว
Why haven't you dazzled us with these philosophical speculations of yours?ทำไมนายไม่แสดงปรัชญาอันล้ำลึก ให้พวกเราได้ตกตะลึงกันอีกล่ะ
Oh, I was overwhelmed by the effectiveness of your operation, the sophistication of your equipment.โอ! ผมตกใจกับปฎิบัติการของพวกคุณ, และตะลึงกับอาวุธของพวกคุณ.
Yeah, well, no time for dance. It's all about band, band, band.ใช่ เราไม่มีเวลาเต้นตะลึงตึงๆ แต่มันเกี่ยวกับวงดนตรี ๆ
Weren't you supposed to enter so the others could see you?คุณต้องเข้ามาเปิดตัวให้ทุกคนตะลึง ไม่ใช่เหรอ
Just there the barbarians huddle sheer terror gripping tight their hearts with icy fingers knowing full well what merciless horrors they suffered at the swords and spears of 300.รับรู้ว่าความโหดร้ายไร้เมตตา จากคมหอกคมดาบของ สปาร์เทินสามร้อยนาย น่าสะพรึงกลัวเช่นใด บัดนี้พวกมันตะลึงลานแล้ว เมื่อทุ่งแห่งนี้
I've always been in awe of the power they unknowingly possess.ผมมักจะตะลึงกับ อำนาจที่พวกหล่อนมี
Two treasure hunters made a ghastly discovery today, when they stumbled on what appears to be an underwater graveyard, in a crevasse, off the coast of Miami.นักล่าสมบัติสองคน ค้นพบสิ่งน่าตกตะลึง เมื่อเขาบังเอิญพบสุสานใต้น้ำ ในรอยแยกใต้น้ำ นอกชายฝั่งไมอามี่
Wow, you're dressed so luxuriously and the necklace is stunning.ว้าว,ชุดของคุณดูหรูหรามาก แล้วสร้อยคอของคุณก็สวยจนต้องตะลึงเลย
She looks amazing.ดูเธอสิ ชวนตะลึงจริงๆ
Seriously, guys, prepare to be amazed.เตรียมตัวเข้าไว้ หนุ่มๆ นี่จะทำให้พวกคุณตกตะลึง
They want someone who's gonna make their eyeballs roll back in their head.พวกเธอต้องการใครสักคนที่จะทำให้เธอตกตะลึง
Meek-looking ones are bigger pervertsว่าไงละท่าน ถึงขนาดตะลึงเชียวเหรอ
I will bring the house down for you.ผมจะทำให้ทุกคนตะลึงเลยฮะพ่อ
But before the play-offs, he stunned the world by separating from his wife, Prudence.แต่ก่อนถึงรอบตัดเชือก เขาก็ทำให้โลกตะลึง\ เมื่อประกาศแยกทางกับภรรยา
# We can rock, we can shock Any time we likeเราเยี่ยมได้ เราทำให้ตกตะลึงได้ ทุกเวลาที่เราต้องการ
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน
He's gonna be so bummed when you show up at the ball looking like a total knockout in that dress.เขาจะหลงเธอหัวทิ่มเลยตอนเธอออกไป ทุกคนจะตะลึงกับเธอในชุดนี้
My God, it is a standing Liberty 1929 and it is almost cool.เป็นไม่ไม่ได้ \ นี่มันเทพีสันติภาพรุ่นปี 1929 เลยนะ งั้นมันก็น่าตกตะลึงมาก
Shockingly, it's a little vague.ข้าตะลึงเลย อ่านแล้วก็ยังงงงง
Oh. - Thank you.ทำให้ฉันตะลึงเลยนะเนี่ย ขอบคุณ
Your stunning new home. I can't believe this.บ้านหลังใหม่ที่สวยจนน่าตะลึง ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย
By the way, mrs. Solis, you look absolutely stunning.ขอนิดนึงนะครับคุณนายโซลีส คุณสวยมากจนคนตะลึงไปเลย
I'm gonna fuckin' blow her away.ฉันจะทำให้เธอตะลึงไปเลย
WALTER: Fascinating.ช่างน่าตะลึงเสียจริง
For example, I'm sure he'd be delightfully taken aback if you clean your apartment.ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ เรื่องอื่นละ อย่างเช่นฉันว่าเขาคง ตะลึงเลยละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะลึง
Back to top