ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตรัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตรัส*, -ตรัส-

ตรัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรัส (v.) say See also: speak, talk, declare, state, tell, utter, pronounce Syn. พูด, สั่ง, บอก
ตรัสรู้ (v.) enlighten See also: know Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
ตรัสรู้ (v.) become enlightened See also: understand, foresee, intuit Syn. รู้, รู้แจ้ง, รู้แจ้งเห็นจริง, หยั่งรู้
English-Thai: HOPE Dictionary
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention
English-Thai: Nontri Dictionary
omniscience(n) การตรัสรู้,การรู้แจ้ง
omniscient(adj) ที่รู้แจ้ง,ที่รอบรู้,ที่ตรัสรู้
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enlightenmentการตรัสรู้, การรู้แจ้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estrusการเป็นสัด,เอสตรัส,อีสตรัส [การแพทย์]
Nitrous oxideไนตรัสออกไซด์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
enlightened person (n.) ผู้ตรัสรู้ See also: ผู้รู้แจ้ง
enlightenment (n.) การตรัสรู้ See also: ความเห็นแจ้ง, การรู้แจ้งเห็นจริง
nitrous acid (n.) กรดไนตรัส เป็นกรดดินประสิว
nitrous oxide (n.) แก๊ซไนตรัสออกไซด์ที่ใช้ป้องกันการเจ็บปวดเมื่อทำฟัน Syn. laughing gas
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeshua said, "Tell my brothers to go to Galilee, and there they'll see me."ตรัสว่า บอกพี่น้องของเราให้ไปที่ แคว้นกาลิลี พวกเขาจะได้พบเราที่นั่น
But people must be sober and enlightened.แต่คนจะต้องมีสติและตรัสรู้
"...who drinks the water I shall give him, says the Lord,"... ใครดื่มน้ำ ฉันจะมอบให้เขา, ตรัสโดยท่านลอร์ด,
"'for thus bade the king of Assyria"เพราะกษัตริย์แห่ง อัสซีเรียตรัสดังนี้ว่า
But she is Anastasia. I'm telling you. If you'll only speak to her, you'll see.แต่เธอคืออนาสเตเชีย กระหม่อมกำลัง บอกพระองค์ ถ้าเพียงแต่พระองค์แค่ตรัสกับเธอ พระองค์จะทราบ
You have to talk to her.พระองค์ต้องตรัสกับเธอ
Russian Embassy. They'll have daily progress reports 9 p.m. every evening at this office.สถานทูตรัสเซีย คุณต้องรายงานมาที่นี่ทุกคืน เวลา 3 ทุ่ม
The first one is a Russian Embassy.เบอร์แรกสถานทูตรัสเซีย
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข
He said, "All beings tremble before danger and death.พระองค์ตรัสว่า "มนุษย์ทุกคน ไม่อาจเลี่ยงพ้นความตายได้
The Buddha said, "Salvation does not come from the sight of me.พระพุทธเจ้าตรัสว่า "การไถ่บาป ไม่ได้มาจากเรา
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้
Has God spoken to you yet?พระองค์ตรัสกับลูกหรือยัง ?
Says the Buddha:พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้
Any food would be a luxury... but the small tank of medical grade nitrous oxide... would be needed on the other side.อาหารถือเป็นของแถม... แต่ไนตรัสออกไซด์ถังเล็กที่ใช้ในทางการแพทย์นั้น... จะเอาไว้ใช้ตอนไปถึงที่หมายแล้ว
Your Majesty, why are you suddenly talking of such things?ฝ่าบาท ทำไม่จู่ ๆ จึงตรัสเช่นนี้
By following the path of the enlightened ones you are destined to arrive at the place beyond all suffering.โดยดำเนินตามเส้นทาง ของท่านผู้บรรลุธรรมตรัสรู้แล้ว เจ้าจะพบหนทางสู่การบรรลุถึง ที่ที่อยู่เหนือทุกข์ทั้งปวงได้
So you get the beer and the weed, and I'll handle the nitrous.แกหาเบียร์และกันชา ฉันจะหายาไนตรัสเอง
Gentlemen, it's Friday afternoon, we've got a full tank of gas, a quarter ounce of weed, three cases of beer, a ten-pound tank of nitrous, we're underage...พวกเรา วันนี้เป็นวันศุกร์บ่าย และเรามีันํ้ามันเต็มถัง กัญชาอีก 1/4 ออนซ์ เบียร์อีกสามโหล และกรดไนตรัสดีปอนด์ และพวกเรายังไม่บรรลุนิติภาวะ
Did I do too much nitrous? A midget fraternity?ข้าใช้กรดไนตรัสมากไปหรือเปล่า สมาคมคนแคระเหรอ
God spoke to me in there.พระเจ้าตรัสกับผมในนั้น
The Lord has told me that the open gates of Hell are yawning up widely in our path.พระเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ประตูไปสู่ห้วงนรก ได้เปิดกว้างไว้สำหรับเรา
I'm telling you that the Lord has spoken.พ่อจะบอกพวกเราว่า พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสไว้
How the hell do I know his real name?ชั้นจะไปตรัสรู้ชื่อจริงเค้าได้ยังไง
And so at that point he had said to her,ท้าวทศรถจึงตรัสกับนางไว้ว่า...
Do- Do you believe that god can speak to you, father?หลวงพ่อเชื่อว่าพระเจ้า ตรัสกับเราไหมครับ
The lord speaks to all of us Who are willing to listen.พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับ คนที่ตั้งใจฟัง
We believe that god says what he means and means what he says.เราเชื่อว่าพระเจ้าตรัสในสิ่งที่เชื่อ และเชื่อในสิ่งที่ตรัส
Jeremiah 29:11-- "i have for you," declares the lord, "plans to prosper you and not to harm you.เยโฮวาห์ 29: 11 "เรามีแผนสำหรับเจ้า" พระเยโฮวาห์ตรัส "เป็นแผนงานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก
"he called a child, whom he put among them and said,พระองค์เรียกเด็กคนหนึ่งมาแล้วตรัสว่า
As my lord said, "To lose is to be disgraced."อย่างที่พระองค์เคยตรัส "ความพ่ายแพ้เป็นสิ่งที่น่าอับอาย"
Kolyma Two? Our man in the Russian Embassy.สายเราในสถานทูตรัสเซียครับ
Yeah, yeah, Bobbi, good.จริงๆ ที่พระราชาตรัสก็คือ
Strathmore Labs. This is Nigel.ตรัสมอร์ แลป ไนเจลพูดสาย
"Jesus informed Paul of his purpose,พระเยซูเจ้าตรัสแด่พอลว่า
Hold on, I think I saw a nitrous setup in there.เดี๋ยวก่อน, ผมคิดว่าผมเห็น ไนตรัสถูกติดตั้งอยู่ที่นี่
I'm also high from nitrous, but so is... so is my man, Zamir, here, so...ผมสูดไนตรัสไปเต็มปอด แต่.. เพื่อนผม,ซาเมียร์ อยู่ที่นี่ด้วย
Jesus--"a new commandment that I give unto youพระเยซูตรัส... \"เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย
Jesus--"he who is without sin among you,พระเยซูตรัส..."ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาป,
"blessed are the merciful for they shall obtain mercy"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา"... พระเยซูตรัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตรัส
Back to top