ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intuit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intuit*, -intuit-

intuit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intuition (n.) การหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นในใจ See also: การหยั่งรู้โดยสัญชาตญาณ Syn. instinct, perception, insight
intuitive (adj.) โดยสัญชาตญาณ See also: โดยการหยั่งรู้ที่เกิดขึ้นเอง Syn. instinctive, innate
English-Thai: HOPE Dictionary
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
intuitive(อินทู'อิทิฟว) adj. โดยสัญชาตญาณ,โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,โดยสหัชญาณ,โดยการหยั่งรู้., See also: intuitiveness n., Syn. deluge
English-Thai: Nontri Dictionary
intuition(n) การหยั่งรู้,ญาณ,
intuitive(adj) โดยการหยั่งรู้,โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intuitionอัชฌัตติกญาณ, การรู้เอง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intuitionญาณ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความฉลาด (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความหลักแหลม
ความหลักแหลม (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด
ปรีชาญาณ (n.) intuition See also: comprehension, sagacity, comprehensive wisdom Syn. ความฉลาด, ความหลักแหลม
ความคิดริเริ่ม (n.) intuitiveness See also: origination

intuit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不明白[bù míng bái, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄞˊ, 不明白] fails to realize (intuitively) what is going on
直觉[zhí jué, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ, 直觉 / 直覺] intuition
心照[xīn zhào, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ, 心照] intuitive sympathy; to understand tacitly
直觉性[zhí jué xìng, ㄓˊ ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, 直觉性 / 直覺性] intuitiveness
良知[liáng zhī, ㄌㄧㄤˊ ㄓ, 良知] intuitive knowledge
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words

intuit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively
不立文字[ふりゅうもんじ;ふりつもんじ, furyuumonji ; furitsumonji] (exp) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
[かん, kan] (n) perception; intuition; the sixth sense; (P)
勘を働かせる[かんをはたらかせる, kanwohatarakaseru] (exp,v1) to use one's intuition; to use one's instinct; to use one's head
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition)
感覚[かんかく, kankaku] (n,vs) sense; sensation; feeling; intuition; (P)
感覚的[かんかくてき, kankakuteki] (adj-na) sensible; sensuous; intuitive
教外別伝[きょうげべつでん, kyougebetsuden] (n) (See 不立文字) Buddhist revelation through intuitive discernment; Spiritual awakening cannot be experienced with words and letters; Spiritual enlightenment can be attained only by means of communion of mind with mind (Zen Buddhism)
直感(P);直観(P)[ちょっかん, chokkan] (n,vs,adj-no) intuition; instinct; insight; hunch; (P)
直感的;直観的[ちょっかんてき, chokkanteki] (adj-na) intuitive
直覚[ちょっかく, chokkaku] (n,vs,adj-no) intuition; insight
直覚的[ちょっかくてき, chokkakuteki] (adj-na) intuitive; intuitional
第六感[だいろっかん, dairokkan] (n) the sixth sense; intuition; hunch
良知[りょうち, ryouchi] (n) intuition

intuit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
คณิตศาสตร์สหัชญาณนิยม[n. exp.] (khanittasāt) EN: intuitionistic mathematics FR:
ความคิดริเริ่ม[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: iniative ; intuitiveness ; origination FR: intuition [f]
พริบไหว[n.] (phripwai) EN: FR: tact [m] ; intuition [m]
สหัชญาณ[n.] (sahatyān) EN: intuition FR: intuition [f]
สหัชญาณนิยม[n.] (sahatyānniy) EN: intuitionism FR:
สัญชาตญาณ[n.] (sanchāttayā) EN: instinct ; intuition FR: instinct [m] ; intuition [f]
สัญชาตญาณนิยม[n.] (sanchāttayā) EN: intuitionism FR: intuitionnisme [m]
สังหร = สังหรณ์[v.] (sanghøn) EN: forebode ; presage ; have a premonition FR: pressentir ; avoir la prémonition ; avoir une intuition
ตาที่สาม[n. exp.] (tā thī sām) EN: the Third Eye ; intuition FR: intuition [f]
ไหวพริบ[n.] (waiphrip) EN: resourcefulnes ; sagacity ; astuteness ; cleverness ; adroitness ; intelligence ; aptitude ; sense FR: tact [m] ; sagacité [f] ; intuition [f] ; intelligence [f]
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัสสนวิสุทธิ[n.] (yānnathatsa) EN: purity of knowledge and vision ; purity of vision regarding intuitive wisdom ; purification by knowledge and vision FR:
ญาณสังหรณ์[n. exp.] (yān sanghøn) EN: intuition FR: intuition [f]

intuit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intuition {f} | durch Intuition | einer Intuition folgenintuition | intuit | to play a hunch
Ahnung {f}intuitiveness
Intuition {f}intuitive powers
intuitiv; eingängig {adj} | nicht intuitiv; nicht eingängigintuitive | counterintuitive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intuit
Back to top