ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดีใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดีใจ*, -ดีใจ-

ดีใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีใจ (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ Ops. เสียใจ
ดีใจมาก (v.) be glad See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult Syn. ยินดี, ชอบใจ, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ Ops. ไม่พอใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerful(เชียร์'ฟูล) adj .เต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดี,ร่าเริง,ดีอกดีใจ., See also: ness n., Syn. joyous
cheerily(เชีย'ริลี) adv. ดีอกดีใจ,อย่างร่าเริง
cheeriness(เชีย'ริเนส) n. ความดีอกดีใจ,ความร่าเริง
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
crow(โคร) {crowd/crew,crowed,crowding,crows} n. อีกา,ชะแลง,ตะขอเกี่ยวสินค้า -Phr. (a white crow ของหายาก ของล้ำค่า) vt.,n. (การ) (ไก่หรือนก) ขัน,ร้องเสียงหรือออกเสียงแสดงความดีใจ,คุยโต, See also: crowingly adv.
ecstatic(เอคสแทท'ทิค) adj. ซึ่งดีใจอย่างเหลือล้น,ซึ่งปลาบปลื้มอย่างเหลือล้น. n. ผู้ที่ดีใจอย่างเหลือล้น, See also: ecstatics n. ความปลาบปลื้มอย่างมาก, Syn. exultant
elation(อิเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติยินดี,ความภูมิใจ,อารมณ์ตื่นเต้นดีใจ,ความอิ่มอกอิ่มใจ
exalt(อิกซอลทฺ') vt. ทำให้สูงขึ้น,ยกย่อง,กระตุ้น,เพิ่มความเข้มข้น,ทำให้ปีติยินดี,ทำให้ดีอกดีใจ., See also: exalter n.
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ,การทำให้ดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,ความดีอกดีใจ.
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก,ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก,ดีอกดีใจมาก
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก,ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance
glad(แกลด) adj. ดีใจ,ยินดี,เบิกบานใจ. -vt,ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.
gladden(แกลด'เดิน) vt.,vi. ทำให้ดีใจ., See also: gladdener n., Syn. elate,cheer,please
gladsome(แกลด'เซิม) adj. ยินดี,ดีใจ,ปีติยินดี, Syn. joyous,merry
gleeful(กลี'ฟูล) adj. ยินดี,ดีใจ,ร่าเริง.
gleesome(กลี'เซิม) adj. ยินดี,ดีใจ,ร่าเริง,ปลื้มปีติ.
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
jocund(โจค'เคินดฺ,โจ'เคินดฺ) adj. ร่าเริง,มีชีวิตชีวา,เบิกบานใจ,ดีใจ, Syn. merry,gay ###A. sad,sober
jocundity(โจคัน'ดิที) n. ความร่าเริง,ความเบิกบานใจ,คำพูดหรือการกระทำที่,แสดงความดีใจหรือเบิกบาน, Syn. gaiety
joy(จอย) {joyed,joying,joys} n. ความปีติยินดี,สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ,ความสุขสบาย. vi. รู้สึกปีติยินดี,ดีใจ,เบิกบานใจ, Syn. ecstasy
joyful(จอย'ฟูล) adj. ปีติยินดี,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,เบิกบานใจ,รื่นเริง,ซึ่งทำให้มีความสุข., See also: joyfulness n. ดูjoyful
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
jubilant(จู'บะเลินทฺ) n. ดีอกดีใจ,ปลื้มปีติยินดีร่าเริง., See also: jubilance n. ดูjubilant jubilancy n. ดูjubilant, Syn. rejoicing,gay
jubilate(จู'บะเลท) {jubilated,jubilating,jubilates} vi. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง., See also: jubilatory adj. ดีอกดีใจ,ร่าเริง,เฉลิมฉลอง.
jubilation(จูบะเล'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,ความรื่นเริง,การเฉลิมฉลองด้วยความรื่นเริง, Syn. elation
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
rejoice(รีจอยซฺ') vi. ดีใจ,ยินดี,ปลื้มปีติ,รื่นเริง vt. ทำให้ดีใจ,ทำให้ยินดี,ทำให้ปลื้มปีติ, See also: rejoiceful adj., Syn. delight,gladden
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation,jubilation
tickle(ทิค'เคิล) vt. ทำให้จั๊กจี้,ทำให้คัน,ทำให้ขัน,ยั่ว,จี้,ทำให้อยาก,กระตุ้น,ทำให้ชอบอกชอบใจ vi. รู้สึกจั๊กจี้,รู้สึกคัน -Phr. (tickled pink ดีใจมาก ยินดีมาก) . n. ความรู้สึกจั๊กจี้,ความรู้สึกคัน
whinny(วิน'นี) vi. vt. (ม้า) ส่งเสียงดีใจ,n. เสียงร้องดีใจของม้า,เสียงม้าร้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
cheerful(adj) ยินดี,ชื่นบาน,เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีใจ
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
exaltation(n) การยกระดับ,ความเบิกบานใจ,ความปลื้มปีติ,ความดีใจ
exhilarate(vt) ทำให้ร่าเริง,ทำให้เบิกบาน,ทำให้ดีอกดีใจ
exult(vi) ปราโมทย์,หรรษา,ยินดีปรีดา,ดีใจมาก
glad(adj) น่ายินดี,ดีใจ,ปีติ,เบิกบาน,ชื่นชม
gladden(vt) ทำให้ยินดี,ทำให้ดีใจ,ทำให้ปลื้มปีติ
gladness(n) ความยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
gladsome(adj) น่ายินดี,ดีใจ,น่าปีติยินดี
gleeful(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,ยินดี,รื่นเริง,ดีใจ
jubilant(adj) ร่าเริง,ปีติยินดี,เบิกบานใจ,ยินดี,ดีใจ
rapture(n) ความดีใจ,ความปีติ,ความปลาบปลื้มใจ,ความลืมตัว
rejoice(vi,vt) ร่าเริง,ยินดี,ดีใจ,ปลื้มปีติ,มีวาสนา,รื่นเริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gosh (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ See also: คำอุทาน
ho (int.) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ดีใจ เรียกร้องความสนใจ
exult (vi.) ดีใจ See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี Syn. delight, rejoice, revel
glad (adj.) ดีใจ See also: พอใจ, ปิติยินดี, สุขใจ Syn. cheerful, elated Ops. depressed
hug oneself (phrv.) ดีใจกับ See also: ยินดีกับ
nice meeting you (sl.) ดีใจที่ได้พบกัน See also: ดีจังที่ได้รู้จักกัน
exult at (phrv.) ดีใจมากเกี่ยวกับ See also: รื่นเริงมากกับ Syn. crow over
exult in (phrv.) ดีใจมากเกี่ยวกับ See also: รื่นเริงมากกับ Syn. crow over
overjoyed (adj.) ดีใจเหลือเกิน Syn. delighted, elated
glory in (phrv.) ดีใจใน See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ Syn. delight in, rejoice at, rejoice in, rejoice over
rejoice over (phrv.) ดีใจใน See also: มีความยินดีใน, มีความสุขมากเกี่ยวกับ Syn. delight in, rejoice at, rejoice in
wallow in (phrv.) ดีใจในเรื่อง See also: ยินดีกับ Syn. grovel in, welter in
blessing (n.) สิ่งที่ทำให้ดีใจ See also: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง
crow (vi.) ร้องแสดงความดีใจ
crow over (phrv.) แสดงความดีใจกับความพ่ายแพ้หรือโชคร้ายของคนอื่น Syn. exult over
delight (vt.) ทำให้ดีใจ See also: ทำให้ยินดี, ทำให้ปลื้มปิติ Syn. amuse, enchant, please Ops. annoy, bore, dislike, disapprove
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
ecstatic (adj.) ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์) See also: ที่เต็มไปด้วยความปีติอย่างเหลือล้น Syn. enthusiastic
excited (adj.) ตื่นเต้นดีใจ See also: กระตือรือร้น Syn. enthusiastic
gladden (vt.) ทำให้ดีใจ See also: ทำให้ยินดี, ทำให้เบิกบาน Syn. delight, happy, please
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's a pleasure to meet you tooดีใจที่ได้พบคุณเช่นกัน
Good to have youดีใจที่คุณมา
Glad you understand what I'm talking aboutดีใจที่คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันกำลังพูดอยู่นี่
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
I'm glad you enjoyed itฉันดีใจที่คุณชอบมัน
I'm glad you like themฉันดีใจที่คุณชอบมัน
They're not that good, but I'm glad you like themมันไม่ได้ดีอย่างนั้นหรอก แต่ฉันก็ดีใจที่คุณชอบพวกมัน
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
I'm very please to meet youฉันดีใจที่ได้พบกับคุณ
Not at all, we are delighted to have youไม่เลย พวกเราต่างหากดีใจที่คุณมา
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
We're delighted to have youพวกเราดีใจที่คุณมา
I am glad to see you're wellฉันดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดี
I am glad I finally reached youฉันดีใจที่ในที่สุดก็ได้เจอคุณ
I'm very happy that you treated me so wellฉันดีใจมากๆ ที่คุณปฏิบัติต่อฉันเป็นอย่างดียิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(CROWD EXCLAlMlNG)ผู้คน เปล่งคำที่ออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
(PEOPLE exclaiming)ผู้คน เปล่งคำที่ออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
And, uh I'm just -และ เอ่อ... ...ผมแค่... ดีใจ ดีใจที่คุณจะได้กลับไปใช้ชีวิตปกติดังเดิมได้
You should've seen 'em, Mike-- Just so happy and close and sun-kissed.คุณควรเห็นพวกเขา ดีใจ ยิ้มร่า ออกนอกหน้า
Doctors, it's real good to have you back, but where's Millburn and Fifield?เอาล่ะด็อกเตอร์ ดีใจ ที่คุณกลับมา แล้วมิลเบิร์นกับไฟฟิลด์ล่ะ
It's okay, ladies! The love god, he's back!ดีใจ Ticas, Don Juan กลับมา!
I appreciate your thirst for knowledge, Doctor, but this world is messy enough.ดีใจ ที่คุณชอบค้นคว้านะ ด็อกเตอร์ แต่โลกนี้ปันปวนพอแล้ว ไม่
I'm glad I wasn't there for those.ดีใจ ที่ฉันไม่ได้อยู่ด้วย
I'm glad to hear you say that, because I'm having a wonderful time.ดีใจ ที่เธอบอกแบบนั้น เพราะฉันกำลังมีช่วงเวลาที่มีความสุข
I'm happy to hear that.ดีใจ ที่ได้ยินอย่างนั้น
Nice to hear from you.ดีใจ ที่ได้ยินเสียงนาย
Well, I'd sure like to hear that.ดีใจ ที่ได้ยินแบบนั้น
It's good to see you again, Olivia Dunham.ดีใจ ที่ได้เจอคุณอีกครั้ง โอลิเวีย ดันแฮม
It's good to see you too.ดีใจ ที่ได้เจอคุณเช่นกัน
Glad is good. Yeah. Yeah...ดีใจก็ดีแล้ว ใช่ ไม่มีนาฬิกา มันเริ่มจะดึกมากแล้ว
Glad I accomplished at least something with this trip.ดีใจกันหน่อย ผมทำสำเร็จ อย่างน้อยที่สุดก็ในรอบนี้
Congratulations to Sawano Genzo's departure into the army! BANZAI!ดีใจกับ ซาวาโนะ เก็นโซ ที่จะออกเดินทาง ไปร่วมกองทัพ บันไซ!
Can't you just be happy for me?ดีใจกับฉันหน่อยไม่ได้เหรอ
I'm really happy for you. Great. Congratulations.ดีใจกับนายด้วยนะ ยินดีด้วย
Congratulations on your feel-good song.ดีใจกับเพลงที่คุณรู้สึกดีด้วยนะ
It's the least I could do for him, you know?ดีใจค่ะที่ฉันพอจะช่วยได้บ้าง
Nice to meet you, Sookie. I'm Crystal.ดีใจจที่ได้รู้จักเธอ ซุกกี้ ฉันคริสตัล
It's so good to see you.ดีใจจริง ๆ ที่เจอเธอ
Glad you're here. We could use the help.ดีใจจริง ๆ ที่เธอมา เราต้องการความช่วยเหลือพอดี
God, I'm happy to see you guys. You must be starving.ดีใจจริง ๆ ที่ได้เจอ คงหิวกันแล้ว
Such a pleasure. Thanks so much for seeing us.ดีใจจริง ขอบคุณมากที่ยอมเจอกับเรา
Glad to see you've got your gun back.ดีใจจริง วันนี้เห็นคุณพกปืนมา
I'm glad we got that settled.ดีใจจริง เราตั้งหลักได้แล้ว
I'm really happy you guys are getting married.ดีใจจริงๆ ที่พวกนายสองคนแต่งงานกัน
I'm so happy you picked this dress, Veruca!ดีใจจริงๆ ที่เธอเลือกชุดนี้ .. เวรูก้า!
He met you.ดีใจจริงๆ ที่เรากำลังทำอะไรแบบนี้แดนนี่
I'm so glad we came to this gentile strip club!ดีใจจริงๆ ที่เราได้ มาเที่ยวใน บาร์โป๊นี่
Real glad to see you boys.ดีใจจริงๆ ที่ได้เจอพวกเธอ
Hey, it's nice to see you.ดีใจจริงๆ ที่ได้เจอแก
Haven't seen you in a long time.ดีใจจริงๆ เลยที่ได้เจอนายอีกครั้ง
I'm so glad you've finally made your way back here, Mortimer.ดีใจจริงๆ ในที่สุดเธอก็หาทาง กลับมาที่นี่ได้ซะทีนะ มอร์ติเมอร์
So nice you could join me this evening.ดีใจจริงๆที่คืนนี้ คุณอยู่กับผม
I'm so glad you're okay.ดีใจจริงๆที่คุรปลอดภัย
You are so sweet to remember this. Thank you.ดีใจจริงๆที่ยังอุตส่าห์จำได้ ขอบใจมาก
I'm so glad you're here.ดีใจจริงๆที่เธอมา ใช่ ฉันด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดีใจ
Back to top