ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ดำรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ดำรง*, -ดำรง-

ดำรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำรง (v.) maintain See also: uphold, sustain, support, remain, conserve, exist, remain, continue Syn. คง, ดำรงอยู่, คงอยู่, อยู่ยง, คงทน, คงไว้, ทรงไว้
ดำรงชีพ (v.) live See also: earn one´s livelihood, make a living, support oneself Syn. ครองชีพ, เลี้ยงชีพ, ดำรงชีวิต
ดำรงชีวิต (v.) live See also: subsist, exist, be alive Syn. ดำเนินชีวิต
ดำรงฐานะ (v.) maintain one´s status See also: sustain, hold, bear, lead Syn. เป็น, ครอบครอง
ดำรงตำแหน่ง (v.) take a position of See also: take up, take a post of
ดำรงอยู่ (v.) hold See also: occupy Syn. คงอยู่ได้, อยู่, ธำรง, คงไว้, ชูไว้, ทรงไว้
English-Thai: HOPE Dictionary
aerobe(แอ' โรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ต้องอาศัยออกซิเจนในการดำรงชีพ
aerobic(แอโร' บิค) adj. ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีพ
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
beige(เบจ) n. สีเทาอ่อน,การดำรงอยู่,ชีวิต
being(บี'อิง) n. การเป็นอยู่,การดำรงอยู่,ชีวิต,สาร,ธรรมชาติ,สิ่งมีชีวิต,บุคคล,พระเจ้า (Being) ,ธาตุแท้,คุณสมบัติ, Syn. existence,creature
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
exist(เอคซิสทฺ') {existed,existing,exists} vi. ดำรงอยู่,มีอยู่,คงอยู่, Syn. live
existence(เอคซิส'เทินซฺ) n. การดำรงอยู่,การมีอยู่,การมีชีวิตอยู่,ความเป็นอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
existent(เอคซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งมีอยู่,ซึ่งดำรงอยู่,ในขณะนี้. n. ผู้ที่ดำรงอยู่,สิ่งที่มีอยู่จริง
free-livingn. การดำรงชีวิตอย่างอิสระ
immanent(อิม'มะเนินทฺ) adj. อยู่ภายใน,ดำรงอยู่ภายใน,ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง,อยู่ภายในจิต, See also: immanence,immanency n., Syn. inherent
in-dwell(อินดฺเวล') v. ดำรงอยู่ใน,อาศัยอยู่,มีอยู่ใน., See also: indweller n.
incumbent(อินคัม' เบินทฺ) adj. ซึ่งดำรงตำแหน่ง, ซึ่งมีหน้าที่, เป็นภารกิจ, ซึ่งวาง, พิงหรือขดอยู่ -n. ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่, See also: incum- bently adv., Syn. obligatory, lying
inexistent(อินอิกซิส'เทินทฺ) adj. ซึ่งไม่ได้ดำรงอยู่., See also: inexistency n.
life(ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง
lifetime(ไลฟฺ'ไทมฺ) n. ช่วงระยะเวลาของการดำรงชีวิต,ตลอดชีวิต,ชั่วชีวิต. adj. ตลอดชีวิต
livelihood(ไลว'ลิฮูด) n. การดำรงชีวิต,วิธีการดำเนินชีวิต,ชีวิต, Syn. support
living(ลิฟ'วิง) adj. มีชีวิตอยู่,ไม่ตาย,มีอยู่,แรง,ขะมักเขม้น,คุกรุ่น,ไหล,เกี่ยวกับการครองชีพ,ในสภาพธรรมชาติ,แน่นอนที่สุด,n. การดำรงชีพ,วิธีการครองชีพ,คนที่มีชีวิตอยู่,เงินเดือนของพระ (ศาสนาคริสต์), Syn. live,alive,-A. dead,dull
precursor(พรีเคอ'เซอะ) n. ผู้นำก่อน,ผู้มาก่อน,กองหน้า,ผู้ดำรงตำแหน่งมาก่อน,ลาง,เครื่องแสดง, Syn. predecessor
preservation(เพรซเซอเว'เชิน) n. การเก็บรักษาไว้,การสงวน,การปกปักรักษา,การคุ้มครอง,การดำรง,การคงไว้,การพิทักษ์รักษา, See also: preservationist n.
preserve(พรีเซิว์ฟว') vt. สงวน,ดำรง,ปกปักรักษา,คุ้มครอง,ดอง,หมัก,อนุรักษ์. n. สิ่งที่ใช้สงวน,ยากันบูด,ของดอง,ของหมัก,บริเวณป่าสงวน., See also: preservability n. preservable adj. preservation n. preserver n., Syn. guard,m
president-elect(เพรส'ซิเดินทฺ'-) n. ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง
privation(ไพรเว'เชิน) n. การขาดแคลนสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพ,การขาดแคลน,ความคับแค้น,การเพิกถอน, Syn. want,need
provost(พรอฟ'โวสทฺ,โพร'โวสทฺ) n. ผู้เป็นประธาน,ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารชั้นสูงของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย,พระครู,หัวหน้าพระศาสนา, See also: provostship n., Syn. chairman,president
regius(รี'เจียส) adj. (ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นโดยหรือขึ้นอยู่กษัตริย์,ราช
relive(รีลิฟว') vt. ประสบอีก,มีชีวิตอีก,มีชีวิตใหม่,vi. มีชีวิตอีก,มีชีวิตใหม่,ดำรงชีวิตใหม่, See also: relivable adj., Syn. live again,revive
subsist(ซับซิสทฺ') vi. มีอยู่,ยังชีพ,ยังอยู่,อยู่รอด,ประทังชีพ,ดำรงชีพ, (ปรัชญา) ดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด., Syn. exist,love,be,occur,endure
subsistence(ซับซิส'เทินซฺ) n. การมีอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ,วิธีการอยู่รอดหรือดำรงชีพ,แหล่งอาหารและปัจจัยการยังชีพอื่น ๆ ,สิ่งที่มีอยู่,สิ่งที่เป็นของจริง, Syn. life,existence,sustenance
subsistent(ซัยซิส'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ยังชีพ,อยู่รอด,ดำรงชีพ,ประทังชีพ,ฝังติด,ประจำตัว n. (ปรัชญา) สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นของจริง
survival(เซอไว'เวิล) n. การอยู่รวด,การรอดตาย,การดำรงอยู่,การเหลืออยู่,สิ่งที่ดำรงอยู่,บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่,สิ่งหรือบุคคลที่เหลืออยู่. adj. เกี่ยวกับเครื่องยังชีพ
survive(เซอไวว') vi. อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังชีพอยู่,อยู่รอด,มีชีวิตอยู่ต่อไป., See also: survivability n. survivable adj., Syn. outlast,outlive,persist
sustenance(ชัส'ทะเนินซฺ) n. วิธีการยังชีพ,การบำรุงเลี้ยง,วิธีการดำรงชีพ,ขบวนการสนับสนุน,การสนับสนุน,การค้ำจุน,การยังชีพ, Syn. food,support,
term(เทอม) n. เวลาที่กำหนด,คราว,ครั้ง,ระยะเวลา,ภาคเรียน,สมัย,วาระ,ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง,คำศัพท์,พจน์,จำนวนในคณิตศาสตร์,ภาคศาล,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,ข้อสรุป,ข้อสัญญา,เกณฑ์,ขอบเขต,ฐานะ,ความสัมพันธ์,เครื่องหมายเขตvt. ใช้คำ,ตั้งชื่อ, See also: terms n. เง
English-Thai: Nontri Dictionary
alive(adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า
being(n) ความเป็นอยู่,การดำรงอยู่,สิ่งมีชีวิต
exist(vi) ดำรงอยู่,คงอยู่,อยู่,มีจริง,มีชีวิตอยู่
existence(n) การดำรงอยู่,การมีอยู่,การอยู่,ชีวิต,ความเป็นอยู่
incumbent(adj) เป็นหน้าที่,เป็นภาระ,ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
livelihood(n) การทำมาหากิน,อาชีพ,การดำรงชีวิต
preservation(n) การสงวน,การเก็บรักษา,การดอง,การดำรงไว้
preservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งดำรงไว้,ซึ่งเก็บรักษา
subsistence(n) การเลี้ยงชีพ,การอยู่,การยังชีพ,การดำรงชีพ
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
coexistดำรงอยู่ร่วมกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
hold officeดำรงตำแหน่ง, อยู่ในตำแหน่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commissary๑. ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่ง๒. เกียกกาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
designationการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
existenceความมีอยู่, การดำรงอยู่ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
holdoverผู้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
investitureการสถาปนา (เข้าดำรงตำแหน่ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
livelihoodการดำรงชีพ, ทางดำรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predecessorบุพการี, ผู้ดำรงตำแหน่งก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reappointmentการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subsistenceการดำรงชีพ, การยังชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
autotrophic bacteriaแบคทีเรียที่สร้างอาหารได้เอง, แบคทีเรียที่ดำรงชีวิตโดยสร้างอาหารได้เองจากการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือสังเคราะห์ทางเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
carnivoreผู้บริโภคสัตว์, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการกินเนื้อ เช่น แมว เสือ สิงโต เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Fluoride ฟลูออไรด์ เป็นชื่อเรียกไอออนของธาตุฟลูออรีน พบทั่วไปในดิน หิน และน้ำ โดยจะพบในรูปของสารประกอบหลายชนิด ดังนั้น ในการดำรงชีวิตร่างกายจึงรับฟลูออไรด์ตลอดเวลาจากอาหารและน้ำดื่ม ตามปกติจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้าหากได้รับปริมาณมากๆ จะทำให้เกิดความผิดปกติได้ เช่น ฟันมีลักษณะจุดเป็นด่างและขรุขระ ส่วนผู้ที่ได้ฟลูออไรด์จากควันเสียของโรงงานอุตสาหกรรม จะทำให้เกิดโรคที่เรียกว่า "ฟลูออโรซิส" (Fluorosis) [สิ่งแวดล้อม]
herbivoreผู้บริโภคพืช, สัตว์ที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพืชเป็นอาหารเท่านั้น เช่น วัว ควาย ช้าง ม้า กระต่าย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Life Styleแบบแผนการดำรงชีวิต, แบบอย่างการดำเนินชีวิต, พฤติกรรมในการดำรงชีวิต [การแพทย์]
Nutrient ธาตุอาหาร ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ โดยใช้ในปริมาณมากน้อย อาจเรียกอีกอย่างว่า Biostimulant [สิ่งแวดล้อม]
omnivoreผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์, สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pimpsชายที่ดำรงชีพด้วยรายได้ของโสเภณี [TU Subject Heading]
predationการล่าเหยื่อ, วิธีการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตที่คอยล่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
predatorผู้ล่า, สิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพโดยการล่าสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sessile พวกเกาะกับที่ สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิต โดยอาศัยพื้นท้องน้ำสภาพต่างๆ เป็นที่ยึดเกาะ สภาพพื้นเหล่านั้นอาจเป็นก้อนหิน ปะการัง ไม้ เปลือกหอย ซากสัตว์มีเปลือก หรือวัตถุที่จมอยู่ในทะเล เช่น หอยแมลงภู่ เพรียงหิน [สิ่งแวดล้อม]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subsist on (phrv.) ดำรงชีวิตด้วย See also: ประทังชีวิตด้วย, ยังชีพด้วย
go astray (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างผิดทำนองคลองธรรม See also: ไม่ถูกต้อง Syn. lead astray
go straight (phrv.) ดำรงชีวิตอย่างสุจริต (หลังจากทำผิดเช่น ทำอาชญากรรม เป็นคำไม่ทางการ)
live to (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่ตามลำพัง (โดยไม่ต้องการเพื่อนหรือไม่ผูกมิตรกับคนอื่น)
live well (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม
live from hand to mouth (phrv.) ดำรงชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำ See also: มีชีวิตอยู่ไปวันๆ
live up to (phrv.) ดำรงชีวิตโดยยึดตาม (กฎเกณฑ์, หลักการ, มาตรฐานฯลฯ)
occupy (vt.) ดำรงตำแหน่ง See also: ครองตำแหน่ง Syn. hold
chair (vt.) ดำรงตำแหน่งประธาน See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน Syn. preside
go back (phrv.) ดำรงอยู่ See also: กินเวลานาน, อยู่มานาน Syn. date back to, go back to
remain alive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. last
survive (vi.) ดำรงอยู่ See also: มีชีวิตอยู่, มีชีวิตรอด, อยู่รอด Syn. remain alive, last
indwell (vi.) ดำรงอยู่ (ทางวรรณคดี) See also: มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน Syn. abide, inhabit
indwell (vt.) ดำรงอยู่ใน (ทางวรรณคดี) See also: มีอยู่ใน, อาศัยอยู่ใน Syn. abide, inhabit
depense with (phrv.) ดำรงอยู่ได้โดยปราศจาก See also: มีชีวิตอยู่โดยไม่มี (บางสิ่ง) Syn. do without, go without, manage without
live without (phrv.) ดำรงอยู่ได้โดยปราศจาก See also: มีชีวิตอยู่โดยไม่มี (บางสิ่ง) Syn. depense with, do without, go without, manage without
aerobic (adj.) ซึ่งต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการดำรงชีวิต
alms-seeking (adj.) ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการขอทาน
bohemian (n.) ผู้ดำรงชีวิตแตกต่างจากคนอื่น (แบบไม่ทำตามกฎทางสังคม)
coenobite (n.) ผู้ที่ดำรงตนอย่างสันโดษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the constitution of the United States.และจะพยายามอย่างสุดความสามารถ ดำรง ปกป้อง และคุ้มครอง รัฐธรรมนูญของสหรัฐ
Live your life and don't you stop for anyoneดำรงชีวิตให้ดี แล้วอย่าหยุดตัวเองเพียงเพราะคนอื่นล่ะ
You have pledged to conduct yourselves with nobility, honour and respect.ดำรงตนอย่างสูงส่ง สมเกียรติ และน่านับถือ
Does this man hold public office?{\cHFFFFFF}ไม่ชายคนนี้ ดำรงตำแหน่งสาธารณะ?
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง
By direct presidential order, the existence of that monolith was kept secret.ตามคำสั่งของประธานาธิบดี โดยตรงการดำรงอยู่ ของหินใหญ่ก้อนเดียวที่ถูกเก็บ เป็นความลับ ดังนั้น?
What do you do for a living?สิ่งที่คุณทำเพื่อการดำรงชีวิตหรือไม่
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล
If you're on me and you got to move when I move... how do you expect to keep a marriage?ถ้าคุณจะจับผมก็ต้องไล่ตามผม แล้วคุณจะดำรงชีวิตสมรสได้ไง
Simply to survive by avoiding the weaknesses of an unchanging system.ก็เพื่อการดำรงอยู่, -- โดยการขจัดผู้อ่อนแอออกจากระบบ.
Thirdly, for the mutual society, help and comfort that the one ought to have of the other, both in prosperity and adversity, into which holy estate these persons present come now to be joined.และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์
An all-powerful God created the universe then decided not to give any proof of His existence?ขอบคุณ ทั้งหมดที่มีประสิทธิภาพ พระเจ้าทรงสร้างจักรวาล แล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่ให้หลักฐาน ของการดำรงอยู่ของเขาหรือไม่?
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway.23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น
Uh... the clever guy?มันจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
Intolerable as it may be I'm completely dependent upon those wretched drones for sustenance.ฉันยังต้องพึ่งนังกาฝากคนนั้นในการดำรงชีพ
The wonder of living, the wonder of dyingความหมายของการดำรงอยู่ ความหมายแห่งการดับสูญ
After the moon fell from the sky, the Earth could no longer sustain the species.หลังจากที่ดวงจันทร์ ตกลงมาจากฟากฟ้า สิ่งมีชีวิต ก็ดำรงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกไม่ได้
He's being held prisoner by a very dangerous program one of the oldest of us.เขาถูกกักตัวไว้โดย โปรแกรมอันตราย ผู้ซึ่งดำรงอยู่มายาวนาน เขามีชื่อว่า เมโรวินเจียน
Temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose!สร้างขึ้นชั่วคราวโดยความอ่อนแอของสติปัญญามนุษย์ พยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอธิบายถึง การดำรงอยู่ซึ่งไร้ความหมาย หรือเป่้าหมาย
So the decisions they make come from not the reality that exists in the world.ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารบรรษัท จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ทั่วโลก
Medieval life uh was a collectively lived lifeชีวิตในยุคกลางนั้นเป็นการดำรงชีวิตแบบชุมชน
But not that day?"วิเวียน แจฟฟ์ นักสืบเพื่อการดำรงชีวิต"
I don't mean to give you a hard time. Existential?เพื่อการดำรงชีวิต เหมือนจิตบำบัดเหรอครับ
So you come by huckabees corporate and say you're my fucking existential detectives?แล้วบอกว่าเป็นนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตของผมเหรอ
Hey, you play Mancala? Didn't know you were interested in existential issues, Brad.เพิ่งรู้นะนายสนใจ ประเด็นการดำรงชีวิตด้วยแบรด
Albert, what brought you to the philosophical club?หมายถึงนักสืบ เพื่อการดำรงชีวิตเหรอครับ
No, Brad, this is how it works. You go to the police. You... you tell them that you went to the existential detectives.คุณไปแจ้งตำรวจ ว่าคุณมาหานักสืบเพื่อการดำรงชีวิต
The board learns that rising star, Brad stand, has weird existential issues.มีปัญหาในการดำรงชีวิต - หรือแกล้งทำ
And I use my imagination for a living, so I know what I'm talking about.และ พ่อใช้จินตนการในการ มีดำรงชีวิต นั่นแหละที่พ่อกำลังพูดถึง
By creating a legacy, I'm living a life who's remembers you become immortal.ด้วยการสืบทอดมรดก, ฉันคงดำรงชีวิตอยู่ ใครที่จำได้
You must become the king of Balhae. I will be escorting you to Balhae.องค์ชาย ท่านต้องดำรงค์ตำแหน่งกษัตริย์แห่ง บัีลเฮ
Perhaps it is time for Prince Dae-So to become Crown Prince.บางทีนี่อาจเป็นเวลาสำหรับองค์ชายแดโซที่จะดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมาร
Crown Prince, Hyo Ryul would have already taken the position..เจ้าชายรัชทายาทHyo Ryulก้คงได้ดำรงตำแหน่งไปแล้ว
Charles Xavier did more for mutants than you'll ever know.สิ่งที่ฉันเสียใจที่สุด นั่นก็คือการที่เค้าต้องตาย เพื่อปกป้องความฝันที่จะดำรงอยู่ของพวกเรา
From the furthest corners of the world... where the dark arts still hold sway... he returns to us to demonstrate... how nature's laws may be bent.จากแดนอันไกลโพ้น.. สถานที่ที่ศาสตร์ดำยังคงดำรงอยู่.. เขากลับมาเพื่อแสดงให้พวกท่านได้เห็นว่า..
Now I will give you something to live for.เอาหละ ผมจะให้อะไรคุณบางอย่าง เพื่อดำรงชีวิตต่อไป
And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable.และนั่นเป็นสิ่งดีเพราะมันรักษาอุณหภูมิของโลก ให้อยู่ในขอบเขตที่แน่นอน รักษาระดับให้ค่อนข้างคงที่และเหมาะกับการดำรงชีวิต
The code I live by has been shattered.กฎที่ใช้ดำรงชีวิตก็ถูกฉีกไม่มีชิ้นดี
There are many ways to define Our fragile existence.มีหลายวิธีที่จะนิยามความเปราะบาง ของการดำรงอยู่ของเรา
Can still remain there with you...ยังคงดำรงอยู่กับคุณ...

ดำรง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
立てる[たてる, tateru] Thai: ทำให้ดำรงอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ดำรง
Back to top