ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

preside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *preside*, -preside-

preside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
preside (vi.) รับผิดชอบ (โดยตำแหน่ง) Syn. direct, control, manage
preside (vi.) เป็นผู้เล่น (ในการแสดงดนตรี) Syn. direct, lead
preside at (phrv.) เป็นประธาน (ในพิธี) Syn. preside over
preside over (phrv.) เป็นประธาน See also: ทำหน้าที่นำการประชุม Syn. preside at
preside over (phrv.) เฝ้าดู
presidency (n.) ตำแหน่งประธานาธิบดี See also: Syn. position, chairmanship
presidency (n.) งานรับผิดชอบของประธานาธิบดี
president (n.) ประธานาธิบดี
president (n.) ประธาน See also: อธิการบดี, ผู้มีอำนาจในการบริหาร, บุคคลสำคัญขององค์กร Syn. director, chairman, VIP Ops. laborer
president-elect (n.) ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแต่ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่ง
presidential (adj.) เกี่ยวกับประธานาธิบดี
presidentship (n.) ทำเนียบประธานาธิบดี
English-Thai: HOPE Dictionary
preside(พรีไซดฺ') vi. นำการประชุม,เป็นประธานการประชุม,บรรเลงนำ,ควบคุม., See also: presider n., Syn. chair,moderate
presidency(เพรส'ซิเดินซี) n. ตำแหน่งประธาน,ตำแหน่งประธานาธิบดี,ตำแหน่งนายก
president(เพรส'ซิเดินทฺ) n. ประธาน,นายก,ประธานาธิบดี,ประมุข,ประธานบริษัท,อธิการบด' (ของมหาวิทยาลัยอเมริกา) ,คณบดี (ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษ), Syn. chairman
president-elect(เพรส'ซิเดินทฺ'-) n. ประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าดำรงตำแหน่ง
presidentess(เพรส'ซิเดินเทส) n. president (ดู) ที่เป็นหญิง
presidential(เพรสซิเดน'เชิล) adj. เกี่ยวกับ president (ดู)
English-Thai: Nontri Dictionary
preside(vi) เป็นผู้นำการประชุม,บรรเลงนำ
presidency(n) ตำแหน่งประธานาธิบดี,ตำแหน่งประธาน
president(n) ประธานาธิบดี,ประธาน,ประมุข,ผู้อำนวยการ,ผู้จัดการใหญ่
presidential(adj) เกี่ยวกับประธานาธิบดี,เกี่ยวกับประธาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
presideเป็นประธาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Presidentประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
president-electว่าที่ประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
presidential governmentการปกครองระบบประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Presidential candidatesผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายก (n.) president See also: chairman Syn. ผู้นำ
ปธน. (n.) president See also: Pres. Syn. ประธานาธิบดี
ประธาน (n.) president See also: chairman, chief, leader Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ
ประธานาธิบดี (n.) president Syn. ผู้นำ, ผู้ปกครอง, ประมุข
สภานายก (n.) president See also: chairman Syn. สภาบดี
สภาบดี (n.) president See also: chairman
หัวหน้า (n.) president See also: chairman, chief, leader Syn. นายงาน, เจ้าของ, ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ, ผู้มีอำนาจ
VP (abbr.) คำย่อของ Vice President
รองประธานกรรมการ (n.) vice-president
อุปนายก (n.) vice president See also: vice chairman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Pope would be the last person to preside over his funeral.พระสันตปาปาคงไม่มีทางทำพิธีฝังศพให้แน่
I would point out that I am at the top of my profession, while you preside over the kiddy table of yours.ผมจะบอกให้ว่าผมหนะ \ อยู่บนจุดสูงสุดในอาชีพผม แต่ท่านก็ได้แค่คุมโต๊ะเด็กเล่น\ แบบนี้เท่านั้นเอง
"bring these children before you and preside over their births,"นำเด็กเหล่านี้ก่อนที่คุณจะ และประธานในที่เกิดของพวกเขา
The vice president is scheduled to preside over a Senate vote today on President Sawyer's controversial Middle East peace plan.รองประธานฝ่ายมีกำหนดจะเป็นประธานในการลงคะแนนเสียงวุฒิสภาวันนี้ ในแผนสันติภาพประธานเลื่อยขัดแย้งตะวันออกกลาง
Daniel and Emily have asked me to preside over their wedding.แดเนียลและเอมิลี่ขอให้ฉัน เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานของพวกเขา
Daniel and Emily have asked me to preside over their wedding.แดเนียลและเอมิลี่ ขอให้ผม เป็นเจ้าภาพงานแต่งงานของเขา
You preside over a trial that sees me hanged?เจ้าเป็นประธานดำเนินการไต่สวน เพื่อจะได้เห็นข้าถูกจับแขวนคองั้นหรือ
I did not take this city to preside over the injustice I fought to destroy.ข้าไม่ได้ยึดเมืองนี้ q·a mâ' dâ·yẃd müg ni· เพื่อที่จะมานั่งดู ᵽew'oţi'jà maná'g du ความอยุติธรรมที่ xvamoyútíťrrmţi' ข้าตั้งใจจะทำลาย q·atá·g jä jà ţṃ lay
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
Deong is as important to Sarkhan as de Gaulle was to France... before he resumed the presidency.{\cHFFFFFF}Deong เป็นสิ่งสำคัญที่จะ Sarkhan เป็นเดอโกลเป็นไปฝรั่งเศส ... {\cHFFFFFF}ก่อนที่เขาจะกลับมาเป็นประธานาธิบดี
I can show you countless photographs of the president shaking hands with Khrushchev.{\cHFFFFFF}ฉันสามารถแสดงภาพที่นับไม่ถ้วนของ ประธานจับมือกับครุชชอ
On those grounds, are you willing to call the president a Communist as well?{\cHFFFFFF}ในบริเวณเหล่านั้นคุณยินดีที่จะ เรียกประธานคอมมิวนิสต์เช่นกัน?

preside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主持[zhǔ chí, ㄓㄨˇ ㄔˊ, 主持] preside over; direct
林肯[Lín kěn, ㄌㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 林肯] Abraham Lincoln (1809-1865), US president 1861-1865
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
俾斯麦[Bǐ sī mài, ㄅㄧˇ ㄙ ㄇㄞˋ, 俾斯麦 / 俾斯麥] Bismarck (name); Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
铁血宰相[Tiě xuè zǎi xiàng, ㄊㄧㄝˇ ㄒㄩㄝˋ ㄗㄞˇ ㄒㄧㄤˋ, 铁血宰相 / 鐵血宰相] Iron Chancellor, refers to Otto von Bismarck (1815-1898), Prussian politician, Minister-President of Prussia 1862-1873, Chancellor of Germany 1871-1890
巴希尔[Bā xī ěr, ㄅㄚ ㄒㄧ ㄦˇ, 巴希尔 / 巴希爾] Bashir (President al-Bashir of the Sudan)
布什[Bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 布什] Bush (name); George H.W. Bush, US president 1988-1992; George W. Bush, US President 2000-2008
全斗焕[Quán dòu huàn, ㄑㄩㄢˊ ㄉㄡˋ ㄏㄨㄢˋ, 全斗焕 / 全斗煥] Chun Doo Hwan (former South Korean president)
第一夫人[dì yī fū rén, ㄉㄧˋ ㄧ ㄈㄨ ㄖㄣˊ, 第一夫人] First Lady (wife of US president)
藤森[Téng sēn, ㄊㄥˊ ㄙㄣ, 藤森] Fujimori (name); Alberto Ken'ya Fujimori (1938-), president of Peru 1990-2000
乔治・华盛顿[Qiáo zhì, ㄑㄧㄠˊ ㄓˋ· Hua2 sheng4 dun4, 乔治・华盛顿 / 喬治・華盛頓] George Washington (1732-1799), first US president
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
卡尔扎伊[Kǎ ěr zā yī, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄗㄚ ㄧ, 卡尔扎伊] Hamid Karzai (interim leader of Afghanistan from 2001 and president since 2004)
希拉里[Xī lā lǐ, ㄒㄧ ㄌㄚ ㄌㄧˇ, 希拉里 / 希拉裡] Hillary (person name); Hillary Rodham Clinton (1947-), US Democratic politician, First lady during Bill Clinton's presidency 1993-2001, Senator for New York since 2001
金大中[Jīn Dà zhōng, ㄐㄧㄣ ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ, 金大中] Kim Dae Jung, president of Korea 1998-2003
李明博[Lǐ Míng bó, ㄌㄧˇ ㄇㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, 李明博] Lee Myung-bak (1941-), South Korean businessman, one-time chairman of Hyundai, President of South Korea from 2007
李登辉[Lǐ Dēng huī, ㄌㄧˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟ, 李登辉 / 李登輝] Lee Teng-hui (1923-), Taiwanese politician, President of ROC 1988-2000
李开复[Lǐ Kāi fù, ㄌㄧˇ ㄎㄞ ㄈㄨˋ, 李开复 / 李開復] Lee Kai-Fu (1961-), Taiwanese computer scientist and IT executive, from 2005 Vice president of Google and president of Google China
克拉夫丘克[Kè lā fū qiū kè, ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄈㄨ ㄑㄧㄡ ㄎㄜˋ, 克拉夫丘克] Leonid Kravchuk (1934-), first post-communist president of Ukraine 1991-1994
蔡元培[Cài Yuán péi, ㄘㄞˋ ㄩㄢˊ ㄆㄟˊ, 蔡元培] Cai Yuanpei (1868-1940), liberal educationalist, studied in Germany, President of Beijing University 1917-19, minister of education for Guomindang
连战[Lián Zhàn, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄢˋ, 连战 / 連戰] Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang
纳吉布[Nà jí bù, ㄋㄚˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ, 纳吉布 / 納吉布] Muhammad Naguib (first president of the Republic of Egypt)
尼克森[Ní kè sēn, ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙㄣ, 尼克森] Nixon (name); Richard M Nixon (1913-1994), US president 1969-1974
大总统[dà zǒng tǒng, ㄉㄚˋ ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, 大总统 / 大總統] president (of a country); same as 總統|总统
会长[huì zhǎng, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 会长 / 會長] president of a club, committee etc
会长团[huì zhǎng tuán, ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ ㄊㄨㄢˊ, 会长团 / 會長團] presidency
社长[shè zhǎng, ㄕㄜˋ ㄓㄤˇ, 社长 / 社長] president or director (of association etc)
总会会长[zǒng huì huì zhǎng, ㄗㄨㄥˇ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄤˇ, 总会会长 / 總會會長] president
总统[zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, 总统 / 總統] president (of a country)
总统任期[zǒng tǒng rèn qī, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄖㄣˋ ㄑㄧ, 总统任期 / 總統任期] presidency; term of office
总统制[zǒng tǒng zhì, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, 总统制 / 總統制] presidential system
总统大选[zǒng tǒng dà xuǎn, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, 总统大选 / 總統大選] presidential election
总统府[zǒng tǒng fǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄈㄨˇ, 总统府 / 總統府] presidential palace
总统选举[zǒng tǒng xuǎn jǔ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, 总统选举 / 總統選舉] presidential election
院长[yuàn zhǎng, ㄩㄢˋ ㄓㄤˇ, 院长 / 院長] president (of a university etc); department head; dean
穆加贝[Mù jiā bèi, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄅㄟˋ, 穆加贝 / 穆加貝] Robert Mugabe (1924-), Zimbabwean ZANU-PF politician, President of Zimbabwe 1980-2008
轮任[lún rèn, ㄌㄨㄣˊ ㄖㄣˋ, 轮任 / 輪任] rotating appointment (e.g. Presidency of EU)
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, 铉 / 鉉] stand for bronze tripod (archeol.); used in names, e.g. 盧武鉉 President Loh Roh Mu-hyun of South Korea

preside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八将神[はちしょうじん;はちしょうしん, hachishoujin ; hachishoushin] (n) the eight gods who preside over the lucky; unlucky directions of the koyomi for each year
バイスプレジデント[, baisupurejidento] (n) vice-president
ビーエスエーシー[, bi-esue-shi-] (n) British Sub-Aqua Club, founded 1953 (Prince Charles is honorary President); BSAC
プーチン[, pu-chin] (n) Putin (Russian president)
プレジデント(P);プレズィデント(ik)[, purejidento (P); purezuidento (ik)] (n) president; (P)
上級副社長[じょうきゅうふくしゃちょう, joukyuufukushachou] (n) senior vice president
主席(P);首席(P)[しゅせき, shuseki] (n,adj-no) (1) head; chief; (n) (2) (主席 only) chairman; governor; president; (3) (首席 only) top student; head of the class; (4) top seat; first desk (in orchestra); (P)
事務次官[じむじかん, jimujikan] (n) permanent vice-president; undersecretary; vice-minister; (P)
仮議長[かりぎちょう, karigichou] (n) acting chairman; acting president
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P)
会頭[かいとう, kaitou] (n) society president; (P)
何代目[なんだいめ, nandaime] (n) what ordinal number (of a president)
副会長[ふくかいちょう, fukukaichou] (n) vice president (of a club or organization, organisation)
副大統領[ふくだいとうりょう, fukudaitouryou] (n) vice president (of a country)
副大統領候補[ふくだいとうりょうこうほ, fukudaitouryoukouho] (n) candidate for vice-president; running mate (US)
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] (n) (abbr) (See 取締役副社長) executive vice-president; (P)
副総裁[ふくそうさい, fukusousai] (n) vice president
取締役副社長[とりしまりやくふくしゃちょう, torishimariyakufukushachou] (n) executive vice-president
取締役社長[とりしまりやくしゃちょう, torishimariyakushachou] (n) managing director; president of a company (US)
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) president; chief executive; (P)
大統領候補[だいとうりょうこうほ, daitouryoukouho] (n) presidential candidate
大統領制[だいとうりょうせい, daitouryousei] (n) presidential system; presidential government
大統領布告[だいとうりょうふこく, daitouryoufukoku] (n) presidential decree; presidential proclamation
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] (n) presidential election
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] (n) presidential election
学級委員長[がっきゅういいんちょう, gakkyuuiinchou] (n) class president; head class representative
学長[がくちょう, gakuchou] (n) university president; (P)
戴く(P);頂く(P)[いただく, itadaku] (v5k,vt) (1) (hum) (See 貰う) to receive; to get; to accept; to take; to buy; (2) (hum) (pol) to eat; to drink; (3) (original meaning) to be crowned with; to wear (on one's head); to have (on top); (4) to have (as one's leader); to live under (a ruler); to install (a president); (P)
教書[きょうしょ, kyousho] (n) (presidential) message; (P)
次期大統領[じきだいとうりょう, jikidaitouryou] (n) next president; president-elect
王道楽土[おうどうらくど, oudourakudo] (n) Arcadia, presided over by a virtuous king
社長命令[しゃちょうめいれい, shachoumeirei] (n) presidential order
総理[そうり, souri] (n,vs) prime minister; leader; overseer (of national affairs); president; (P)
総統[そうとう, soutou] (n) (1) supreme ruler; generalissimo; (2) president (of Taiwan); (3) (See フューラー) fuhrer; fuehrer; (P)
総統選挙[そうとうせんきょ, soutousenkyo] (n) presidential election
総裁選[そうさいせん, sousaisen] (n) presidential election
総長[そうちょう, souchou] (n) (college) president; secretary-general; (P)
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P)
議長職権[ぎちょうしょっけん, gichoushokken] (n) authority as chairperson or president, etc.
青瓦台[せいがだい, seigadai] (n) the Blue House (South Korea's presidential palace)

preside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นั่งบัลลังก์[v. exp.] (nang banlan) EN: sit on the bench ; preside FR:
เป็นประธาน[v. exp.] (pen prathān) EN: preside (over) FR: présider
เป็นประธานในพิธี[v. exp.] (pen prathān) EN: preside ; be in charge of a ceremony FR: présider la cérémonie
อดีตประธานาธิบดี[n. exp.] (adīt prathā) EN: former President FR: ancien président [m]
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college ; rector FR: doyen [m] ; recteur [m]
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น[n. exp.] (athikānbodī) EN: Khon Kaen University President FR:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร[n. exp.] (athikānbodī) EN: President of Naresuan University FR:
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวหน้าพรรค[n.] (hūanā phak) EN: party head ; party leader FR: président de parti [m] ; présidente de parti [f] ; chef de parti [m, f]
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่[n. exp.] (kammakān ph) EN: executive president ; president FR: président [m]
กรรมการผู้จัดการ[n. exp.] (kammakān ph) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president FR:
การเลือกตั้งประธานาธิบดี[n. exp.] (kān leūakta) EN: presidential election FR: élections présidentielles [fpl]
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา[n. exp.] (kān leūakta) EN: United States presidential election FR: élections présidentielles américaines [fpl]
นายิกา[n.] (nāyikā) EN: woman leader ; woman president ; chairlady ; chairwoman FR: présidente [f] ; dirigeante [f]
นายก[n.] (nāyok) EN: president ; chief ; chairman FR: président [m] ; gouverneur [m]
นายกสมาคม[n. exp.] (nāyok samāk) EN: association president FR:
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย[n. exp.] (nāyok Samāk) EN: president of the Football Association of Thailand FR:
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่[n. exp.] (phū chūay k) EN: vice president FR:
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส[n. exp.] (phū chūay k) EN: senior vice president ; senior deputy managing director FR:
ผู้นำฟิลิปปินส์[n. exp.] (phū nam Fil) EN: Philippine leader ; Philippine President FR: leader philippin [m]
ผู้เป็นประธาน[n. exp.] (phū pen pra) EN: president ; chairman FR:
ผู้ปกครอง[n.] (phūpokkhrøn) EN: ruler ; governor ; leader ; president FR: organisateur [m]
ผู้ว่าการ[n.] (phū wākān) EN: governor ; director ; administrator ; president ; leader ; ruler ; chief FR:
ประธาน[n.] (prathān) EN: chairman ; president ; chief ; leader FR: président [m]
ประธานอาเซียน[n. exp.] (prathān ĀSĪ) EN: President of ASEAN FR: président de l'ASEAN [m]
ประธานาธิบดี[n.] (prathānāthi) EN: president FR: président [m] ; président de la république [m]
ประธานาธิบดี[adj.] (prathānāthi) EN: presidential FR: présidentiel
ประธานาธิบดีฝรั่งเศส[n. prop.] (Prathānāthi) EN: French President FR: président français [m]
ประธานาธิบดีจีน[n. prop.] (Prathānāthi) EN: President of China ; Chinese President FR: président de la Chine [m]
ประธานาธิบดีสหรัฐ[n. prop.] (Prathānāthi) EN: U.S. President FR: président américain [m]
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา = ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา[n. prop.] (Prathānāthi) EN: President of the United-States of America FR: président des États-Unis d'Amérique [m]
ประธานาธิบดี[n. exp.] (prathānāthi) EN: FR: présidente [f]
ประธานบริษัท[n. exp.] (prathān bør) EN: president of the company FR: président de la société [m]
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ[n. exp.] (prathān jao) EN: president FR: président [m]
ประธานประเทศ[n. exp.] (prathān pra) EN: FR: président [m]
ประธานประเทศลาว[n. prop.] (Prathān Pra) EN: President of Laos FR: président du Laos [m]
ประธานรัฐสภา[n. prop.] (Prathān Rat) EN: Parliament President ; speaker of Parliament FR: président du Parlement [m]
ประธานสโมสร[n. exp.] (prathān sam) EN: FR: président de club [m]

preside ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
President {m}Pres. : president
Zentralbankpräsident {m}President of the Central Bank
Präsidentenpalast {m}presidential palace
Präsidentenwahl {f}presidential election
Präsidentschaftsdebatte {f}presidential debate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า preside
Back to top