ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชำนาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชำนาญ*, -ชำนาญ-

ชำนาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำนาญ (adv.) skillfully See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน
ชำนาญมาก (v.) master See also: be expert, be skillful, become experienced
English-Thai: HOPE Dictionary
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ
allergist(แอล' เลอจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญด้านภูมิแพ้
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled ###A. clumsy)
handsome(แฮน'ซัม) adj. หล่อ,งาม,ได้สัดส่วนดี,มาก,ใจดี,สุภาพเรียบร้อย,ชำนาญ,แคล่วคล่อง., See also: handsomeness n., Syn. graceful,beautiful
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
antiquary(แอน' ทีแควรี่) n. ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ, ผู้สะสมโบราณวัตถุ
arithmetician(อะริธมีทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญเลขคณิต (expert in arithmetic)
artful(อาร์ท'ฟูล) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,ชำนาญ,เก่ง, Syn. cunning,crafty,sly ###A. artless,open
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
boatman(โบท'เมิน) n. ผู้ชำนาญทางเรือ,ผู้ค้าขายเกี่ยวกับเรือ, See also: boatmanship n.
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง
charlatanry(ชาร์'ละเทินรี) n. การหลอกลวงว่าเป็นผู้รู้หรือผู้ชำนาญ
clever(คลี'เวอะ) adj. เฉลียวฉลาด,ว่องไว,ชำนาญ,สร้างสรรค์,ริเริ่มเก่ง,ประณีต,เหมาะ,น่าพอใจ
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
crafty(คราฟ'ที) adj. มีเล่ห์เหลี่ยม,เจ้าเล่ห์,มีฝีมือ,ประณีต,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ., See also: craftily adv. craftiness n., Syn. deceitful,cunning ###A. guileless,honest
cragsmanผู้ชำนาญในการปีนไต่หน้าผา
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
dab(แดบ) vt.ป้าย,แต้ม,ตบเบา ๆ n. รอยป้าย,รอยแต้ม,จำนวนเล็กน้อย,ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน,สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ ,
daub(ดอบ) {daubed,daubing,daubs} v.,n. (การ) แต้ม,ทำเปรอะ,ทำเปื้อน,ทำอย่างไม่ชำนาญ,สิ่งที่ใช้ทาหรือป้าย ดูdaub, See also: daubingly adv. ดูdaub dauby adj. ดูdaub, Syn. smear
deft(เดฟทฺ) adj. แคล่วคล่อง,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,ประณีต,ฉลาด, See also: deftness n. ดูdeft
dermatologist(เดอมะทอล'ละจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญโรคผิวหนัง
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
engineering(เอนจินเนีย'ริง) n. วิศวกรรม,การช่าง, การจัดการ,การวางแผนและควบคุมอย่างชำนิชำนาญ, Syn. maneuvering
experienced(อิคเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. มีประสบการณ์,ชัดเจน,ฉลาด,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expert systemระบบผู้เชี่ยวชาญหมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แสดงความสามารถได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ หรือในงานเฉพาะอย่าง เช่น งานด้านการแพทย์ ระบบนี้จะรวมเอาความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งพวกมืออาชีพหรือผู้ชำนาญการได้รวบรวมไว้ กับต้องมีวิธีการที่จะใช้ในการประมวลผล โดยการตั้งคำถามให้ตอบ โปรแกรมประเภทนี้ จะต้องนำคำตอบเหล่านั้นมาประมวลผล เปรียบเทียบกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว หาข้อสรุปให้ หรือช่วยแก้ปัญหาให้ คำตอบที่คอมพิวเตอร์ตอบนี้ ถือว่าเป็นคำตอบที่เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญจะตอบ
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
feat(ฟีท) n. ความดีความชอบ,ความสำเร็จ,ความสามารถ,ฝีมือ adj. ชำนาญ,คล่องแคล่ว,เหมาะสม,สะอาดหมดจด,เรียบร้อย
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ,ที่เสร็จสิ้น,ที่บรรลุผล,คล่องแคล่ว,ชำนาญ
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง
adroit(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
artful(adj) ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
artist(n) ศิลปิน,จิตรกร,ช่างฝีมือ,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ
boatman(n) คนแจวเรือ,ผู้ชำนาญทางเรือ
connoisseur(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญการ
conversant(adj) คุ้น,เคยชิน,รอบรู้,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
crafty(adj) เจ้าเล่ห์,เจ้ามารยา,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,ชำนาญ
deft(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,คล่องแคล่ว
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
dexterous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
dextrous(adj) ชำนาญ,คล่องแคล่ว,ถนัดมือขวา
experienced(adj) ชำนาญ,มีประสบการณ์,จัดเจน,เชี่ยวชาญ
expert(adj) เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,ช่ำชอง,จัดเจน
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
unpracticed(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
inexpert(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่ช่ำชอง
journeyman(n) คนงาน,ผู้ชำนาญงาน
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
masterly(adj) เชี่ยวชาญ,เป็นนาย,เก่ง,ชำนาญ
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ,ชำนาญ,จัดเจน,คล่องแคล่ว,สามารถ
skilful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
specialist(n) ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ชำนาญพิเศษ,ผู้ชำนาญการ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
unpractised(adj) ยังไม่ได้ใช้,ไม่ได้ฝึกหัด,ไม่ชำนาญ
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ,ไม่คล่อง,ไม่มีฝีมือ,ไม่เชี่ยวชาญ
versed(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสบการณ์
WELL-well-done(adj) สุกดี,ดีจริง,เกรียม,ทำดีแล้ว,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
old handsมือเก่า, ผู้ชำนาญการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
specialist๑. แพทย์เฉพาะทาง๒. ผู้ชำนาญเฉพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Specialists ; Specialties and specialistผู้ชำนาญการ [TU Subject Heading]
Dest Duttererเรื่องจำไม่ชำนาญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adept (adj.) ชำนาญ See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด Syn. adept
master (adj.) ชำนาญ See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
practiced (adj.) ชำนาญ See also: เชี่ยวชาญ, มีประสบการณ์ Syn. skilled, handy, talented, expert, experienced Ops. inexperienced, unadept, clumsy
get the feel of something (idm.) ชำนาญหรือคุ้นเคยกับบางสิ่ง Ops. get the feel of something
have the feel of (idm.) ชำนาญหรือคุ้นเคยกับบางสิ่ง Syn. get the feel of something Ops. get the feel of something
adeptly (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. proficiently, skillfully Ops. unadroitly
anesthesiologist (n.) แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชา
antiquary (n.) ผู้ชำนาญหรือศึกษาทางโบราณวัตถุ Syn. antiquarian
clumsily (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incompetently, incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
clumsiness (n.) ความไม่ชำนาญในการใช้ See also: ความงุ่มง่าม, ความเงอะงะ Syn. maladroitness, ineptitude
competently (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างเจนจัด
craftsman (n.) ผู้ชำนาญการ See also: ผู้ชำนาญ
draughtmanship (n.) ความชำนาญในการเขียนแบบ See also: ความชำนาญในการวาดเขียน
featly (adv.) อย่างชำนาญ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว) See also: อย่างเชี่ยวชาญ, อย่างแคล่วคล่อง
handily (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. adeptly, proficiently, skillfully Ops. unadroitly
incompetently (adv.) อย่างไม่ชำนาญในการใช้ See also: อย่างงุ่มง่าม, อย่างเงอะงะ Syn. incorrectly, inaccurately Ops. competently, correctly, accurately
ineptitude (n.) ความไม่ชำนาญในการใช้ See also: ความงุ่มง่าม, ความเงอะงะ Syn. maladroitness
inexpert (adj.) ซึ่งไม่ชำนาญ See also: ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ Syn. unskilled, amateurish, unqualified Ops. professional
jackleg (n.) คนงานที่ยังไม่มีความชำนาญ
jackleg (adj.) ที่ไม่ชำนาญ Syn. amateur, unskilled Ops. skilled
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am eager to know how you first met Signora Maggiฉันอยากได้ที่จะความชำนาญที่ you first พบมาดาม Maggi
His last job before joining defense was fixing office copiers. he's good with hardware, got some Russian.ก่อนหน้านี้ เป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ชำนาญด้านฮาร์ดแวร์ ภาษารัสเซียพอได้
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก
This old bossman's got a plan.ผู้ชำนาญการคนนี้ มีแผนไว้แล้ว
D.E.F. 's staff of highly-skilled and experienced artisans andjourneymen... deliver a product of unparalleled quality, enabling me to proffer, with absolute confidence and pride, a full line of field and kitchenware... unsurpassable in all respects by my ช่างผู้ชำนาญของดีอีเอฟ ขอเสนอผลงานคุณภาพ ที่ผมมั่นใจเต็มร้อยว่า...
He had some kind of a special military training and he learnt Spanish in El Salvador, I think.เขาเป็นคนที่มีความชำนาญการรบเป็นพิเศษ
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน
Oh, so now you're an expert on the bank thief as well.คุณชำนาญเรื่องโจรปล้นธนาคารด้วยเหรอ
You're the expert here. But to me, it rings false.คุณเป็นผู้ชำนาญงาน แต่สำหรับผม มันไมถูก
Playing with a stronger player. Come on.หากได้เล่นกับคนที่มีความชำนาญ มาสิ
My goodness, was your father an oil rigger who specialized in etiquette?ที่รักคะ พ่อของคุณท่านเคยเป็น พ่อค้าน้ำมันที่มีความชำนาญใช่รึเปล่า
Truth be told, I have a knack for going blind.เรื่องจริง ข้าชำนาญเรื่อตาบอดเลยล่ะ
Hotch says your background is in sex offender cases.ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ
I'm the supremely evil diabolical mastermind.เป็นปีศาจที่สุดยอดชำนาญการด้านปีศาจ
I have faith in your reconciliatory navigational skills.ฉันเชื่อมั่นในไหวพริบ การบังคับเรือที่ชำนาญของนาย
My mother passed the skill on to me, as her mother before her.แม่ฉันถ่ายทอดความชำนาญให้ฉัน ท่านสืบทอดมาจากยาย
Those bastards know the terrain better than any of us.พวกระยำนั่นชำนาญพื้นที่ มากกว่าคนของเรา.
They use natural materials. They're very skilled at this.พวกเขาใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติ พวกเขาชำนาญมาก
Sweetie,act it out. You're really good at that.ที่รัก ออกท่าทางหน่อย เธอชำนาญเกมนี้นะ
All procedures will be discussed and overseen by an upper level.ทุกกระบวนการต้องได้รับการอธิบายและควบคุมโดยคนที่มีความชำนาญ
Do you hire on looks alone, or is actual skill a factor?คุณทำตามลำพัง,หรือ\ ความชำนาญตามพื้นฐาน
Waiting for your expertise as a painter.รอความชำนาญในการทาสีของคุณอยู่
You are the most accomplished of all the barbers in the city.คุณเป็นช่างตัดผมที่ชำนาญที่สุดในเมืองนี้
You have such strange ideas about love.คุณชำนาญเรื่องความรักจัง
A deep scar from here to here perhaps with the blade of a dull knife that no surgeon however skillful, could repairแผลเป็นลึกจากนี่ถึงนี่ บางทีแค่ใบมีดทื่อ ๆ ไม่มีหมอมาช่วย ยังไงหมอที่ชำนาญก็ซ่อมได้
Oh shit. Our financial analyst training program is so competitive.ตายล่ะ ผู้ชำนาญการวิเคราะห์ด้านการเงิน ของเรากำลังอบรมกันอยู่
These guys, they're both specialize in facial reconstruction.ทั้ง 2 คนนี้ ชำนาญด้านการแปลงโฉมหน้า
I've see you many times. You're an old pro.ผมเห็นมาหลายครั้งแล้ว คุณชำนาญมากแล้วนะ
Do you, uh -- do you have a note from your doctor?วิธีที่ชำนาญ เดินไง ไปเถอะ - เดินเหรอ - ใช่
Besides, I have major babysitting skills.นอกจากนี้ ฉันชำนาญเรื่องพี่เลี้ยงเด็ก
Good. You take direction well.เจ๋ง ชำนาญทิศทางดีนี่
Someone who has access to the Detector and probably the same person who stole the headset in the Silurian.ใครคนนั้นต้องชำนาญด้านการตรวจสอบ และคนเดียวๆ กันนี้ยังขโมยหมวกดักฟังที่ได้มาจากยุคซิลูเรี่ยนไปแล้ว
I mean, it's not exactly within his realm of expertise.ฉันหมายถึง เค้าไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องนี้
You know, i'm usually pretty good at reading people.ฉันชำนาญเรื่องการอ่านคน
To clone anything requires skill and knowledge way beyond this guy's capabilities.การที่จะโคลนนิ่งอะไรซักอย่าง ต้องการความชำนาญ และความรู้ที่เหนือกว่าคนพวกนี้
With a very specialized field of expertise.ด้วความชำนาญเฉพาะด้าน
To be on their specialties anymore.เพิ่อที่จะให้พวกเขาชำนาญเป็นพิเศษ
The professional way. We walk. Let's go.วิธีที่ชำนาญ เดินไง ไปเถอะ
Leading you to a place he knows very well.เขาอยู่แต่ที่ๆเขาชำนาญ
His fingers and even his breath brought death scenting his way like a hound on the trail."นิ้วมือ หรือแม้แต่ลมหายใจของมัน นำมาซึ่งความตาย มันดมกลิ่นได้ชัดเจนดั่ง สุนัขนักล่าผู้ชำนาญทาง

ชำนาญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
プロ[ぷろ, puro] Thai: ระดับผู้ชำนาญงาน English: professional
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชำนาญ
Back to top