ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฉัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฉัน*, -ฉัน-

ฉัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉัน (v.) eat Syn. กิน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, เจี๊ยะ, สวาปาม
ฉัน (pron.) I See also: me Syn. ข้าพเจ้า
ฉัน (pron.) I See also: me Syn. ข้า, เรา Ops. มึง
ฉัน (pron.) I Syn. ผม, ดิฉัน
ฉัน (pron.) I Syn. ผม, ข้า, กระผม, ดิฉัน, ข้าพระพุทธเจ้า
ฉัน (pron.) I See also: me Syn. ข้าพเจ้า, กระผม, ดิฉัน, เรา, ผม, กู Ops. เอ็ง, เจ้า, เธอ, ท่าน, มึง
ฉัน (pron.) I Syn. กระผม, ข้าพเจ้า
ฉัน (v.) eat Syn. รับประทาน, กิน, รับทาน, แดก, เสวย
ฉัน (pron.) I See also: me Syn. ผม, ข้าพเจ้า, เกล้ากระผม, เกล้าผม
ฉัน (pron.) I See also: me Syn. ดีฉัน, อิฉัน Ops. คุณ
ฉัน (pron.) I See also: me, personal pronoun (used by woman) Syn. เรา, ดิฉัน, อิฉัน, อีฉัน Ops. คุณ, ท่าน
ฉันท์ (n.) verse See also: poetry, rhyme, poem Syn. โคลง, กาพย์, กลอน
ฉันนั้น (adv.) likewise See also: in a similar way, in that way Syn. ดังนั้น, อย่างนั้น, เช่นนั้น
ฉันมิตร (adv.) as friends See also: like friends, like one´s friend
ฉันใด (ques.) why Syn. ทำไม
English-Thai: HOPE Dictionary
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
as(แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่
begrudge(บิกรัดจฺ') {begrudged,begrudging,begrudges} vt. อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์,บ่นว่า,ต่อว่า, See also: begrudging adj. ดูbegrudge
canto(แคน'โท) n. ส่วนที่สำคัญของโคลง (ฉันท์,กาพย์,กลอน) ที่ยาว, Syn. verse
concrete poetryn. โคลงกลอน ฉันท์ กาพย์ ที่ประพันธ์โดยวิธีจัดหรือลำดับคำเป็นแบบแผน แทนที่จะเป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
couplet(คัพ'พลิท) n. โครง (กลอน,ฉันท์,กาพย์) ,บทละครสองบรรทัด,คำคู่,ประโยคคู่
dimeter(ดิม'มิเทอะ) n. โคลง,กลอน,ฉันท์-กาพย์-ที่มี2จังหวะ
distich(ดิส'ทิช) n. หน่วย2แถวของโคลงกลอนฉันท์กาพย์,คำคู่,สัมผัสคู่
dos prompt(ดอสพรอมพท์) หมายถึง สัญลักษณ์ > ที่แสดงบนจอภาพ ในช่วงที่ยังไม่ได้เข้าไปในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง ดอส พรอมพท์ ทั่ว ๆ ไปจะมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายมากกว่า เช่น C:\> หรือ C:\windows\system> ซึ่งแปลความได้ว่า " นี่คือเครื่องคอมพิวเตอร์ ฉันพร้อมแล้วที่จะทำงาน จะให้ทำอะไรก็บอกมาเลย" แล้วก็พิมพ์คำสั่งลงไปได้ที่หลังเครื่องหมายนี้
fraternal(ฟระเทอ'เนิล) adj. ฉันพี่น้อง,เกี่ยวกับภราดรภาพ,เกี่ยวกับคณะสงฆ์, See also: fraternalism n. fraternally adv, Syn. brotherly
fraternise(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization,fraternisation,fraternizer,fraterniser n., Syn. consort,band
fraternity(ฟระเทอ'นิที) n. องค์การหรือสมาคมเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง,บุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกัน,ความเป็นพี่เป็นน้อง
fraternize(แฟรท'เทอะไนซ) vi. สัมพันธ์กันฉันพี่น้อง vt. ทำให้สนิทสนมกันฉันพี่น้อง., See also: fraternization,fraternisation,fraternizer,fraterniser n., Syn. consort,band
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
man(แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men
matey(เม'ที) adj. มีมิตรจิต,มีไมตรี,ฉันไมตรี,ฉันกันเอง,เข้าสังคมได้,รู้จักมักคุ้นได้
me(มี) pron. ฉัน
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า
metrical(เม'ทริเคิล) adj. เกี่ยวกับจังหวะในเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์,เกี่ยวกับการวัดชั่งและตวง
metrics(เม'ทริคซ) n. ศิลปะการประพันธ์โคลง กลอน ฉันท์ กาพย์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวัด ชั่ง และตวง
metrist(มี'ทริสท,เม'ทริสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในจังหวะเพลงหรือโคลง กลอน ฉันท์ กาพย์
mine(ไมนฺ) pron. ของฉัน n. เหมือง,บ่อแร่,แหล่งที่อุดมสมบูรณ์,ทุ่นระเบิด,ระเบิดที่ซ่อนไว้. vi. ขุด,ขุดแร่,ขุดใต้ดิน,ทำทาง,โจมตี,ทำลายหรือทำให้เสื่อมเสียโดยวิธีลับหรือวิธีช้า ๆ ,วางทุ่นระเบิด., See also: mineable adj. minable adj.
my(มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
myself(ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves
patriarchy(เพ'ทริอาร์'คี) การปกครองฉันบิดากับบุตร
poem(โพ'เอิม) n. บทกวี,โคลง,กลอน,ฉันท์,กาพย์,กวีนิพนธ์,บทประพันธ์ร้อยแก้ว
poetics(โพเอท'ทิคซฺ) n. ฉันทลักษณ์,บทกวีนิพนธ์,อารมณ์แห่งกวีนิพนธ์
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
prose(โพรซ) n. ร้อยแก้ว,สำนวนหรือถ้อยคำที่ไม่ใช่โครง กลอน ฉันท์ กาพย์,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อ,การขับร้องต่อ. adj. เกี่ยวกับ prose,จืดชืด,ธรรมดาvt.เขียนร้อยแก้ว,เขียนปกิณกะ
prosodist(พรอส'ซะดิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญฉัน-ทลักษณ์
prosody(พรอส'ซะดี) n. ฉันทลักษณ์,วิชาฉันทลักษณ์,วิชาเกี่ยวกับจังหวะและเสียงสัมผัสของบทกวี,แบบแผนการเปล่งเสียง., See also: prosodic adj. prosodical adj.
proxy(พรอค'ซี) n. ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ pl. proxies, Syn. agency,deputy
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย
solid(ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน
stanza(สแทน'ซะ) n. พยางค์โคลง,พยางค์บทกวี,บทหนึ่งของกวี (โคลงกลอนฉันท์กาพย์) ซึ่งโดยมากมีอย่างน้อย4บรรทัด., See also: stanzaed adj. stanzaic,stanzaical adj.
thank(แธงคฺ) vt. ขอบคุณ,ขอบใจ,แสดงความขอบคุณ,แสดงการเห็นคุณค่า n. ความรู้สึกขอบคุณ,การแสดงความขอบคุณ,, See also: thanks n. ฉันขอขอบคุณ (ย่อจากI thank you) ,-Phr. (thanks to เนื่องจาก) . thanker n.
unanimity(ยูนะนิม'มิที) n. ความเป็นเอกฉันท์,ความพร้อมเพรียง,การไม่มีข้อโต้แย้ง,การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Syn. agreement,accord
English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
begrudge(vt) อิจฉา,ริษยา,เดียดฉันท์
brotherly(adj) ฉันพี่น้อง,เหมือนพี่เหมือนน้อง
consensus(n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเห็นส่วนใหญ่,มติมหาชน,เอกฉันท์
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
fatherly(adj) คล้ายพ่อ,ฉันบิดา,เหมือนบิดา
fraternal(adj) ภราดร,เป็นพี่น้องกัน,ฉันพี่ฉันน้อง
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
friendly(adj) ฉันเพื่อน,ฉันมิตร,เป็นมิตร
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว
me(pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน
my(adj) ของฉัน
myself(pro) ตัวของฉันเอง
neighbourly(adj) ฉันเพื่อนบ้าน,มีมิตรไมตรีจิต
prejudice(n) ความลำเอียง,ความรังเกียจเดียดฉันท์,อุปาทาน,ความเสียหาย
prosody(n) ฉันทลักษณ์
proxy(n) ตัวแทน,ผู้แทน,การมอบฉันทะ
social(adj) ชอบสมาคม,ในวงสังคม,เป็นกันเอง,ฉันมิตร
solid(adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์
stanza(n) ฉันท์,โคลงบทหนึ่ง,กลอนบทหนึ่ง
unanimity(n) ความเป็นเอกฉันท์,ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
unanimous(adj) เป็นเอกฉันท์,มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
versification(n) การแต่งบทกวี,การแต่งโคลงกลอน,ฉันทลักษณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arcadeฉันนบถ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosodyฉันทลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
scansionฉันทลักษณ์พินิจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
amiable actionการกระทำฉันมิตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cloisterระเบียงฉันนบถ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
filial relationความสัมพันธ์ฉันบุตร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prejudice๑. ความเสื่อมเสีย๒. ความเดียดฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unanimityความเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
unanimouslyโดยเอกฉันท์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
consensusฉันทามติ
Proxyใบมอบฉันทะ หนังสือซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อมอบฉันทะให้ผู้อื่นใช้สิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตน [ตลาดทุน]
Reconciliationความสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
Restorative justiceการบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ [TU Subject Heading]
unanimous voteคะแนนเสียงเอกฉันท์ [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
me (pron.) ฉัน See also: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า
moi (int.) ฉัน (เชิงขบขัน)
That makes two of us. (idm.) ฉันก็เช่นกัน
methinks (vi.) ฉันคิดว่า
And how! (sl.) ฉันด้วย See also: เห็นด้วย, เหมือนกัน
same here (sl.) ฉันด้วย See also: เหมือนกัน
metrics (n.) ฉันทลักษณ์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์ Syn. versification
prosody (n.) ฉันทลักษณ์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์ Syn. versification, metrics
Woe is me. (idm.) ฉันโชคไม่ดี
Search me. (idm.) ฉันไม่รู้
search me (idm.) ฉันไม่รู้ (คำตอบ) (คำไม่เป็นทางการ)
for all I care (idm.) ฉันไม่สนใจว่า
come on (phrv.) ฉันไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก
get on with (phrv.) ฉันไม่เชื่อ See also: ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
tell it the marines (idm.) ฉันไม่เชื่อคุณ
come on (phrv.) ฉันไม่เชื่อหรอก See also: ไม่เชื่อหรอก
get along with (phrv.) ฉันไม่เชื่อหรอก See also: ไม่เชื่อหรอก Syn. come on
bags (int.) ปล่อยให้ฉันทำเถอะ (มักใช้ในวลี Bags I!) (คำสแลง) See also: ฉันทำเอง (เธอไม่ต้อง)
conjugal (adj.) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา Syn. connubial, matrimonial
connubial (adj.) ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันท์สามีภรรยา Syn. conjugal, matrimonial
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
I'll be glad to show youฉันจะดีใจที่ได้แสดงให้คุณเห็น
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
I wouldn't mind if he didn't come at allฉันจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าเขาไม่มา
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
I get myself into trouble by..ฉันพาตัวเข้าสู่ปัญหาโดยการ...
I never told you anything of the sortฉันไม่เคยบอกอะไรอย่างนั้นกับคุณเลย
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
I'll do as you sayฉันจะทำอย่างที่คุณพูด
I have no objectionฉันไม่คัดค้านอะไร
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I told you alreadyฉันบอกกับคุณแล้ว
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
I hope I have not awakened youฉันหวังว่าฉันไม่ได้ปลุกคุณนะ
I have other business to attend toฉันมีธุระอื่นๆ ต้องไปทำ
I trust nothing is wrongฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรผิด
I haven't shown it to anyoneฉันไม่เคยโชว์มันให้ใครเห็น
I'm not sure I followฉันไม่แน่ใจว่าฉันตามทัน (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจที่คุณพูด)
I obviously can't tell you whyฉันไม่สามารถบอกคุณได้แน่นอนว่าทำไม
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
I tried to phone youฉันพยายามโทรหาคุณ
I turned it off for a reasonฉันปิดมันด้วยเหตุผลบางอย่าง
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
How did I get here?ฉันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
I don't know what to sayฉันไม่ทราบจะพูดอะไร
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I didn't get a chance to tell youฉันไม่มีโอกาสที่จะบอกคุณ
I have to go seeฉันต้องไปดู
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I had never heard of themฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've never heard of itฉันไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับมันมาก่อน
I've already been thereฉันไปที่นั่นมาแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
Аnd when he got the best of me I got the worst of himและเมื่อเขาได้รับที่ดีที่สุดของ ฉัน ฉันได้เลวร้ายที่สุดของเขา
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
I wish that my little Pinocchio... might be a real boy.ฉันหวังว่า ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน อาจจะเป็นเด็กที่แท้จริง
You are coming right home with me this minute!โอ๊ย คุณมาทางตรงที่บ้านกับ ฉัน นาทีนี้!
That doesn't prove anything.ที่ไม่ได้พิสูจน์อะไร ฉัน ...
Very well, Manolin. I feel confident today.ได้เป็นอย่างดี แมโนลิน ฉัน รู้สึกมีความมั่นใจในวันนี้
What I'll do if he sounds and dives, I don't know.ถ้าเขาเสียงและการดำน้ำ, ฉัน ไม่ทราบว่า ฉันจะทำอะไรบางอย่าง
"But I killed the shark that hit my fish, " he thought.แต่ฉันฆ่าปลาฉลามที่ตีปลาของ ฉัน เขาคิดว่า.
# Me doon #{\cHFFFFFF}# ฉัน Doon #
Unmarked. - Not a mark on them. - No, I hate them.ไม่ได้ทำเครื่องหมายกับมัน ไม่ ฉัน เกลียดมัน ไม่ จริง ๆ
He never takes his hat off.เขาไม่เคยใช้หมวกของเขาออก ฉัน สงสัยว่าทำไม
To beat the Hun, dig in then break through with sword and lance.ทำลายด้วยดาบและหอก ฉัน คิด.
I'll teach you to try to put the blame on me.ฉันจะสอนคุณไม่ พยายามที่จะโยนความผิดกับ ฉัน นั่นเป็นช่วงเวลาที่น่ารังเกียจ
Of course I'll take my turn.แน่นอนฉันจะใช้เวลาเปิดของ ฉัน ที่จะไปโดยไม่บอก
He was a tall chap. Some would call him weedy.บางคนก็เรียกเขาว่าผอมโซ ฉัน ทำ.
I spy with my little eye something beginning with G.ฉันสอดแนมด้วยตาตัวน้อยของ ฉัน บางสิ่งบางอย่างที่เริ่มต้นด้วย กรัม
Sticks in my craw.sticks ในกระเพาะอาหารของ ฉัน ฉันสามารถใช้สิ่งที่มากที่สุด
I've looked after their feet as if they were my own, sir.ราวกับว่าพวกเขาเองครับของ ฉัน ขอโทษนะครับ
I can't say it. I can say nothing.ฉันไม่สามารถพูดได้ ฉัน สามารถพูดอะไร
You know, sometimes I look at these gorgeous-looking chicks,คุณรู้ว่า บางครั้ง ดู ฉัน ที่ เหล่านี้ ลูกไก่ งดงาม ที่มอง
And I wonder--และ ไม่น่าแปลกใจ ฉัน -
I got another one. I got another one. Yo!ฉัน อีกคนหนึ่ง ฉัน ได้ อีกหนึ่ง Yo!
Stanley, can I have one fish?สแตนลี่ย์ ฉัน สามารถมี ปลา หรือไม่
One day I'm gonna go to New York and fuck all the broads there.วันหนึ่ง ฉัน เมตร จะ ไป นิวยอร์กและ มีเพศสัมพันธ์ aII บรอดมี
Did I say I wanna be Robert Redford?ไม่ พูด ฉัน ฉัน อยากเป็น โรเบิร์ต เรดโฟด ?
Ooh, I'm in love.Ooh , ฉัน เมตร ในความรัก
I can't come. I can't come.ฉัน ไม่สามารถมา ฉัน ไม่ สามารถมา
I'm sorry. I can't finish like that.ฉัน เมตร ขอโทษ ฉัน ไม่สามารถ เสร็จ เช่นนั้น
That's what I like in a woman.นั่นคือสิ่งที่ ฉัน เช่นเดียวกับใน ผู้หญิง
Suck it, bitch. I said you're gonna suck it.ดูด มัน บ้า ฉัน บอกว่าคุณ กำลัง จะ ดูดมัน
Why me? Why me? I didn't even come.ทำไมต้องเป็นฉัน ทำไมต้องเป็น ฉัน ฉันไม่ได้ มา
Matthew, I don't have time to fuck around. Now come on.แมทธิว ฉัน ไม่ได้ มีเวลาที่จะ มี เพศสัมพันธ์ รอบ ตอนนี้มา อยู่กับ
'Cause I Want you to stay cool.สาเหตุที่ ฉัน ต้องการให้คุณ อยู่ที่ เย็น
I can't. I can't!ฉัน ไม่สามารถ ฉัน ไม่ สามารถ
Yeah yeah. I hate fishing. It's boring.ใช่ ใช่ ฉัน เกลียด ประมง น่าเบื่อ lt ของ
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ
I hate you! I hate you!ฉัน เกลียด คุณ ฉัน เกลียด คุณ
What have I done to you, Matthew?มีอะไร ฉัน ทำเพื่อ คุณ แมทธิว ?
Why because of me?ทำไม เพราะ ฉัน หรือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฉัน
Back to top