ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จ่า*, -จ่า-

จา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จา (n.) nipa palm
จา (n.) a kind of Thai dessert Syn. ขนมจาก
จา (v.) depart See also: leave, go away from Syn. ไปจาก, จากไป Ops. กลับมา
จา (prep.) from Syn. ตั้งแต่ Ops. ถึง, จนกระทั่ง
จากกัน (v.) be separated See also: part from, break up with, diverge from, be estranged with, divide from Syn. แยกกัน, ลาจาก, ไปจากกัน, พลัดพรากกัน, พรากกัน
จากที่ (conj.) as Syn. ดังที่
จากนั้น (conj.) then See also: after that Syn. แล้ว, หลังจากนั้น, ต่อจากนั้น Ops. ก่อนนั้น, ก่อนหน้านั้น
จากนี้ (adv.) from this moment See also: since, till now
จากนี้ไป (conj.) from now See also: hence, from this now Syn. ต่อไปนี้, ต่อจากนี้ไป, ตั้งแต่นี้ไป
จาการ์ตา (n.) Jakarta See also: กรุงจาการ์ตา
จากไป (v.) depart See also: leave, go away from Syn. ไปจาก Ops. กลับมา
จากไหน (pron.) form where See also: whence
จา (v.) decrease See also: lessen Syn. ลดลง, น้อยลง
จา (v.) fade See also: be dim Syn. ซีด Ops. สด, เข้ม
จางๆ (adj.) faded See also: dim Syn. ซีดๆ, จาง Ops. สด, เข้ม
จางหาย (v.) fade See also: fade away, melt away Syn. เลือนหาย, เลือนราง
จาดตะกั่ว (n.) white lead
จาตุรงค (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections
จาตุรงค์ (adj.) composed of four parts See also: four parts, four sections Syn. จาตุรงค
จา (n.) plate See also: dish
จา (clas.) plate See also: dish
จานจ่าย (n.) distributor Syn. จานจ่ายไฟ
จานจ่ายไฟ (n.) distributor
จานชาม (n.) bowl See also: plate, dish Syn. ถ้วยชาม
จานชาม (n.) bowl See also: plate, dish Syn. ถ้วยชาม
จานดาวเทียม (n.) dish See also: dish aerial, satellite dish
จานดาวเทียม (n.) dish See also: dish arial, satellite dish
จานบันทึก (n.) disk Syn. จาน
จานบิน (n.) flying saucer See also: Unidentified Flying Objects, UFO Syn. จานผี
จานผี (n.) flying saucer See also: unidentified flying objects, UFO Syn. จานบิน
จานรอง (n.) bottom plate
จานรอง (n.) saucer See also: small dish
จานรองถ้วย (n.) saucer Syn. จานรองแก้ว, ที่รองถ้วย
จานรองแก้ว (n.) saucer Syn. ที่รองถ้วย
จานเชิง (n.) plate with a foot See also: a dish or tray placed on a raised standard
จานเสียง (n.) record See also: gramophone, gramophone record, record player, music disc Syn. แผ่นเสียง
จานแม่เหล็ก (n.) magnetic disk Syn. แผ่นดิสก์, ดิสก์
จาบจ้วง (v.) encroach See also: intrude, trespass Syn. ล่วงเกิน, อาจเอื้อม, จ้วงจาบ
จา (v.) ax See also: hew, strike Syn. ฟัน
จา (v.) sneeze See also: sniff
English-Thai: HOPE Dictionary
blank diskจานบันทึกเปล่าหมายถึง จานบันทึกที่ไม่มีข้อมูลเก็บ หรือข้อมูลถูกลบออกไปหมด
crank diskจานข้อเหวี่ยง
daisy wheelจานอักขระหมายถึง จานกลม ๆ มีลักษณะเหมือนวงล้อ มีตัวอักขระต่าง ๆ ติดอยู่ที่ปลายก้านแต่ละก้านที่กางออกไปจากศูนย์ตรงกลาง ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เวลาพิมพ์ จานนี้ก็จะหมุนไปรอบ ๆ เมื่ออักษรตัวใดกระทบกับกระดาษ ก็จะเกิดเป็นอักษรตัวนั้นบนกระดาษ
dimmedจางซีดในระบบวินโดว์ที่มีรายการคำสั่งให้เลือก หากรายการคำสั่งใดปรากฏบนจอภาพด้วยสีจาง แสดงว่าเป็นคำสั่งที่จะยังเลือกใช้ไม่ได้ สาเหตุที่ยังเลือก ใช้ไม่ได้ อาจเป็นเพราะผิดขั้นตอน เช่นสั่งให้คัดลอก แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะให้คัดลอกข้อความหรือภาพใด
disk crankจานข้อเหวี่ยง
double sided double densiจานบันทึกสองหน้าและจุสองเท่าใช้ตัวย่อว่า DS/DD หมายถึงจานบันทึกข้อมูลที่ใช้บันทึกได้ทั้งสองหน้าและมีความจุสองเท่า ดู DS/DD
fixed diskจานบันทึกอยู่กับที่เป็นชื่อที่ใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ (hard disk) อีกชื่อหนึ่ง เพราะโดยปกติ เราไม่อาจจะถอดจานบันทึกแข็งนี้ ออกจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่าง จานบันทึกแบบธรรมดา (floppy disk) ที่สามารถถอดหรือดึงออกได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ฮาร์ดดิสก์ที่ดึงเข้าออก ได้ก็มี ใช้อยู่ บ้าง แม้ว่าจะไม่เป็นที่นิยมนัก ฮาร์ดดิสก์ชนิดนั้น เรียกว่า removable hard disk ดู removable hard disk ประกอบ
floppy diskจานบันทึกอ่อนหมายถึง จานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ใน ปัจจุบันนี้ มีอยู่สองขนาด คือขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งจะมีปลอก กระดาษหุ้ม กับขนาด 3.5 นิ้วซึ่งจะอยู่ในปลอกพลาสติก ทำให้แข็งและทนกว่า มีความจุในการบันทึกต่าง ๆ กัน ชนิดที่มีความหนาแน่นสองเท่า (double density) จะจุ 360 - 720 K (ประมาณ 360,000 - 720,000 ตัว อักขระ) ชนิดความหนาแน่นสูง (high density) จะจุ 1.2 - 1.44 เมกะไบต์ (ประมาณ 1.2 ล้าน - 1.4 ล้านตัวอักขระ) บางทีเรียก diskette เพื่อให้แตกต่างกับจานบันทึกที่ใช้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า disk มีความหมายเหมือน diskette
laser diskจานเลเซอร์เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกและล้างข้อมูล มีความจุมากกว่าจานบันทึกธรรมดามาก (ประมาณ 600 เมกะไบต์ ถึง 1.3 กิกะไบต์) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ ทนทานต่อการขูดขีด ในการใช้ ต้องมีหน่วยบันทึกหรือหน่วยขับ (drive) พิเศษ ต่างไปจากหน่วยจานบันทึกธรรมดา ปัจจุบัน นิยมนำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์มากขึ้น มักใช้บรรจุโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องไม่มีการแก้ไข (เช่นพจนานุกรม) ราคาถูกลงมาก และนับว่าคุ้มค่า (มีลักษณะเหมือนจานบันทึกเพลงหรือภาพยนตร์) มีความหมายเหมือน compact disk
optical diskจานแสงหมายถึง จานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ มีความจุสูงถึงประมาณ 600- 1,300 ล้านตัวอักษร ราคายังค่อนข้างแพงและทำงาน ค่อนข้างช้า โดยปกติ จะต้องเก็บอยู่ในกล่อง หัวอ่านและบันทึกจะต้องเป็นวัตถุที่ใช้แสง
removable hard diskจานแข็งนำเข้าออกได้หมายถึง ฮาร์ดดิสก์ หรือจานบันทึกแข็ง ที่สามารถใส่เข้าหรือดึงออกจากตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ โดยปกติ จานแข็งนี้มีสองชนิด คือชนิดที่จะดึงออกจากคอมพิวเตอร์ได้ กับชนิดที่ดึงไม่ได้ (ที่ใช้กันอยู่ส่วนมากจะเป็นชนิดหลังหรือที่เรียกว่า fixed disk คือดึงออกไปไม่ได้)
magnetic diskจานแม่เหล็กหมายถึง สิ่งที่มีลักษณะเหมือนจาน เคลือบผิวด้วยไอออนออกไซด์ ทำให้เกิดกระแสแม่เหล็กบนผิวหน้าของจานแม่เหล็ก จะมีสองขั้วคือขั้วบวกและขั้วลบ สถานะสองขั้วนี้เองที่เรานำมาใช้แทนรหัสเลขฐานสอง (คือ 0 กับ 1) และทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลซึ่งแตกออกเป็นดิจิต (digit) ได้อย่างง่ายดาย นับเป็นสื่อเก็บข้อมูลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีทั้งจานอ่อน (floppy disk หรือ diskette) และจานแข็ง (hard disk) จานบันทึกเหล่านี้จะต้องนำมาจัดรูปแบบการบันทึก (format) คือกำหนดแทร็ก (track) และเซ็กเตอร์ (sector) ก่อน จึงจะนำไปใช้ได้ดู track และ sector ประกอบ
non system diskจานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบหมายถึง จานบันทึกที่ไม่สามารถนำมาใช้ ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) ได้ ทั้งนี้ เพราะเมื่อจัดระบบการเก็บข้อมูล (format) ไม่ได้สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลระบบมาด้วย แฟ้มข้อมูลระบบมี 3 แฟ้ม คือ Ibmbio.Com (Io.Sys) , Ibmdos.Com (Msdos.Sys) และ Command.Com สองแฟ้มแรกจะซ่อนอยู่ (hidden file) มองไม่เห็นบนจอภาพ จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบทั้งสามนี้ เมื่อนำมาเริ่มเครื่องใหม่ จะมีข้อความระบุความผิดพลาดบนจอภาพ ว่า เป็น non-system disk และจะมีคำสั่งว่าให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้เพื่อคอมพิวเตอร์จะได้ไปหาแฟ้มระบบนี้ในหน่วยบันทึกอื่นต่อไป
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
single-sided diskจานบันทึกหน้าเดียวหมายถึง จานบันทึกที่สามารถนำมาใช้บันทึกข้อมูลได้เพียงหน้าเดียว สมัยปัจจุบัน คงจะหาไม่ได้เพราะเลิกใช้ไปหมดแล้ว
source disketteจานบันทึกต้นแบบหมายถึง จานบันทึกแผ่นที่เป็นแบบที่จะใช้คัดลอก ถ้าเป็นจานบันทึกแผ่นที่จะคัดลอกลง เรียกว่า target disketteดู target diskette เปรียบเทียบ
start-up diskจานบันทึกสำหรับเริ่มเครื่องหมายถึง จานบันทึกจะเป็นจานแข็งหรือจานอ่อนก็ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านในทันทีที่เปิดเครื่องเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ในจานนี้จะมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ต้องทำทันทีที่เริ่มเปิดเครื่อง
video diskจานวีดิทัศน์ (บางทีสะกดว่า videodisc) หมายถึง จานบันทึกที่เก็บได้ทั้งเสียงและภาพ สามารถดึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในจานมาแสดงบนจอภาพของคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์ได้
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจา
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
system diskจานบันทึกระบบหมายถึง จานบันทึกที่บรรจุระบบปฏิบัติการ (ถ้าเป็นพีซี ก็หมายถึง MS DOS) สามารถนำมาใช้เริ่มเครื่องใหม่ได้ (boot) โดยใส่ในหน่วยบันทึก A : จานบันทึกระบบต้องมีโปรแกรม 3 โปรแกรม เป็นอย่างน้อย คือ lo.sys, Msdos.sys และ Command.com สองแฟ้มแรกจะถูกซ่อนอยู่ (hidden files) แม้ว่าจะใช้คำสั่ง Dir ก็จะไม่แสดงบนจอภาพโปรแกรม lo.Sys จะดูแลในเรื่องการนำข้อมูลเข้า และการแสดงผล ส่วน MSDOS.sys จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านและการบันทึกข้อมูลลงในแผ่นจานบันทุกนั้น ส่วน Command.com ก็จะมีคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ เช่น dir, copy, delete จานบันทึกระบบนี้มีความสำคัญมาก (โดยเฉพาะเครื่องที่ไม่มีฮาร์ดดิสก์) ถ้าไม่มีจานบันทึกนี้จะเริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ไม่ได้เลย ถ้ามีฮาร์ดดิสก์ อาจใช้ฮาร์ดดิสก์เป็นจานบันทึกระบบเลยก็ได้
virtual diskจานเสมือนหมายถึง พื้นที่ส่วนหนึ่งของแรม (RAM) ที่กันไว้ใช้เสมือนเป็นจานบันทึก กล่าวคือใช้เป็นที่เก็บข้อมูล เราสามารถเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้รวดเร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก โดยปกติ จานเสมือนนี้ จะใช้เป็นที่เก็บโปรแกรม และข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ในขณะนั้น แต่พอเลิกใช้หรือปิดเครื่อง โปรแกรมหรือข้อมูลในนี้ก็จะหายไปหมดมีความหมายเหมือน RAM disk
winchester diskจานบันทึกวินเชสเตอร์หมายถึง จานบันทึกแบบหนึ่ง ที่บริษัทไอบีเอ็มสร้างขึ้นใช้เป็นครั้งแรก สามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 30 เมกะไบต์ (30 ล้านตัวอักษร) ในแต่ละด้าน คล้ายฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบัน กล่าวคือ ไม่สามารถถอดเข้าออกได้ คำ Winchester นั้นอันที่จริงเป็นชื่อถนน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยของบริษัทที่ผลิตจานบันทึกชนิดนี้
worm diskจานเวิร์มคำ WORM ย่อมาจาก write once read many (แปลว่า จานเขียนหนึ่งอ่านหลาย) เป็นจานบันทึกชนิดหนึ่งที่ใช้แสงเลเซอร์ช่วยในการบันทึกข้อมูล มีความจุหลายล้านตัวอักษร (ประมาณ 600,000 หน้ากระดาษพิมพ์) สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว สื่อชนิดนี้สามารถบันทึกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว แต่จะนำมาใช้อ่านกี่ครั้งก็ได้ เหมาะที่จะใช้เก็บข้อมูลจำนวนมากที่ไม่ต้องการแก้ไขแล้ว เช่น สาราณุกรม พระไตรปิฎก ฯ
a tergo(อาเทอ'โก) l. ข้างหลัง, หลัง, จาก, ข้างหลัง (at or toward the back)
a. a. u. p.(คำย่ฮ) American Association of University Professors (สมาคมศาสตราจารย์แห่งอเมริกา)
aamabbr. air-to-air missile (ขีปนาวุธจากฐานบนอากาศไปสู่เป้าหมายบนอากาศ)
ab initioอาบอินิททีออ') L. จากเริ่มแรก
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abduct(แอบดัคทฺ') vt. ลักพา, ล่อลวง, ดึงห่างออกจากแกน -abduction n.,-abductor n., Syn. carry off, kidnap, shanghai, make off with, spirit away
abductorกล้ามเนื้อที่ดึงออกห่างจากแกนกลาง
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ
abextra(แอบเอค' ซทรา) (ลาติน) จากข้างนอก
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
acrimonious(adj) เผ็ดร้อน,แหลมคม(วาจา)
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
after(adj) ภายหลัง,หลังจา
again(adv) ใหม่,อีกครั้ง,นอกจากนั้น,อนึ่ง
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
alight(vi) ลงจากพาหนะ
almoner(n) ผู้บริจาคทาน,นักสังคมสงเคราะห์
alms(n) ของบริจาค,ทาน
anaemia(n) โรคโลหิตจา
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
anemia(n) โรคโลหิตจา
animadversion(n) การวิจารณ์,การติเตียน,การตำหนิ
animadvert(vt) วิจารณ์,ติเตียน,ตำหนิ
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา
apostate(n) ผู้ปลีกตัวจากพวกพ้อง,ผู้ละทิ้งศาสนา
apposite(adj) เหมาะ,เหมาะเจา
appropriate(adj) เหมาะสม,สมควร,เหมาะเจาะ,ได้ฤกษ์
appropriately(adv) อย่างเหมาะสม,อย่างเหมาะเจาะ,อย่างสมควร
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
assize(n) การไต่สวน,การพิจารณาคดี
asunder(adv) ขาดสะบั้น,กระจายออก,แยกจากกัน
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจา
auger(n) สว่าน,เครื่องเจา
barring(pre) นอกจาก,ยกเว้น
basket(n) ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,กระบุง,เข่ง
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจา
benefice(n) ของบริจา
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจา
besides(con) นอกจากนั้น,นอกเหนือจากนั้น,อีกด้วย
beyond(adv) ถัดไป,นอกจา
bilabial(adj) เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
bloodmobile(n) รถบริจาคโลหิต
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blank diskจานบันทึกเปล่า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
culture dishจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
customจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
daisy wheelจานอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
discจานฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dish, cultureจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diskจาน, จานบันทึก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
epitaphจารึกหลุมฝังศพ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
espionageจารกรรม [ดู fifth columnist และ spy ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
greaseจาระบี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hard diskจานบันทึกแบบแข็ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic diskจานแม่เหล็ก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moresจารีต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
optical diskจานแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
papilledema; disc, choked; disk, choked; papilloedemaจานประสาทตาบวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spyจารชน [ดู espionage และ fifth columnist ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Winchester diskจานวินเชสเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
WORM diskจานวอร์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
seimic surge; earthquake sea wave; seismic sea waveคลื่นจากแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aboralไปจากปาก, ห่างจากปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolveทำให้พ้นจากความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accusatorial procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู adversary procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aculeateมีหนามแหลม [จากผิว] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adjective lawกฎหมายวิธีพิจารณาความ [ดู procedural law] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
admissible evidence; admissible๑. ที่รับไว้พิจารณาได้, ที่ยอมรับได้๒. ที่อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ดู accusatorial procedure] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
airborne infectionการติดเชื้อจากอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aircraft devicesภัยเนื่องจากเครื่องบิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnification aliundeการรับชดใช้จากแหล่งอื่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaemia; anemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apogeeจุดโคจรไกลสุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apomorphineแอโพมอร์ฟีน (สารมาจากมอร์ฟีน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
audience๑. การนั่งพิจารณาคดี๒. บรรดาผู้ฟัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bargaining, collectiveการร่วมเจรจาต่อรอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
beneficial interestสิทธิที่จะใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ancient inscriptionจารึกโบราณ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Dish, Petriจานแก้ว [การแพทย์]
Diskจาน, จานแม่เหล็กสื่อบันทึกทำด้วยจานโลหะ ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลและโปรแกรม จานแม่เหล็กอาจแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ diskette หรือ floppy disk และ hard disk [คอมพิวเตอร์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
Espionageจารกรรม [TU Subject Heading]
Fixed disk จานแม่เหล็กแบบตรึงติดกับเครื่องขับอย่างตายตัว [คอมพิวเตอร์]
Inside Outจากภายในออกภายนอก [การแพทย์]
Java (Computer program language)จาวา (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Magnetic disk จานแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์]
Metabolicจากเมตาบอลิสม [การแพทย์]
Optical disk จานแสง [คอมพิวเตอร์]
Ordealจารีตนครบาล [TU Subject Heading]
Unidentified flying objectจานบิน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Abdominal Crampsปวดท้องอย่างรุนแรง, ตะคริว, ปวดบริเวณท้องจากตะคริว, ปวดท้อง [การแพทย์]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abyssal Zone เขตน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่องไม่ถึง เป็นส่วนที่เป็นน้ำในระบบนิเวศทะเลที่แสงส่อง ไม่ถึง ถือว่าเป็นระบบนิเวศ ที่ไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีการผลิต ต้องใช้ผลผลิตจากส่วนของ Euphotic zone ดู Euphotic zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Achievementประสบความสำเร็จ, ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง, ความสำเร็จ, ความสำเร็จของงาน, สัมฤทธิ์ผล, ประสิทธิผล, ความสำเร็จของงาน [การแพทย์]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Actinium sequenceอนุกรมแอกทิเนียม, กลุ่มนิวไคลด์ที่เกิดขึ้นตามลำดับจากการสลายของยูเรเนียม-235 นิวไคลด์สุดท้ายของอนุกรมนี้คือ ตะกั่ว-207 นิวไคลด์หลายชนิดที่มนุษย์ผลิตขึ้นก็มีการสลายตามอนุกรมนี้ [นิวเคลียร์]
Actinomycosisแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Adverse drug reaction reporting systemsระบบการรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา [TU Subject Heading]
Aflatoxicosisการเป็นพิษจากอะฟลาทอกซิน, โรคเป็นพิษเกิดจากเชื้อรา [การแพทย์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Aggregation การเกิดเม็ดดิน กระบวนการเกาะตัวกันของอนุภาคเดี่ยว เป็นเม็ดดินซึ่งเกิดจากแรงและสารเชื่อมตามธรรมชาติ เช่น แรงจากการยืดหดปริมาตรดินเมื่อเปลี่ยนแปลงความชื้น สารเชื่อมจำพวกสารขับ (exudate) ของรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ [สิ่งแวดล้อม]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
alkaloidแอลคาลอยด์, สารอินทรีย์ที่ได้จากพืช มีสมบัติเป็นเบส ในโมเลกุลจะประกอบด้วยธาตไนดตรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม แอลคาลอยด์มีหลายชนิด เช่น นิโคติน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในใบยาสูบ มอร์ฟิน เป็นแอลคาลอยด์ที่พบในฝิ่น เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Alpha particleอนุภาคแอลฟา, อนุภาคที่มีประจุบวก ประกอบด้วยโปรตอน 2 อนุภาค และนิวตรอน 2 อนุภาค ซึ่งเหมือนกับนิวเคลียสของฮีเลียม-4 มีความสามารถในการทะลุทะลวงต่ำ ผ่านอากาศได้เพียง 2-3 เซนติเมตร และไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นกระดาษหรือผิวหนังได้ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการสลายของสารกัมมันตรังสีบางชนิด เช่น ยูเรเนียม และทอเรียม [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
a (prf.) จา
ab (prf.) จาSee also: ออกจาก
at (prep.) จาSyn. from
dis (prf.) จาSee also: แตกไป, ไม่, ใช้แสดงความหมายในแง่ลบ
from (prep.) จา
von (prep.) จาSee also: ของ, มาจาก, ที่
therefrom (adv.) จาก (สิ่งที่กล่าวอ้างถึงมาก่อน) See also: จากจุดนั้น, จากตรงนั้น, จากเรื่องนั้น
undercut (adj.) จากการตัดส่วนล่าง
rule of thumb (idm.) จากการวัดคร่าวๆ
from stem to stern (idm.) จากด้านหน้าไปด้านหลัง
blue-blooded (adj.) จากตระกูลสูงส่ง
west (adv.) จากทิศตะวันตก Ops. east
wherefrom (adv.) จากที่ซึ่ง (คำโบราณ) See also: จากแหล่งซึ่ง Syn. whence
from pillar to post (idm.) จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
whencesoever (conj.) จากที่ใดก็ตาม
whence (adv.) จากที่ไหน (คำทางการ) Syn. wherefrom
and (conj.) จากนั้น See also: แล้วก็ Syn. then, following this
following this (conj.) จากนั้น See also: แล้วก็ Syn. then
thence (adv.) จากนั้น See also: ตั้งแต่นั้นต่อมา
from now on (adv.) จากนี้ไป (คำทางการ) See also: ต่อแต่นี้ไป Syn. henceforth
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
From now on, he'll take care of youจากนี้เป็นต้นไป เขาจะดูแลคุณ
From now on we'll grow old togetherจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะแก่เฒ่าด้วยกัน
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
I can tell from your face that you won'tจากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
From now on, please don't give him any more workจากนี้เป็นต้นไป ได้โปรดอย่าได้ให้งานใดๆ แก่เขาอีกเลย
From now on, you won't be in tough time anymoreจากนี้เป็นต้นไป เธอจะไม่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอีกต่อไปแล้ว
I told you to get out of hereฉันบอกคุณให้ออกไปจากที่นี่
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันต้องจากคุณไปแล้วตอนนี้
We need to get out of the buildingพวกเราต้องออกไปจากตึกนี้
It's been a whole year since I last saw youเกือบปีแล้วนับจากที่ฉันเจอคุณล่าสุด
What's your favorite dish?อาหารจานไหนที่คุณชอบ
I have to change my appointment from…ฉันต้องเปลี่ยนนัดจาก...
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
I gotta get out of hereฉันต้องออกไปจากที่นี่ พวกเราต้องไปแล้ว
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
Please leave the building at onceโปรดออกไปจากตึกนี้โดยทันที
Let's get her out of hereพาเธอออกไปจากที่นี่กันเถอะ
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
Get us out of hereพาพวกเราออกไปจากที่นี่
I watch her grow in the pictures you sentฉันเฝ้าดูเธอเติบโตขึ้นจากภาพที่คุณส่งมา
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
You better get out of hereคุณควรจะออกไปจากที่นี่ดีกว่า
Get the children out of the plazaเอาเด็กๆ ออกไปจากลานแห่งนี้
Get him out of hereพาเขาออกไปจากที่นี่
Where did you get that?คุณได้สิ่งนั้นมาจากที่ไหน
Where did you find these people?คุณหาคนเหล่านี้ได้จากที่ไหน
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
You have been nothing but trouble to meคุณไม่ได้มีความสำคัญอะไรนอกจากเป็นตัวปัญหาสำหรับฉัน
Professor, can I ask you something?ศาสตราจารย์ค่ะ ขอฉันถามอะไรบางอย่างได้ไหม
They're not sacking you!พวกเขาจะไม่ไล่คุณออกจากงานหรอก
Leave him alone! Get off him!ปล่อยเขาไว้ตามลำพัง ไปให้พ้นจากเขา
I leave dishes in the sink all the timeฉันทิ้งจานชามไว้ในอ่างตลอดเวลา
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
He took a long moment to consider itเขาใช้เวลานานชั่วขณะหนึ่งในการพิจารณามัน
Have you heard anything from Susan?คุณได้ยินข่าวอะไรจากซูซานบ้างไหม?
Where in Thailand are you from?คุณมาจากที่ไหนในประเทศไทย?
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอีก
It's good to see you after such a long timeดีที่ได้พบคุณอีกหลังจากไม่ได้เจอกันนานมาแล้ว
Where have you been since school finished?คุณไปอยู่ที่ไหนมาตั้งแต่ออกจากโรงเรียน?
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her nickname is Jo Ma Ja. Everyone in the capital knows her.เธอชื่อ โจ หม่า จา ทุกคนในเมืองหลวงรู้จักเธอทั้งนั้นล่ะ
Jo Ma Ja is really that beautiful?โจ หม่า จา นี่เธอสวยจริงๆ ใช่ป่ะ?
The Jo Ma Ja at Harmony Hall?โจ หม่า จา Harmony Hall?
But, how is it this guy doesn't know Jo Ma Ja?เอ่อ ว่าแต่ ไอ้บ้าวู วัน ไม่รู้จัก โจ หม่า จา ได้งัยนี่?
Hey Gil Tang Ja! (pun: a bitter citrus orange, similar to Lime, her name)กิล ทาง จา (เป็นไม้จำพวกมะนาม ซึ่งพ้องกับชื่อของเธอ)
( In Korean, im ja means you. An old-fashioned term of address.)(ในภาษาเกาหลี , อิม จา หมายถึง คำโบราณ )
We are putting a band together.ราว จา ต้าง โวง โดน ตรี กาน
Cha Eun Gyul... Through this trip, I'm going to be definitive about it!จา อึนกอล ช่วงวันหยุดเนี่ยแหละ เหมาะแล้วที่นายจะทำมัน
Cha Eun Gyul... That's a man, a man. Get your head on straight.จา อึนกอล นั่นผู้ชาย..
Cha Eun Gyeol, fighting!จา อึนกอล ไฟท์ติ้ง !
Ja, Chappie's smart. Chappie has GPS.จาChappieสมาร์ทChappieมีจีพีเอส
FROM "CASINO ROYALE," BUT I DID PUT MY OWN SPIN ON IT.จาก "casino royale" นิดนึง แต่ฉันก็แต่งผสมๆไปด้วย
Was it an "observer,"จาก "ผู้สังเกตุการณ์"
It read, "The people led Lilith to the sun."จาก "ฝูงชนนำลิลิธมาเจอดวงอาทิตย์"
From "the post" this morning- some profile on bass industries.จาก "เดอะ โพสต์" เมื่อเช้านี้-- เกี่ยวกับข้อมูลธุรกิจบางอย่างของแบส
On a scale of 1 to 10, how would you rate your pain?จาก 1 ถึง 10 จงบอกระดับความปวดของคุณ
Is that clear?จาก 1 นาที 2 วินาที เป็น 1 นาที เข้าใจมั้ย?
The years have not been lenient.จาก 1 ปี จนนับแทบไม่ได้
Of the 10, any convicted rapists?จาก 10 ราย มีรายไหนไหมที่เป็นนักข่มขืน?
Of those 11, there's one that fits your profile--จาก 11 คนนี้ มีอยู่ 1 คนที่ตรงกับโปรไฟล
So two days, then four days, then what, no days?จาก 2 วันเป็น 4 วัน แล้วยังไง ไม่เหลือเลยสักวัน
3 of the senses. We're only missing sound and touch.จาก 3 ประโยคนี้ เราขาดแค่ เสียงและการสัมผัส
With 50 of 62 counties reporting, we now project that independent challenger Conrad Grayson will defeat incumbent...จาก 50 ใน 62 เมือง รายงาน, ตอนนี้เรามีโครงการ ผู้ท้าชิงอิสระ คอนราด เกรย์สัน
Of those 53, 10 were releasedจาก 53 ราย มี 10 รายถูกปล่อยตัว
And of the 8 million people you could be drinking with in New York City, you just happened to pick the one who's married to your ex?จาก 8 ล้านคนที่คุณดื่มด้วยได้ ในนิวยอร์ค คุณดันไปเลือก คนที่แต่งงานกับแฟนเก่าคุณ
From "a"? You too?จาก A เธอก็เหมือนกันเหรอ
From "A" to "B" and "B" to "C".จาก A ไป B \ และจาก B ไป C
C-major chord, then move into a G.จาก C เปลี่ยนไปเป็น G
So, another round of Midnight Wave, all night longจาก FMKB กับเวลาของ Midnight Wave
From gowns and galas to flip-Flops and keggers!จาก gowns และ galas ไปเป็น flip-flps และ Keggers
From Jariban, Puntland?จาก Jariban, Puntland?
From Marymount, Miss Caroline Krafft.จาก Marymount, Miss Caroline Krafft.
From the Meritus Mandarin Singaporeจาก Meritus Mandarin Singapore
Guy dropped out of MIT to start his own software company, which he sold for millions while still in his 20s.จาก MIT แล้วมาเริ่มก่อตั้งธุรกิจซอฟแวร์ ซึ่งเขาขายได้เป็นล้านตั้งแต่เขาอายุต้นๆ 20
I'm from Pontiac, Illinois.จาก Pontiac, Illinois
From that moment on, she knew that nothing would deter her from pursing her big dreams.จาก pursing ฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอ เธอตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่อเมริกา
This is S1. Let's let Piv handle it from here.จาก S1 อย่าปล่อยให้เด็กใหม่จัดการ
From "The Merry Wives of Windsor."จาก The Merry Wives Windsor เลยนะ
Spotted Blair Waldorf going from V.I.P. to V.D.จาก V.I.P. แบลร์ วอลดอร์ฟกลายเป็น V.D.(venereal disease = กามโรค)
From Ziegler Prep in Cincinnati, it's The Waffle-Toots!จาก Ziegler Prep ใน Cincinnati พวกเค้าคือ The Waffle-Toots

จา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรที่ญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นเอง ใช้เทียบกับอักษรจีนที่ญี่ปุ่นยืมจากจีนมาใช้ English: native script
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
寄付[きふ, kifu] Thai: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั English: donation
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from
教わる[おそわる, osowaru] Thai: เรียนจา
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: บริจาค English: to donate
検討[けんとう, kentou] Thai: การพิจารณา English: examination (vs)
生産[せいさん, seisan] Thai: ผลิตผลจากโรงงานอุตสาหกรรม English: manufacture
申込[もうしこみ, moushikomi] Thai: เสนอ(เงินบริจาค) English: offer
相談[そうだん, soudan] Thai: การเจรจา English: discussion
進学[しんがく, shingaku] Thai: เรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป เช่นจากมัธยมปลายเป็นมหาวิทยาลัย English: going on to university (vs)
選ぶ[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
降りる[おりる, oriru] Thai: ลงจากตำแหน่ง
降りる[おりる, oriru] Thai: ลง(จากรถ) English: to get off
音便[おんびん, onbin] Thai: การเปลี่ยนแปลงของเสียงอันเนื่องมาจากเสียงข้างเคียงในภาษาญี่ปุ่น English: euphonical change
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony
黙る[だまる, damaru] Thai: นิ่งเงียบไม่พูดจา English: to be silent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จ่า
Back to top