ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *from*, -from-

from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
from (prep.) จาก
from cradle to grave (idm.) ตั้งแต่เกิดจนตาย
from dawn to dusk (n.) วัน See also: 24 ชั่วโมง, เวลาหนึ่งวัน
from now on (adv.) จากนี้ไป (คำทางการ) See also: ต่อแต่นี้ไป Syn. henceforth
from now on (adv.) ต่อจากนี้ (คำทางการ) See also: จากนี้ไป, นับจากนี้, นับแต่นี้เป็นต่อไป Syn. hence
from now on (adv.) ต่อไปนี้ See also: หลังจากนี้, ต่อจากนี้ไป Syn. henceforth
from pillar to post (idm.) จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
from rags to riches (idm.) จากยาจกเป็นเศรษฐี
from stem to stern (idm.) จากด้านหน้าไปด้านหลัง
from the ground up (idm.) จากเริ่มต้น See also: ตั้งแต่ต้นจนจบ
from the heart (idm.) จากใจจริง
from the side (adv.) โดยมองไปด้านข้าง See also: มองข้างๆ, เฉียงๆ, เอียงๆ Syn. indirectly
from the word go (idm.) จากเริ่มต้น (คำไม่เป็นทางการ)
from the year dot (idm.) นานมาก See also: ยาวนานมาก
from this day forward (idm.) นับจากวันนี้ไป See also: นับแต่นี้ต่อไป
from this day on (idm.) นับจากวันนี้ไป See also: นับแต่นี้ต่อไป
from time to time (idm.) บางครั้ง See also: เป็นครั้งคราว
from top to bottom (idm.) ตลอด See also: ทั่วหมด, จากตำแหน่งสูงสุดถึงต่ำสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
from(ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย
fromagen.,Fr. เนยแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
from(pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Fromแบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กงเต๊ก (n.) ceremony of releasing soul from purgatory See also: Chinese funeral ritual
กรรมหนัก (n.) misery from bad deeds See also: unjust deed
กระดาษข่อย (n.) paper made from the fibres of streblus asper
กลัวใจ (v.) admire from the bottom of one´s heart
กันกระแทก (v.) prevent something from bumping
ขะเน็ด (n.) a rope made from rice-straw for binding sheaves of rice-stalks Syn. เขน็ด
ขัดหนัก (v.) suffer from a constipation Syn. ท้องผูก
ขาดงาน (v.) absence from work See also: absence from duty
ขาดสอบ (v.) absent from examination
ข้าวเก่า (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเย็น Ops. ข้าวร้อน, ข้าวใหม่
ข้าวเย็น (n.) cooked rice left over from the previous meal Syn. ข้าวเก่า Ops. ข้าวใหม่, ข้าวร้อน
ขุนน้ำ (n.) stream from a top of mountain
ครืด (adv.) onomatopoeia from the sound of dragging heavy thing
คลอน (v.) shake from side to side See also: stagger, be unsteady Syn. โยก, สั่น, ไหว Ops. มั่นคง, แข็งแรง
ความพ้น (n.) release from human affairs See also: liberation, Nirvana, deliverance, freedom Syn. ความหลุดพ้น, พระนิพพาน
ค้างปี (adj.) left over from the previous year
ซื้อขายล่วงหน้า (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า
ดีดตัว (v.) move from side to side See also: oscillate Syn. แอ่นตัว
ตกข้าว (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า
ตกมูก (v.) pass bloody mucus from the anus
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have known from a long time what to doคุณทราบมาตั้งนานแล้วว่าควรจะทำอะไร
I haven't heard from him for a long timeฉันไม่ได้ยินข่าวจากเขานานแล้ว
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
I've met a lot of people from thereฉันได้พบเจอผู้คนมากมายจากที่นั่น
Have you heard anything from Susan?คุณได้ยินข่าวอะไรจากซูซานบ้างไหม?
It's good to hear from you againดีที่ได้ข่าวจากคุณอีก
I haven't heard from you for quite a whileฉันไม่ได้ยินข่าวจากคุณช่วงหนึ่ง
I have an appointment an hour from nowฉันมีนัดในอีก 1 ชั่วโมงจากนี้
To meet my cousin from Chiangmaiไปพบญาติของฉันที่มาจากเชียงใหม่
She got a letter from home this morningเช้านี้เธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน
His house is only ten paces from mineบ้านของเขาห่างจากบ้านฉันแค่ 10 ก้าว
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
They came from the same sourceพวกมันมาจากแหล่งเดียวกัน
I'm gonna stop him from doing somethingฉันจะหยุดเขาไม่ให้ทำบางสิ่ง
Don't take my kids away from meอย่าเอาลูกๆ ไปจากฉัน
Please give these sweets to Nida from meโปรดฝากขนมนี่ให้นิดาด้วยจากผมนะ
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
I need a bit of advice from youฉันต้องการคำแนะนำจากคุณสักหน่อย
Paper is made from woodกระดาษทำมาจากไม้
I am ready to resign from my officeฉันพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งของฉัน
How long does it take from Bangkok to Korat?จากกรุงเทพฯไปโคราชใช้เวลานานเท่าไหร่?
I graduated from high school thereฉันจบโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นั่น
They just moved down two years ago from the northพวกเขาเพิ่งจะย้ายลงมาจากทางเหนือ 2 ปีมาแล้ว
And I think we all can benefit from itและฉันคิดว่าพวกเราทุกคนสามารถได้ประโยชน์จากมัน
We could get some information from him firstเราอาจได้ข้อมูลบางอย่างจากเขาก่อน
In fact, you're not allowed to receive any calls, other than from meจริงๆ แล้วเธอไม่ได้รับอนุญาตให้รับโทรศัพท์ใดๆ นอกจากของฉัน
I can tell from your face that you won'tจากใบหน้าของคุณบอกได้ว่าคุณไม่กลับแน่
Keep away from the fenceถอยออกห่างจากรั้ว
I'm known to locate certain things from time to timeฉันเป็นที่รู้จักในด้านการหาของบางอย่างเป็นบางครั้งบางคราว
Because from now on I will make my own decisions!เพราะว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะตัดสินใจด้วยตัวของฉันเอง
I have protected him from all harmฉันได้ปกป้องเขาจากอันตรายทั้งปวง
You are not mature enough to take over from meแกยังไม่โตพอที่จะเข้ารับงานต่อจากฉัน
Most of our children are rejects from other schoolsเด็กๆ ของเราส่วนใหญ่ถูกปฏิเสธจากโรงเรียนอื่น
Your daddy should be home from work by nowพ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้
I never had any help or advice from himฉันไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำใดๆจากเขาเลย
You can't run away from me!คุณหนีฉันไม่พ้นหรอก
He's going to demand something from meเขากำลังจะเรียกร้องบางสิ่งบางอย่างจากฉัน
I should keep my distance from himฉันควรรักษาระยะห่างจากเขา
I came here to save you from your terrible fateฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือเธอจากเคราะห์ร้าย
Thank you from the bottom of my heart!ขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Slave in the Magic Mirror, come from the farthest space.ทาสในกระจกวิเศษ, มาจากพื้นที่ที่ไกลที่สุด
And from the look of this table, seven untidy little children.และจากรูปลักษณ์ของตารางนี้ เจ็ดเด็กเล็ก ๆ ไม่เป็นระเบียบ
Pies made from apples like these.พายที่ทำจากแอปเปิ้ลเช่นนี้
The interpreter is Hynkel's personal translator, reading from a prepared manuscript.ล่าม เป็นล่ามส่วนตัวของ เฮนเคิล ได้อ่านจากต้นฉบับดั่งเดิม
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รัฐบาล จะมาเอามันไป
Who told you to hang people from lampposts?ใครสั่งคุณ ให้ใช้เสาไฟเป็นที่แขวนคอห่ะ
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ
Gets away from that gingerbread idea.ได้ความคิดมาจาก ขนมขิง
We sign, then I remove my troops from the border.เราจะทำสัญญา เราจะเคลือนกองทัพออกจากชายแดน
One move from you and my artillery will blow you to pieces!ก้าวมาแม้แต่ก้าวเดียว ปืนใหญ่ของฉันถล่มแกแน่

from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿巴斯[Ā bā sī, ㄚ ㄅㄚ ㄙ, 阿巴斯] Abbas (name); Mahmoud Abbas (1935-), also called Abu Mazen, Palestinian leader, Chairman of the Palestinian National Authority (PNA) from 2005
安倍晋三[Ān bèi Jìn sān, ㄢ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄢ, 安倍晋三 / 安倍晉三] ABE Shinzou, Japanese prime minister from 2006
千真万确[qiān zhēn wàn què, ㄑㄧㄢ ㄓㄣ ㄨㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 千真万确 / 千真萬確] absolutely true (成语 saw); manifold; true from many points of view
忌口[jì kǒu, ㄐㄧˋ ㄎㄡˇ, 忌口] abstain from certain food (as when ill); avoid certain foods; be on a diet
满面[mǎn miàn, ㄇㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 满面 / 滿面] across one's whole face; (smiling) from ear to ear
实践是检验真理的唯一标准[shí jiàn shì jiǎn yàn zhēn lǐ de wéi yī biāo zhǔn, ㄕˊ ㄐㄧㄢˋ ㄕˋ ㄐㄧㄢˇ ㄧㄢˋ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄉㄜ˙ ㄨㄟˊ ㄧ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 实践是检验真理的唯一标准 / 實踐是檢驗真理的唯一標準] Actual practice is the sole criterion for judging truth (item from Deng Xiaoping theory, from 1978)
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
在此后[zài cǐ hòu, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄏㄡˋ, 在此后 / 在此後] after this; from then on
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, 琼脂 / 瓊脂] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii)
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, 空袭 / 空襲] air raid; attack from the air
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
浑身[hún shēn, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄣ, 浑身 / 渾身] all over; from head to foot
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
从头[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 从头 / 從頭] anew; from the start
默克尔[Mò kè ěr, ㄇㄛˋ ㄎㄜˋ ㄦˇ, 默克尔 / 默克爾] Angela Merkel (1954-), German CDU politician, chancellor from 2005
白香词谱[Bái xiāng cí pǔ, ㄅㄞˊ ㄒㄧㄤ ㄘˊ ㄆㄨˇ, 白香词谱 / 白香詞譜] Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, 除此之外] apart from this; in addition to this
[hóu, ㄏㄡˊ, 喉 / 睺] appears as phonetic ho, especially in words taken from Sanskrit
前后[qián hòu, ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ, 前后 / 前後] around; from beginning to end; all around
送气[sòng qì, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 送气 / 送氣] aspiration (phonetics, explosion of breath on consonants distinguishing Chinese p, t from b, d)
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
阿托品[ā tuō pǐn, ㄚ ㄊㄨㄛ ㄆㄧㄣˇ, 阿托品] atropine C17H23NO3, alkaloid drug derived from deadly nightshade (Atropa belladonna)
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
[wù, ˋ, 寤] awake from sleep
腋芽[yè yá, ㄧㄝˋ ㄧㄚˊ, 腋芽] axillary bud; bud growing from axil of plant
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, 贬谪 / 貶謫] banish from the court; relegate
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, 奥巴马 / 奧巴馬] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005
[hú, ㄏㄨˊ, 胡] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
乙种射线[yǐ zhǒng shè xiàn, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄕㄜˋ ㄒㄧㄢˋ, 乙种射线 / 乙種射線] beta ray (electron stream from radioactive decay)
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
降福[jiàng fú, ㄐㄧㄤˋ ㄈㄨˊ, 降福] blessings from heaven
青铜器[qīng tóng qì, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, 青铜器 / 青銅器] bronze implement; refers to ancient bronze artefacts, from c. 2,000 BC
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, 布朗] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, 白手起家] build up from nothing; start from scratch
摔伤[shuāi shāng, ㄕㄨㄞ ㄕㄤ, 摔伤 / 摔傷] bump; bruise; child's injury from falling

from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
アーマードプレコ[, a-ma-dopureko] (n) Pseudorinelepis genibarbis (species of armored catfish from the Amazon River)
ああ[, aa] (adv) (See 斯う,然う,如何・どう) like that (used for something or someone distant from both speaker and listener); so; (P)
アウロノカラロストラートゥム[, auronokararosutora-toumu] (n) Aulonocara rostratum (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アオホソオオトカゲ[, aohosoootokage] (n) blue-spotted tree monitor (Varanus macraei, species of carnivorous monitor lizard from the island of Batanta, Indonesia)
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific)
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
アクイロニウム[, akuironiumu] (n) Aulonocara aquilonium (species of peacock cichlid from Lake Malawi)
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid)
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アダルトチルドレン[, adarutochirudoren] (n) (1) (col) people psychologically traumatized from being raised in an abusive or dysfunctional family (e.g. by alcoholic parents) (wasei
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me!
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin
アプリケーションを終了する[アプリケーションをしゅうりょうする, apurike-shon woshuuryousuru] (exp,vs-i) {comp} to exit from the application
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アラメヘラザメ[, arameherazame] (n) Apristurus fedorovi (Federov's catshark, a species from Japan)
ありき[, ariki] (suf,adj-no) based on; originating from
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens
アルカイック;アーケイック;アーケイイック[, arukaikku ; a-keikku ; a-keiikku] (adj-na,n) (アルカイック is from the French "archaique") archaic
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
いい薬になる;良い薬になる[いいくすりになる, iikusurininaru] (exp,v5r) to learn a lesson (usu. from an unpleasant experience); to be good for someone
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish
イケ面[イケめん;イケメン, ike men ; ikemen] (n) (poss. from イケてるメン) (See フツメン) cool guy; good-looking, energetic man; hunk
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007
いじける[, ijikeru] (v1,vi) (1) to grow timid (e.g. from an inferiority complex); to lose one's nerve; (2) to become perverse; to become contrary
イソハゼ[, isohaze] (n) Eviota abax (species of pygmy goby ranging from Southern Japan to Hainan Is.)
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific)
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived)
ういっす[, uissu] (int) (col) (possibly from おっす) Hi
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from
戻り[もどり, modori] return (from a procedure)
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting
認定[にんてい, nintei] certification (from an audit)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
救う[すくう, sukuu] Thai: ช่วยให้รอดพ้นจาก English: to rescue from

from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาขยาน[n.] (ākhayān) EN: recitation from memory ; classroom recitation of poetry ; memorized text FR:
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
อำนด[v.] (amnot) EN: restrain ; refrain from FR:
อ้างอิงจาก...[v. exp.] (āng-ing jāk) EN: quote from … FR: tiré de ...
อนุมานจาก[v. exp.] (anumān jāk) EN: infer from ; deduce from FR: déduire de
เอาออกจาก (เอา...ออกจาก)[v. exp.] (ao øk jāk () EN: remove from FR: enlever de ; ôter de
อภิชาต[n.] (aphichāt) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อภิชาต-[pref.] (aphichātta-) EN: good child ; child from a good family FR: enfant de bonne famille [m]
อับลม[adj.] (ap lom) EN: airless ; protected from the wind FR:
อัดก๊อปปี้[adj.] (at kǿppī) EN: crushed from both sides ; flattened FR:
อวตาร[n.] (awatān) EN: be reincarnated ; descend from heaven FR: s'incarner
อวิโรธนะ[n.] (awirōthana) EN: non-deviation from righteousness ; conformity to the law FR:
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngā) EN: official report from the province FR:
บำราศ[v.] (bamrāt) EN: forgo ; go without ; be separated from ; be away for a long time FR:
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บังคับเอา[v. exp.] (bangkhap ao) EN: extort from ; exact FR: extorquer
บางครั้งบางคราว[adv.] (bāng khrang) EN: sometimes ; occasionally ; from time to time ; at times ; now and then FR: quelquefois ; parfois ; de temps en temps ; occasionnellement ; de temps à autre ; à l'occasion
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen ) EN: withdraw money from the bank FR: retirer de l'argent à la banque
ชักหัวคิว[v. exp.] (chak hūa kh) EN: get a commission from FR:
ชำเลือง[v.] (chamleūang) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ชำเลืองตา[v. exp.] (chamleūang ) EN: glance ; look sideways ; look from the corner of the eye FR: lorgner ; reluquer
ฉันท์[n.] (chan) EN: verse ; poem ; type of Thai versification (with metrical composition derived from India) ; metrical composition FR: verset [m]
ฉันทาคติ[n.] (chanthākhat) EN: bias arising from love ; prejudice caused by love ; bias ; partiality ; predilection ; favour ; favor (Am.) FR:
ฉัพพรรณรังสี[n.] (chapphannar) EN: six rays emanating from the head of Lortd Buddha ; the ray of six colours ; halo FR:
เช็ดหม้อ[v.] (chetmø) EN: pour rice water from the pot FR:
เช็ดน้ำ[v.] (chetnām) EN: pour the water from the boiled rice ; drain off water from the boiled rice FR:
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
แดะ[v.] (dae) EN: move from side to side FR:
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai ) EN: derive profit from FR:
ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา[v. exp.] (dāi rap kān) EN: be exempt from visa FR: être exempté de visa
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[v. exp.] (dāi rap yok) EN: be exempted from tax FR:
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
ดีดตัว[v. exp.] (dīt tūa) EN: move from side to side FR:
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes FR: hors taxes ; détaxé
เดิมที[adv.] (doēmthī) EN: formerly ; from the beginning ; at first ; originally FR: initialement ; au début
เดิมทีเดียว[adv.] (doēm thīdīo) EN: formerly ; at first ; from the first ; from the beginning FR:
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่[xp] (dōi mī phon) EN: with effect from FR:
โดด[v.] (dōt) EN: keep away from working ; keep away from duties FR:

from ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabenbefreiung {f}exemption from charge
abseits {adv} | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you
abgeneigt {adj} | abgeneigt sein, etw. zu tun | einer Sache abgeneigt seinaverse | to be averse from doing sth. | to be averse to (from) sth.
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street
Bankauskunft {f}information from a bank; credit report from a bank
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm
Landflucht {f}rural migration; migration from the land; emigration to the cities
Stadtflucht {f}exodus from the cities
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Ferne {f} | in der Ferne | aus der Fernedistance | in the distance | from a distance
luxemburgisch {adj}Luxemburgian; Luxembourgian; from Luxembourg
(erfolgreiche) Flucht {f} | Flucht vor der Realitätescape | escape from reality
straffrei {adj}exempt from punishment
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
schuldenfrei; schuldfrei {adj}free from debt; debt-free
Weisungsfreiheit {f}freedom from instructions
Schmerzfreiheit {f} [med.]freedom from pain
Galgen {m} | jdn. am Galgen hinrichten | jdn. an den Galgen bringengallows | to hang sb. from the gallows | to bring sb. to the gallows
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Hörensagen {n} | vom Hörensagen wissenhearsay | to know from hearsay
Einkünfte {pl} | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment
Mitfahrgelegenheit {f} | von jdm. mitgenommen werden | jdn. mitnehmenlift | to get a lift from sb.; to get a lift with sb. | to give sb. a lift
Gedächtnis {n} | aus dem Gedächtnis | gutes Gedächtnis | hervorragendes Gedächtnis | jds. Gedächtnis nachhelfenmemory | from memory | retentive memory | tenacious memory | to jog someone's memory
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
außerhalb {adv} (von) | außerhalb von Leipzig wohnen | von außerhalboutside (of); out (of) | to live outside Leipzig | from outside; from out of town
Übergang {m} | Übergang vom Mädchen zur Fraupassage | passage from girl to woman
Standpunkt {m} | von meinem Standpunkt aus | den Standpunkt vertreten, dass | auf dem Standpunkt stehen | jdm. seinen Standpunkt klarmachenpoint of view | from my point of view | to take the view that | to take the view | to make your position clear to someone
Arbeitszeugnis {n} (vom Arbeitgeber)reference from one's employer
zweite Heimat {f}second home; home from home
soziologisch {adj} | aus soziologischer Sicht; soziologisch betrachtetsociological | from a sociological point of view
direkt; unmittelbar {adj} | direkter | am direktesten | direkt aus der Quellestraight | straighter | straightest | straight from the horse's mouth [fig.]
wurmkrank {adj}suffering from worms
unweit; unfern {prp; +Genitiv} | unweit der Stadtnot far from | not far from (the) town
Upwelling {n}; nährstoffreiche Aufwärtsströmung aus der Tiefseeupwelling; nutrient-rich upward current from the deep sea
Blickwinkel {m} | aus heutigem Blcikwinkel; aus heutiger Sichtvantage point | from the vantage point of the present

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า from
Back to top