ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จู้จี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จู้จี้*, -จู้จี้-

จู้จี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จู้จี้ (v.) grumble See also: complain, to be fussy, over-particular
จู๋จี๋ (v.) affectionate chat or whisper See also: billing and cooing, talk in a low voice Syn. กระจู๋กระจี๋
จู๋จี๋ (adv.) amorously See also: lovingly, passionately
จู้จี้ขี้บ่น (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จุกจิกจู้จี้
จู้จี้ขี้บ่น (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จุกจิกจู้จี้
จู้จี้จุกจิก (v.) be fussy See also: be choosy, be picky, be fastidious Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้
จู้จี้จุกจิก (adj.) fussy See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้
English-Thai: HOPE Dictionary
chary(แชร์'รี) adj. ระมัดระวัง,เหนียมอาย,ประหยัด,ขี้เหนียว,จู้จี้, Syn. careful
choosey(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
choosy(ชู'ซี) adj. เอาใจยาก, จู้จี้
deadwood(เดด'วูด) n. สิ่งที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้,คนจู้จี้,ความได้เปรียบกว่า
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
feddle ###SW. faddle n. ความไร้สาระ,เรื่องขี้ประติ๋ว,สิ่งที่ไม่เป็นหลักสำคัญ. vi. จู้จี้,ยุ่ง,เอะอะ. -fiddle-faddler n.
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicking(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
finicky(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
fuss(ฟัส) {fussed,fussing,fusses} n. ความจู้จี้,การคัดค้าน,การบ่น,ความวุ่นวาย. vt. วุ่นวาย,จู้จี้,บ่น,คัดค้าน. vt. รบกวน., See also: fusser n., Syn. fret,complain
fussbudget(ฟัส'บัดจิท) n. คนจู้จี้,
fussy(ฟัส'ซี) adj. จู้จี้,ชอบจับผิดในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ยุ่ง,เต็มไปด้วยรายละเอียด (โดยเฉพาะมากเกินไป) ,ละเอียดลออ., See also: fussily adv. fussiness n., Syn. dainty,fastidious
granny(แกรน'นี่) n. ย่า,ยาย,หญิงชรา,คนที่จู้จี้,พยาบาล,ผดุงครรภ์ adj. เกี่ยวกับหญิงชรา,ล้าสมัย,หัวโบราณ., Syn. grannie
nag(แนก) v.,n. (การ) ถากถาง,จู้จี้,ค่อนแคะ,หาเรื่องจับผิด, Syn. harass
niggling(นิก'ลิง) adj. เล็ก ๆ น้อย ๆ ,ขี้ประติ๋ว,ไม่สำคัญ, จู้จี้. n. งานเล็ก ๆ น้อย,งานจุ๋มจิ๋ม,- nigglingly adj.
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
pedant(เพด'เดินทฺ) n. คนที่ชอบอวดความรู้,คนที่จู้จี้เรื่องกฎเกณฑ์มาก., See also: pedantic adj. pedantical adj. pedantesque adj. pedanthood n., Syn. academic,grind
pernickety(เพอนิค'คิที) adj. จู้จี้,ชอบฟื้นฝอยหาตะเข็บ,ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง, See also: perniciousness n., Syn. deadly
preciosity(เพรซซิออส'ซิที) n. ความพิถีพิถัน,ความจู้จี้,ความละเอียดถี่ถ้วน
wiredrawn(ไว'เออะดรอน) adj. พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป,ละเอียดละออเกินไป
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
squeamish(สควี'มิช) adj. ตกใจง่าย,คลื่นไส้,อาเจียน,รู้สึกสะอิดสะเอียนได้ง่าย,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้, See also: squeamishly adv., Syn. fussy
time clockn. นาฬิกาบันทึกการมาและจากไปของคนงาน, -Phr. (punch a time clock ตอกเวลาการมาทำงานและเวลาเลิกงาน,ทำงานในแหล่งที่นายจ้างคอยจู้จี้เวลาการมาหรือกลับ)
English-Thai: Nontri Dictionary
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
captious(adj) จู้จี้,ขี้บ่น,ชอบหาเรื่อง,คอยจับผิด
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง
fuss(n) ความจู้จี้,ความจุกจิก,ความยุ่ง,ความวุ่นวาย
fussy(adj) จุกจิก,จู้จี้,ยุ่ง,วุ่นวาย,เจ้ากี้เจ้าการ,บ่น
meticulous(adj) พิถีพิถัน,จู้จี้,เข้มงวด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duddiness, Fuddyจู้จี้จุกจิก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chary (adj.) จู้จี้ See also: ช่างเลือก, จุกจิก Syn. fastidious
faff (sl.) จู้จี้ See also: บ่น, จุกจิก
finicky (adj.) จู้จี้ See also: จุกจิก, พิถีพิถัน Syn. fastidious, finical, fussy Ops. indifferent, gross
particular (adj.) จู้จี้ See also: พิถีพิถัน, ช่างเลือก
pernickety (adj.) จู้จี้ Syn. punctilious, persnickety
persnickety (adj.) จู้จี้ Syn. punctilious
precise (adj.) จู้จี้ See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง Syn. fastidious, rigid
picky (adj.) จู้จี้มาก See also: จุกจิกมาก Syn. fussy Ops. unfussy
fuss about (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
fuss around (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
fuss over (phrv.) จู้จี้มากเกินไป See also: จุกจิกเกินไป
formalist (n.) คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก
fussy (adj.) จุกจิกจู้จี้
fussy man (n.) คนที่จู้จี้
old woman (n.) คนที่จู้จี้ Syn. fussy man
pedant (n.) คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก Syn. formalist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Old as in: stuffy and judgmental and generally disapproving of any non-traditional life I want to make for myself.แก่แบบหัวโบราณ จู้จี้ และไม่เคยเห็นด้วย กับชีวิตนอกกรอบที่ฉันอยากมี
Flirting with the banker, was that a test?จู๋จี๋กับนายธนาคาร นั่นเป็นการทดสอบเหรอ
God, you're picky Who cares?จู้จี้จัง ใครจะไปสนล่ะ
Making out with an entely different passengerจู๋จี๋ดู๋ดี๋กับผู้โดยสารอีกคน
Make love by the light of the Bunsen burner. Oh... I would love to do that, but I really do have to finish this.จู๋จี๋ใต้แสงตะเกียง ฉันก็อยากนะ แต่ฉันต้องทำให้เสร็จ
But I wonder Maxim hasn't been at you. He's so particular about clothes.แต่แปลกใจที่แม็กซิมไม่จู้จี้กับคุณ เขาพิถีพิถันเรื่องเสื้อผ้ามาก
Don't be upset if she seems a little stern or surly. It's only her manner. She's even that way with me.อย่าไปเสียอารมณ์เลย ถ้าหล่อนค่อนข้างจู้จี้ มันเป็นนิสัยของหล่อน ฉันยังเจอเองเลย
At least she'll never say your hips are too fat.อย่างน้อยแม่สาวนี้ก็ไม่ขี้บ่น จู้จี้นะ
We were making love the other night. I felt he was holding back.เรากำลังจู๋จี๋กันฉันรู้สึกว่า เขากลั้นบางอย่างไว้
"When we make love, I don't want you to hold back.เวลาจู๋จี๋กันไม่ต้องกลั้นไว้
I don't know where she gets it from.ข้าไม่รู้เลยว่าเธอได้นิสัยนี้มาจากไหน แม่ของเธอก็ไม่จู้จี้ขนาดนี้
Something even inspirational.อ่า จิงๆเล้ย ตาแก่นี่จู้จี้ชะมัด
I don't want to give them any more ammunition than they have.แต่ฉันไม่อยาก มีเรื่องให้แม่มาจู้จี้อีกน่ะ
Today on the bus there was this adorable couple.บนรถเมล์วันนี้ เห็นคู่รักนั่งจู๋จี๋กัน
They went up there to make out, then they suddenly died.พวกเขาไปที่นั่นเพื่อจู๋จี๋กัน, และพวกเขาก็ตายอย่างกระทันหัน.
I saw Big Teeth with Kevin Tawil looking pretty cozy, and I thought that maybe....ฉันเห็นยัยฟันโตกับ... เควิน ทอวิลจู๋จี๋กัน ฉันเลยคิดว่าบางที...
I can eat breakfast, but dinner is a little bit hard.ไม่มีคนจู้จี้แล้วนี่
Sure she nags me sometimes, but she is a nice girl.แม้เธอจะจู้จี้กับฉันบางครั้ง แต่เธอก็เป็นคนน่ารัก
Yes, there are, and I'm trying to sleep with as many as I can.ก็ไม่เถียง ผมตั้งใจไว้แล้วว่าจะพาไปจู๋จี๋กัน ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วย
Oh, don't worry. you little snuggle bunnies can hop around all you want.อย่ากังวลไปเลย พวกเธอกอดกัน จู๋จี๋กันไปเหอะ
You leave a kid sitting in a limo so you can make out?พี่ทิ้งเด็กไว้ในแท็กซี่ เพื่อจะมาจู๋จี๋กันงั้นเหรอ?
Manny, brink of extinction's a bad time to be picky.แมนนี่ ขอบของการสูญพันธุ์ เป็นเวลาที่แย่ที่จะจู้จี้จุกจิก
"The Dragon Lady. Career-obsessed.นายหญิงจอมจู้จี้จ...
Damn, they made a fuss dragging us in here!โธ่เว๊ย, แม่งจู้จี้เอาเรามาที่นี่!
And he was a very hard-nosed scientist.ท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์จอมจู้จี้
I'll make love to her, but it's gonna be hard.ผมว่าจะจู๋จี๋กับเธอ แต่มันยากเหลือเกิน
He always freaks over everything.มันชอบจู้จี้แบบนี้แหละ
I heard he caused a scene at Hwan-sun's. To find out where you were.ฉันอาจจะจู้จี้กับ ฮวาน ซุน เกินไปก็ได้ ที่ต้องการรู้ว่านายอยู่ที่ใหน
You're a nag. And you smell.แกนี่จู้จี้จัง.แถมกลิ่นของแกก็
And is not currently in my bedroom making out with my new girlfriend.แล้วไม่ได้อยู่จู๋จี๋กับแฟนผมในห้อง
What kind of man are you, so picky.นี่นายเป็นผู้ชายยังไงกันนะ จู้จี้จริงๆเชียว
He makes such a fuss in the mornings.เขาจู้จี้ตั้งแต่เช้า
Jess, you and I have been sent to free them.เจซสัน เสลลี่จู๋จี่กัน..
Isn't this a big make-out spot?นี่มันแหล่งจู๋จี๋ไม่ใช่เหรอ?
You cops bother everyone.ตำรวจชอบจู้จี้กับทุกคน
You are such a nervous Nellie, Rex.คุณนิ จู้จี้จริงๆ เร็กซ์
I've had women opt for needless elective buttock enhancement surgery just for another chance to be flirted with by me.ผมมีศัลกรรมสะโพกผู้หญิงคนนึง จะได้มีโอกาสไปจู๋จี๋กับผม
Ceaseless crying and nagging leads to irrational fears.ร้องไห้คร่ำครวญและจู้จี้ขี้บ่น นำไปสู่้ำตาที่ไม่มีเหตุผล
Would our orchestra be able to cope with such a fastidious person?แล้ววงออร์เคสตร้าของเราจะรับมือกับ คนที่จู้จี้จุกจิกอย่างนั้นได้ยังงัย?
Just because you're picky like that.ก็เพราะว่าคุณแหละที่จู้จี้จุกจิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จู้จี้
Back to top