ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

formalist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *formalist*, -formalist-

formalist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
formalist (n.) คนจู้จี้เรื่องกฏเกณฑ์และรายละเอียดมาก

formalist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คณิตศาสตร์รูปนัยนิยม[n. exp.] (khanittasāt) EN: formalistic mathematics FR: mathématiques formelles [fpl]

formalist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formalist {m} | Formalisten
formalistisch {adv}formalisticly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า formalist
Back to top