ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จัดเก็บ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จัดเก็บ*, -จัดเก็บ-

จัดเก็บ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จัดเก็บ (v.) store See also: hoard, gather, collect, stash, stockpile, accumulate
จัดเก็บ (v.) levy Syn. เรียกเก็บ
English-Thai: HOPE Dictionary
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
collection(คะเลค'เชิน) n. การสะสม,การรวบรวม,เงินสะสม,สิ่งที่เก็บรวบรวมไว้,การจัดเก็บ,การเรียกเก็บ,เงินที่เรี่ยไรมา
hierarchical file systemระบบการเก็บแฟ้มข้อมูลตามลำดับชั้นใช้ตัวย่อว่า HFS เป็นระบบที่ช่วยทำให้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม วิธีการเก็บแบบนี้ เป็นการเก็บแฟ้มข้อมูลไว้ในโฟลเดอร์ (folder) เราจะเห็นสัญรูป (icon) ของโฟลเดอร์ต่าง ๆ นี้บนจอภาพ และเมื่อเปิดเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์ ก็จะมองเห็นแฟ้มข้อมูล หรืออาจจะมีโฟลเดอร์ย่อย (subfolder) อยู่ภายในโฟลเดอร์อีกทีหนึ่ง การเก็บแฟ้มในระบบนี้ ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่อง สารบบ (directory) และสารบบย่อย (subdirectory) ของดอส เพราะเห็นภาพชัดเจนกว่า
impose(อิมโพซ') vt. จัดเก็บภาษี, กำหนด, กำหนดให้มี, กำหนดโทษ, บังคับเอา, นำไปใส่, ยัดเยียดให้, เรียกร้อง, รบกวน, หลอกลวง, เอาเปรียบ. -vi. ประทับใจ, รบกวน, ยัดเยียดให้., See also: imposer n., Syn. place, intrude
imposition(อิมพะซิซ' เชิน) n. การจัดเก็บภาษี, การกำหนดภาษี, การกำหนดโทษ, การกำหนดให้มี, การบังคับเอา, การนำไฟใส่, การยัดเยียด, การรบกวน, การหลอกลวง
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
levy(เลฟ'วี) {levied,levying,levies} n. การจัดเก็บ,การชักส่วน,การเกณฑ์,การเก็บภาษี,ทหารเกณฑ์. v. จัดเก็บ,จัดเก็บภาษี,เกณฑ์,เรียกระดม,ชักส่วน,หักเงินส่วนแบ่ง,ยึดทรัพย์สิน,อายัดทรัพย์สิน., See also: levier n. ดูlevy, Syn. asses
protect(โพรเทคทฺ') vt. ป้องกัน,พิทักษ์,รักษา,อารักขา,คุ้มกันอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้า. vi. ป้องกัน
protection(พระเทค'เชิน) n. การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์,การอารักขา,ระบบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูง,เอกสารคุ้มครอง,หนังสือเดินทาง,ค่าคุ้มครอง,ค่าอารักขา, Syn. security,defense
protectionism(พระเทค'เชินนิสซึม) n. ระ-บบการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยการจัดเก็บภาษีอากรขาเข้าให้สูงสำหรับสินค้าที่เป็นคู่แข่ง., See also: protectionist n.
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
non executable statementข้อความสั่งไม่ทำการหมายถึง คำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่ทำการใด ๆ แต่เป็นการแจ้งให้ตัวแปลชุดคำสั่ง (compiler) รับรู้ข้อความบางอย่างที่ต้องการแจ้งให้ทราบเท่านั้น เช่น คำสั่ง END เป็นต้น คำสั่งนี้เป็นเพียงต้องการแจ้งให้ทราบว่า จบโปรแกรมนั้น ๆ แล้วเท่านั้น นอกจากนั้น ก็อาจเป็นคำสั่งให้เตรียมที่ในหน่วยความจำบ้าง เตรียมจัดรูปแบบข้อมูลบ้าง ถ้าสั่งให้อ่านข้อมูลโดยใช้คำสั่ง Read คำสั่งนี้เป็นข้อความสั่งทำการ (excutable statement) เครื่องจะทำการทันทีที่พบคำสั่งนี้ แต่อ่านข้อมูลแล้วนำไปจัดเก็บในรูปแบบตามคำสั่ง FORMAT (ในภาษาฟอร์แทรน) คำสั่ง FORMAT ถือว่าเป็นข้อความสั่งไม่ทำการดู excutable statement เปรียบเทียบ
put(พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้
random fileแฟ้มสุ่มหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บระเบียน (record) กระจายออกไปในเนื้อที่จัดเก็บบนสื่อต่าง ๆ (medium) โดยไม่เรียงไปตามลำดับก่อนหลังอย่างแฟ้มลำดับ (sequential file) ตำแหน่งของระเบียนมักจะขึ้นอยู่กับเขตหลัก (key field) เขตหลักนี้จะขึ้นกับฟังก์ชันแบบแฮช (hashing function) เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนในที่จัดเก็บมีความหมายเหมือน direct fileดู random access ประกอบ
subdirectoryสารบบย่อยหมายถึง สารบบย่อยในสารบบหนึ่ง ๆ ในระบบดอสนั้น เราสามารถสร้างสารบบ และในแต่ละสารบบ เราอาจสร้างสารบบย่อยลงไปอีกก็ได้ ทั้งนี้เพื่อจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ ดู directory ประกอบ
surtax(เซอ'แทคซฺ) n. ภาษีส่วนเพิ่ม,อัตราภาษีเพิ่ม vt. จัดเก็บภาษีเพิ่ม, Syn. extra tax
tariff(แทร'ริฟ) n.,vt. (จัดเก็บ) อัตราภาษีศุลกากร,ภาษีศุลกากร,ค่าธรรมเนียม,ค่าโดยสาร
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
taxation(แทคเซ'เชิน) n. การจัดเก็บภาษี,การเสียภาษี,ภาษีที่จัดเก็บ,รายได้จากภาษี., See also: taxational adj.
tithe(ไทธฺ) n. 1/10ของผลิตผลทางเกษตร,1/10อากรของอังกฤษสมัยก่อนที่ชัก1/10,จำนวนเล็กน้อย,พัทธยา,ภาษีย่อม. vi. จ่ายภาษีหนึ่งในสิบ,ให้จำนวนหนึ่งในสิบ,จ่ายค่าอากรที่ชักหนึ่งในสิบ,จัดเก็บภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ vi. จ่ายภาษีหรืออากรที่ชักหนึ่งในสิบ.
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
yieldผลได้, รายได้เงินภาษี (หลังหักค่าจัดเก็บ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Lots of Copies Keep Stuff Safeล็อคคิสLOCKSS (ล็อคคิส) ย่อมาจาก Lots of Copies Keep Stuff Safe ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) เป็นระบบที่ช่วยให้ห้องสมุดสามารถให้บริการเนื้อหาของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ห้องสมุดเป็นสมาชิก โดยห้องสมุดจะจัดเก็บถาวรไว้ ซึ่งทำให้ยังคงให้บริการเนื้อหาต่อไปได้ แม้ว่าหมดอายุสมาชิกแล้วก็ตาม สำนักพิมพ์เองก็ยังคงเก็บสิ่งพิมพ์ผลิตได้ เช่นเดียวกับผู้อ่านที่ยังเข้าถึงวารสารได้อย่างต่อเนื่อง LOCKSS จะจัดเก็บเนื้อหาของวารสาร โดยการเข้าไปเก็บจากเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอ
Progressive Tax ภาษีอัตราก้าวหน้า ภาษีซึ่งมีอัตราสูงขึ้นเมื่อรายได้หรือรายจ่าย ซึ่งใช้เป็น ฐานในการจัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวอย่างสำคัญของชนิด ของภาษีที่มีการเรียกเก็บในอัตราก้าวหน้า เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีอัตราก้าวหน้านี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น หลังการเรียกเก็บภาษีแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Unearned Income รายได้โดยไม่ต้องทำงาน รายได้ประเทศที่ไม่ใช่ค่าจ้างซึ่งอาจอยู่ในรูป ของ ดอกเบี้ย ค่าเช่า หรือกำไร รายได้ที่ได้มาโดยไม่ต้องทำงานนี้ได้ แยกออกมาจากรายได้จากการทำงาน (earned income) เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการจัดเก็บภาษี รายได้จากการทำงานมัก เป็นรายได้ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในขณะที่รายได้โดยไม่ต้องทำงานนี้มักจะเป็นรายได้ที่ต้องแจ้ง และจัดเก็บภาษีในภายหลัง [สิ่งแวดล้อม]
Web browserโปรแกรมดูเว็บ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลหรือโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
processor (n.) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์) See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
word processing (n.) การสร้าง จัดเก็บ แก้และพิมพ์คำ ข้อความโดยใช้คอมพิวเตอร์
stow (vt.) จัดเก็บ See also: เก็บให้เรียบร้อย Syn. make ready, put away
tariff (vt.) จัดเก็บภาษี See also: จัดเก็บค่าธรรมเนียม
surtax (vt.) จัดเก็บภาษีเพิ่ม See also: เรียกเก็บภาษีเพิ่ม Syn. surcharge
collecting (n.) การจัดเก็บภาษี Syn. imposing
file (n.) แฟ้มข้อมูล (ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์)
file (n.) เอกสารที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
folder (n.) กลุ่มเอกสารหรือไฟล์ที่จัดเก็บในคอมพิวเตอร์
indiction (n.) ช่วงการจัดเก็บภาษีทุก 15 ปีของอาณาจักโรมัน
laying taxes (n.) ระบบการจัดเก็บภาษี See also: การเก็บภาษี Syn. tax collection, levying, assessment
levy (n.) การจัดเก็บภาษี Syn. imposing, collecting
levying (n.) ระบบการจัดเก็บภาษี See also: การเก็บภาษี Syn. laying taxes, tax collection, assessment
protection (n.) ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง
stowage (n.) การจัดเก็บ See also: การเก็บให้เรียบร้อย
tax collection (n.) ระบบการจัดเก็บภาษี See also: การเก็บภาษี Syn. laying taxes, levying, assessment
taxation (n.) ระบบการจัดเก็บภาษี See also: การเก็บภาษี Syn. laying taxes, tax collection, levying, assessment
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Merchandise of every size and description from skateboards to stereo systems has been disappearing from store shelves and storage areas at an alarming rate.สินค้าทุกข​​นาดและรายละเอียด ... ... จากสเก็ตบอร์ดกับระบบสเตอริโอ ... ... ได้รับการหายไปจากชั้นวางของร้านค้าและพื้นที่จัดเก็บ ...
I had it in storage for three years.ผมในการจัดเก็บข้อมูลเป็นเวลาสามปี
'Cause it ain't there, 'cause storing dead niggers ain't my fuckin' business, that's why!เพราะมันไม่ได้มี 'ทำให้การจัดเก็บพวกนิโกรที่ตายแล้วไม่ได้ธุรกิจของไอ้ที่ว่าทำไม!
Okay, look, I understand the reason for recording and documenting the mission.เอาล่ะมองฉันเข้าใจ เหตุผลสำหรับการบันทึกและ จัดเก็บเอกสารในการปฏิบัติภารกิจ
Filing isn't much fun, I know, but it will give you an insight into how a law firm works.ฉันรู้ จัดเก็บเอกสารเป็นงานน่าเบื่อ แต่มันจะทำให้เธอ... เข้าใจการทำงานของบริษัทกฎหมาย
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่
Accountants always appreciate it when people take the time to develop a sophisticated filing system.นักบัญชีชอบให้ลูกค้าใช้เวลา สร้างระบบจัดเก็บเอกสารที่ซับซ้อน
Though I can't believe he'd have any trouble with your cookie tin filing system.- ได้สิ เพราะผมไม่เชื่อหรอก ว่าเขาจะมีปัญหากับระบบจัดเก็บเอกสารกล่องคุ้กกี้ของคุณ
Now,this next series of packets contained system archives, logging information,time-stamped data transfer reports...ทีนี้,ที่ชุดถัดมาของแพ็คข้องมูลประกอบที่ไปด้วยการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ. จะแสดงหมดทั้งเรื่อง การล็อคข้อมูล,ระยะเวลากำเนิดไฟล์,ระยะเวลาถ่ายโอนไฟล์.
Your briefing materials include FBI intelligence about a cache of biological weapons on Starkwood's main compound in Northern Virginia.เอกสารสรุปของคุณจะมี เอกสารจากหน่วยข่าวกรองรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการจัดเก็บ อาวุธชีวภาพในโรงงานหลักของสตาร์กวู้ด
It allows staff meetings to be logged and archived.ที่จะช่วยบันทึกและจัดเก็บการประชุมของทีมงาน
Where are we with the irs?เรื่องสนง. จัดเก็บภาษีไปถึงไหนแล้ว?
Agent Gordon, send a cleanup crew to-เจ้าหน้าที่ Gordon ส่งหน่วยจัดเก็บมา
This day just keeps getting better!วันนี้แค่จัดเก็บสิ่งที่ดีกว่า
I will see what clothes we have packed and ready.ข้าจะไปเตรียมจัดเก็บเสื้อผ้าก่อนนะ
The pattern on the screen reflects the pattern of atoms in the target.ซึ่งยิงอิเล็กตรอนที่เป้า หมายของอะตอมไฟท์ และหน้าจอการจัดเก็บภาษี
It's as if the electrons are not dots, but spread out.รูปแบบการจัดเก็บภาษีบนหน้าจอ ก็จะป้ายสุ่มของรูกระสุน
Okay, guys, this is the whole storage side of the house!เอาล่ะพวกนี้เป็นด้านการจัดเก็บข้อมูลทั้งจากบ้าน!
Document storage. The files you asked for.ฝ่ายจัดเก็บเอกสารค่ะ เกี่ยวกับแฟ้มที่คุณต้องการ
There must have been a break-in at our storage facility.ต้องมีคนงัดเข้าไปในสถานที่จัดเก็บของเรา
The court discussed the annual levy this morning.ทางสภาหารือถึงการจัดเก็บประจำปีเช้านี้
Now, all these specimens have to be catalogued in the database according to their phyla.ฮอร์ตัน : และตอนนี้ ตัวอย่างเหล่านี้ ต้องถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล
That we have never been just a collection of individuals... or a collection of red states and blue states.ที่เราไม่เคยได้รับเพียงแค่การเก็บรวบรวมของบุคคล ... หรือการจัดเก็บรัฐสีแดงและสีฟ้ารัฐ
Okay, cool. Well, you guys can figure it out while you're stacking CDs.เอาล่ะ หน้าที่ของพวกเธอคือจัดเก็บซีดีพวกนี้
Not me. I'm here for one reason only. I really love stacking CDs.ไม่เหมือนผมนะ ผมอยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลเดียวเท่านั้น คือ ผมรักการจัดเก็บซีดีสุดๆ
Get the staff to clear it up.ให้ทีมมาจัดเก็บด้วยนะ
I also reorganized your filing system and redid your calendar.ผมยังจัด ระบบการจัดเก็บของคุณ และทำนัดหมายของคุณใหม่
Martin and I pioneered nano materials for anti-matter containment...มาร์ติน และ ฉัน เป็นผู็ค้นพบ สาร นาโน สำหรับ สร้างที่จัดเก็บ ปฏิสสาร
The phone that he'd turned into a virtual library of his therapy sessions was no longer functional.มือถือที่ใช้เป็น ที่จัดเก็บ การบำบัด ใช้การไม่ได้อีก
I don't know. She just said "the auto parts store."ฉันไม่รู้ เธอก็บอกว่า "การจัดเก็บ ชิ้นส่วนยานยนต์."
Which one stands out in your mind as the auto parts store?ซึ่งหนึ่งยืนออกในใจของคุณใน ขณะที่การจัดเก็บชิ้นส่วนรถยนต์?
So they arrest our man, put the Gospel in storage and have an expert coming in on Saturday.ดังนั้นพวกเขาจึงจับกุมชายคนหนึ่งของเรา ใส่พระวรสารในการจัดเก็บ และมีความเชี่ยวชาญ มาในวันเสาร์ที่
This is the nicest storage facility I've ever seen.นี้เป็นสถานที่จัดเก็บ ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย
Someone at Blackhawk was using their system to store detailed routes and schedules for each of the city's 7 major armored car carriers, including the 3 that have already been hit.บางคนในแบล็คฮอว์ก ได้ใช้ระบบของพวกเขาในการ จัดเก็บรายละเอียดเส้นทางและตารางเวลา สำหรับ 7 เมืองใหญ่ๆที่ให้บริการรถหุ้มเกราะ
Conrad has his surveillance system backed up and archived.- อะไรนะ? คอนราดมีระบบการเฝ้าระวังของเค้า สำรองและจัดเก็บ
Let's catalogue the injuries and get a rough time line of when they might have occurred.งั้นมาจัดเก็บรายละเอียดการบาดเจ็บ และลำดับเวลาคร่าวๆ ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
We found your forgery in storage.เราพบการปลอมแปลงเอกสารของคุณในที่จัดเก็บ
Oh, yeah, this would be perfect for freezing and storing blood bullets.โอ้ ใช่ นี้จะเหมาะมาก สำหรับการแช่แข็ง และจัดเก็บกระสุนเลือด
After 15 years in storage, the Lemmons had developed a delayed fuse.หลังจาก 15 ปีในการจัดเก็บ เลมมอนส์ได้พัฒนาฟิวส์ล่าช้า
Prepare the containment units.เตรียมสถานที่จัดเก็บ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จัดเก็บ
Back to top