ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

collecting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *collecting*, -collecting-

collecting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
collecting (n.) การจัดเก็บภาษี Syn. imposing
collecting vessel (n.) ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้ See also: หม้อรับไอน้ำ

collecting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
喜车[xǐ chē, ㄒㄧˇ ㄔㄜ, 喜车 / 喜車] wedding car; carriage for collecting the bride
采种[cǎi zhǒng, ㄘㄞˇ ㄓㄨㄥˇ, 采种 / 採種] seed collecting
集邮[jí yóu, ㄐㄧˊ ㄧㄡˊ, 集邮 / 集郵] stamp collecting; philately

collecting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
べか船[べかぶね, bekabune] (n) small sailing boat used for collecting nori, etc.
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
切手収集[きってしゅうしゅう, kitteshuushuu] (n,adj-no) philately; stamp collecting
収集魔[しゅうしゅうま, shuushuuma] (n) collecting maniac
収骨[しゅうこつ, shuukotsu] (n) (1) collecting bones and remains (e.g. on a battlefield); (2) putting cremated remains in an urn
善意銀行[ぜんいぎんこう, zen'iginkou] (n) center for collecting charitable contributions (money, goods, and-or services) and distributing them to people in need
子の日[ねのひ;ねのび, nenohi ; nenobi] (n) (1) (abbr) day of the rat (esp. the first day of the rat in the New Year); (2) (See 子の日の遊び) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots; (3) (See 子の日の松) pine shoot pulled out in such a manner
子の日の遊び[ねのひのあそび, nenohinoasobi] (n) collecting herbs and pulling out young pine trees by the roots (annual event held on the first day of the rat of the New Year)
溝溜[こうりゅう, kouryuu] (n) drain and pool for collecting sewage, etc.
漁り[あさり, asari] (n-suf,n) (1) searching; rummaging; (n) (2) (arch) fishing; collecting shells
漁り;漁[すなどり, sunadori] (n,vs) (1) fishing; collecting shells; (2) fisherman
飛耳長目[ひじちょうもく, hijichoumoku] (exp) sharp eyes and ears used for collecting information far and wide; having the acumen and shrewd discernment gained by widely-collected information; being well-versed on a subject; books which broaden our knowledge
寄せ[よせ, yose] (n) (1) last moves (in go, shogi, or chess); endgame; (n-suf) (2) gathering; collecting; coming together; (P)
採取[さいしゅ, saishu] (n,vs) picking; collecting; harvesting; (P)

collecting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การรวบรวมข้อมูล[n. exp.] (kān rūaprūa) EN: data collection ; data acquisition ; collecting data FR: collecte de données [f]
กล่องรับบริจาค[n. exp.] (klǿng rap b) EN: collecting box ; alms box FR:
นายอากรรังนก[n. exp.] (nāi-ākøn ra) EN: holder of a monopoly on collecting bird's nests FR:
สะสมของเก่า[v. exp.] (sasom khøng) EN: antique collecting FR: collectionner les antiquités
สะสมเหรียญ[v. exp.] (sasom rīen) EN: collecting coins FR: collectionner les pièces de monnaie
สะสมสแตมป์[v. exp.] (sasom sataē) EN: stamp collecting FR: collectionner les timbres
สามหาบ[n.] (sāmhāp) EN: food presented to the priests during the ashes-collecting ceremony after a cremation FR:

collecting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auffangwanne {f}collecting trough; catch basin
Inkassovollmacht {f} [fin.]collecting power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า collecting
Back to top