ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งก*, -งก-

งก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งก (v.) covet See also: crave, desire, wish for Syn. อยากได้, โลภ, ต้องการ, เห็นแก่ตัว, ละโมบ Ops. เสียสละ
งก (adv.) shakily See also: tremblingly Syn. งกๆ, สั่นงกๆ
งก (adv.) shakily See also: tremblingly Syn. สั่นงกๆ
งกงัน (adj.) fearful See also: dreadful, frightened Syn. กลัว, เกรงกลัว, หวั่นใจ
งกงัน (v.) tremble in fear See also: quail, be frightened, fear, be afraid Syn. กลัว, เกรงกลัว, หวั่นใจ
งกเงิน (v.) be greedy See also: be covetous, be grasping, be avaricious Syn. งก, อยากได้, โลภ, ขี้เหนียว, เห็นแก่เงิน Ops. เสียสละ
English-Thai: HOPE Dictionary
a(เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ
a and mabbr. Agricultural and Mechanical (เกี่ยวกับการเกษตรและเครื่องกล)
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
a.u.c.abbr. (Latin) aburbe condita (นับตั้งแต่วันสร้างเมือง, ในปีแห่งการสร้างเมือง)
a4ใช้บอกขนาดของกระดาษที่เป็นที่นิยม มีความกว้างยาวประมาณ 210x297 มม. หรือ 8 1/4 x11 3/4 นิ้ว (ยุโรป) และ 8 1/2 x11 นิ้ว (อเมริกัน)
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abasia(อะเบ' เชีย) การที่ไม่สามารถจะเดินได้เพราะขาดการประสานกันของกล้ามเนื้อ
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
acaleph(แอค' คะเลฟ) n. สัตว์จำพวกแมงกะพรุน (acalephe)
acanthopterygian(อะแคนธอพทะริจ' เจียน) adj. เกี่ยวกับปลาที่เหมือมีหนาม (Acanthopterygii) , ปลาดังกล่าว bass and perch)
access keyกุญแจการเข้าถึงหมายถึง รหัส หรือคำหลักที่ใช้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่มีเก็บไว้ได้ ข้อมูลบางอย่างต้องทำเป็นการเฉพาะ และจะยอมให้เรียกมาใช้ได้เฉพาะคนบางกลุ่ม จึงต้องมีกุญแจที่จะให้รู้กันเฉพาะคนในกลุ่ม ผู้ที่ไม่รู้กุญแจ ก็ไม่สามารถเรียกเอาข้อมูลออกมาดู หรือมาใช้หรือแก้ไขได้
accessory(แอคเซส' โซรี) n.,adj. ผู้สมรู้ร่วมคิด, ส่วนประกอบ, อุปกรณ์, ของเพิ่มเติม, ของประกอบ, ผนวก, สังกัด, สมคบ, ร่วมมือ -accessoriness n., Syn. supplement
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
accommodation ladderบันไดข้างกาบเรือ
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
accumulatorตัวสะสมเป็นหน่วยความจำ ซึ่งอยู่ในหน่วยคำนวณและตรรกะ (arithmetic and logical unit) ของคอมพิวเตอร์ เป็นที่ใช้สำหรับเก็บผลบวก หรือ การคำนวณอื่น ๆ และผลของการเปรียบเทียบเอาไว้ ถ้ามีหลายตัว มักเรียกว่า เรจิสเตอร์ (register) ดู register ประกอบ
accusative(อะคู' ซะทิฟว) adj. ซึ่งกล่าวหา
accusatory(อะคิว' ซะโทรี) adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งฟ้องร้อง, Syn. accusing, accusative
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acetophenone(แอสซฺโทฟะโนน') chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้แต่งกลิ่นเครื่องหอม., Syn. phenyl methyl ketone, acetylbenzene, hypnone
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
achilles tendon anat.เส้นเอ็นที่เชื่อมระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับกระดูกส้นเท้า
achondroplasia(แอคคอนโดรเพล' เซีย) n. ความบกพร่องของการเปลี่ยนจากกระดูกอ่อนเป็นกระดูก ทำให้ร่างแคระ. -achondroplastic adj.
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acrostic(อะครอส' ทิค) n. โคลงกระทู้, โคลงที่แยกรวมได้, ปริศนารูปโครงที่แยกรวมได้
English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
act(n) การกระทำ,พฤติการณ์,พระราชบัญญัติ,กฎหมาย,องก์(ละคร)
admiralty(n) เจ้าหน้าที่กองทัพเรือ,กฎหมายหรือศาลแห่งกองทัพเรือ
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
aegis(n) โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า
affined(adj) ที่เกี่ยวข้องกัน,ที่เกี่ยวดองกัน,ที่ผูกพันกัน
affinity(n) ความสัมพันธ์กัน,ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
aforesaid(adj) ดังกล่าวมาแล้ว
afoul(adj) ซึ่งปะทะกัน,ที่บาดหมางกัน
afraid(adj) กลัว,เกรงกลัว,หวาดกลัว
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
akin(adj) เกี่ยวเนื่องกัน,เกี่ยวดอง,เป็นพี่เป็นน้อง,คล้ายกัน
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
allied(adj) เป็นพันธมิตรกัน,เกี่ยวพันกัน,เกี่ยวดองกัน
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
bungalow(n) บังกะโล,บ้านพักตากอากาศ
altercate(vi) ทะเลาะกัน,วิวาทกัน,เป็นปากเสียงกัน
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
amphitheatre(n) อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
amplitude(n) ความกว้าง,ช่วงกว้าง,ความสมบูรณ์
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม
appetizing(adj) กระตุ้นความต้องการ,เจริญอาหาร,น่ารับประทาน
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
chasm(n) เหว,ช่องว่าง,ช่องกว้าง
aspire(vi) ปรารถนา,ต้องการ,ทะเยอทะยาน
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
audaciously(adv) อย่างไม่เกรงกลัว,อย่างไม่ครั่นคร้าม,อย่างก๋ากั่น,อย่างอาจหาญ
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
a fortiori (L.)ยิ่งกว่านั้น, ยิ่งขึ้นอีก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
absent from serviceละทิ้งการงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acanthaหนาม, เงี่ยง, เงี่ยงกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
achlamydeousไร้กลีบ, ไร้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adherentชิดกัน [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adnateเชื่อมติด [โครงสร้างต่างกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
affricate sound; affricateเสียงกักเสียดแทรก [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
agent provocateurสายลับเพื่อก่อกวนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ament; catkinช่อแบบหางกระรอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ammunitionอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anatomical crownตัวฟันทางกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Angaralandฐานทวีปแองการา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anglesiteแองกลีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aniseikoniaอาการตาเห็นรูปต่างกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ankhอังก์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annulmentการลบล้างการกระทำในทางปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ANS (anterior nasal spine)เอเอ็นเอส (เงี่ยงกระดูกจมูกส่วนหน้า) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antonymคำตรงกันข้าม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Apollonius'circleงกลมอะพอลโลเนียส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
architrave๑. หน้ากระดานทับหลัง๒. บัวปิดแนววงกบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network)อาร์พาเน็ต (เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arraignmentการฟ้องกล่าวโทษ, การนำตัวขึ้นศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asepsis๑. ภาวะปลอดเชื้อ๒. การป้องกันเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aseptic๑. -ปลอดเชื้อ๒. -ป้องกันเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parasternalข้างกระดูกอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axial skeletonโครงกระดูกแกน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
axon๑. แกนร่างกาย๒. แกนประสาท, แกนประสาทนำออก๓. ลำกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abatement (of Pollution) การลดมลพิษ การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]
Abductorแยกออกจากแกนของร่างกาย, อาการกางออก [การแพทย์]
Academic achievementผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Access timeเวลาเข้าถึงเวลาที่คอมพิวเตอร์ใช้สำหรับการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ [เศรษฐศาสตร์]
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Achilles Tendonเอ็นร้อยหวาย, เอ็นอะคิลลิส, กลุ่มของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวาย [การแพทย์]
Achlorhydriaกรดในกระเพาะ; กระเพาะไม่มีกรด; ขาดกรดในกระเพาะ; ไม่มีกรดในกระเพาะ; การไร้กรดเกลือในกระเพาะอาหาร; การไม่มีกรด; ไม่มีกรดเกลือ; กระเพาะไม่มีกรดเกลือ; กรด, ภาวะไม่มี; อะคลอฮัยเดรีย; ไม่มีกรดในน้ำย่อย, กระเพาะไม่หลั่งกรด, ไม่มีกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Achondroplasiaอคอนโดรเพลเซีย; ความผิดปกติของกระดูก; โรคทางพันธุกรรมโดยมีแขนขาสั้นตัวเตี้ย; อะคอนโดรเพลเซีย; อะคอนโดรเพลเซีย, โรค [การแพทย์]
Acquisitionการจัดหา การจัดหา (Acquisition) ในที่นี้หมายถึงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด ศูนย์บริการสารสนเทศ ศูนย์บริการความรู้ ซึ่งหมายถึง กิจกรรมที่ให้ได้มาซึ่งทรัพยากรสารสนเทศ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การจัดซื้อ การบอกรับเป็นสมาชิก การขอหรือได้รับบริจาค การแลกเปลี่ยน และการจัดทำขึ้นเอง
Acromegalyอะโครเมกาลี, โรค; โรคอโครเมกะลีย์; อะโครเมกาลีย์; อะโครเมกะลีย์; อโครเมกาลี; โรคอะโครเม็กกาลี่; ร่างกายใหญ่โตเกินไป; อะโครเมกะลี [การแพทย์]
Act on Consular Privileges and Immunities B.E. 2541พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางกงสุล พ.ศ. 2541 [การทูต]
Adhesionลักษณะการยึดติดของสองสิ่งที่แตกต่างกัน เกิดจากแรงทางเคมีหรือทางกายภาพหรือทั้งสองอย่าง เช่น ยางคงรูปยึดติดกับโลหะ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]
Aerobeแบคทีเรียที่ต้องการออกซิเจน, ต้องการออกซิเจน, ที่มีออกซิเจน [การแพทย์]
Aeroembolismการมีฟองก๊าซเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด [การแพทย์]
Aesthetic Needs่ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียะ [การแพทย์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Adversity Intelligence/Quotientความสามารถฝ่าฝันอุปสรรคความสามารถของบุคคลในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ทางลบที่เกิดขึ้นกับตน ด้วยความอดทนทางกาย และความอดกลั้นทางจิตใจ เพื่อเผชิญและเอาชนะเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่มีความแน่นอน สถานการณ์หรือปัญหานั้นอาจจะดูเล็กน้อย [สุขภาพจิต]
Aftercare การดูแลหลังเสร็จ การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Agitatorsเครื่องกวนน้ำ [การแพทย์]
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
air sacถุงลม (ของนก), ถุงที่แยกออกไปจากปอดและขั้วปอดหลายถุง  มีแขนงติดต่อไปถึงช่องกลวงของกระดูก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปอด โดยทำให้ปอดได้รับออกซิเจนอยู่ตลอดเวลา เป็นประโยชน์ในการบินของนก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Airwayทางเดินหายใจ, ทางหายใจ, ทางเดินของการหายใจ [การแพทย์]
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
albuminอัลบูมิน, สารประกอบประเภทโปรตีนช่วยรักษาความเป็นกรด-เบส และรักษาสมดุลของของเหลวในร่างกาย รวมทั้งการสร้างแอนติบอดีด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alignmentการเข้าแนว, แนวของกระดูก, การจัดแนว [การแพทย์]
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้ พีเอชสูงกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Aldrinสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbonสารฆ่าแมลงกลุ่ม Chlorinated hydrocarbon แต่เดิมสารนี้ถูกมองว่าเป็นสารฆ่าแมลงที่ปลอดภัย เนื่องจากสลายตัวได้อย่างรวดเร็วในดิน ต่อมาถูกจัดเป็นสารที่มีอันตรายร้ายแรงเนื่องจากพบว่า เมื่ออัลดรินเข้าสู่บรรยากาศจะถูกเปลี่ยนเป็นดิลดริน (dieldrin) ซึ่งมีความคงทนและสามารถสะสมอยู่ในร่างกายสิ่งมีชีวิตและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อาหาร [สิ่งแวดล้อม]
Allahท่าบริหารร่างกายอะล่าห์ [การแพทย์]
alloyโลหะเจือ, โลหะผสม, สารเนื้อเดียวที่ได้จากการผสมโลหะสองชนิดขึ้นไปเข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้สมบัติตามต้องการ เช่น ทองเหลืองเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
alpha cell [α - cell]แอลฟาเซลล์, กลุ่มเซลล์กลุ่มเล็ก ๆ ในไอส์เลตออฟแลงเกอร์ฮานส์ทำหน้าที่สร้างกลูคากอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alphanumeric charactersอักขระอักษรเลขอักขระที่รวมทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษ A-Z ตัวเลข 0-9 และอักขระพิเศษที่เราสามารถพิมพ์ด้วยแป้มพิมพ์ได้ ตลอดจนอักขระควบคุมต่างๆ ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Alveolusถุงลม, ถุงลมเล็ก ๆ, ถุงลม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่, เหงือก, ถุงเก็บน้ำนม, แอ่งกระดูกที่ฟันฝังอยู่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
A (n.) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a (n.) อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ
a bit (n.) จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. small amount
a narrow escape (n.) การหลบหนีจากอันตรายได้อย่างหวุดหวิด (คำไม่เป็นทางการ) See also: การรอดอย่างหวุดหวิด
abatis (n.) แนวต้นไม้ที่ถูกโค่นสำหรับเป็นแนวป้องกัน
abjure (vt.) บอกเลิกอย่างเป็นทางการ See also: สละ Syn. repudiate, abrogate
able-bodism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. ableism
ableism (n.) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย Syn. able-bodism
above (prep.) ดังกว่าเสียงอื่น
abrasive (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งกัดเซาะ
absolute monarchy (n.) ระบบเผด็จการทางการเมือง Syn. dictatorship
absolutism (n.) ระบบเผด็จการทางการเมือง Syn. absolute monarchy, dictatorship
accent (n.) เครื่องหมายแสดงการเน้นเสียง
accept without question (vt.) ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลงเชื่อ Syn. believe
acceptance (n.) การเห็นพ้องกับ See also: การเห็นด้วยกับ Syn. agreement
acceptor (n.) ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
accommodation (n.) การตกลงกัน See also: การยินยอม, การพยายามประนีประนอมกัน
accordant (adj.) ที่สอดคล้องกัน
ace (n.) ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
achieve success (vi.) ประสบความสำเร็จ (ไม่เป็นทางการ) See also: ถึง Syn. grow famous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Here's what I wanted to ask youนี่แหล่ะคือสิ่งที่ฉันต้องการถามคุณ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
I've never had an interest in politicsฉันไม่เคยสนใจเรื่องการเมืองเลย
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
Money is the last thing this guy needsเงินเป็นสิ่งสุดท้ายที่ชายคนนี้ต้องการ
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
So what did he want?ถ้างั้นเขาต้องการอะไรล่ะ
How long have you studied English?คุณเรียนภาษาอังกฤษมานานแค่ไหนแล้ว
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
He wanted to find a jobเขาต้องการหางานทำ
He wanted to talk to his bossเขาต้องการพูดกับเจ้านาย
She needs to buy some new clothesเธอต้องการซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่บางชุด
She wants to live near her brotherเธอต้องการอาศัยอยู่ใกล้พี่ชายของเธอ
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
Make me a cup of coffee, will you?งกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
If there's anything you need, please call meถ้ามีอะไรที่คุณต้องการได้โปรดเรียกผม
We'll call you if we need youเราจะเรียกคุณถ้าเราต้องการคุณ
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I need a favorฉันต้องการความช่วยเหลือ มันเร่งด่วน
I just need him focusedฉันแค่ต้องการให้เขาตั้งใจ
I don't need anyone to take care of meฉันไม่ต้องการให้ใครมาดูแล
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
We met much laterพวกเราเจอกันหลังกว่านั้นมาก
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
You need professional helpคุณต้องการความช่วยเหลืออย่างมืออาชีพ
You'll never be rid of meแกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
It's none of your businessมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What am I, fuckin' sandwich welfare?งกแล้วไง จะกินไหมแซนวิช
We are standing bу a wishing wellเรากำลังยืนอยู่ด้วยกันที่ต้องการ
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน
To dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig is what we like to do lt ain't no triсk to get riсh quiсk lf ya dig, dig, dig with a shovel or a рiсkขุดขุดขุดขุดขุดขุดขุด คือสิ่งที่เราต้องการจะทำ มันไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่จะ ได้รับมั่งมีอย่างรวดเร็วไม่มี
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย?
Don't be afraid. We're right behind you.ไม่ต้องกลัว เราอยู่ข้างหลังคุณ
Worse than I thought!ที่เลวร้ายยิ่งกว่าที่ฉันคิด!
I'd like to see anybody make me wash if I didn't wanna.ฉันต้องการที่จะเห็นใคร ทำให้ฉันล้างถ้าฉันไม่ได้ ต้องการที่จะ
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา
Don't worry. I'll be all right.ไม่ต้องกังวล ฉันจะได้รับสิทธิ์ ทั้งหมด
It's a magic wishing apple.มันเป็นความมหัศจรรย์ที่ ต้องการแอปเปิ้ล
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา
I wish... I wish...ฉันหวังว่าฉันต้องการ
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ
I'll take a box home.ฉันจะเอามันทั้งลังกลับบ้าน.
Policeman? Arrest that man for assault.ให้ฉันเรียกตำรวจไหม ข้อหาทำร้ายร่างกาย
If you or your friends ever need help...หากคุณหรือเพื่อนคุณ ต้องการให้ช่วย...
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
What more do they want? It's from the finest lumber!พวกมันต้องการอะไรอีกล่ะ ขี้เลื้อยนั้นได้จากไม้คุณภาพดี
Nevertheless, the people are overworked. They need diversion.ประชากรทำงานหนัก เขาต้องการความเห็นใจ
You can learn. You can practice on Hannah.นายเรียนรู้ได้ นายน่าจะลองกับ ฮันนาห์ เป็นคนแรกนะ
Wouldn't it be wonderful if they'd let us live and be happy again?มันจะดีไหมหากพวกเขา ต้องการให้เราอยู่อย่างสงบอีกครั้ง
B76 to see Herr Herring.B76 ต้องการพบ เฮอ เฮอลิง
Troublemakers! Worse than Jews.พวกกฏบ แย่ยิ่งกว่ายิว
Brahms' Hungarian Dance number five.บาร์ม' จังหวะฮังการี
Your policy is worse than a crime. It's a tragic blunder.คุณเลวยิ่งกว่าโจร มันน่าเศร้าจริงๆ
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้
Let's get the barber! We want the barber!ไปจับช่างตัดผม เราต้องการตัวมัน
He's holding a meeting at midnight and he wants you to be there.เขาจะประชุมตอนเที่ยงคืนนี้ และเขาต้องการเธอ
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper.ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย
"A certain Jewish barber, reported to be a friend of Schultz, is wanted for questioning."ช่างตัดผม น่าสงสัย จากรายงานพบว่าเขาเป็นเพื่อนกัน บุคคลเหล่านี้เป็นที่ต้องการตัว.
My golf clubs, not my golf clubs!ถุงกอร์ฟฉัน ไม่... .
We'll put on the greatest military show the world has ever known.เราจะแสดง ศักยภาพทางการทหาร ให้โลกเห็น
This interview is to impress on him the force of your personality.การพบปะนี้ต้องการให้เขาพอใจ ท่านควรหงอยๆครับ
I have arranged that he'll be looking up at you, you looking down at him.ผมจะจัดที่ไว้ ให้เขาอยู่ที่ต่ำกว่าท่าน และท่านจะอยู่ที่สูงกว่าเขา
Sure. They like to see new faces.แน่นอน พวกเขาต้องการคนหน้าใหม่ๆ
Also with glass walls.ยังไม่พอ ยังมีผนังกระจกอีกด้วย
Before half a million spectators the greatest ever display of arms marches by in review.การสวนสนามที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพ

งก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
会議[かいぎ, kaigi] Thai: การประชุม ค่อนข้างเป็นทางการ English: meeting
[からだ, karada] Thai: ร่างกาย English: body
体内[たいない, tainai] Thai: ภายในร่างกาย English: inside the body
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
前回[ぜんかい, zenkai] Thai: ครั้งก่อน
前者[ぜんしゃ, zensha] Thai: อย่างแรก,ตัวแรก(ของที่พูดถึงก่อน) English: the former
品薄[しなうす, shinausu] Thai: สินค้ามีน้อยจนดูท่าทางไม่พอกับความต้องการ
堅苦しい[かたくるしい, katakurushii] Thai: เป็นทางการ English: formal
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat
奉る[たてまつる, tatematsuru] Thai: มอบให้(แก่ผู้ที่สูงกว่า) English: to offer
属する[ぞくする, zokusuru] Thai: สังกัด English: to belong to
挟む[はさむ, hasamu] Thai: แทรกตรงกลาง English: to hold between
整合[せいごう, seigou] Thai: การสอดคล้องต้องกัน English: conformity
時差[じさ, jisa] Thai: ความต่างของเวลาระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่ง English: time difference
本日[ほんじつ, honjitsu] Thai: วันนี้, คำที่เป็นทางการ English: today
機能[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ต้องการ English: to want
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
熱望[ねつぼう, netsubou] Thai: ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้เป็นจริง English: longing for (vs)
申告[しんこく, shinkoku] Thai: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ English: report
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up
絡む[からむ, karamu] Thai: เกี่ยวโยงกัน English: to become tangled in
英和[えいわ, eiwa] Thai: อังกฤษ
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงกระแทก English: shock
調節[ちょうせつ, chousetsu] Thai: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ English: control
開催[かいさい, kaisai] Thai: การจัดงานขนาดใหญ่เป็นทางการ English: holding a meeting
防ぐ[ふせぐ, fusegu] Thai: ป้องกัน English: to defend
離れる[ばなれる, banareru] Thai: (อายุ)ห่างกัน
電気通信大学[でんきつうしんだいがく, denkitsuushindaigaku] Thai: มหาวิทยาลัยเดงกิซือชิน English: University of Electro-Communication
食べ物屋[たべものや, tabemonoya] Thai: สถานที่ขายของกิน English: eating place

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งก
Back to top