ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dictatorship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dictatorship*, -dictatorship-

dictatorship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dictatorship (n.) ระบบเผด็จการ See also: การปกครองแบบเผด็จการ Syn. despotism, autarchy
dictatorship (n.) รัฐบาลที่ปกครองแบบเผด็จการ
English-Thai: Nontri Dictionary
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dictatorshipระบอบเผด็จการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictatorshipเผด็จการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลัทธิเผด็จการ (n.) dictatorship See also: totalitarianism Syn. ิเผด็จการ
ิเผด็จการ (n.) dictatorship See also: totalitarianism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have suffered under their dictatorship for too long.อีกหน่อยเธอก็เหมือนกัน
I figured you Black Forest guys would be busy installing a dictatorship or overthrowing a democracy somewhere.ฉันนึกว่าแกกับพวกยุ่งอยู่กับการโค่นล้มเผดจการอยู่ที่ไหนซักที่
It's a begnine dictatorship, but it's a dictatorship just the same.มันเป็นเผด็จการที่เป็นมิตร แต่มันก็ยังคงการปกครองแบบเผด็จการ
Every dictatorship has one obsession, and that's it.พวกเผด็จการมีการครอบงำอย่างหนึ่ง มันก็คือการควบคุม
Fought against dictatorship for democracy... endured all kinds of hardship.ของเรานี่ .. ต่อสู้กับเผด็จการเพื่อประชาธิปไตย ... อดทนกับความทุกข์ยากลำบากนานับประการ
Good and evil. Dictatorship and opposition.ฝ่ายดีฝ่ายเลว เผด็จการและกลุ่มผู้ต่อต้าน
...I appeared before the Congressional Committee the highest representation of the American people under subpoena to tell what I knew of activities which I believed might lead to an attempt to set up a fascist dictatorship....ผมปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการสภาคองเกรส ผู้แทนสูงสุดของชาวอเมริกัน ภายใต้คำสั่งศาลเพื่อให้การเรื่องที่ผมรู้เห็น
But how did Sudan happen, ma'am? Could it possibly be related to dictatorships...มันอาจเป็นเพราะเผด็จการ ที่เราให้การสนับสนุนมานาน
Does this man look like he's ceding czechoslovakia to a fascist dictatorship?คุณว่าผู้ชายคนนี้เหมือนคนที่ยก เชคโกโสวาเกียให้รัฐบาลมั้ย
"System of Government characterized by extreme dictatorship." Seven across.ระบบการปกครองโดยเผด็จการ 7 แนวนอน
Then I guess that makes it a dictatorship.ฉันเดาว่านี่คงเป็นแบบเผด็จการ
No, I understand wanting to return to democracy again versus a corporate dictatorship.ไม่ ผมเข้าใจความต้องการ ที่จะกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอีกครั้ง เมื่อเทียบกับการปกครองแบบเผด็จการขององค์กร

dictatorship ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, 专制 / 專制] autocracy; dictatorship
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, 专权 / 專權] autocracy; dictatorship
专政[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, 专政 / 專政] dictatorship
独裁[dú cái, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ, 独裁 / 獨裁] dictatorship
人民民主专政[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, 人民民主专政 / 人民民主專政] people's democratic dictatorship

dictatorship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロレタリア独裁[プロレタリアどくさい, puroretaria dokusai] (n) proletarian dictatorship
独裁政権[どくさいせいけん, dokusaiseiken] (n) dictatorship
軍事独裁政権[ぐんじどくさいせいけん, gunjidokusaiseiken] (n) military dictatorship
軍部独裁[ぐんぶどくさい, gunbudokusai] (n) military dictatorship
独裁[どくさい, dokusai] (n,vs,adj-no) dictatorship; despotism; (P)
独裁国家[どくさいこっか, dokusaikokka] (n) dictatorship; despotism
独裁政治[どくさいせいじ, dokusaiseiji] (n,adj-no) dictatorship; despotic government

dictatorship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลัทธิเผด็จการ[n. exp.] (latthi phad) EN: dictatorship FR:
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) ; National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
เผด็จการ[n.] (phadetkān) EN: dictatorship FR: dictature [f]
เผด็จการทหาร[n. exp.] (phadetkān t) EN: military dictatorship FR: dictature militaire [f]
ระบอบเผด็จการ[n. exp.] (rabøp phade) EN: dictatorship FR: dictature [f]
ระบอบเผด็จการทหาร[n. exp.] (rabøp phade) EN: military dictatorship FR: dictature militaire [f]
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) ; red shirts FR: chemises rouges [fpl]
นปช.[org.] (Nøpøchø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dictatorship
Back to top