ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณธรรม*, -คุณธรรม-

คุณธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณธรรม (n.) virtue See also: merit, good, moral, moral principle, goodness Syn. ความดี, คุณความดี, คุณงามความดี, ความดีงาม Ops. ความชั่ว
English-Thai: HOPE Dictionary
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
grace(เกรส) n. ความงดงาม,ความนิ่มนวล,ความกลมกล่อม,ความสุภาพ,ความสง่า,ความเมตตา,ความกรุณา,คุณธรรม,การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร, Syn. elegance,beauty
integrity(อินเทก'กริที) n. การยึดถือหลักคุณธรรม,ความซื่อสัตย์,ความสมบูรณ์,ความมั่นคง,ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. honesty,wholeness
jacklegadj. ไม่ชำนาญ,ไม่มีคุณธรรม
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
nobly(โน'บลี) adv. อย่างประเสริฐ,อย่างสง่างาม,อย่างกล้าหาญ,ชั้นเยี่ยม,ด'เลิศ,มีตระกูลสูง,มีคุณธรรมสูง, Syn. gallantly
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ,ขาดคุณธรรม,ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous
unmoral(อันมอ'เริล) adj. ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม., See also: unmorality n.
English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
unmoral(adj) ไม่มีศีลธรรม,ไม่มีคุณธรรม,ไร้ศีลธรรม
virtue(n) คุณงามความดี,คุณธรรม,ความดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cardinal virtueคุณธรรมหลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
meritocracyคุณธรรมนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
virtueคุณธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conscienceสัมมาสติยับยั้ง,มโนธรรม,หิริโอตตัปปะ,คุณธรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
high-minded (adj.) ซึ่งมีคุณธรรมสูง Syn. conscientious, ethical, upright Ops. dishonest, unethical, unscrupulous
live well (phrv.) ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีคุณธรรม
Mahatma (n.) มหาตมะ ตำแหน่งยกย่องผู้มีคุณธรรมสูงในอินเดีย Syn. sage
mahatma (n.) มหาตมะ ตำแหน่งยกย่องผู้มีคุณธรรมสูงในอินเดีย Syn. sage
nobleminded (adj.) ซึ่งมีคุณธรรมสูง
nobleness (n.) ความมีคุณธรรมสูง See also: ความสูงส่ง Syn. magnificence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're in a chase, mixed with vengeful, righteous fury.คุณกำลังไล่ล่า ผสมระหว่างอยากแก้แค้น คุณธรรม โกรธ
What is civility?คุณธรรมของขุนนางคืออะไร
Everyone knows brother Liu Bei moralคุณธรรมของท่านเล่าปี่เป็นที่เลื่องลือ
If I turned my back on that patient. I would rather be dead.คุณธรรมของผมจะถูกทำลาย ถ้าผมหันหลังให้คนไข้รายนั้น
What does your precious honor have to say about that?คุณธรรมล้ำค่าของเจ้า จะตอบเรื่องนี้ว่ายังไง
Virtues once exemplified by all warriors.คุณธรรมสุดขั้วครั้งเดียว นักรบทั้งหมด.
It was considered a virtue not to talk unnecessarily at sea... ... and the old man had always considered it so and respected it.ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมไม่ได้ที่จะ พูดคุย โดยไม่จำเป็นในทะเลและชาย ชราได้ พิจารณาเสมอมันเพื่อให้มัน และเป็นที่เคารพ
Before they takes their exams and are taught virtue and industry.และได้รับการสอนคุณธรรม และอุตสาหกรรม คอร์!
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง
What Senator Jackson is trying to say is that... morality is political.สิ่งที่แจ็คสันวุฒิสมาชิกพยายามที่จะบอกก็คือว่า ... คุณธรรมเป็นเรื่องการเมือง
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน
I must finish this letter first. This can't be right? Con-science?ยังไงก็ต้องเขียนให้เสร็จก่อน ถูกแน่เหรอ “คุณธรรมะ”
No. He's a manipulative, self-righteous Uncle Tom.ไม่ เขามีความสามารถในการปรับตัว/ เป็นคนมีคุณธรรมในตัวเองเหมือนคุณลุงทอม
Immortal, wisest and fairest of all beings.สามวงถูกมอบให้กับพวกเอลฟ์ ผู้เป็นอมตะ มีปัญญาและคุณธรรมสูงสุด
My father is a noble man.พ่อข้าเป็นคนมีคุณธรรม
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี
A kingdom of conscience.อาณาจักรแห่งคุณธรรม.
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ
A pang of conscience, perhaps?รู้สึกผิดต่อคุณธรรม อย่างงั้นเหรอ?
He's at the peak of morals.เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรม
Davian's a weed.พอกันทีกับบรัสเซล และการแสร้งทำเป็นมีคุณธรรม
Trust us, Dahlia. Have faith in our virtue.เชื่อใจพวกเราเถอะ ดาห์เลีย จงศรัทธาคุณธรรมในพวกเรา
No matter what, Virtue and morality must not be lostยังไงก็ตาม สัจจะและคุณธรรมก็ขาดเสียไม่ได้
Educate body, wisdom and the moralityฝึกฝนร่างกาย ปัญญาและคุณธรรม
You know, I wouldn't care if you were out pole-dancing all night as long as you did it with a little integrity.ผมไม่แคร์ ถ้าคุณต้องเต้นระบำเปลื้องผ้าทั้งคืน ถ้าทำอย่างมีคุณธรรม
What protector of justice are you now? How old you think you are?นายจะเป็นผู้ผดุงคุณธรรมอะไรละ นายคิดว่านายอายุเท่ารัย
Your moral compass always faces True north.เข็มทิศแห่งคุณธรรมของคุณชี้ตรงดิ่งไปทางทิศเหนือเสมอ
These people are unbelievable--No integrity.คนพวกนี้เหลือเชื่อเลย ไร้คุณธรรมจริงๆ
Always so proud, so righteous, John.ยังคงทรนง และทรงคุณธรรมหมือนเคยนะจอห์น
She needed some moral support.เธอจำเป็นต้องมีคุณธรรมมาสนับสนุน
A noble gesture, Anakin.ฟังดูมีคุณธรรมดี อนาคิน
You spoke of virtues in front of me but you disdained the court with lewd picturesต่อหน้าข้า สิ่งที่เจ้าเอ่ยอ้างถึง ล้วนเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม แต่เจ้ากลับดูหมิ่นราชสำนัก ด้วยการเขียนภาพลามกต่ำทราม
You must be a righteous man.เจ้าต้องเป็นคนมีคุณธรรม
Which is why I might live longer if I choose not to cross blades with you, noble mouse.เพราะเหตุผลนั่น! ทำให้มีชีวิตอยู่นานกว่า เลือกที่จะประลองกับเจ้า, หนูที่มีคุณธรรม.
If you don't wish to die, stop acting all righteous in front of me.ถ้าแกไม่อยากตาย, หยุด! ทำเหมือนเป็นคนมีคุณธรรมสูง ต่อหน้าฉัน
In the name of the ancestors and the righteous, I sacrifice my immortality and that of my daughter so that you may rise this day!ในนามแห่งเหล่าบรรพชนและเหล่าคุณธรรม ข้าขอสละชีวิตอมตะของข้าและบุตรสาวของข้า
Uh, speaking of retching, I think I may have to.ว่าคุณเชื่อในตัวเราและบริษัท และคุณธรรมของคุณก็น่าทึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณธรรม
Back to top