ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเย่อหยิ่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเย่อหยิ่ง*, -ความเย่อหยิ่ง-

ความเย่อหยิ่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเย่อหยิ่ง (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความทะนงตัว
ความเย่อหยิ่ง (n.) conviction See also: pride, stubbornness, obstinacy Syn. ความถือดี, ความทระนง, ความอวดดื้อถือดี
ความเย่อหยิ่ง (n.) arrogance See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity Syn. การถือตัว, ความทะนงตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arrogance (n.) ความเย่อหยิ่ง See also: ความจองหอง, ความยโส, ความทะนง Syn. pride, self-importance, arrogancy
arrogancy (n.) ความเย่อหยิ่ง See also: ความจองหอง, ความยโส, ความทะนง Syn. pride, self-importance, arrogance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let go of vanity, pride, sin.ทิ้งความทรนง ความเย่อหยิ่ง ความบาป
Your ignorance is exceeded only by your charm, Captain.ความเย่อหยิ่ง มันลดเสน่ห์คุณไปหมด
Your arrogance embarrasses me and shames you.ความเย่อหยิ่งของคุณอายผมและอับอายมาถึงคุณ
THERE WERE NO SIGNS OF HIS HAVING A PARTNER UNTIL NOW.ความเย่อหยิ่งของเค้าเป็นบุคลิคส่วนตัว
The pride mentality.ความเย่อหยิ่งในเชาวน์ปัญญาน่ะ
Because you are an arrogant fool!เพราะความเย่อหยิ่งของท่าน !
Jimmy's greed and arrogance has become a hindrance both internally and politically.ความละโมบและความเย่อหยิ่งของจิมมี่ กลายมาเป็นอุปสรรค ทั้งเรื่องภายในและทางการเมือง
Well, it certainly speaks speaks to their arrogance if they're that confident the women won't get away.มันบ่งบอกถึงความเย่อหยิ่งของเขา ถ้าพวกเขามั่นใจพอว่าเหยื่อจะหนีไม่รอด
I'm up to my ass with investment guys and you don't have their half-terrified, half-cocky line of crap which is not to say that I like yours any better.รู้อย่างเดียวว่า คุณไม่ได้ทำงานในโลกของผม รอบตัวผมเต็มไปด้วยนักลงทุน แต่คุณไม่มีท่าทางหรือคำพูด ที่แสดงถึงความเย่อหยิ่ง อวดตัว
I earned my arrogance!ผมได้รับความเย่อหยิ่งของฉัน!
Hyper-competitiveness, arrogance, insensitivity to the feelings of others.- การชอบแข่งขัน ความเย่อหยิ่ง, ไม่รับรู้ ถึงความรู้สึกของคนอื่น
He paid the ultimate price for his arrogance. He's dead!เขาจ่ายอย่างงามให้กับความเย่อหยิ่งของเขา เขาตายแล้ว
Because in his fucking arrogance... he declared their case hopeless.เพราะในความเย่อหยิ่งของเขาเขาซึ่งเปิดเผยว่ากรณีของเขาไร้ความหวัง
No, the people who built this place didn't inflict their vanity on those who came after them the way Baelor did with that great gilded monstrosity up there.ไม่มี ผู้คนที่สร้างที่นี่ขึ้น มิได้ส่งต่อความเย่อหยิ่งของตน ให้ชนรุ่นหลัง แบบที่เบลอร์ทำกับ สัตว์ประหลาดชุบทองตัวยักษ์นั่น
I lack the arrogance to ignore details - I'm not the police.พอดีขาดความเย่อหยิ่งที่จะไม่ใส่ใจรายละเอียดน่ะ ฉันไม่ใช่ตำรวจนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเย่อหยิ่ง
Back to top