ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเฉื่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเฉื่อย*, -ความเฉื่อย-

ความเฉื่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเฉื่อย (n.) inertia See also: torpor, inaction, laziness Ops. ความเร่ง
ความเฉื่อยชา (n.) sluggishness See also: laziness, indolence, idleness Syn. ความเฉื่อย, ความขี้เกียจ, ความแฉะแบะ Ops. ความรวดเร็ว, ความฉับไว
English-Thai: HOPE Dictionary
doldrums(โดล'ดรัมซ) n. ความเฉื่อยชา,ความเงียบหงอย,ความซบเซา,, See also: Phr. (the doldrums n. บริเวณที่ไม่มีลมหรือมีลมเฉื่อยในบริเวณเส้นศูนย์สูตร), Syn. boredom,dullness,tedium
inertia(อินเนอ'เชีย) n. ความเฉื่อย,ความไม่มีชีวิตชีวา,ความอยู่กับ, See also: inertial adj.
phlegm(เฟลม) n. เสมหธาตุ,เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความชาเย็น,ความอึดอาด, Syn. apathy
sloth(สลอธ) n. ความขี้เกียจ,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา,สัตว์เฉื่อยชา มีขนยาวและมีอุ้งเท้ายาวเหมือนตะขอสำหรับจับกิ่งไม้,ฝูงหมี, Syn. indolence,laziness,lethargy
stagnancy(สแทก'เนินซี) n. การหยุดนิ่ง,การอยู่เฉย ๆ ,สภาพซบเซา,ความเฉื่อยชา,การไม่เจริญ., Syn. stagnance
torpor(ทอร์'พอร์) n. ความชา,ความเฉื่อยชา,การหมดความรู้สึก,การกบดานอยู่กับที่,การจำศีล
English-Thai: Nontri Dictionary
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
delay(n) การรีรอ,ความเฉื่อยชา,ความล่าช้า,การถ่วงเวลา
inaction(n) ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน,การอยู่เฉย
inertia(n) ความเชื่องช้า,ความเฉื่อย,ความเกียจคร้าน
laziness(n) ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
phlegm(n) เสมหะ,เสลด,ความเฉื่อยชา,ความวางเฉย
sloth(n) ความเชื่องช้า,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
tardiness(n) ความเชื่องช้า,เครื่องถ่วง,ความเฉื่อย,การลังเล
torpor(n) ความมึนซึม,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
inertiaความเฉื่อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inertiaความเฉื่อย, อิเนอร์เชีย, สมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
gyroscopeไจโรสโคป, อุปกรณ์ที่อาศัยความเฉื่อยของล้อหมุน เพื่อช่วยรักษาทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยู่ในกรอบอีกทีหนึ่ง ทำให้เอียงในทิศทางต่าง ๆ ได้โดยอิสระ โดยจะชี้ทิศทางเดิมถ้าไม่มีทอร์กมากระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inactivity (n.) ความเฉื่อย See also: แรงเฉื่อย Syn. immobility, apathy Ops. activity, movement
inertia (n.) ความเฉื่อย See also: แรงเฉื่อย Syn. inactivity, immobility, apathy Ops. activity, movement
dullness (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, sluggishness
emotionlessness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, impassivity
impassivity (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, emotionlessness
inaction (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. idleness, inertness Ops. action
inactivity (n.) ความเฉื่อยชา Syn. latency, stupor, dullness, sluggishness
inertness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. idleness Ops. action
lethargy (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. lassitude, sluggishness
phlegm (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความอืดอาด, ความไม่แยแส, ความไม่ใส่ใจ Syn. apathy, emotionlessness, impassivity
sluggishness (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. lassitude
sluggishness (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, dullness
torpor (n.) ความเฉื่อยชา Syn. inactivity, latency, stupor, dullness, sluggishness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm well aware of my tardiness, doctor.ผมระวังเรื่องความเฉื่อยชาของผมเป็นอย่างดีคับหมอ
Cancer explains the lethargy,มะเร็งอธิบายถึงความเฉื่อยชา
My mind rebels techniques give me problems, give me work.สมองผมรังเกียจความเฉื่อยชา หางานให้ผมทำ
And old Bob over here, he just makes a beeline right to the exit door.ขณะที่นายโอบามามีจำนวนมาก ของความเฉื่อยมากของมวล
Laziness is next to slothfulness, Ben.แค่เอาถ้วยมายัดไว้ใต้นั้น ไม่เอาน่า, ความขี้เกียจเป็นบ่อเกิด ของความเฉื่อยชานะ เบน
Look, I'm just saying, I'll chuck mopes out of windows until the cows come home, but at some point, we got to go see Penguin.นี่ ฉันแค่อยากพูดว่า ฉันจะโยนความเฉื่อยชาทิ้งไป ไม่ว่าจะอีกนานแค่ไหน แต่ ณ จุดๆหนึ่ง เราต้องไปหาเพนกวิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเฉื่อย
Back to top