ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความอุดม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความอุดม*, -ความอุดม-

ความอุดม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความอุดม (n.) fertility See also: abundance, plentifulness, copiousness, plenitude, productiveness, fruitfulness, plenteousness Syn. ความบริบูรณ์, ความมากมาย, ความสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน
ความอุดมสมบูรณ์ (n.) richness
English-Thai: HOPE Dictionary
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
athena(อะธี'นะ) n. เทพเจ้ากรีกแห่งปัญญาความอุดมสมบูรณ์ศิลป์., Syn. Athene, Pallas, Pallas Athena (goddess of wisdom)
cornucopia(คอร์นะโค'เพีย) n. เขาแพะ (ตามตำนาน) ที่ใส่อาหารเครื่องดื่มอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่หมดสิ้น,ความอุดมสมบูรณ์,เครื่องประดับหรือภาชนะรูปเขา, See also: cornucopian adj. ดูcornucopia cornucopiate adj. ดูcornucopia
dionysus(ได'อะไน'ซัส) n. เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ สุราและละคร
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความร่าเริงมาก,ความลิงโลด,ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
fatness(แฟท'นิส) n. ความอ้วน,ความพุงพลุ้ย,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์, Syn. obesity
fecundity(ฟีเคิน'ดิที) n. ความมีลูกดก,ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถสร้างสรรค์ได้มาก, Syn. fruitfulness
fertility(เฟอทิล'ลิที) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความสามารถให้ผลหรือลูกได้
fertilization(เฟอทะไลเซ'เชิน) n. การผสมพันธุ์,การทำให้มีลูก,การทำให้เกิดผล,การทำให้ดินอุดมสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์., Syn. fertilisation ,fecundation
galore(กะลอร์') adv. มากมาย,เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์,ล้นหลาม. n. ความอุดมสมบูรณ์
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
impletion(อิมพลี' เชิน) n. การใส่, การบรรจุ, ความอุดมสมบูรณ์
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
milk and honeyn. ความอุดมสมบูรณ์มาก
ops(ออพซฺ) n. เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์
plenitude(เพลน'นิทูด) n. ความเต็มที่,ความสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์, See also: plenitudinous adj.
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย,ความเยอะแยะ,ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์,มากมาย. adv. เต็มที่,ทีเดียว, Syn. affluence,abundance
repletion(รีพลี'เชิน) n. ความเต็มเปี่ยม,ความอุดมสมบูรณ์,ความเต็มตัว,ความเต็มอิ่ม, Syn. fullness,satiation
riches(ริช'ชิซ) n.,pl. ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์,ทรัพย์สิน -Id. (Riches have wings มีทรัพย์สินมักหมดไปได้ง่าย), Syn. wealth
English-Thai: Nontri Dictionary
abundance(n) ความดกดื่น,ความอุดมสมบูรณ์,ความมากมาย
fatness(n) ความอ้วน,ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความเจริญงอกงาม
fecundity(n) ความอุดมสมบูรณ์,การให้ผลดก,ความสามารถสร้างสรรค์ได้
fertility(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความอุดม,ความสมบูรณ์
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความงอกงาม,ความฟุ้งเฟ้อ,ความหรูหรา
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่
repletion(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความเพียบพร้อม,ความเต็มเปี่ยม
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
superabundance(n) ความมากมาย,ความอุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abundanceความอุดม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abundance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ See also: ความอุดม, ความสมบูรณ์, ความมากมาย Syn. bounty, profusion
exuberance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. abundance, affluence, plenty
fertility (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. fertile, fecundity, productivity Ops. barrenness, infertility
luxuriance (n.) ความอุดมสมบูรณ์ See also: ความหรูหรา
nuttiness (n.) ความอุดมสมบูรณ์
productivity (n.) ความอุดมสมบูรณ์ Syn. richness, potency
well (n.) แหล่ง (ความอุดมสมบูรณ์, ข้อมูลฯลฯ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Productivity, prayer, and purification.ความอุดมสมบูรณ์ การสวดมนต์ และการชำระล้างบาป
Abundance, Taylor.ความอุดมสมบูรณ์ เทย์เลอร์
Plenty of fuel to get you to Somalia.ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงท ให้คุณได้รับโซมาเลีย.
An endless bounty of food.ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่ไม่มีที่สิ้นสุด
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you.สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ
They can't be trusted with their feet.เด็กผู้ชาย พวกเขาไม่สามารถ เชื่อถือได้กับเท้าของพวกเขา เท้าและความอุดมสมบูรณ์ของ brewups และคุณจะ
Take your time, Charlie. We got plenty of it.ใช้เวลาของคุณ ชาร์ลี เรามี ความอุดมสมบูรณ์ของมัน
That's plenty of time.นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของเวลา
We've had plenty of minor eruptions. Maybe we're over the hump.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของการระเบิดเล็ก ๆ น้อย ๆ บางทีเรามากกว่าโคก
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย.
Were you rich?คุณมีความอุดมไปด้วย?
Through its design and sturdy construction, you'll have plenty of air for eons to come.ผ่านการออกแบบ และการก่อสร้างแข็งแรงของมัน คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ของอากาศ สำหรับมหายุคที่จะมา
And then the Festival of Fertility too, of course.มีเทศกาลความอุดมสมบูรณ์ด้วย
"In societies as disparate as ancient Egypt and pre-Columbian Incan fertility festivals were utilized in much the same way.ในสังคมที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างอียิปต์ โบราณและยุคก่อนโคลัมเบียนอินคา เทศกาลความอุดมสมบูรณ์.. ถูกใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดียวกัน
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง
That you will once again in the year to come bestow on us the rich and diverse fruits of thy realm.เราขออีกครั้งในปีที่กำลังจะมาถึง ขอท่านจงมอบ ความอุดมสมบูรณ์แก่พืชผลเรา
It represents fertility.เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์
Surrounded by opulence rivaling families of proper heritage.ล้อมรอบไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ มรดกที่เหมาะของครอบครัว rivaling
No, affluenza.ไม่ใช่ ความอุดมสมบูรณ์ต่างหาก มันเป็นเงื่อนไข
Bless us, O Lord, for these gifts which we are about to receive from your bountiful hands through Christ our Lord.ขอพระองค์ทรงประทานพร สำหรับอาหาร ที่พวกเราได้รับ จากความอุดมสมบรูณ์ แห่งศาส์นจักร เอเมน
I'm sure I'll have plenty of reports.ฉันแน่ใจว่าฉันจะมีความอุดมสมบูรณ์ของรายงาน
We now have a two-way pipeline to the most plentiful world mankind has ever known.ตอนนี้ เราก็มีท่อส่งได้สองทางแล้ว กับโลกที่มีความอุดมสมบรูณ์ที่สุด เท่าที่มนุษยชาติเคยรู้จักมา
Up top had grown rich and prosperous while here, down below, we stole inverse-metal from up top to heat our homes and to survive risking everything, even our own lives.โลกด้านบนเต็มไปด้วย ความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง และเรา คนจากโลกข้างล่าง ต้องคอยขโมยจากพวกเขา เพื่อให้บ้านอบอุ่น และเพื่อความอยู่รอด
Game is plentiful there.เกมจะมีความอุดมสมบูรณ์
That's what the warlock wants. He told you so himself.พวกเขาบูชาเทพีความอุดมสมบูรณ์ ที่มีหน้าอกสิบหกเต้า
Bounty of cattle and goat grazing lands.- ความอุดมสมบูรณ์ของว​​ัวและแพะทุ่งเลี้ยงสัตว์
And any fines that I'd have to pay wouldn't be due till after I serve my term, so we'd still have plenty of money left over, you know?และค่าปรับใด ๆ ที่ฉันจะต้อง จ่ายเงิน จะไม่เป็นเพราะจนถึงหลังจากที่ ฉันทำหน้าที่ในระยะของฉัน ดังนั้นเราจึงยังคงมีความอุดม สมบูรณ์ของเงินเหลือมากกว่าคุณรู้หรือไม่?
We got plenty of soldiers need saving.เรามีความอุดมสมบูรณ์ของทหารต้องประหยัด
We have an abundance of food here.ที่นี้เรามีความความอุดมสมบูรณ์ค่ะ
That's plenty of time to develop an impressive repertoire of tricks.นั่นคือความอุดมสมบูรณ์ ของเวลาในการพัฒนา เพลงที่น่าประทับใจของเทคนิค
Creed has proven plenty in this fight He's taken it, he's given it back.ครีดได้พิสูจน์ความอุดม สมบูรณ์ในการต่อสู้นี้ เขาเอามันเขาได้รับมันกลับมา
Horns, hooves, eyeballs, tails, representing everything from death to fertility to war.เขา, กีบ, ลูกตา, หาง, แทนทุกสิ่งตั้งแต่ความตาย จนถึงความอุดมสมบูรณ์ จนถึงสงคราม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความอุดม
Back to top