ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plenitude

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plenitude*, -plenitude-

plenitude ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plenitude (n.) ความเต็มที่ See also: ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย Syn. wealth, abundance
English-Thai: HOPE Dictionary
plenitude(เพลน'นิทูด) n. ความเต็มที่,ความสมบูรณ์,ความอุดมสมบูรณ์, See also: plenitudinous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
plenitude(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความสมบูรณ์,ความเต็มที่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plenitude
Back to top