ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

copiousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *copiousness*, -copiousness-

copiousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
copiousness (n.) ความมากมาย Syn. abundance, teemingness

copiousness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fülle {f}copiousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า copiousness
Back to top