ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสว่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสว่าง*, -ความสว่าง-

ความสว่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสว่าง (n.) brightness See also: light, flame, prosperity, clearness, brilliance Ops. ความมืด
ความสว่างไสว (n.) spark See also: flash, sparkle, shine Syn. ความสุกใส, ความแวววาว
English-Thai: HOPE Dictionary
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
candela(แคงดี'ละ) n. หน่วยความเข้มของความสว่าง
candescencen. ความสว่างโชติช่วง
enlighten(เอนไล'เทิน) n. สอน,ให้ความรู้,ให้ความสว่าง, ให้ความสำเร็จ., See also: enlightenedly adv. ดูenlighten enlightener n. ดูenlighten -S.clarify enlightenment n. การให้ความรู้,การให้ความกระจ่าง,การให้ความสว่าง,ภาวะที่รู้กระจ่าง, the Enlightenment
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
illuminancen. ความสว่าง
illuminantn. สิ่งที่ให้ความสว่าง
illuminatevt. ให้ความสว่าง,ประดับด้วยดวงไฟ,ทำให้รู้. vi. ทำให้เข้าใจ,อธิบาย,ระบายสีประกอบ vi. กลายเป็นสว่างไสว adj. สว่างไสว,เข้าใจดี n. ผู้เข้าใจดี,ผู้มีสติปัญญาเลิศ., See also: illuminable adj. illuminative adj. illuminator n. คำที่มีความหมายเหม
illuminatingadj. ซึ่งให้ความสว่าง,ซึ่งทำให้เข้าใจ
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
illuminatorn. ผู้ให้ความสว่าง,สิ่งที่ให้ความสว่าง,เครื่องมือให้ความสว่าง,สีหรือภาพประกอบ
light 1(ไลทฺ) {lit/lighted,lit/lighted,lighting,lights} n. แสง,แสงสว่าง,ความสว่าง,ไฟ,ดวงไฟ,ตะเกียง,โคม,โคมไฟ,ประทีป,ประภาคาร,ไฟสัญญาณ,อรุณ,กลางวัน,การรู้ adj. สว่าง,มีแสงสว่าง,ซีด,ขาว,จาง,มีครีมหรือนมมาก,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,เปิดไฟ,ติดไฟ,ส่องสว่าง,ทำให้สว่าง,เปล่งปลั่ง,ผ่องใส vt. จุดไฟ,จุดบุหรี่,กลายเป็นแสงสวาง,มีชีวิตชีวา,ถูกเปิดเผยถูกค้นพบ
lightness(ไลทฺ'นิส) n. ความสว่าง,การมีสีอ่อน,การมีสีซีด,ความเบา,ความแคล่วคล่อง,การไม่มีภาระ,ความเบิกบานใจ,ความอ่อนช้อย,ความเก๋,ความเลินเล่อ,
lumen(ลู'มัน) n. ช่องภายในหลอดหรือท่อ,หน่วยความสว่างของแสง,ช่องเซลล์ pl. -lumina
magnitude(แมก'นิทูด) n. ขนาด,ความใหญ่,ความสำคัญ,ขนาดใหญ่,จำนวน,มิติ,ความสว่างของดาว,ดาวที่ดูด้วยตาเปล่าจากโลก., See also: magnitudinous adj., Syn. size,extent
radiance(เร'เดียนซฺ) n. ความสว่างหรือแสงที่แผ่รัศมี,ความร่าเริงแจ่มใส., Syn. radiancy
reveal(รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย, See also: revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj., Syn. disclose,expose
terminator(เทอ'มะเนเทอะ) n. ผู้ยุติ,สิ่งที่อยู่ท้าย,สิ่งต่อท้าย,ผู้อยู่ตอนปลาย,เส้นแบ่งเขตความมืดและความสว่างของดาวนพเคราะห์
torchbearer(ทอร์ชฺ'แบเรอะ) n. ผู้ถือคบไฟ,ผู้ถือไฟฉาย,ผู้นำ,ผู้ให้ความสว่าง
variable(แว'ระเบิล) adj. เปลี่ยนแปลงได้,ผันแปรได้,ไม่แน่นอน,ขึ้น ๆ ลง ๆ ,แปรปรวน,เปลี่ยนรูปได้, (ดาวฤกษ์) เปลี่ยนแปลงในความสว่าง, (คณิตศาสตร์) เกี่ยวกับตัวแปร. n. สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้,ตัวแปร,ลมที่ผันแปร., See also: variability n. variableness n. variably a
watch fireแคมป์ไฟให้ความอบอุ่นและความสว่างในเวลากลางคืน
waxแวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง,สารที่คล้ายขี้ผึ้ง,ขี้หู,แผ่นเสียง,ครั่ง,ยางเหนียว,อารมณ์โกรธ vt. ทาด้วยขี้ผึ้ง vi. เพิ่ม,เสริม, (ดวงจันทร์) เพิ่มความสว่างขึ้น adj. ทำด้วยหรือเกี่ยวกับหรือคล้ายขี้ผึ้ง, See also: waxer n. waxlike adj. คำที่มีความหมายเหมือน
English-Thai: Nontri Dictionary
blaze(n) แสงไฟ,ความสว่างช่วงโชติ,เปลวไฟ
brightness(n) ความสว่าง,ความสว่างไสว,ความแจ่มใส,ความเปล่งปลั่ง,ความฉลาด
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
lightness(n) ความสว่าง,ความร่าเริง,ความคล่องแคล่ว,ความเบา,ความเบิกบาน
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
radiance(n) ความร่าเริง,ความแจ่มใส,ความสว่าง,การแผ่รัศมี
sheen(n) ความสว่างไสว,ความแวววาว,ความเปล่งปลั่ง,ความรุ่งโรจน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brightnessความสว่าง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brightness (n.) ความสว่าง See also: ความผ่องใส, ความแจ่มใส, ความสดใส Syn. brilliant Ops. darkness
light (n.) ความสว่าง Syn. brightness
lightness (n.) ความสว่าง Syn. brightness, glow, illumination Ops. darkness, gloom, obscurity
luminosity (n.) ความสว่าง Syn. brightness
luster (n.) ความสว่างสุกใส See also: ความโชติช่วง, ความเปล่งปลั่ง, ความผ่องใส Syn. brilliance, radiance
effulgence (n.) ความสว่างไสว See also: ความโชติช่วง Syn. brilliance, illumination, vividness
radiance (n.) ความสว่างไสว See also: แสงที่เรืองรอง, แสงเงินแสงทอง Syn. brightness, glow
sheen (n.) ความสว่างไสว See also: ความเปล่งปลั่ง, ความสุกใส Syn. glow, glaze, radiance, shine
contrast (n.) ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
hue1 (n.) ความมืดหรือความสว่างของสี See also: สี
illuminant (n.) แหล่งที่ให้ความสว่าง Syn. ligther, luminary
ligther (n.) แหล่งที่ให้ความสว่าง Syn. luminary
photometer (n.) เครื่องวัดความสว่าง
photometry (n.) การวัดความสว่างหรือระดับความเข้มของแสง
supergiant (n.) ดาวฤกษ์ขนาดยักษ์ที่มีความสว่างกว่าดวงอาทิตย์ 1,000 เท่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This little light of...ความสว่างเล็กๆนี้ของ...
This little light of mineความสว่างเล็กๆนี้ของฉัน
She was the light of my life.เธอเป็นความสว่างของชีวิตของฉัน
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human
He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life."ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต ".
Sound and silence. Dark and light.เสียงอึกทึก และ ความวังเวง ความมืด และ ความสว่าง
Kira has begun to act for a bright, ideal world.คิระกำลังเริ่มการกระทำ เพื่อความสว่างไสว สร้างโลก
For it is the cruel irony of life That we are destined to hold the dark with the light,สำหรับมันเป็นตลกร้ายของชีวิต ที่เราถูก กำหนดมาให้ยึดถือ ความมืด กับ ความสว่าง
Just because we live in an unfortunate time, are you going live by saying dark is bright?เพียงแค่เราอยู่ในช่วงเวลาที่โชคร้าย, คุณจะอยู่ โดยการบอกว่าสิ่งที่มืดคือความสว่างหรือ?
That's why we cover mirrors, light candles, open the shades so that they may find their way out.เราจึงต้องใช้กระจกเงา จุดเทียน เปิดความสว่างให้เงามืด เพื่อบางทีพวกเขาอาจพบทางออก
You're here to corrupt one of my brightest and best.คุณอยู่ที่นี่จะเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสว่างของฉันและดีที่สุด
For it is the cruel irony of life that we are destined to hold the dark with the light.สำหรับความโหดร้ายในความต่างของชีวิต เราเลือกที่จะยึดติดกับ ความมืดในความสว่าง
Is it the cold, the light or the combination of the two?ความเย็นของตู้ หรือความสว่างหรือว่าสองอย่างรวมกัน
When we consider the brightness of pulsating variable stars, we start to see a possible explanation for some of the discrepancies found in Hubble's constant.ตอนเราคิดถึงความสว่างไม่คงที ของดาวแปรแสง เราจะเริ่มเห็น คำอธิบายที่เป็นไปได้ ของความไม่สอดคล้องที่พบ
Our primary research is involved with understanding the relationship between brain structure and function and experience.ใครจะนำไปสู่ความสว่างโดมินิกา, ดร. ไมเคิล เพอซิงเออ
"BECAUSE SOMETIME IN THE NEXT 500 YEARS, A SUPERNOVA'S GOING TO EXPLODE."เพียงเมื่อมันระเบิดและอื่น ๆ ก็จะทำให้ความสว่างเดียวกัน
And none of her lightness.และไม่มีความสว่างของเธอ
But if you photograph it at exactly the right angle, and then you jack up the contrast, you get a pattern, and with that, you can deduce the password, which I did.แต่ถ้าถ่ายรูปในมุมที่ถูกเป๊ะ แล้วเพิ่มความสว่าง ก็จะเห็นรูปแบบ
"on the marshes, in the clouds, in the light,"ที่บึง, ในเมฆในความสว่าง
Some are dim.บางคนมีความสว่าง เหมือนดวงอาทิตย์
The most dramatic swan song a star can sing.กับความสว่างของดวงจันทร์ที่สอง หงส์เพลงที่น่าทึ่งที่สุด ดาวสามารถร้องเพลง
But then a splendid new feature of the eye evolved a lens that provided both brightness and sharp focus.แต่แล้วคุณลักษณะ ใหม่ที่สวยงามของตาพัฒนา เลนส์ที่ให้ทั้งความสว่าง และความคมชัด
Ice is the brightest natural surface on the Earth, and open ocean water is the darkest.น้ำแข็งเป็นพื้นผิวธรรมชาติ ที่มีความสว่างบนโลก และน้ำทะเลเปิดเป็นที่มืดที่สุด
"Why don't you give a party so folks can meet and see the other happy members of the great lead family?"สมาชิกมีความสุขอื่น ๆ ในครอบครัวนำที่ดี? " คนแรกที่บุคคลนั้นเป็น ความสว่างเกย์ไฟฟ้า
Unlike the Sun, which is halfway through its 10-billion-year lifetime, red dwarfs will continue to provide light and warmth to their planets for trillions of years.ซึ่งแตกต่างจากดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นครึ่งทางผ่าน อายุการใช้งาน 10 พันล้านปีของ ดาวแคระแดงจะยังคงให้ ความสว่างและความอบอุ่น
Since the mass of the original star can fall within a wide range, its peak brightness as a supernova can also vary widely.เนื่องจากมวลของดาวเดิม สามารถตกอยู่ในช่วงกว้าง ความสว่างสูงสุดของการเป็นซูเปอร์โนวา
12 rounds of boxing... for the light heavyweight championship of the world.ที่คืนนี้เป็นกิจกรรมหลัก 12 รอบของมวยสำหรับ แชมป์รุ่นความสว่างของโลก
Though I am light of funds at the moment.แม้ว่าเราเป็นความสว่างของ เงินทุนในขณะนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสว่าง
Back to top