ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illumination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illumination*, -illumination-

illumination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illumination (n.) การทำให้ส่องสว่าง See also: การให้แสงสว่าง, การทำให้สว่างไสว
English-Thai: HOPE Dictionary
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
illumination(n) การตามไฟ,การส่องแสง,การอธิบาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Illuminationการส่องสว่าง [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Path of Illumination is a hidden trail through Rome itself that leads to the Church of the Illumination.แสงสว่างเส้นทางเป็นเส้นทางที่ซ่อนโดยโรม, นำไปสู่โบสถ์ของประภาส,
The Church of Illumination is somewhere here and your canister is inside it.ตอบ. คุณได้ยินฉัน? จัดการการจับอะไร?
The first illumination was held in celebration with the new found prosperity that Mystic Falls enjoyed after the war.กับการค้นพบความสำเร็จครั้งใหม่ ซึ่งให้ชาวมิสติก ฟอลส์ได้เพลิดเพลิน หลังจากผ่านพ้นศึกสงคราม
I mean, the contrast between illumination and blackness-- it's tragic.ผมหมายถึง การตัดกันของแสงเงา มันดูเศร้านะ
I can tell from the illuminations the pinks and the blues and the gold-patterned background.หนูดูจากภาพประกอบ... ..สีชมพู ฟ้า แล้วก็ลายทองที่พื้นหลัง
A shining star at the end of the Path of Illumination.สิ่งที่ดาวพิโลน sta แสงสว่างที่ม้า.
Path of Illumination?"เส้นทางการเคลื่อนที่ของประภาส."
If this path really leads to the Church of Illumination, that may be where they've hidden the antimatter.หากจะไปนี้จริงๆวิธี โบสถ์แสง อาจจะมีที่ซ่อน antimateria.
Anyone of like minds could find the Church of Illumination.พวกเขาและทุกคนที่ต้องการแบ่งปันความคิดเห็น พบโบสถ์แสง
At the end of the path was the Church of Illumination.เมื่อสิ้นสุดการม้าเป็นโบสถ์แสงสว่าง.
Perhaps there is another path to illumination.บางทีอาจจะมีวิธีอื่น ที่ทำให้เรื่องนี้กระจ่าง
In 1775 Paul Revere lined the lanterns with silver to enhance their illumination.เพื่อทำให้ไฟส่องสว่างมากขึ้น ผมเฝ้ายามอยู่ที่เซฟเฮ้าส์

illumination ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照度[zhào dù, ㄓㄠˋ ㄉㄨˋ, 照度] illumination (i.e. intensity of light)
亮度[liàng dù, ㄌㄧㄤˋ ㄉㄨˋ, 亮度] illumination
光照[guāng zhào, ㄍㄨㄤ ㄓㄠˋ, 光照] illumination
照明[zhào míng, ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 照明] lighting; illumination

illumination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
啓発[けいはつ, keihatsu] (n,vs) enlightenment; development; edification; public awareness; illumination; education; inspiration; (P)
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P)

illumination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การส่องสว่าง[n. exp.] (kān søng sa) EN: illumination FR:
ความเข้มแห่งการส่องสว่าง[n. exp.] (khwām khem ) EN: luminous intensity ; illumination intensity FR: intensité lumineuse [f]
ญาณทัศนะ[n.] (yānathatsan) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:
ญาณทัศนะ[n.] (yānnathatsa) EN: knowing and seeing ; perfect knowledge ; all-comprising knowledge ; vision of truth ; insight ; through wisdom ; enlightenment ; intuitive illumination FR:

illumination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
globale Beleuchtung {f}global illumination
lokale Beleuchtung {f}local illumination
Illumination {f}illumination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illumination
Back to top