ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสบายใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสบายใจ*, -ความสบายใจ-

ความสบายใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสบายใจ (n.) comfortableness See also: consolation, solace, relief Ops. ความกลุ้มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
delectation(ดิเลคเท'เชิน) n. ความยินดี,ความสบายใจ
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
whew(วิว) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสบายใจหรืออื่น ๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
happiness(n) ความสุข,ความสบายใจ,ความยินดี,ความเบิกบาน,ศุภมงคล
pleasantness(n) ความสนุกสนาน,ความพอใจ,ความสบายใจ,ความร่าเริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assuagement (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
comfort (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence Ops. discomfort, uneasiness, distress
complancence (n.) ความสบายใจ See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency Ops. discomfort, uneasiness, distress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Imagine your loved ones living out the rest of their natural lives in a world where they are always happy, always content, and always taken care of.นึกภาพถึงคนที่คุณรัก ได้อยู่ไปตลอดชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ในโลกที่มีแต่ความสุข ความสบายใจ และไม่เคยขาดการดูแล
This is not to be borne. Miss Bennet, I insist on being satisfied!สิ่งนี้จะต้องไม่เกิดขึ้น มิสเบนเน็ต ฉันขอยืนยันเพื่อความสบายใจ
First scout consolation prize.ให้รางวัลความสบายใจแก่ลูกเสือคนแรก
But, considering your psychological situation... making the worst preparation your cells will be kept by me.แต่เพื่อความสบายใจ เพื่อเตรียมตัว... ... รับสถานการณ์ที่เลวร้าย โทรศัพท์ของพวกเธอจะถูกเก็บไว้ที่ครู
He think he can just show up and everything's supposed to be fine and dandy.เขาคิดว่าเขาแค่แสดงตัว กับเปิดเผยเรื่องต่างเพื่อความสบายใจหรือคำชมเชย
In such circumstances, a man sometimes seeks comfort elsewhere.ด้วยสถานการณ์เช่นนั้น ผู้ชาย บางทีก็จะหาความสบายใจจากที่อื่น
John, we have to do something. We have to move this along.และเพื่อความสบายใจ จอห์น เราจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่าง
I like to get comfortable before I purchase.ผมอยากได้ความสบายใจก่อนจ่ายน่ะ
We stole her comfort from her.เราขโมยความสบายใจของเธอมา
He could have lived peacefully as from tomorrow onwards.เขามีความสบายใจ,ทำไม?
If it's any consolation,ถ้าเผื่อเพื่อทำให้เกิด ความสบายใจ
How's that any consolation?จะเป็นความสบายใจ ได้ไงล่ะ?
That's of little comfort to a nation attempting to scrape burning feces off its shoes.ไม่สนใจความสบายใจเล็กน้อยของคนในชาติเลย ผมต้องขุดอึที่ไหม้ไฟออกจากรองเท้าเลยนะครับ
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม
"Lydia, please give up my spare house key at your earliest convenience..." ลิเดีย ขอกุญแจสำรองบ้านผมคืนเถอะ เพื่อความสบายใจของคุณ...
Then you won't mind if we search you, for our peace of mind and your safety.ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ฉันขอค้นตัวคุณหน่อย เพื่อความสบายใจของเรา และเพื่อความปลอดภัยของคุณ
Look like you are feeling quite stressful.การข่มขู่และความสบายใจของเธอนี่มันเป้นสิง่ที่เธอทำเป็นปกติ
So I am here to offer you some relief.ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเสนอความสบายใจบางอย่างให้
No, wait! This is not about our comfort.ไม่ รอก่อน นี่ไม่เกี่ยวกับความสบายใจของเรานะ
There must be some small comfort knowing that justice was sewed.มันน่าจะมีความสบายใจที่ได้รู้ว่ามีความยุติธรรม
But, for her own sake, I have to tell her what she wants to hear.แต่เพื่อความสบายใจ ผมต้องบอกเธอ ในสิ่งที่เธออยากได้ยิน
Forgive me, but your company's rather dubious reputation doesn't offer much comfort.ขออภัยค่ะ, แต่บริษัทคุณค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่น่าแคลงใจ ซึ่งไม่ได้ให้ความสบายใจนัก
Well, Ted, in my experience, comfort can be a Thorn in the side of revelation.แต่ว่านะ เท็ด จากประสบการณ์ของผม ความสบายใจมันเป็นเสี้ยนหนามของการรู้แจ้ง
There's a comfort when a guy sees me that's much different than when he sees a football player or basketball player.มันมีความสบายใจ ตอนที่ผู้ชายเจอฉันที่ต่างมากกับ ตอนที่เขาเห็นผู้เล่นอเมริกันฟุตบอล และบาสเกตบอล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสบายใจ
Back to top