ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสงสัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสงสัย*, -ความสงสัย-

ความสงสัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสงสัย (n.) doubtfulness See also: questionableness Syn. ความข้องใจ, ความกังขา
ความสงสัยเคลือบแคลง (n.) doubtfulness See also: unclearness, ambiguity Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย Ops. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
disarming(ดิสอาร์'มิง) adj.ซึ่งขจัดอารมณ์ (โกรธ,ความเป็นปฏิปักษ์,ความสงสัย), See also: disarmingly adv.
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
doubt(เดาทฺ) {doubted,doubting,doubts} n. ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความกลัว. vt. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่ไว้วางใจ,กลัว vi. สงสัย -Phr. (beyond the shadow of a doubt แน่ใจ,มั่นใจ) ., See also: doubtable adj. ดูdoubt doubtably adv. ดูdoubt doubter n. ดูdoub
dubiety(ดูไบ'อิที) n. ความสงสัย,ความแคลงใจ,สิ่งที่สงสัย., Syn. dubiosity, Syn. doubt
dubitation(ดูบิเท'เชิน) n. ความสงสัย
eh(เอ'อี) interj. คำอุทานแสดงความสงสัยประหลาดใจ,เฮ้อ!
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
incredulity(อินคริดูล' ลิที) n. ความไม่เชื่อถือ, ความกังขา, ความสงสัย, Syn. disbelief, doubt)
misgiving(มิสกิฟ'วิง) n. ความสงสัย,ความไม่ไว้วางใจ,ความหวั่นหวาด., Syn. doubt,-A. faith
query(ควี'อะรี) n. คำถาม,การสอบถาม,เครื่องหมายคำถาม,ความสงสัย vt. ถาม,สอบถาม,ตั้งคำถาม., See also: queryingly adv., Syn. inquiry,probe
skepsis(สเคพ'ซิส) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย,ความสงสัยทางศาสนา., Syn. scepsis
skeptic(สเคพ'ทิค) n. ผู้สงสัย,ผู้มีความสงสัย adj. สงสัย
skepticism(สเคพ'ทิซซึม) n. ความสงสัย,ความขี้สงสัย, Syn. scepticism
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
suspicious(ซัสพิช'เชิส) adj. น่าสงสัย,เต็มไปด้วยความสงสัย,ขี้สงสัย,ขี้ระแวง, See also: suspiciousness n., Syn. doubtful,dubious
umbrage(อัม'บริจฺ) n. การบุกรุก,การก้าวร้าว,การรบกวน,ความโกรธเคือง,ร่องรอยความ สงสัยหรือความไม่เป็นมิตร,เงา,เงามืด,ร่มเงา,ความสงสัย, Syn. resentment,displeasure
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา
English-Thai: Nontri Dictionary
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
enigma(n) ปริศนา,ความสงสัย,สิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์,เรื่องลึกลับ
incredulity(n) ความไม่เชื่อ,ความไม่เลื่อมใส,ความสงสัย
misgiving(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความหวาดหวั่น
scepticism(n) ความสงสัย,ความแคลงใจ,ความระแวง,ความไม่เชื่อ
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
suspension(n) ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ,การลอยตัว
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suspicionความสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtสงสัย,ความสงสัยไม่แน่ใจ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
doubt (n.) ความสงสัย See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ Syn. dubiety, qualm, scruple, mistrust Ops. trust, certainty
doubtfulness (n.) ความสงสัย
dubiety (n.) ความสงสัย See also: ความคลางแคลงใจ, ความไม่แน่ใจ, ความไม่เชื่อถือ Syn. qualm, scruple, mistrust Ops. trust, certainty
dubiousness (n.) ความสงสัย See also: ความไม่แน่ใจ Syn. uncertainty, doubtfulness
fishiness (n.) ความสงสัย See also: ความเคลือบแคลง Syn. doubt, suspiciousness Ops. trust, confidence
misgiving (n.) ความสงสัย See also: ความแคลงใจ, ความเคลือบแคลง, ความระแวง, ความหวั่นวิตก Syn. suspicion, doubt, apprehension, mistrust, hesitation Ops. confidence
scepticism (n.) ความสงสัย
skepsis (n.) ความสงสัย
skepticism (n.) ความสงสัย See also: ความกังขา Syn. doubtfulness, dubiousness Ops. confidence, trust
suspiciousness (n.) ความสงสัย See also: ความเคลือบแคลง Syn. doubt Ops. trust, confidence
gaze around (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze round
gaze round (phrv.) จ้องมองไปรอบๆ (ด้วยความสงสัยหรือความประหลาดใจ) Syn. gaze around
goggle at (phrv.) (เบิ่งตาโต) จ้องมองที่ (ด้วยความสงสัยหรือประหลาดใจ) Syn. gape at, gawk at, gaze at, stare at
golly (int.) คำอุทานแสดงความสงสัย / ประหลาดใจ
uh (int.) คำอุทานแสดงความสงสัยหรือความแปลกใจ
wide-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I always had a nagging suspicion that his death was too good to be true.เหรอ ความสงสัย ที่รบกวนจิตใจผมมานานแล้ว ความตายของเขา มันจบสวยเกินกว่าจะเป็นเรื่องจริง
The suspicions we have don't help Ope.ความสงสัย ที่เราไม่ได้ช่วยโอปี้
But too often, we become distracted by fear, doubt, our own stubborn hopes, and refuse to listen.ความสงสัย และความดันทุรังของเรา
Doubt is useful.ความสงสัยก็มีประโยชน์
I doubt it makes for riveting journalism.ความสงสัยของฉันมีไว้ให้กับนักหนังสือพิมพ์ที่ดี
All their doubts and mistrust.ความสงสัยของเขา และ ความไม่ไว้ใจ
My suspicions were right.ความสงสัยของแม่ ถูกต้องจริงๆ
A curiosity, born of his fortune against Solonius' men.ความสงสัยคงมาจากว่าทำไมพวกมันถึงสู้ได้ดีกับคนของโซโลเนียสน่ะสิ
Doubt has the ability to call into question everything you've ever believed about someone...ความสงสัยมีความสามารถ ทำให้เกิดการตั้งคำถาม ในทุกอย่างที่คุณเคยเชื่อ เกี่ยวกับคนอื่น
Wondering if he's leaving his money in the right place.ความสงสัยว่า มรดกที่เขาทิ้งไว้ จะอยู่ถูกที่ถูกทางไหม
Wondering who will take care of his grandchildren when he's gone.ความสงสัยว่าใครจะดูแล หลานๆของเขา ถ้าเขาตายจากไป
My doubts about what?ความสงสัยเกี่ยวกับอะไร
Scepticism is the natural reaction of people nowadays,ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้
Vague suspicions of murder... that's not enough to go on, is it?ความสงสัยเลื่อนลอย เรื่องฆาตกรรม... มันไม่แน่นพอจะดำเนินการต่อ ไม่ใช่เหรอ
Professionalism? Scientific curiosity?ความสงสัยในวิทยาศาสตร์ แล้วแต่คุณจะเลือก
Suspicious was born and what do we really know about Sam?ความสงสัยได้ก่อตัวขึ้น เรารู้อะไรจริงๆบ้างเกี่ยวกับแซม
We have decided, however, out of a sense of fairness and ecclesiastical curiosity to allow you to present us with certain evidence.เราตัดสินใจว่า เราควรจะยุติธรรมกับคุณ และด้วยเพราะความสงสัยของเรา เรายอมให้คุณนำหลักฐานมาแสดงกับเรา
Before you, I kept wondering:ก่อนพบเธอ ฉันเก็บงำความสงสัย:
Sir Te believes it's a ploy to cast suspicion on Governor Yu.ท่านทีเชื่อว่ามันเป็นแผน สร้่างความสงสัยให้สงสัยผู้ว่าฯ ยู
If in doubt, Meriadoc, always follow your nose.ถ้าในความสงสัย เมอร์รี่ จงเชื่อจมูกของเจ้า
When I told home office about my suspicion, they decided to beef up security.ตอนที่ฉันบอกสำนักงานใหญ่บริษัท เกี่ยวกับความสงสัยของฉัน พวกเขาเลยเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้มงวดขึ้น
To fail is to invite doubt into everything we believe everything we have fought for.ศรัทธา ที่กำลังเสื่อมถอย ไปสู่ความสงสัย ในทุกสิ่งที่เราเชื่อมั่น... ...ทุกสิ่งที่เราได้ต่อสู้มา.
I'm dying of curiosity.ผมจะตายเพราะความสงสัยได้นะ
Once he lowers his guard and becomes less suspicious of Prince Ju-Mong, there will be increased opportunities to get rid of Prince Dae-So.ทันทีที่องค์ชายแดโซลงการคุ้มกันลง และลดความสงสัยในตัวองค์ชายจูมง มันจะเป็นการเพิ่มโอกาส ที่จะกำจัดองค์ชายแดโซ
I never concealed my doubts.- ผมไม่เคยปกปิดความสงสัยของผม
I have doubt on you plans.ฉันเองยังมีความสงสัยในแผนการของนาย
It's more curious than actually-- chase took a job at the mayo clinic in arizona.มันเป็นความสงสัย มากกว่า... . เชสได้งานที่ เมโย คลินิก ในอริโซน่า
"Doubts and deliberations are ended.""ความสงสัยและ การตรึกตรองได้สิ้นสุดลงแล้ว"
We'd Iike to speak with you concerning illegal campaign contributions you may have received from the Linderman Group.FBI มีความสงสัย ทำไมกลุ่มธุรกิจในลาสเวกัส, ลินเดอร์แมนถึงสนใจมาก
To avoid future confusion, I love you, and I want to spend the rest of my life with you.เพื่อให้ขจัดความสงสัย ฉันรักคุณ และต้องการใช้ชีวิตร่วมกับคุณ
I've been wondering about alternative medicine.ฉันมีความสงสัย เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือกสารชีวภาพ
I need to compare the numbers, confirm my suspicions.ฉันต้องการเปรียบเทียบจำนวน เพื่อยืนยันความสงสัยของฉัน
Well, i understand that you've captured your suspect. I imagine that in an effortฉันเข้าใจว่าคุณยึดติดกับความสงสัยของคุณเอง
But whenever I have had my doubts,แต่บางทีที่ผมเกิดความสงสัย
It is unsettling to look at people with suspicion. I feel less close to God.รู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องมองคน ด้วยความสงสัย ทำให้รู้สึกห่างจากพระเจ้า
No, this is about your unfounded suspicions.ไม่ มันเกี่ยวกับความสงสัยที่ไม่มีเหตุผลรองรับของคุณ
You-you've overcome all those nagging self-doubts.เธอ--เธอเอาชนะความสงสัยต่างๆ
I'm wondering if you can confirm some information.ผมมีความสงสัยในข้อมูลบางอย่าง คุณพอจะยืนยันข้อมูลนี้มั้ย
In combat, you face the enemy without doubt, without pity or remorse.เจ้าสู้ จัดการศัตรูซะหมอบ ไม่มีความสงสัย ปราศจากความกังวล
The doorways to doubt.พวกเขารู้สึกว่าข้าเริ่มทำตามอารมณ์ สิ่งที่จะนำไปสู่ความสงสัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสงสัย
Back to top