ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suspiciousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suspiciousness*, -suspiciousness-

suspiciousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suspiciousness (n.) ความสงสัย See also: ความเคลือบแคลง Syn. doubt Ops. trust, confidence
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความไม่ชอบมาพากล (n.) suspiciousness See also: strangeness, oddness, queerness, peculiarity Syn. ความผิดปกติ

suspiciousness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maich) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suspiciousness
Back to top