ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความลำบาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความลำบาก*, -ความลำบาก-

ความลำบาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความลำบาก (n.) difficulty See also: hardship, rigor, vicissitude Syn. ความยากลำบาก, ความทุกข์ยาก, ความลำเค็ญ Ops. ความสบาย
English-Thai: HOPE Dictionary
hard knocksความลำบาก,ความทุกข์ยาก
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness ###A. smoothness)
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
cross(ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว
crux(ครัคซฺ) n. จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,กากบาท,กางเขน,จุดยุ่งยาก,ปัญหายุ่งยาก,ความลำบากของปัญหา, Syn. body,heart,essence,root,key -pl. cruxes,cruces
cul-de-sac(คัล'ดะแซค) n. ทางตัน,ตรอกตัน,การจนตรอก,ความลำบาก,โพรงหรือท่อที่ปลายต้น,สถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้น, Syn. alley -pl. culs-de-sac
cumbrance(คัม'บรันซ) n. ความลำบาก,ความยุ่งยาก,การรบกวน,ภาระ
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
discomfiture(ดิสคัม'ฟิเชอะ) n. ความพ่ายแพ้สงคราม,ความลำบากใจ,ความกระอักกระอวน,ความสับสน
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
fash(แฟซ) n. ความลำบาก
hardship(ฮาร์ด'ชิพ) n. ความลำบาก,การทนทุกข์ทรมาน,การกดขี่,สิ่งที่สุดแสนจะทนได้
hazard(แฮซ'เซิร์ด) n. อันตราย,การเสี่ยง,สิ่งที่เป็นอันตราย,สิ่งที่ทำให้เกิดความลำบาก,ความไม่แน่นอน,เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ,สิ่งกีดขวางในสนามกอล์ฟ vt. ทำให้เสี่ยง,เสี่ยง,ทำให้ประสบอันตราย, Syn. risk,danger,peril
hot waterความยุ่งยาก,ความลำบาก
labor(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
laborer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
labour(เล'เบอะ) {labo (u) red,labo (u) ring,labo (u) rs} n. แรงงาน,ใช้แรงงาน,งาน,อาชีพ,ความอุตสาหะ,ความเจ็บปวดและความพยายามในการคลอดลูก,ระยะเวลาในการคลอดลูกดังกล่าว,กรรมกร,ฝ่ายกรรมกร. v. ทำงาน,พยายาม,กระทำด้วยความลำบาก,คลอดลูก,ไปข้างหน้าด้วยความลำบาก,พากเพียร. adj. เ
labourer(เล'เบอเรอะ) n. กรรมกร,คนงาน,ผู้ทำงานหนัก,ผู้กระทำด้วยความลำบาก, Syn. blue-collar,worker
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
mischief(มิส'ชีฟ) n. ความซุกซน,การชอบรบกวน,ความประพฤติหรือการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายหรือความลำบาก,อันตราย,ความลำบาก,ความร้าย, Syn. harm ###A. advantage
pickle(พิค'เคิล) n.ของดอง,ความยุ่งยาก,ความลำบาก vi. ดอง,แช่เกลือ แช่ในกรด,ใส่น้ำยา, See also: pickler n.
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
psyche(ไซ'คี) n. จิตใจ,วิญญาณ,Psyche เทพธิดางามในเทพนิยายกรีกโบราณที่รักกับกามเทพ (Cupid) vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก., Syn. human soul
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
scratch(สแครทชฺ) vt..vi. ข่วน,เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย,คุ้ยเขี่ย,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ขีดออก,ขีดทิ้ง ,ดำเนินชีวิตไปด้วยความลำบากมาก,ถอนตัวออกจากการแข่งขัน,ไม่สามารถปฎิบัติตามคำมั่นสัญญา,รวบรวมหรือกินอย่างรีบเร่ง. n. รอยข่วน (เกา,ถู,ครูด,ขุด,ขีด,ตะกุย) ,การถอนตัวจากการแข่งขัน,บุคคลที่ไม่สำคัญ,เงินสด
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
tide(ไทดฺ) n. น้ำขึ้นน้ำลง,กระแสน้ำ,สิ่งที่ขึ้น ๆ ลง ๆ สลับกัน,แนวโน้ม,วิกฤติกาล,ฤดู,เทศกาล,โอกาสที่เหมาะ,ช่วงระยะเวลาหนึ่ง, -Phr. (turn the tide กลับทิศทาง) vi. ไหลตามกระแสน้ำ,ไหลไปไหลมา,ลอยไปตามกระแสน้ำ vt. ทำให้ลอยไปตามกระแสน้ำ, -Phr. (tide over ช่วยให้พ้นความลำบาก
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
trek(เทรด) vi.,n. (การ) เดินทางหรืออพยพ (โดยเฉพาะไปอย่างช้า ๆ หรือด้วยความลำบาก) ,ช่วงระยะการเดินทาง, See also: trekker n., Syn. trudge,slog,tramp,drag
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
wheeze(วีซ) vi.,n. (การ) หายใจด้วยความลำบาก,หายใจหอบ,หายใจเสียงดังฮืด ๆ ,เสียงดังกล่าว,คำตลกเก่า ๆ ,คติพจน์เก่า ๆ, See also: wheezer n. wheezingly adv., Syn. pant,gasp,puff
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
difficulty(n) ความยาก,ความยุ่งยาก,ความลำบาก,อุปสรรค,ขวากหนาม
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
inconvenience(n) ความลำบาก,ความไม่สะดวก
pinch(n) การบีบ,การหยิก,หยิบมือหนึ่ง,การเหน็บแนม,ความลำบาก
suffering(n) ความทุกข์,ความลำบาก,ความเจ็บปวด,ความอดทน
tribulation(n) ความทุกข์ทรมาน,ความลำบาก,ความยากแค้น,ภัยพิบัติ
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alexiaอ่านไม่ออก, ความลำบากในการอ่าน, อาการอ่านไม่ได้, การไม่สามารถเข้าใจความหมายของภาษาเขียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
coil (n.) ความลำบาก See also: ความยุ่งยาก Syn. trouble, bustle, ado, turmoil
hardness (n.) ความลำบาก See also: ความยากลำบาก, ความทรหด
case history (n.) ประวัติบันทึก (ของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับความลำบากในสังคม) Syn. record
clamber (vt.) ปีนด้วยความลำบาก
clamber (vi.) ปีนด้วยความลำบาก Syn. mount, scramble
discommode (vt.) ก่อความลำบาก Syn. inconvenience
pry (vt.) ได้มาด้วยความลำบาก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I am not giving you a hard timeฉันจะไม่สร้างความลำบากให้กับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it good?ความลำบากของคุณกับของผม...
Your misery is a full score, too.ความลำบากของคุณมันก็เยอะเหมือนกันนะ
Misery has drained her. She's barely shining.ความลำบากจะนำภัยมาสู่นางเอง แสงนางค่อยๆริบหลี่ลง
Difficulties mastered are opportunities won.ความลำบากที่พิชิตได้ คือรางวัลของผู้ชนะ
Misery is so radiant.ความลำบากมันดียังงี้นี่เอง
#When the going's rough, just get tough #เมื่อพบกับความลำบาก จงแข็งแกร่ง
I've done a terrible job raising you.แม่นะเลี้ยงลูกมาให้เจอแต่ความลำบาก
The way you are now, are you gonna get into trouble?ตอนนี้ที่คุณทำ, คุณกำลังเข้าไปยุ่งกับสิ่งที่ทำให้เกิดความลำบากชั่ยมั๊ย?
I respected the fact that she was coping with the hardship so well.ฉันชื่นชม ที่หล่อนสู่กับความลำบาก โดยไม่ท้อ
That'll make the drive more difficult.นั่นจะทำให้การขับขี่เป็นไปด้วยความลำบาก
You're crazy. Why are you going through all this trouble for me?คุณบ้าไปแล้ว ทำไมคุณถึง ชอบสร้างความลำบากให้ชั้นนักนะ?
Nearly all of humanity shares your predicament, Dan.ผู้คนใกล้ตัวจะแบ่งรับ ความลำบากใจกับเธอ แดน
If you were in some kind of trouble, then we gonna figure something out.ถ้าคุณอยู่ในชนิดจำนวนหนึ่งของความลำบาก,\แล้วเราจะเข้าใจบางสิ่งออก.
You ain't had no trouble with that chain, did you?คุณไม่ใช่ไม่มีความลำบากที่มีโซ่นั้น\ใช่ไหมละ?
You having trouble with that tie?คุณมีความลำบากที่มีเน็คไทอันนั้น?
And I think sometimes I don't appreciate how difficult that must be.และบางครั้ง พ่อไม่เห็นถึง ความลำบากที่ลูกต้องเผชิญ
I understand how difficult it should be for a single parent to raise a child.ผมเข้าใจครับว่ามันยากแค่ไหน คงเหมือนความลำบาก ของพ่อแม่ที่ตัวคนเดียว แล้วต้องเลี้ยงดูลูกน่ะครับ
I have to let her go through some hardship.ชั้นทำให้เธอต้องพบกับความลำบาก
For someone who knows how to feel bad... why create such trouble wearing the gown?สำหรับใครบางคนที่ยังรู้สึกไม่ดี ทำไมจะต้องสร้างความลำบากที่จะสวมชุดแต่งงานด้วยล่ะ?
Somebody just know how to say it out without even practicing what she preached.และบอกให้เขามาซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ด้วย เธอทำตัวเองให้อยู่ในความลำบากเพราะเริ่มจะเป็นคนยุ่งแล้ว
If you don't have a struggle already inside of you or around you.ถ้าคุณยังไม่พบความลำบาก ภายในตัวคุณ หรือรอบๆ ตัวคุณ
You're making things difficult for meคุณกำลังสร้างความลำบากให้ฉัน
I wish they could understand how badly I need this.ฉันขออธิำฎฐานให้พวกเค้า\ เข้าใจถึงความลำบากของฉันที่ต้องการทำสิ่งนี้
When you ask for trouble, you should not be surprised when it finds you.เมื่อเจ้าหาความลำบากใส่ตัว เจ้าจะไม่แปลกใจ เมื่อมันหาเจ้าเจอ
I think trouble already found us sir.ข้าคิดว่าความลำบากหาเราเจอแล้วล่ะท่าน
And we understand that the situation in Iraq has created many hardships for the Jordanian people.เราเข้าใจว่าสถานการณ์ในอิรัก สร้างความลำบากให้คนจอร์แดนด้วย
Very fit, in spite of all his travails;ดูแข็งแรงดีมาก ถ้าเทียบกับความลำบากที่เขาผ่านมาก
Better a short inconvenience than a lingering problem, wouldn't you say, Captain?สร้างความลำบาก\ น้อย กว่าปัญหาที่ยังเหลือๆอยู่ ว่างั้นไหมกัปตัน
I recall the President telling me to keep a good list of the press people giving us trouble because we will make life difficult for them after the election.ผมติดต่อไปยังท่านปธน. เพื่อบอกผม เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อเอาไว้\ แต่ผู้คนก็ยังสร้างความลำบากใจให้
The more time juma has to reinforce his position, the more difficult it'll be to take the building and to save lives.มีเวลาให้จูม่าสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะมีความลำบากมากที่จะจู่โจม และช่วยชีวิตคน
As you may have notice, he has the tendency to get in trouble.บางที เขาอาจจะได้รับความลำบาก
Look, Jim, I'm not going to lie to you. Marriage can be a pain in the ass.จิม ผมจะไม่โกหกคุณหรอกนะ การแต่งงานอาจจะเป็นความลำบากยากเข็นก็ได้
I placed your family in a difficult situation.ทางฝ่ายเรา ฉันยอมรับว่าเราสร้างความลำบากต่อครอบครัวของเธอ
Well, for a moment there, I thought we were in trouble.ถ้างั้น , ในภาวะนั้น , ฉันคิดว่าพวกเราคงจะอยู่ในความลำบาก
I'd thought it might be better to send her to you.มากกว่าที่จะอยู่กับฉัน คนที่สร้างความลำบากให้กับเธอ
It wasn't my intention to embarrass you or daddy.หนูไม่ได้ตั้งใจที่จะสร้างความลำบากใจให้แม่หรือพ่อ
It's embarrassing for a man of my stature.มันสร้างความลำบาก กับผู้ชายสถานะอย่างผม
A person could get into a lot of trouble.ผู้คนอาจได้รับ ความลำบากมาก
I'm sorry, I was exposed.ฉันขอโทษ... . ที่สร้างความลำบากให้คุณ
Eun Sung didn't experience hardship when she was growing up.ตั้งแต่โตมา อึนซองไม่เคยพบกับความลำบาก.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความลำบาก
Back to top