ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความยินยอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความยินยอม*, -ความยินยอม-

ความยินยอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยินยอม (n.) agreement See also: consent Syn. ความยินยอมพร้อมใจ Ops. ความดื้อ, ความดื้อรั้น
ความยินยอมพร้อมใจ (n.) consent See also: permission, approval, agreement, compliance, acquiescence Syn. ความยินยอม Ops. ความดื้อ, ความดื้อรั้น
English-Thai: HOPE Dictionary
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
English-Thai: Nontri Dictionary
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
consent(n) ความเห็นชอบ,การอนุมัติ,ความยินยอม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consentความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mutual assent; mutual consentความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unanimous consentความยินยอมเป็นเอกฉันท์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
confessing errorการกลับคำพิพากษาที่ผิดพลาด (โดยความยินยอมของฝ่ายชนะคดี) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leave and licenceการต่อสู้คดีบุกรุกว่าได้รับความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
by mutual consentโดยความยินยอมร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pace (L.)ด้วยความยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
volenti non fit injuria (L.)การกระทำด้วยความยินยอมไม่ถือว่าเป็นความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Consent (Law)ความยินยอม (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
permission (n.) ความยินยอม See also: การอนุญาต, การยินยอม Syn. license, permit
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And now with your permission I'm going to do my stuffและตอนนี้ด้วยความยินยอมของนาย
What said Lady Catherine de Bourgh? I suppose she came to refuse her consent?เลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กพูดเรื่องอะไร พ่อคิดว่าหล่อนมาเพื่อปฏิเสธความยินยอมใช่มั้ย
There's no consent form.มีรูปแบบที่ได้รับความยินยอมไม่ได้
You know the rules. She can't be in there without a consent form!คุณรู้กฎ เธอไม่สามารถจะอยู่ในนั้นได้รับความยินยอมโดยไม่มีรูปแบบ!
I mean, there might not be a consent form.ผมหมายถึงมีอาจจะไม่ได้รับความยินยอมรูปแบบ
Well, yeah. I saw the consent forms. Except for yours!ดีจ้ะ ผมเห็นรูปแบบที่ได้รับความยินยอม ยกเว้นคุณ!
I know, because your consent form is missing!ฉันรู้ว่าเพราะรูปแบบความยินยอมของคุณจะหายไป!
The security of this nation depends on complete and total compliance.ความมั่นคงของชาติขึ้นอยู่กับ ความยินยอมของประชาชน
It is one thing to publish a book in the comfort of the university, it is another to leave everything behind, chasing a theory that is pure fantasy!ด้านหนึ่งคือตีพิมพ์หนังสือในความยินยอมของมหาวิทยาลัย อีกด้านหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง ไล่ล่าทฤษฎีที่เป็นความเพ้อฝันอย่างแท้จริง
Didn't even have the decency to ask me himself.ไม่แม้แต่จะถามความยินยอมของฉัน
You are mine. He didn't need to ask your permission.คุณเป็นของผม เค้าไม่จำเป็นต้อง ถามความยินยอมกับคุณ
Get consent from a parent to question him.ขอความยินยอมจากพ่อแม่มาด้วยก่อนสอบเขา
And so when she asked for my consent, i wanted to just take her and run.และเมื่อเธอขอความยินยอม ฉันอยากพาเธอหนีไปให้พ้น
Did you get the consent? No.ได้เอกสารให้ความยินยอมมารึปล่าว ยัง
Don't need consent for an autopsy.ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารให้ความยินยอมกับการชันสูตร
You need my consent. michael needs my say-so to ride around in my skin.นายต้องการความยินยอมของฉัน ไมเคิลต้องการ ให้ฉันพูดอย่างนั้น เพื่อที่จะเข้าร่างฉัน
I just need you to sign a consent form.ผมแค่ต้องการให้คุณเซ็น หนังสือแสดงความยินยอม
I don't need his consent.ฉันไม่ต้องใช้ความยินยอม จากเขาหรอก
Oh, I'm sorry. He's not allowed in the house.โอ้,ฉันเสียใจด้วย เขาไม่ได้รับความยินยอมให้เข้ามาในบ้าน
Please do not think that you have my consent.ได้โปรดอย่าคิดว่าคุณมีความยินยอมของฉัน
Well, I typed these up for you ladies, requiring your signature, tendering your resignation from the Glee Club.ฉันพิมพ์นี่มาให้พวกเธอ ต้องการลายเซนต์พวกเธอ ลาออกจากชมรมร้องเพลง ด้วยความยินยอม
That woman used my body without my permission.ผู้หญิงคนนั้นใช้ร่างของฉันโดยไม่ขอความยินยอมจากฉันเลย
Minors cannot apply for marriage registration without parental consent.ผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้
It's a letter of consent.นั่นเป็นหนังสือแสดงความยินยอม
We don't need his help... or his permission.เราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเขา หรือความยินยอมจากเขา
I had a great time with you last night in the pillow fort, the one exception being the deviant sex act you initiated without my consent.เมื่อคืนผมมีช่วงเวลาที่ดีมากกับคุณ ในปราการหมอน ยกเว้นแต่เรื่องท่าร่วมรักพิสดาร ที่คุณเริ่มโดยไม่ขอความยินยอมผมก่อน
You have no right to authorize medical procedures without their consent.คุณไม่มีสิทธิใช้วิธีทางการแพทย์ โดยปราศจากความยินยอมของพวกเขา
No one leaves here but by the king's consent.ไม่มีใครออกจากที่นี่ แต่โดยความยินยอมของกษัตริย์
What, you rogue, don't you ask the girl's consent first?สิ่งที่คุณจะโกงคุณไม่ถาม ได้รับความยินยอมของหญิงสาวแรก
We have your consent, right?เราได้รับความยินยอมของคุณใช่มั้ย?
Without his acceptance, Sam can eject me at any time, especially with me so weak.ปราศจากความยินยอมจากเขา แซมสามารถไล่ข้าไปได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะยามข้าอ่อนแอ
Without his acceptance, Sam can eject me at any time.ปราศจากความยินยอมจากเขา แซมสามารถไล่ข้าไปได้ทุกเมื่อ
In as much as the two of you have made known your mutual desire and your consent to be married, by virtue of the authority invested in me,ตามที่คุณสองคนได้แสดงให้รู้ว่า มีความปรารถนาร่วมกัน และความยินยอมที่จะแต่งงานกัน โดยอาศัยอำนาจอันชอบธรรมที่ฉันมี
Angels can't possess a human without permission, right?เทวทูตจะสิงร่างมนุษย์ไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความยินยอม ใช่ไหม?
Angles can't possess a human without permission, right?เทวทูตจะสิงร่างมนุษย์ไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความยินยอม ใช่ไหม?
But I couldn't let him leave here without giving up those guns.แต่ข้าจะปล่อยให้เขาไปจากที่นี่ โดยปราศจากความยินยอมมอบปืนเหล่านั้นไม่ได้
In order to guarantee Captain Bryson's acquiescence,เพื่อที่จะรับประกันว่ากัปตันไบรสัน มีความยินยอมพร้อมใจ
You are aware that by detaining me without consent, you are in direct violation of statute twenty-seven-b-stroke-six.คุณมีความตระหนักว่าด้วยการรั้งฉัน โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม, คุณจะอยู่ในการละเมิดโดยตรง ของพระราชบัญญัติยี่สิบเจ็ดขจังหวะหก
My name is Major Mira Killian, and I give my consent.ฉันพันตรีมีร่า คิลเลี่ยน ฉันให้ความยินยอม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความยินยอม
Back to top