ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความมั่งคั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความมั่งคั่ง*, -ความมั่งคั่ง-

ความมั่งคั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมั่งคั่ง (n.) wealth See also: richness, affluence, opulence Syn. ความร่ำรวย, ความมั่งมี Ops. ความยากจน
English-Thai: HOPE Dictionary
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
opulence(ออพ'พิวเลินซฺ) n. ความมั่งคั่ง,ความเจริญรุ่งเรือง., Syn. opulency
prosperity(พรอสเพอ'ริที) n. ความเจริญ,ความรุ่งเรือง,ความสำเร็จ,ความมั่งคั่ง,ความเฟื่องฟู, Syn. wealth,success,riches,boom
richness(ริช'นิส) n. ความมั่งคั่ง,ความสมบูรณ์
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
heyday(n) ความมั่งคั่ง,สมัยรุ่งเรือง
opulence(n) ความอุดมสมบูรณ์,ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ
riches(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
richness(n) ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย,ความอุดมสมบูรณ์
weal(n) สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
wealth(n) ความมั่งคั่ง,ทรัพย์สมบัติ,ความสมบูรณ์,โภคทรัพย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wealthความมั่งคั่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affluence (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth, opulence
bag (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย, ความล่ำซำ
moneymaking (n.) ความมั่งคั่ง
opulence (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth, richness Ops. poverty, destitution
richness (n.) ความมั่งคั่ง See also: การมีมากมาย, ความอุดม Syn. abundance, bounty
wealth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย, ความมั่งมี Syn. affluence, prosperity, richness Ops. destitution, poverty
wealthiness (n.) ความมั่งคั่ง
worth (n.) ความมั่งคั่ง See also: ความร่ำรวย Syn. wealth
self-aggrandizement (n.) การมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
self-aggrandizing (adj.) ซึ่งมุ่งแสวงหาสิ่งต่างๆ เพื่อตัวเองเช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ความมั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A man's wealth is measured by the size of his cock.ความมั่งคั่งของมนุษย์ที่วัดจากขนาดของไก่ของเขา
The wealth of Moria was not in gold or jewels but mithril.ความมั่งคั่งของมอเรียไม่ได้อยู่ที่ทอง... หรือเพชรพลอยๆ แต่อยู่ที่มิธริล
That wealth is only created when it's owned privately.ความมั่งคั่งถูกสร้างขึ้นต่อเมื่อมันเป็นสมบัติส่วนบุคคลเท่านั้นหรือ
Prosperity beyond measure is within our reach!ความมั่งคั่งเกินกว่าจะคาดได้ ใกล้จะมาถึงเราแล้ว
Their goal is to accumulate great personal wealth,เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง,
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์
Step off the boat and into prosperity!ก้าวลงมาจากเรือ สู่ความมั่งคั่ง
In our search for wealth and for prosperity we created something that's going to destroy us.ในการแสวงหาความมั่งคั่งและความเจริญ เราสร้างสิ่งที่จะหันมาทำลายล้างเรา
One of the things I find very interesting in our current debates is this concept of who creates wealth.สิ่งหนึ่งที่ฉันคิดว่าน่าสนใจมาก ในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องนี้ในปัจจุบัน ก็คือใครเป็นผู้สร้างความมั่งคั่ง
Are they not a form of wealth?มันไม่ใช่ความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งหรือ?
And why does it only become wealth when some entity puts a fence around it and declares it private property?แล้วทำไมมันถึงกลายเป็นความมั่งคั่งต่อเมื่อมีคนบางกลุ่ม เอารั้วไปล้อมมันและประกาศว่านี่เป็นทรัพย์สินเอกชน?
Well you know that's not wealth creation.เอาล่ะ นั่นไม่ใช่การสร้างความมั่งคั่งหรอก
That's wealth usurpation.นั่นเป็นการแย่งชิงความมั่งคั่งต่างหาก
How great would it have been to see this place in its heyday!วิธีที่ดีก็จะได้รับเพื่อดูสถานที่นี้ใน ความมั่งคั่งของมัน!
We were just debating the basic economic theories of wealth distribution.เราเพิ่งจะโต้เถียงกัน เกี่ยวกับทฤษฎีธุรกิจเบื้องต้น.. ..ของการแจกจ่ายความมั่งคั่ง
Basically a backup for the accumulated wealth of America.โดยพื้นฐานแล้วคือการสำรองข้อมูลด้านความมั่งคั่งของอเมริกา
We pray together, work together and if the good Lord smiles kindly on our endeavour we share the wealth together.ร่วมสวดมนต์ ร่วมทำงาน และหากพระเจ้าทรงเมตตา เราจะร่วมแบ่งปัน ความมั่งคั่งด้วยกัน
But a fortune in jewels and a good tale to tell...แต่ความมั่งคั่งของอัญมณี และเรื่องเล่าดีๆ...
The only freedom man really wants is the freedom to be comfortable.นักอิสรภาพเท่านั้นที่ต้องการอย่างเเท้จริง อิสรภาพของความมั่งคั่งร่ำรวย
Promising untold riches to us all look!นำความมั่งคั่งเหลือคณานับ มาสู่เราทุกคน ...ดูสิ !
He liquidated most of his wealth a few years ago, to buy some industrial properties around airports, chemical plants, railyards.ก็พอทำเงินอยู่บ้าง เขาเลิกกิจการที่สร้างความมั่งคั่งให้เขามากที่สุด เมื่อปีกว่านี่เอง เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์การผลิต ใกล้ สนามบิน โรงงานเคมี รางรถไฟ
We have a rich, full life together.เรามีความมั่งคั่ง เติมเต็มชีวิตให้กัน
But if you know where to look... these ruins are full of riches.แต่ถ้าคุณรู้ว่าจะดูที่ไหน ซากปรักหักพังเหล่านี้เต็มไปด้วย ความมั่งคั่ง
Letting us know the glorious new era... of wealth and prosperity for the state.แจ้งให้เราทราบถึงยุคใหม่อัน รุ่งเรือง ของความมั่งคั่งและความมั่งคั่ง ของรัฐ
And see our fortunes rise along with your cock.แล้วไอ้จ้อนของแกจะนำความมั่งคั่งมาสู่เรา
If you strip away that facade of wealth, you may find self-loathing.ถ้าคุณถอดหน้ากากความมั่งคั่ง คุณอาจพบความเกลียดชัง
Like that weird girl said, if you were born in a rich family due to Samshin Granny's randomness, you have the duty to preserve and expand this wealth.เหมือนที่ผู้หญิงประหลาดคนนั้นพูดไว้ ถ้าแกเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแล้ว แกก็มีภาระหน้าที่จะต้องรักษาและขยายความมั่งคั่งนั้นต่อไป
He asked that I deliver that he did not doubt that deer, the symbol of nobility and aristocracy, would be a fitting present for you." กวางเป็นสัตวืที่เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง มันจึงเป็นของขวัญ ที่เหมาะสมกับคุณ อย่างไม่ต้องสงสัย" เขาฝากให้ผมบอกคุณแบบนั้นน่ะครับ
They brought great joy and prosperity to the city for they had invented fireworks.ได้สร้างความมั่งคั่งอย่างมากมายให้แก่เมือง เพราะเป็นผู้คิดค้นพลุและดอกไม้ไฟที่สร้างรายได้อย่างมหาศาล
I had spent the better part of my life making myself very rich.ผมใช้เวลาส่วนที่ดีกว่าของชีวิตผม สร้างความมั่งคั่ง
Transfer of money from a nomadic culture that has always known jewelry is the easiest way to move wealth.การเคลื่อนย้ายเงิน ในวัฒนธรรมของพวกนอมาดิค เป็นเรื่องที่เรารู้กันดี อัญมณีเป็นทางที่ง่ายที่สุด ที่จะเคลื่อนย้ายความมั่งคั่ง
It is not just extravagant dinners with his mistresses this man promised the people a future of prosperity.ภาพตอนที่เขาผลาญเงินในงานเลี้ยงกับเมียเก็บของเขา เขาได้สัญญาว่าจะนำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชน
Grayson Global is one of the largest wealth managers on Wall Street.บริษัท เกรย์สัน เป็นที่หนึ่งเรื่องความมั่งคั่ง ในตลาดหุ้น
However, Ron had the connections and the wealth to avoid prosecution.อย่างไรก็ตามรอนมีเส้นสาย และมีความมั่งคั่งพอที่จะ หลีกเลี่ยงการฟ้องร้องได้
A commodity, an infinite pipeline to pump precious resources into 2149 to line their own filthy pockets, to squeeze till Terra Nova gives up its last breath of life.พืชไร่ แร่ เอาไปต่อยอดความมั่งคั่ง ในปี 2149 ได้ไม่รู้จักหมด เติมเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
In order to prevent the problem of widening income gap, we will concentrate on policies to redistribute wealth.เพื่อป้องกันปัญหาของการแยกออกเป็นสองขั้ว ในเรื่องความมั่งคั่ง ฝ่ายการเมืองจึงสมควรที่จะจัดให้มีศูนย์กลาง ของการกระจายความมั่งคั่ง
Come, my love. Let's go. Come, Barnabas.สำหรับบางคน สายเลือด หมายถึงความมั่งคั่งและอภิสิทธิ์
But remember, Barnabas, family is the only real wealth.ครอบครัวคือความมั่งคั่งที่แท้จริงเพียงสิ่งเดียว
Tonight we proved once more that the true strength of our nation... comes not from the might of our arms or the scale of our wealth... but from the enduring power of our ideals... democracy, liberty, opportunity and unyielding hope.คืนนี้เราได้รับการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ที่มีความแข็งแรงที่แท้จริงของประเทศของเรา ... ไม่ได้มาจากอำนาจของแขนของเราหรือขนาดของความมั่งคั่งของเรา ...
All this wealth, the power we hold over other men's lives-- do you think that comes at no cost?กับความมั่งคั่งทั้งหมดนี่ อำนาจที่เราเป็นเจ้าชีวิตคนอื่นๆ... เจ้าคิดว่ามันได้มาเปล่าๆเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความมั่งคั่ง
Back to top