ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความถูกต้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความถูกต้อง*, -ความถูกต้อง-

ความถูกต้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความถูกต้อง (n.) justice See also: correctness Syn. ความยุติธรรม
ความถูกต้อง (n.) uprightness See also: integrity Syn. ความซื่อสัตย์, ความซื่อสัตย์สุจริต
ความถูกต้อง (n.) accuracy See also: precision, exactness Syn. ความแม่นยำ
English-Thai: HOPE Dictionary
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
definitude(ดิฟิน'นิทูด) n. ความแน่นอน,ความแน่ชัด,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
fidelity(ฟิแดล'ลิที) n. ความซื่อสัตย์,ความจงรักภักดี,ความแม่นยำ,ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง, Syn. faithfulness
justice(จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่), Syn. impartiality,equity
justify(จัส'ทิไฟ) {justified,justifying,justifies} vt.,vi. แสดงความบริสุทธิ์,พิสูจน์ว่าถูกต้อง,สนับสนุนความบริสุทธิ์,หรือความถูกต้อง., Syn. legitimize
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
legality(ลิแกล'ลิที) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,การปฏิบัติตามกฎหมาย,หน้าที่หรือความรับผิดชอบด้วยกฎหมาย
legitimacy(ลิจิท'ทะมะซี) n. ความถูกต้องตามกฎหมาย,ความชอบด้วยกฎหมาย,ความถูกต้องสมควร,ความมีสิทธิตามกฎหมาย,ความถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,ความถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
perpendicular(เพอเพนดิค'คิวละ) adj. ตั้งฉาก,ตั้งตรง,สูงชัน. n. เส้นตั้งฉาก,แนวตำแหน่งตั้งตรง,ไม้ตั้งฉาก,การยืนตรง,ความถูกต้อง, See also: perpendicularity n., Syn. vertical
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
propriety(โพรไพร'อะที) n. ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,สิทธิ,กรรมสิทธิ์., See also: proprieties n.,pl. มารยาทหรือขนบธรรมเนียมประเพณี, Syn. decorum,decency
prove(พรูฟว) vt. พิสูจน์,พิสูจน์ให้ปรากฎความจริง,ทดสอบความถูกต้อง,ทดลองพิมพ์. vi. ปรากฎความจริง,แสดงว่า, See also: provability n. provable adj. provably adv., Syn. confirm,substantiate
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร,สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
righteousness(ไร'เชิสนิส) n. ความถูกต้อง,ความชอบธรรม,การมีธรรมะ,ความตรงไปตรงมา
rightness(ไรทฺ'นิส) n. ความถูกต้อง,ความเหมาะสม,ความชอบธรรม, Syn. correctness
truth(ทรูธ) n. ความจริง,สัจธรรม,ความซื่อสัตย์,ความแน่แท้,ความถูกต้อง, -Phr. (in truth ตามความเป็นจริง), Syn. veracity ###A. falsehood
veracity(เวอแรส'ซิที) n. ความมีสัจจะ,ความมีวาจาสัตย์,การพูดแต่ความจริง,ความถูกต้อง,ความซื่อตรง,ความแม่นยำ,สิ่งที่เป็นความจริง, Syn. honesty,truthfulness
virtue(เวอ'ชุ) n. คุณงามความดี,คุณความดี,ศีลธรรม,ความถูกต้อง,ความบริสุทธิ์,พรหมจรรย์,คุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญ,, See also: virtues n.,pl. อันดับของฑูตสวรรค์,กำลังวังชาของชาย. virtueless adj., Syn. rectitude,merit,value
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
exactness(n) ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแน่ชัด,ความเที่ยงตรง
infallibility(n) ความถูกต้อง
justice(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง
legitimacy(n) ความถูกต้องตามกฎหมาย,การมีสิทธิตามกฎหมาย
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ
propriety(n) ความเหมาะสม,ความถูกต้อง,ความสมควร,ความประพฤติ,ระเบียบ
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
truth(n) ความจริง,ความซื่อสัตย์,สัจธรรม,ความถูกต้อง
validity(n) ความถูกต้อง,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legalityความถูกต้องตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regularityความถูกต้องตามระเบียบ, ความสม่ำเสมอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attestเป็นพยาน, ให้การเป็นพยาน, ลงชื่อเป็นพยาน, รับรองความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
correctness proof๑. การพิสูจน์ความถูกต้อง๒. ข้อพิสูจน์ความถูกต้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
veracityความสัตย์จริง, ความถูกต้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accuracyความถูกต้อง, ความเที่ยงตรง, ความแม่นยำ, ความเชื่อมั่น, ความถูกต้องแม่นยำ [การแพทย์]
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Trusteeผู้ดูแลผลประโยชน์ คือ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ดูแลให้ บลจ. จัดการลงทุนให้เป็นไปตามโครงการจัดการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน การสอบทานความถูกต้องของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม การเก็บรักษาทรัพย์สิน รวมทั้งการรับมอบ ส่งมอบ ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจนับทรัพย์สิน ทำทะเบียนทรัพย์สิน ติดตามสิทธิประโยชน์จากการลงทุน และดำเนินคดีฟ้องร้องแทนผู้ถือหน่วยลงทุนหาก บลจ. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ fit & proper ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับบลจ. และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
correctness (n.) ความถูกต้อง See also: ความเที่ยงตรง Syn. rightness Ops. incorrectness, wrongness
equity (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, impartiality, justice
exactness (n.) ความถูกต้อง See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. preciseness, precision
fidelity (n.) ความถูกต้อง See also: ความแม่นยำ, ความเที่ยงตรง Syn. exactness, verity Ops. untruthfulness
impartiality (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม, ความเที่ยงตรง Syn. fairness, justice
preciseness (n.) ความถูกต้อง See also: ความแม่นยำ, ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. precision
right (n.) ความถูกต้อง Syn. accuracy, true
rightness (n.) ความถูกต้อง See also: ความยุติธรรม Syn. correctness, fairness
justice (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย Syn. legitimacy
legality (n.) ความถูกต้องตามกฎหมาย See also: ความชอบด้วยกฎหมาย
exactitude (n.) ความถูกต้องแม่นยำ See also: ความแน่นอน, ความละเอียด Syn. accuracy, precision
go over (phrv.) ตรวจสอบความถูกต้อง Syn. go through, look over
take (vi.) วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ See also: วัดอุณหภูมิ
verify (vt.) ยืนยันความถูกต้อง See also: ยืนยันว่าเป็นจริง Syn. ascertain, confirm Ops. deny, disprove
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Upon verification of your information, you will be transferred to a minimum security facility.เหนืออื่นใด ต้องมีการพิสูัจน์ ความถูกต้อง ข้อมูลคุณ และคุณจะถูกนำไปควบคุมตัว ในแดนที่เคร่งครัดน้อยที่สุด
There are people out there who haven't been in their right minds, people who I believe can be restored.มีผู้คนข้างนอกนั้น ที่ยังไม่ได้รับ ความถูกต้อง ผู้คนที่ผมเชื่อว่า สามารถฟื้นฟูใหม่ได้
Um, it parallels the anger felt by the peasants, um, right before they storm the bastille.เอ่อ, มันเปรียบเทียบถึงความโกรธแค้นของเหล่าชาวนา อืม, ความถูกต้อง ก่อนที่วพวกเขาจะบุกเขาไปที่คุกบาสเตียล
Morality loses its meaning.ความถูกต้อง ไม่มีความหมาย
Propriety commands me to ignorance.ความถูกต้องทำให้ฉันไม่รู้เรื่องพวกนี้
It's precision born out of tragic boredom.ความถูกต้องเที่ยงตรงที่เกิดขึ้นจาก ความเหนื่อยหน่ายที่น่าสลดใจ
You are beyond reach of any "legality"คุณคือข้างหลังเอื้อมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย of any ""
Well, the sister was right. You boys could use a little churching up.แม่ชีคือความถูกต้อง ไอ้หนุ่มเธอสามารถใช้โบสถ์ได้เล็กน้อย
At first, I was amazed but when you're fighting in a just cause people seem to pop up, like you, right out of the pavement.ตอนแรก ผมก็แปลกใจนะ แต่เมื่อคุณต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ผู้คนก็จะมาหาแบบไม่คาดหวัง เหมือนคุณไง
We cannot be accurate to a tenth of a second if we do it manually.เราไม่สามารถมีความถูกต้อง สิบวินาทีถ้าเราทำด้วยตนเอง
Now wasn't I on the side of righteousness?ฉันทำไปเพื่อความถูกต้องใช่มั้ย
And I'm going to fight for what's right. The only way that they'll take notice is if you go out and beat the hell out of...และผมจะสู้เพื่อความถูกต้อง ทางเดียวที่พวกนั้นจะให้ความสนใจ
Anyhow, I'll be as accurate as I can with names, dates and places... anything that might help in our defense.ทั้งนี้ผมจะมีความถูกต้องเป็นที่ฉันสามารถ ที่มีชื่อ? สิ่งใดที่อาจช่วยให้ ในการป้องกันประเทศของเรา
There are principles at stake. Having a proper British household with some privacy is one.นี่หรือคือหลักพันธะสัญญา.ของความถูกต้องเหมาะสมในส่วนหนึ่ง ของสัญญาแห่งราชอาณาจักร
I don't know, I mean all those things are things you have to do, right?ไม่รู้สิ / ผมหมายถึงอะไรหลายๆ อย่าง มีสิ่งใดที่คุณควรจะทำเพื่อความถูกต้อง รึป่าว?
This may seem odd, having dedicated myself to the law but I think what you are doing here is good.มันอาจจะฟังดูประหลาด ผมซึ่งทุ่มเทให้กับความถูกต้อง... ...แต่ผมกลับคิดว่าสิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งที่ดีแ้ล้ว อันที่จริงแล้วผมคิดว่ามันดูดีมาก
However, the laws are evidence of the human's struggle to be righteous.อย่างไรก็ตาม, นักกฏหมายจะหาทางเพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง
I was always trying to do the right thing!ฉันทำทุกอย่างเพื่อความถูกต้อง
You tought me what justice is, Dad!พ่อก็เชื่อใช่มั๊ยว่าที่ผมทำไปก็เพื่อความถูกต้อง,พ่อครับ
And political correctness.และความถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
"The boundaries of propriety were vigorously assaulted, as was only right,""แต่ขอบเขตของความเหมาะสม ก็อยู่ในกรอบของความถูกต้อง"
"as was only right, but not quite breached, as was also right.""ความถูกต้อง แม้จะไม่มากมายนักก็เถอะ"
Forgive me if I suspect in you a sense of justice. I am a lawyer. Justice plays no part in the law.ขอโทษด้วยนะ ที่ฉันตัดสินคุณแบบนั้น ผมเป็นทนายนะ ความถูกต้องไม่เกี่ยวกับกฏหมายหรอก
There's a high elevation lob. Tremendous accuracy.มีลูกเทนนิสระดับสูงของ ความถูกต้องอย่างมาก
Brainwashed into naivety by an old man with a murderous obsession.ล้างสมองความถูกต้องโดยชายแก่ ที่หลงไหลการฆาตรกรรม
I'm not exactly an objective observer. Master in economics, minor in communications. - Yeah!ฉันไม่แน่ใจเรื่องความถูกต้อง กับคนรอบข้างที่สังเกตอยู่ เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาโทการสื่อสาร
And you're not stubborn enough to stand up for what's good.ส่วนคุณก็ไม่รั้นพอที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
You wanna be the guy who never has to compromise... then go join Amnesty International.คุณอยากเป็นคนดี_BAR_ ยึดถือความถูกต้อง คุณก็ไปอยู่องค์กร_BAR_
[ school bell rings ] Okay, class, welcome back.ที่ที่พวกแกจะไป พวกนั้นไม่เคยฟังเสียความถูกต้อง
But today I'd like to offer a special honor to the detective who's been on this case right from the beginning who proved through hard work and dedication that the people who died did not die in vain.ในวันนี้ ผมจะเสนอ เกียรติยศพิเศษ ...แก่นักสืบผู้ดำรงไว้ บนความถูกต้องและกล้าหาญ ผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความทุ่มเท และการอุทิศตน
And I believe that true justice has been served.และผมเชื่อว่าความถูกต้องยุติธรรม ได้รับการตอบสนองแล้ว
You're changing right in front of my eyes, and I'm scared for both of us.ลูกบดบังความถูกต้องไปจากแม่ และแม่ก็กลัวพวกเราทั้งคู่
Whatever happened to serving justice?แล้วเรื่องที่ทำเพื่อความถูกต้องล่ะ?
"His solution is always an equal mix of might and right."วิธีแก้ปัญหาของเขา ผสมกันกับอำนาจและความถูกต้องเสมอ
The day you hacked into the NASA mainframe and downloaded classified information, that was the day that you gave up those rights.วันที่คุณได้เข้าไปล้วงความลับข้อมูลหลักของนาซ่า และได้ดาว์นโหลดใบสมัครงาน นั่นเป็นวันที่ คุณละทิ้งความถูกต้องแล้ว
You're fighting for so much more than that. You fight for your homes.เพื่อความถูกต้อง เพื่อผลผลิต
The queen is to be tried to test the validity of our marriage.พระราชินีจะถูกสอบ เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องทางกฎหมายของการแต่งงานของเรา
But if you will not and you wish to challenge the validity of our marriage then let it be in a proper court and by the only authority I recognize.แต่ถ้าฝ่าบาืทจะไม่ปราณี... ..และปรารถนาที่จะพิสูจน์ ความถูกต้องทางกฏหมายของการแต่งงานของเรา... งั้นก็ขอจงได้ตัดสินกันในศาลที่แท้จริง ภายใต้อำนาจเดียวที่หม่อมฉันได้ตระหนักถึง
Gotham City is proud of an ordinary citizen standing up for what's right.กอธแฮมภูมิใจกับคนธรรมดา ที่ลุกขึ้นมาเพื่อความถูกต้อง
Where you guys are going, they have never even heard of rights.ที่ที่พวกแกจะไป พวกนั้นไม่เคยฟังเสียความถูกต้อง

ความถูกต้อง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: สิ่งที่ใช้พิสูจน์ความถูกต้องหรือความจริง English: proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความถูกต้อง
Back to top