ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชั่ว*, -ความชั่ว-

ความชั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชั่ว (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความเลว, ความร้ายกาจ, ความชั่วร้าย Ops. ความดี
ความชั่วช้า (n.) wickedness See also: badness, immorality, depravity Syn. ความต่ำช้า
ความชั่วช้า (n.) wickedness See also: badness Syn. ความเลวทราม Ops. ความดี
ความชั่วร้าย (n.) sin See also: bad deed, evil Syn. บาป Ops. กุศลกรรม
ความชั่วร้าย (n.) malignance See also: badness, vileness, mercilessness, evil, vice, wickedness, terribleness Syn. ความชั่ว, ความเลว, ความร้ายกาจ Ops. ความดี
English-Thai: HOPE Dictionary
atheism(เอ'ธีอิสซึม) n. ความเชื่อที่ว่าไม่มีพระเจ้า,ความไม่มีพระเจ้า,ความชั่วร้าย
atrocity(อะทรอส'ซิที) n. ความโหดร้าย,ความชั่วภัย,ความน่ากลัว,ความดุร้าย,สิ่งชั่วร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย, Syn. enormity,outrage,crime
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
corruption(คะรัพ'เชิน) n. ความเน่าเปื่อย,ความชั่ว,ฉ้อราษฎร์บังหลวง,การใช้ศัพท์ผิด,คำผิด,คำแผลง,ความทุจริต, Syn. putridity,immorality,dishonesty
curse(เคิร์ส) n. คำสาปแช่ง,คำแช่งด่า,คำสบถ,ความหายนะ,ภัยภิบัติ,ความอัปมงคล,สิ่งระยำ,คนระยำ,สิ่งที่ร้าย,สิ่งที่ถูกสาปแช่ง,การขับออกจากศาสนา vt. นำความชั่วร้ายหรือความหายนะ vi. สาปแช่ง,สบถ, Syn. exoriate,damn
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
evildoern. ผู้กระทำความชั่ว, See also: evildoing n. ดูevildoer
funest(ฟิวเนสท') adj. ซึ่งทำให้ความตาย,ซึ่งทำให้เกิดความชั่วร้าย,น่ากลัว,ร้าย,อุบาทว์,อันตราย
harm(ฮาร์ม) n. อันตราย,การทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ความเสียหาย,การเป็นภัย,ความชั่ว,ความผิด. vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ., See also: harmer n., Syn. injury,damage
iniquity(อนิค'ควิที) n. ความอยุติธรรม,การไร้ศีลธรรม,ความชั่วช้า, Syn. wickedness
pandora's boxn. ตลับแห่งความชั่วร้าย
sin(ซิน) n. บาป,อกุศล,ความชั่ว,ความชั่วร้าย vi. กระทำบาป,กระทำความชั่ว,ละเมิดต่อหลักการ. vt. กระทำผิด., See also: sinningly adv., Syn. trespass,wrongdoing,wickedness,err
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth
vice(ไวซฺ) n. ความชั่ว,ความชั่วร้าย,ความเลว,ความเลวทราม,เรื่องชั่วทางเพศ,ความผิดพลาด,ปมด้อย,ข้อเสีย,มลทิน,ข้อบกพร่อง,ความบกพร่องทางกาย,นิสัยที่เลว. prep. แทนที่,แทนที่จะ,แทน,รอง,ตัวแทน, See also: viceless adj., Syn. depravity
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย
wickedness(วิค'คิดนิส) n. ความชั่วร้าย,ความเลวทราม,ความโหดร้าย,พฤติกรรมที่ชั่วร้าย,สิ่งที่ชั่วร้าย
wideopen(ไวดฺโอ'เพิน) adj. ขยายเต็มที่,ไม่มีกฎหมายควบคุมการขายเหล้า,ความชั่ว,การพนันและอื่น ๆ
windmill(วินดฺ'มิล) n. กังหันลม,ความชั่วร้ายที่สมมุติ,เครื่องเฮลิคอปเตอร์ vt. หมุนรอบโดยอาศัยแรงลม
English-Thai: Nontri Dictionary
darkness(n) ความมืด,ความมืดมัว,ความดำ,ความคลุมเครือ,ความชั่วร้าย
demon(n) ปีศาจ,ภูตผี,มาร,ความชั่วร้าย,สัตว์ร้าย
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
despite(n) การดูหมิ่น,การดูถูก,การเหยียดหยาม,ความชั่ว,ความเกลียดชัง
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
disgust(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความสะอิดสะเอียน,ความชั่ว
harm(n) อันตราย,ภัย,ความเสียหาย,ความผิด,ความชั่ว
iniquity(n) ความอยุติธรรม,ความไม่มีศีลธรรม,ความชั่วช้า
sin(n) อกุศล,บาป,ความชั่ว,การทำชั่ว
turpitude(n) ความต่ำช้า,ความชั่วร้าย,ความเลวทราม
vice(n) ความชั่ว,ความเลว,ความพยศ,ข้อเสีย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย
wickedness(n) ความโหดร้าย,ความชั่วร้าย,ความดุร้าย,ความเลวทราม
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evilชั่วร้าย, ความชั่วร้าย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
vice๑. ความบกพร่อง๒. ความชั่วร้าย๓. แทน๔. รอง (ตำแหน่ง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
harm (n.) ความชั่วร้าย
maleficence (n.) ความชั่วร้าย
malignance (n.) ความชั่วร้าย
vice (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลว, ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, มลทิน
viciousness (n.) ความชั่วร้าย See also: ความโหดร้าย Syn. cruelty, malice
villainy (n.) ความชั่วร้าย See also: ความเลวร้าย Syn. depravity, knavery
apotropaic (adj.) ที่ขจัดความชั่วร้าย
felonious (adj.) เกี่ยวกับความชั่วร้าย See also: เกี่ยวกับอาชญากรรมที่รุนแรง Syn. illegal, criminal Ops. lawful, legal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The evils of mankind will not live in this new Eden.ความชั่วของมนุษย์ จะไม่มีอยุ่ในอีเดนเเห่งใหม่
Queen Sindel had no choice but to relinquished her own.ความชั่วน่าสะพรึงของเชาคานน์ ที่ทำร้ายจิตวิญญานของคิตาน่า
The dark con can be exposed.ความชั่วร้าย ดำมืดจะได้ถูกเปิดเผย
Evil always rises to the surface.ความชั่วร้าย มันจะมีชัยเสมอ
You have darkness in your blood.ความชั่วร้าย อยู่ในสายเลือดของเธอ
The darkness is coming for you, honey. It's coming.ความชั่วร้ายของมันจะครอบงำลูก มันกำลังมา
The evils of technology.ความชั่วร้ายของเทคโนโลยี
Something's wrong.ความชั่วร้ายครอบงำไปทั่ว
"as Dr. King once said, "'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere,'ความชั่วร้ายจะคอยคุกคามความยุติธรรม
An evil that will cut through your heart like a dagger.ความชั่วร้ายจะตัดผ่านหัวใจของคุณด้วยกริช
The dark spirit would have possessed you, Kal-El.ความชั่วร้ายจะสิงคุณ
The evil never will have existed.ความชั่วร้ายจะไม่มีตัวตนอีกต่อไป
Global badness?ความชั่วร้ายทั่วโลกเหรอ?
A formidable evil, an evil that has to be eradicated.ความชั่วร้ายที่น่าสะพรึงกลัว ความชั่วร้ายที่ต้องถูกกำจัด
The evil he had fled had left its mark upon him.ความชั่วร้ายที่เขาได้หนีไป ได้ทิ้งร่องรอยให้เขา
"Eternal evil itself."ความชั่วร้ายที่ไม่จบสิ้น
An evil that will live with you the rest of your days.ความชั่วร้ายนี้จะอยู่กับคุณไปจนวันตาย
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน
Evil will come for her.ความชั่วร้ายมันมาจากตัวเธอ
Evil is making the "premedicated" choice to be a dick.ความชั่วร้ายมันอยู่ตรงที่การเลือกจะทำโดยตั้งใจมาก่อน ที่จะเลว
Will kind of went through a dark period after the whole Anastasia thing.ความชั่วร้ายเข้าครอบงำน่ะ ประมาณนั้น หลังจากเกิดเรื่องอนาสตาเซีย
Evil has blossomed in you.ความชั่วร้ายเบ่งบาน ในตัวคุณแล้ว
The evil that you mentioned from the astrolabe?ความชั่วร้ายแบบไหนที่มาจากแอสโทรลาเบ
The darkness in me, it battles with the light every second of my being.ความชั่วร้ายในตัวฉัน, ต่อสู้กับความดีในทุกนาทีที่ฉันหายใจ
Evil never ends.ความชั่วไม่เคยหมดสิ้น
The wickedness is not just in them.ความชั่วไม่ได้มีเเค่พวกเขา
What are wicked wiles?อะไรคือความชั่วร้ายมายา?
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย
Maybe there's a hex on the place.บางทีอาจะมีความชั่วร้ายอยู่ที่นี่.
Let's call in the exorcist and have it purged.เราเรียกหมอผีมาล้างความชั่วร้าย
A powerful witch with a tremendous talent for doing evil,เป็นแม่มดที่มีพลังอำนาจ สร้างความชั่วร้าย,
Here is a tip from an evil New Yorker.นี่คือเคล็ดลับจากความชั่วร้ายของ ชาวนิวยอร์ก
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
The evil start in Pankot... then like monsoon... it moves darkness... over all country... over all country.เริ่มต้นที่ความชั่วร้ายใน Pankot ... แล้วชอบมรสุม ... มันเคลื่อนความมืด ...
He told him to go forth and combat evil.เขาบอกว่าเขาจะออกไปต่อสู้กับความชั่วร้ายและ
I have heard the evil stories of the Thuggee cult.ผมเคยได้ยินเรื่องราวความชั่วร้ายของลัทธิทักกี
Now... now the evil of Kali take me.ตอนนี้ ... ตอนนี้ความชั่วร้ายของกาลีพาฉัน
Numerical equations would signify abstract ideas like justice, good, evil.การเท่ากันของจำนวน เป็นสัญลักษณ์ในทางทฤษฎี เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
Like justice, good, evil.เหมือน ความยุติธรรม ความดี ความชั่ว
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว .

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชั่ว
Back to top