ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความขี้ขลาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความขี้ขลาด*, -ความขี้ขลาด-

ความขี้ขลาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขี้ขลาด (n.) cowardice See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า Ops. ความองอาจ, ความกล้าหาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด,การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon ###A. daredevil
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
English-Thai: Nontri Dictionary
cowardice(n) ความขี้ขลาด,ความไม่กล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cowardice (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness
cowardliness (n.) ความขี้ขลาด
cowardliness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice
cravenness (adj.) ความขี้ขลาด Syn. cowardliness, cowardice
emasculation (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. feminity
feminity (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. emasculation
pusillanimity (n.) ความขี้ขลาด Syn. cowardice
timidity (n.) ความขี้ขลาด See also: ความกลัว Syn. fear, timidness
timidness (n.) ความขี้ขลาด See also: ความกลัว Syn. fear, timidity
unmanliness (n.) ความขี้ขลาด See also: ความอ่อนแอ, ความไม่เข้มแข็ง Syn. emasculation, feminity
weakheartedness (n.) ความขี้ขลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His cowardice led to mass desertion.ความขี้ขลาดของมันนำมาซึ่งการหนีทัพ
It's cowards that survive, Arthur. Now, put down your sword.ความขี้ขลาดนั่นแหละที่อยู่รอก อาร์เธอร์ วางดาบลง เดี๋ยวนี้
Craven self-preservation.ความขี้ขลาดและอนุรักษ์นิยม
Laurent must never know about this, or about his father's cowardice.ลอเร้นท์ ต้องไม่รู้เรื่องนี้ หรือความขี้ขลาดของพ่อเขา
I didn't know if it was an act of strength or cowardice.ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ ของความแข็งแรงหรือความขี้ขลาด
It is the sort of cowardly behaviour you would expect from him.มันเป็นการแสดงความขี้ขลาด เจ้าจะต้องคอยดูท่าทีของเค้า
You're confusing cowardice with a tactical retreat.นายสับสนอะไรรึเปล่า ระหว่าง ความขี้ขลาดกับกลยุทธของการถอยกลับ
But you ran here because you are a coward.แต่เจ้ามา เพราะความขี้ขลาดตาขาว
I reject your cowardice.ผมปฏิเสธความขี้ขลาดของพวกท่าน
This is cowardice, plain and simple.นี่คือความขี้ขลาดธรรมดาและ เรียบง่าย
But now he has proven himself to be exactly what he is, which is a garden-variety coward.แต่ตอนนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเอง ให้เห็นว่าเขาเป็นแบบไหน ซึ่งเป็นคนที่เต็มไปด้วยความขี้ขลาด
But maybe your recent bout of impotence has spread to your spine?แต่บางทีความขี้ขลาด ของนายคงฝังลึกไปแล้ว
That's not ballsy. That's cowardly.มันไม่ใช่ใจกล้า แต่มันเป็นความขี้ขลาด
While the man who stood ground beside me was struck from this world for your fucking cowardice!ขณะที่ชายผู้ที่ยืนหยัดข้างๆข้า ถูกทุบตีจนล้มลงกับพื้น นี่เพราะความขี้ขลาดของพวกเจ้า
I've lived a life of selfishness, cowardice, and dishonesty.ผมมีชีวิตอยู่ บนความเห็นแก่ตัว ความขี้ขลาดและความไม่ซื่อสัตย์
But a lifetime of craven self-interest is a nasty habit that you've never been able to break.แต่ความขี้ขลาดเห็นแก่ตัวตลอดชีวิต เป็นนิสัยที่เลวร้าย ที่คุณไม่เคยจะเลิกได้
I ignored my own cowardice, conveniently hiding behind a position of political compromise.ฉันไม่สนใจความขี้ขลาดของตัวเอง หลบซ่อนตัวอยู่ในทำเลที่สะดวก ตำแหน่งที่อยู่เบื้องหลัง ของการประนีประนอมทางการเมือง
I think this is cowardice, plain and simple.ฉันคิดว่านี่คือความขี้ขลาด ธรรมดาและเรียบง่าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความขี้ขลาด
Back to top