ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขัดจังหวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขัดจังหวะ*, -ขัดจังหวะ-

ขัดจังหวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดจังหวะ (v.) interrupt See also: break Syn. สอดแทรก, ขัดคอ, พูดแทรก
English-Thai: HOPE Dictionary
halt(ฮอลทฺ) vi.,n.adj. (การ) หยุด,ชะงัก,เป็นง่อย,ขาเป๋,ลังเล,สองจิตสองใจ interj. หยุด, Syn. stand,check ชะงัก1. การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดปฏิบัติงานตามชุดคำสั่ง ซึ่งอาจเกิดจากการขัดจังหวะหรือมีที่ผิดมีความหมายเหมือน hang2. มีคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งในชุดคำสั่งนั้นเองที่สั่งให้หยุดคำสั่งในชุดคำสั่งหรือในโปรแกรมเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่ง เพื่อทำการตรวจสอบโปรแกรมเปลี่ยนแถบบันทึกหรือจานบันทึก การหยุดแบบนี้ ถ้าผู้คุมเครื่อง (operator) กดปุ่ม START โปรแกรมจะทำงานต่อได้ทันทีมีความหมายเหมือน pause
interrupt(อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ.
English-Thai: Nontri Dictionary
interrupt(vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ
interruption(n) การหยุดชะงัก,การขัดจังหวะ,การสอดเข้ามา,การขัดคอ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
interrupt๑. ขัดจังหวะ๒. สัญญาณขัดจังหวะ๓. การขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interruption] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interruptionการขัดจังหวะ [มีความหมายเหมือนกับ interrupt ๓] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
PIC (programmable interrupt controller)พีไอซี (ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interrupt ขัดจังหวะ [คอมพิวเตอร์]
Interruptionการขัดจังหวะ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break in (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. burst in, cut in
break in on (phrv.) ขัดจังหวะ See also: แทรก Syn. burst in on
break in upon (phrv.) ขัดจังหวะ See also: แทรก Syn. burst in on
break into (phrv.) ขัดจังหวะ
cut across (phrv.) ขัดจังหวะ
cut in (phrv.) ขัดจังหวะ
cut in (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. break in, burst in
cut into (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. break into
cut off (phrv.) ขัดจังหวะ See also: พูดแทรก, ทำให้หยุดพูด Syn. interrupt, intrude
cut off (phrv.) ขัดจังหวะ Syn. cut short
horn in (phrv.) ขัดจังหวะ See also: พูดแทรก, เข้าร่วมโดยไม่ได้รับเชิญ Syn. muscle in
interrupt (vi.) ขัดจังหวะ See also: ขัด, ยับยั้ง, หยุด Syn. stop, interfere Ops. continue
interrupt (vt.) ขัดจังหวะ See also: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก Syn. suspend, stop, break off Ops. continue, prolong
punctuate (vt.) ขัดจังหวะ
bung in (phrv.) ขัดจังหวะ (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดแทรก
push in (phrv.) ขัดจังหวะพูดแทรก
barge in (phrv.) ขัดจังหวะอย่างไม่สุภาพ (คำไม่เป็นทางการ)
burst in on (phrv.) รีบขัดจังหวะ Syn. break in on
butt in (phrv.) พูดขัดจังหวะ
continuation (n.) การเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง (หลังจากถูกขัดจังหวะ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Oh sorry, am I interrupting something here?โอ ขอโทษนะ ฉันมาขัดจังหวะอะไรที่นี่หรือเปล่า?
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't wanna interrupt your date night.เรา ไม่อยาก ขัดจังหวะ คืนวัน ของคุณ
Sorry to interrupt but it's important.ขอโทษที่ ขัดจังหวะ มันสำคัญค่ะ
Interrupt the subprogram, introduce the disruption factor...ขัดจังหวะ โปรแกรม และ ใช้โปรแกรม ฟังซ์ชั่น
You wanna get in on this I still got a half hour?ขัดจังหวะทำไมวะ เหลืออีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะโว้ย
Am I interrupting?ขัดจังหวะรึเปล่าครับ?
Am I interrupting something?ขัดจังหวะอะไรรึเปล่า?
Interrupting again. Unbelievable.ขัดจังหวะอีกครั้งอีกครา ไม่อยากจะเชื่อเลยขอรับ
Interrupting is the least of your offenses.ขัดจังหวะเป็นอะไรที่เล็กน้อยมาก จากความผิดของแม่
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ
Governor, may I disturb you for a moment, sir?- ผู้ว่าฯ ขอผมขัดจังหวะเดี๋ยว - มีอะไร
"Our friends have the right to interrupt at any moment"เพื่อนของเรามีที่เหมาะสม ขัดจังหวะที่เวลาชั่วครู่ใดๆ
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม
Am I interrupting? no!- ฉันมาขัดจังหวะมั้ย?
We interrupt to bring you an update on the search for the missing 12-year-old Ray Brower.เราขอขัดจังหวะด้วยข่าวความคืบหน้า การค้นหา เด็ก 12 ขวบ เรย์ บราวเวอร์ ที่หายไป
Sorry about the disruption, folks... but I always do the last dance of the season.ขออภัยที่ต้องขัดจังหวะ ท่านทั้งหลาย... ผมเคยเต้นปิดงานในทุกปี
Let me at him! You're interrupting the game, Mark.นายขัดจังหวะการแข่งขัน
I hate to interrupt you, but the reason we're here...ผมไม่อยากขัดจังหวะ... . เลย,
Until I was interrupted.จนกว่าฉันจะถูกขัดจังหวะ
Hello. Pardon me for interfering, but that's a nice shirt.ขอโทษที่ขัดจังหวะ...
I'm sorry if I interrupted.ฉันขอโทษที่มาขัดจังหวะ
Chief, I'm sorry to bother you, but Mr. Nakamura of the Treaties Bureau is here to see you.หัวหน้า, ขอโทษที่ขัดจังหวะ, ตอนนี้คุณนากามูระ จากฝ่ายสนธิสัญามาขอพบค่ะ
But it doesn't follow that the interruption must be unwelcome.แต่ไม่ต้องไปคิดว่า การขัดจังหวะจะไม่เป็นที่ต้อนรับ
I'm sorry. I didn't mean to interrupt.ขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะ
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
After a while, there was a disturbing comfort in not having to deal with each other because somehow you just get used to the disconnection.ต่อจากนั้นไม่นาน กลายเป็นว่า มันเป็นเรื่องขัดจังหวะไปซะหมด... ...โดยที่เราไม่เคยตกลงกันได้เลย... ...เพราะว่า บางครั้งเราคุ้นเคยกับ การไม่คุยกัน
An interloper interrupted me.มีคนมาขัดจังหวะซะแล้ว
Thousand-Year Paper is made from the Thousand-Year Trees which grow on Eight Nine Island.กรุณาฟังผมอย่าขัดจังหวะนะครับ อย่านะ เค้าตายแล้ว
Pardon my intrusion. Master Li... Your room is ready.ขอโทษที่ขัดจังหวะ ท่านลิ ห้องเรียบร้อยแล้ว
Look, I'm sorry to interrupt your snack, but we gotta go.ฟังนะ, ฉันเสียใจที่ขัดจังหวะอาหารว่าง แต่เราต้องไปแล้ว.
Sorry I interrupted your class.โทษทีที่ขัดจังหวะการสอน
I hope I'm not interrupting anything. You nasty.คงไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรนะ ้ รายนะคุณ
Excuse me, darlings. I hate to interrupt this important discussion between all you big stars...ขอโทษที่มาขัดจังหวะดาราใหญ่นะจ๊ะ
Am I interrupting?นี่ข้าเข้ามาขัดจังหวะรึเปล่า?
Sorry, I hope I'm not interrupting or anything...ขอโทษ, ฉันหวังว่าไม่ได้มาขัดจังหวะหรือ อะไรหรอกนะ..
I hate to break this up, but we're setting up for lunch.ขอโทษที่ขัดจังหวะนะ แต่เราจะจัดเป็นมื้อกลางวันแล้ว
Sorry to interrupt, but I noticed we were both eating alone and I thought I could sit with you, maybe build a syrup Jacuzzi...ขอโทษที่ขัดจังหวะแต่ผมเห็นว่าเราก็ต่างนั่งคนเดียว และผมคิดว่าบางทีผมอาจนั่งกับคุณ อาจจะสร้างอ่างจากุสซี่น้ำเชื่อมด้วยกัน
Don't deny an old witch her pleasures, young lady.อย่าขัดจังหวะความรื่นรมย์ของแม่มดนะจ๊ะ สาวน้อย
I beat some kid's butt. It was crazy.ฉันหวดเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาขัดจังหวะฉัน บ้าชัด ๆ
Sorry to interrupt your feeling sorry for yourself.ขอโทษที่ขัดจังหวะคุณรู้สึกเสียใจสำหรับตัวคุณเอง
You're not going to interrupt. You're not going to speak for any reason.ห้ามขัดจังหวะ ห้ามพูดไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด

ขัดจังหวะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
割込む[わりこむ, warikomu] Thai: แทรก ขัดจังหวะ ขัดคอ English: to interrupt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขัดจังหวะ
Back to top