ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การใช้เหตุผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การใช้เหตุผล*, -การใช้เหตุผล-

การใช้เหตุผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การใช้เหตุผล (n.) analysis See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การพิจารณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rationalisation; rationalizationการใช้เหตุผลเข้าข้างตน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reasoningการใช้เหตุผล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
argumentation (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. rationalizing
rationalizing (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. argumentation
reason (n.) การใช้เหตุผล See also: การให้เหตุผล Syn. logic
reasonableness (n.) การใช้เหตุผล
reasoning (n.) การใช้เหตุผล See also: การอ้างเหตุผล Syn. rationalizing, argumentation
rationalisation (n.) การใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explanation, justification
rationalization (n.) การใช้เหตุผลตัดสิน Syn. explanation, justification
casuistry (n.) การใช้เหตุผลเพื่อทำให้เชื่ออย่างผิดๆ (คำไม่เป็นทางการ)
logic (n.) ระบบการใช้เหตุผล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There was no conscience, no reason, even a rudimentary sense of life or death, right or wrong.ไม่มีความรู้สึกผิดบาป ไม่มีการใช้เหตุผล แม้แต่ความรู้สึกพื้นฐานอย่างการมีชีวิต หรือความตาย ถูกหรือว่าผิด
Don't believe your own rationalizations.ไม่เชื่อมั่นตัวเอง การใช้เหตุผล
My loyalty is to reason, Lois.ฉันภักดีต่อการใช้เหตุผล โลอิส
Psychogenetic stuttering begins in the area of the brain that controls thoughts and reasoning.ที่ควบคุมการคิดและการใช้เหตุผล
Feels like we're trying to impose logic on a chaos.เหมือนกับเราพยายามกำหนด ความสับสนไห้กับระบบการใช้เหตุผล
And when you speak the language, follow the logic.และเมื่อคุณพูดภาษานี้ ตามระบบการใช้เหตุผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การใช้เหตุผล
Back to top