ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยืนยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยืนยัน*, -การยืนยัน-

การยืนยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนยัน (n.) proof See also: confirmation, accreditation, certification Syn. การรับรอง
การยืนยัน (n.) ratification See also: confirmation Syn. การรับรอง
การยืนยัน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนคำ
การยืนยัน (n.) guarantee See also: assurance, insurance Syn. การรับรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
affirmation(แอฟเฟอเม' เชิน) n. การยืนยัน, การรับรอง, Syn. affirmance, Syn. assertion)
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
confirmand(คอนเฟอแมนดฺ') n. ผู้ขอรับศีลมหาสนิท,ผู้ได้รับการยืนยัน
confirmation(คอนเฟอร์เม'เชิน) n. การยืนยัน,การรับรอง,พิธีศีลมหาสนิท
confirmed(คันเฟิร์มดฺ') adj. ซึ่งได้รับการยืนยัน,ซึ่งไดรับการรับรอง,ฝังหัว,ติด (ยา), Syn. established,inveterate ###A. unaccustomed,green
insistence(อินซิส'เทินซฺ) n. การยืนยัน,การยืนหยัด, Syn. assertion
rather(รา'เธอะ) adv. ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ,พอสมควร,อยาก,มากกว่า,ตรงกันข้าม,แน่นอนทีเดียว -interj. คำอุทานแสดงการยืนยัน
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
testimony(เทส'ทะโมนี) n. หลักฐาน,พยาน,การยืนยันโดยการสาบานตัว,การแถลงโดยเปิดเผย,บัญญัติ10ประการของโมเซส., Syn. evidence
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
yea(เย) adv. ใช่,จ้ะ,จริง ๆ ,ไม่ใช่แต่เพียงแค่นี้ ยังมี. n. การตอบรับ,การยืนยัน,ผู้ตอบรับ,คะแนนสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
confirmation(n) การยืนยัน,การรับรอง,พยานหลักฐาน
confirmed(adj) ได้รับการยืนยันแล้ว,ผ่านการรับรองแล้ว
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
verification(n) การตรวจสอบ,การพิสูจน์ความจริง,การยืนยัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affirmative actionการยืนยันสิทธิประโยชน์ (ของบุคคลบางกลุ่ม) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
avowryการยืนยันสิ่งที่ได้กระทำไปแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
confirmationการให้ความเห็นชอบ, การให้สัตยาบัน, การยืนยัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confirmationการยืนยันความถูกต้อง [การบัญชี]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
affirmance (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
affirmation (n.) การยืนยัน Syn. statement
affirmation (n.) การยืนยัน See also: การทำให้แน่ชัด Syn. confirmation, assurance
affirmation (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
assertion (n.) การยืนยัน Syn. affirmation, statement
attestation (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, affirmation, assertion, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
avowal (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony Ops. denial, disavowal, negation
confirmation (n.) การยืนยัน Syn. proving, ratification
corroboration (n.) การยืนยัน See also: การทำให้แน่ชัด Syn. confirmation, affirmation, assurance
declaration (n.) การยืนยัน See also: คำยืนยัน, การลงนามเป็นพยาน, คำให้การ, หลักฐาน Syn. affirmance, affirmation, assertion, attestation, deposition, statement, testimony, avowal Ops. denial, disavowal, negation
proving (n.) การยืนยัน Syn. ratification
affirmation (n.) การยืนยันโดยเปิดเผย
testimony (n.) การยืนยันโดยเปิดเผย Syn. affirmation
assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน Syn. egotism, insolence
self-asserting (n.) การยืนยันในความคิดตน
self-assertion (n.) การยืนยันในความคิดตน See also: การยืนกราน, การกล้าแสดงความคิดเห็นของตน Syn. assertiveness, egotism, insolence
self-assertiveness (n.) การยืนยันในความคิดตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"verified the discovery and alerted Columbusการยืนยันการค้นพบ และการแจ้งเตือน โคลัมบัส โดยการ ยิง
We stand ready for the arrival of the first confirmed case of infection the World Health Organization's stepping to level five doesn't automatically mean that the human race...การยืนยันของสาเหตุการติดต่อ องค์การอนามัยโลก ให้เป็นระดับ 5 ไม่ได้แปลว่า...
A little confirmation would be nice. Somewhere there's proof.การยืนยันทางกฎหมายคงจะดี!
An affirmation, a prayer of thanks.การยืนยันนี้ ผู้ภาวนาทั้งหลาย
Lena Abbott's confirmation, it would buff his reputation in certain circles, wouldn't it?การยืนยันรับตำแหน่งของลีน่า แอ็บบ็อต จะทำให้ชื่อเสียงเขา โดดเด่นขึ้น
Knowing a dead fruit vendor never strayed.การยืนยันว่าคนขายผลไม้ ที่ตายไป ไม่ได้หลงทาง
Confirmatiors a desk pogue's problem.การยืนยันเป็นเรื่องยุ่งยากเวลารายงาน
And we do have the firm offer from Illustra.และเราก็ได้ให้การยืนยันการเสนอราคาจากอิลลัสทราแล้ว
We have confirmation of his recent movements and are in pursuit.เรามีการยืนยันการเคลื่อนที่ ล่าสุดของเขาและตามดูอยู่
The military has been silent, though a couple of hours ago... we heard a huge noise... and it was confirmed that four KC-1...โดยทางกองทัพยังคงปิดทางเงียบ มาหลายชั่วโมงแล้ว ทางเราได้ยินเสียงอึกทึก.. ..ที่ได้รับการยืนยันว่า เป็นรถถัง..
If it were true, it would be confirmation of the existence of extraterrestrial life.ถ้าเป็นเรื่องจริง มันจะเป็นการยืนยัน ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตต่างดาว
Second target still unidentified.เป้าหมายที่สอง ยังไม่ได้รับการยืนยัน.
Coordinates confirmed. Willie's checking the system.พิกัดได้รับการยืนยัน ของวิลลี่การตรวจสอบระบบ
Okay, point source confirmed.รถรับส่งอยู่ในโหมดสลีป เอาล่ะแหล่งกำเนิด ได้รับการยืนยัน
Position confirmed. We've got 4.4623 gigahertz, confirmed.ตำแหน่งได้รับการยืนยัน เรามี 4.4623 กิกะเฮิรตซ์ได้รับการยืนยัน
Detection of an unidentified radio source from space can neither be confirmed nor denied.การตรวจสอบไม่ปรากฏชื่อ แหล่งวิทยุจากพื้นที่สามารถ ไม่ได้รับการยืนยันหรือปฏิเสธ
Again, there is no confirmation.อีกครั้งมีไม่มีการยืนยัน
It must be confirmed by other scientists.และพิจารณา มันจะต้องได้รับการยืนยัน โดยนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ
If this discovery is confirmed it will be one of the most stunning insights into our universe that science has ever uncovered.หากการค้นพบนี้ได้รับการยืนยัน มันจะเป็นหนึ่งในที่สุด ข้อมูลเชิงลึกที่สวยงาม ของจักรวาลของเรา
We are at 5%.- ได้รับการยืนยัน เราอยู่ที่ 5%
Video looks good.- นั่นคือการยืนยัน วิดีโอที่ดูดี
We have confirmation from the Icarus.เราได้รับการยืนยันจากยานอิคารัสแล้วครับ
Your coming will be a confirmation if such a report exists.การมาที่นี่ของท่าน จะเป็นการยืนยัน ว่าเป็นเรื่องจริง
Now, I approved Agent Farris' surveillance op based on your evaluations, Mr. Hunt, of a woman who allowed herself to be captured.ตอนนี้, ผมได้รับการยืนยันว่า ปฏิบัติการนี้ เป็นการประเมิน, คุณฮันท์ โดยผู้หญิงคนนึง ยอมถูกจับไป
The superior archer who escaped is confirmed to be Park Nam-joo, national bronze medalist in archery.ได้รับการยืนยันแล้วว่าคือปักนัมจูเจ้าของเหรียญทองแดงในกีฬายิงธนูหญิง
Right. Jack, we just received confirmation of the situation.แจ็ค เราเพิ่งได้รับการยืนยันเรื่องนั้น
Once payment is confirmedเมื่อไรที่มีการยืนยันการจ่าย
We just got confirmation on Fernando Sucre.เราเพิ่งได้รับการยืนยันเกี่ยวกับเฟอร์นันโด ซูเคร
Roger that,cobra. Hold for confirmation.ทราบแล้ว ,คอบบร้า โปรดรอการยืนยันคำสั่ง
We confirm that 10 prisoners extremely dangerous, at the beginning of night yesterday's escaped.เราได้รับการยืนยันว่า 10 นักโทษ ที่มีการรักษาความปลอดภัยสูง แหกคุกออกมาเมื่อวานนี้
A positive Id of the boy was made at a service station yesterdayได้รับการยืนยันว่าพบตัวลูกชายคุณเอมิล ที่สถานีแห่งหนึ่งเมื่อวานนี้
Didn't you ask your friends to call and confirm or did I misunderstand something?คุณไม่ถามเพื่อนคุณ และการยืนยัน หรือชั้นเข้าใจบางอย่างผิดหรอ
An unnamed agency who will never confirm or deny.องกรณ์นิรนาม ที่ยังไม่รับการยืนยันหรือปฏิเสธ.
Which is a confirmation of sorts.ถูกปฏิเสธการยืนยันเรื่องหนึ่ง
And to make sure that they don't short you on their financial transactions?และก็เป็นการยืนยันด้วยว่าพวกเขาไม่ได้แอบให้เงินกันน่ะ
They want to confirm that you have viable incriminating information and that you can be a cooperative witness.พวกเขาต้องการการยืนยันว่าคุณมี ข้อมูลชี้ชัดเกี่ยวกับการกระทำผิด และคุณจะสามารถเป็นพยานที่ให้ความร่วมมือ
Hey, I just got confirmation from the radio.เฮ้ ผมเพิ่งได้รับการยืนยันจากวิทยุ
He's leaving three minutes early, and he's not even waiting for logout confirmation.เขาออไปก่อนเวลา 3 นาที แถมไม่รอการยืนยันการ Logout ด้วยซ้ำ
We've gathered here today to celebrate the reaffirmation of vows with Caleb and Catherine.เรามารวมกันวันนี้เพื่อเฉลิมฉลองการยืนยันคำสัญญา ระหว่าง เคเลบ กับ แคทเทอรีน
Which is kind of interesting because everything else about him seems to be, like he was this really learned guy, he knows all these weapons he prays to the right Gods... so all this stuff!ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจนะ ...การจับนางสีดา ลักพาตัวนางสีดา เพราะเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับเขาเป็นการยืนยัน ว่าเขาเป็นผู้ปราดเปรื่องจริงๆ ทั้งเชี่ยวชาญศาสตราวุธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยืนยัน
Back to top