ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ratification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ratification*, -ratification-

ratification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ratification (n.) การอนุมัติ Syn. approval
ratification (n.) การให้สัตยาบัน See also: การให้คำมั่นสัญญา, การให้คำปฏิญาณ Syn. confirmation, sanction
English-Thai: HOPE Dictionary
ratification(แรททิฟิเค'เชิน) n. การให้สัตยาบัน,การยืนยัน,การอนุมัติ, See also: ratificationist n., Syn. approval
English-Thai: Nontri Dictionary
ratification(n) การอนุมัติ,สัตยาบัน,การยืนยัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ratificationสัตยาบัน, การให้สัตยาบัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ratificationการให้สัตยาบันของรัฐซึ่งเป็นการให้ความยินยอมของรัฐ เพื่อผูกพันตามสนธิสัญญา [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนยัน (n.) ratification See also: confirmation Syn. การรับรอง
การรับรอง (n.) ratification See also: confirmation Syn. การยืนยัน
สัตยาบัน (n.) ratification Syn. คำมั่นสัญญา, คำรับรอง, คำมั่น
สัตยาบัน (n.) ratification See also: confirmation Syn. การรับรอง, การยืนยัน
หิ้ว (v.) take a woman out for sexual gratification
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์
Ratification would send a bad message to our nation's children.การอนุมัตินี้จะส่งสารที่ผิดๆ ไปสู่เยาวชนของเรา
Everyone's out for instant gratification, and I don't want to be like that.Everyone's out for instant gratification, และฉันก็ไม่อยากเป็นยังงั้น
We believe this unsub gets gratification from his ability to keep his victims alive in order to endure more torture.เขาชื่มชมตนเองที่สามารถ ทำให้เหยื่อมีชีวิต เพื่อรับการทรมาน
The camera is not for sexual gratification, it's for proof of death.กล้องไม่ใช่เพื่อแสดงความพึงพอใจ มันเป็นการพิสูจน์ว่าตายอย่างสมบูรณ์
Stratification.การแบ่งออกเป็นของโครงสร้าง
The VRA is two states away from ratification.มีคนอเมริกันแวมไพร์อยู่สองรัฐไกลออกจากที่นี้
It's a political tar baby no one wants to touch not with the VRA close to ratification.มันเป็นการปกครองแบบกะลาสี , ที่รัก, \ ไม่มีใครต้องการมัน มันไม่เกี่ยวกับ VRA \ นี่คือการปิดคำสัตยาบัน
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ"
While I love to delay your gratification,ขณะที่ฉันชอบที่จะชะลอ ความพึงพอใจของเธอ
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด
Ladies, we must take charge of our own sexual gratification.Ladies, เราต้องใช้ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจทางเพศของเราเอง.

ratification ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
层理[céng lǐ, ㄘㄥˊ ㄌㄧˇ, 层理 / 層理] stratification

ratification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)
層別[そうべつ, soubetsu] (n,vs,adj-no) stratification; classification; (data) distribution
層化[そうか, souka] (n,vs,adj-no) (1) layering; stratification; (2) {math} sheafification
成層[せいそう, seisou] (n) stratification
階層化[かいそうか, kaisouka] (n) {comp} stratification; classification
Japanese-English: COMDICT Dictionary
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification

ratification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัตยาบัน[n.] (sattayāban) EN: ratification ; confirmation FR: ratification [f]
สัตยาบันสาร[n. exp.] (sattayāban ) EN: instrument of ratification FR:
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl FR: embarquer une fille (fam.)
การแบ่งชั้น [n. exp.] (kān baeng c) EN: division ; classification ; stratification FR:
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee FR: honoraire [m] ; gratification [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration FR: gratification [f] ; bonification [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ratification
Back to top