ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การประกาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การประกาศ*, -การประกาศ-

การประกาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การประกาศ (n.) stating See also: announcement, declaration, proclamation, annunciation, noticing, clarification, publication Syn. การบอก, การเล่า, การเปิดเผย, การอธิบาย, การชี้แจง
การประกาศ (n.) revelation See also: uncovering, disclosure, opening, exposure, propagation, spread, dissemination, unveiling Syn. การเปิดเผย
English-Thai: HOPE Dictionary
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
avowal(อะเวา'เอิล) n. การรับรองอย่างเปิดเผยการประกาศ,การยอมรับ (acknowledgment)
confession(คันเฟส'เชิน) n . การสารภาพ,การยอมรับ,การสารภาพความผิด,สิ่งที่ได้สารภาพ,การประกาศความเลื่อมใสและยอมรับการปฎิบัติตามความเชื่อทางศาสนา,สุสานนักบุญ, Syn. admission,confirmation
declaration(เดคคละเร'เชิน) n. การประกาศ, See also: declarative (ดิแคล'ระทิฟว) adj., Syn. statement
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation
divulgencen. การเปิดเผย,การประกาศ, Syn. divulging
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
notification(โนทิฟิเค'เชิน) n. การแจ้งความ,การแจ้งล่วงหน้า,การเตือนล่วงหน้า,การประกาศ, Syn. notice
pare blockeden. การประกาศปิดอ่าวแต่ไม่มีเรือรบเพียงพอ
proclamation(พรอคละเม'เชิน) n. ประกาศ,คำประกาศ,คำแถลง,การประกาศ,การแถลง., See also: proclamatory adj., Syn. proclaiming
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
pronouncement(พระเนาซฺ'เมินทฺ) n. การประกาศ,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง,ข้อคิดเห็น ความเห็น,การออกเสียง
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
publication(พับละเค'เชิน) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การพิมพ์โฆษณา,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์, Syn. printing,publicity
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ,การประกาศสละสิทธิ์,หนังสือสละสิทธิ์,การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)
English-Thai: Nontri Dictionary
advertisement(n) การโฆษณา,การประกาศ,การแจ้งความ
affirmation(n) การประกาศ,การยืนยัน,การรับรอง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
ban(n) การห้าม,การประกาศห้าม,การสั่งห้าม
declaration(n) คำประกาศ,การประกาศ,การเปิดเผย,การแจ้ง,แถลงการณ์
enactment(n) การประกาศเป็นกฎหมาย,พระบรมราชโองการ,พระราชบัญญัติ
intimation(n) การแนะ,การบอก,การแจ้ง,การแสดง,การชี้แจง,การประกาศ
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
notification(n) การประกาศ,การเตือนล่วงหน้า,การแจ้งความ
proclamation(n) การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง
promulgation(n) การประกาศใช้,การป่าวประกาศ,การเผยแพร่
pronouncement(n) การประกาศ,การกล่าว,คำวินิจฉัย,คำแถลง,ความคิดเห็น
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
publicity(n) การโฆษณา,การประกาศ,การเปิดเผย,การเผยแพร่,การประชาสัมพันธ์
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
banns of marriageการประกาศว่าชายหญิงจะสมรสกัน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hat in the ringการประกาศตัวเข้าสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outlawryการประกาศให้เป็นคนนอกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promulgationการประกาศใช้กฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration๑. ปฏิญญา (ก. ปกครอง และ ก. ระหว่างประเทศ)๒. การประกาศ, การแสดง (ก. แพ่ง)๓. การสำแดง (ศุลกากร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutralizationการทำให้เป็นกลาง, การประกาศความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
announcement (n.) การประกาศ See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ Syn. declaration, notification, proclamation
proclaimation (n.) การประกาศ See also: สิ่งที่ประกาศออกมา Syn. announcement, declaration, proclamation
proclamation (n.) การประกาศ See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ Syn. declaration, notification
proclamation (n.) การประกาศ See also: สิ่งที่ประกาศออกมา Syn. announcement, declaration
obit (n.) การประกาศข่าวมรณกรรม See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ) Syn. obituary
obituary (n.) การประกาศข่าวมรณกรรม See also: (โดยเฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ มักเขียนเป็นชีวประวัติของผู้ตายอย่างย่อๆ) Syn. obit
admission (n.) การประกาศยอมรับ See also: การยอมรับ
annulment (n.) การประกาศว่าเป็นโมฆะ Syn. invalidation, nullification, cancellation
invalidation (n.) การประกาศว่าเป็นโมฆะ Syn. nullification, cancellation
renunciation (n.) การประกาศสละสิทธิ์ Syn. relinquishment
sport announcement (n.) การประกาศสั้นทางวิทยุหรือโทรทัศน์
meld (n.) การประกาศแต้ม
promulgation (n.) การประกาศใช้ Syn. announcement, declaration
enactment (n.) การประกาศใช้เป็นกฎหมาย See also: การบัญญัติ, การออกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today's announcement did little, however, to stop the violence which continues to threaten South Africa's townships.การประกาศจุดยืนในวันนี้ ช่วยหยุดความรุนแรงเอาไว้ได้ ที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องในตัวเมืองของแอฟริกาใต้
A show of force just puts us back in jail.การประกาศศักดา มันจะทำให้พวกเราต้องติดคุก
The announcement? There's a gajillionการประกาศหรอ ที่นี่คือ gajilion
He wants to do really good things in this world.การประกาศอันดับที่ 7 อันดับที่ 7 ของวันนี้ คือ... ที่ 7 ของวันนี้คือ
It's better that they make some public profession than the opposite.การประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ มันก็ดีกว่าไม่ทำ
Announcing to the world that humanity was not alone,การประกาศให้โลกรู้ว่า มนุษย์ชาติไม่ได้อยู่โดยลำพัง
And that's the basis of this declaration of independence?แล้วนั่นเป็นพื้นฐาน ของการประกาศเอกราชรึไง
No, thank you. It is a publishing matter.ไม่ขอบคุณ มันเป็นเรื่องการประกาศ
The whole kingdom has turned out for father's announcement!ทั้งอาณาจักร กำลังตื่นตากับการประกาศของเสด็จพ่อ ไม่นะ จัสมิน
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1,002 feet and that they were engaged to be married.และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ
What about your announcing Barbara's wedding to the Coleman boy?สิ่งที่เกี่ยวกับการประกาศของคุณแต่งงานของบาร์บาร่ากับเด็กโคลแมน?
We think this may be a beacon, an announcement to get our attention.เราคิดว่านี่อาจจะเป็น สัญญาณการประกาศ ที่จะได้รับความสนใจของเรา
23 hours ago, the world was stunned by the announcement of the existence of another Machine and its passenger, Eleanor Ann Arroway.23 ชั่วโมงที่ผ่านมาโลก ตะลึงโดยการประกาศ การดำรงอยู่ของเครื่องอื่น
So, if he's hiding outside there, obviously this is something he takes very seriously.เป็นการประกาศศักดา ถ้าเขาจ้างคนภายนอก เห็นได้ชัดเจนว่า มันต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก
You see, war has been declared between His Majesty's Government and Germany.มีการประกาศสงครามระหว่าง รัฐบาลอังกฤษและประเทศเยอรมนี
They've declared their marriage by the giving of rings.เพื่อเป็นการประกาศการสมรส ทั้งคู่ได้แลกแหวนซึ่งกันและกัน
But I have been assured there will be another plane soon.ผมเชื่อว่ามันจะมีการประกาศวีซ่าอีก อีกไม่นานหรอก
Presenting your royal highness our illustrious King Julian the 13 self proclaimedจงแจ้งแก่ท่านเจ้าหลวงของเจ้า เรื่องการประกาศของพระราชาจูเลียนที่ 3 ของพวกเรา
Great first day, campers.วันแรกของพวกเราชาวแคมป์ นี่เป็นการประกาศจากที่ทำการ
Absurd. There was a formal announcement of his promotion.เหลวไหลน่า มีการประกาศเรื่องฐานะอย่างเป็นทางการ
So you want it listed right away?คุณต้องการประกาศขายเลยใช่มั้ย
Nathan, I think it might be a good idea if I'm there when you break the news about installing cameras to the kids so the announcement is taken, you know, seriously.นาธาน ผมคิดว่ามันคงไม่ใช่ความคิดที่ดี เท่าไหร่นะ ถ้าผมอยู่ที่นั่น ตอนที่คุณประกาศข่าว เรื่องการติดกล้องกับพวกเด็ก ๆ ดังนั้นการประกาศน่าจะเลื่อนไป คุณรู้นะ ผมพูดจริง
I've pitched it as a major fashion world announcement.จัดการเรียบร้อยแล้วฮ่ะ จะเป็นการประกาศครั้งใหญ่ในวงการแฟชั่น
I... was against it when the boss wanted to post the ad in the newspaper.ฉัน... ไม่เห็นด้วยที่เจ้านายต้องการประกาศมันในหนังสือพิมพ์
Almost as amazing as my on-Air death notice.น่ามหัศจรรย์พอๆ กับการประกาศการตายของผมออกอากาศ
It's a declaration of war.มันคือการประกาศสงคราม
We're also being told that there may never be a public announcement...เราได้รับการยืนยันว่า จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ
All right?นอกจากเรื่องการประกาศลาออก คืนนั้น ใช่มั้ย?
Moments ago, in an official statement, the government moved away from its initial position that this was a terrorist attack.เมื่อสักครู่ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลเปลี่ยนความคิดจากเดิม ที่ว่าเป็นการก่อการร้าย
He was on every radio station, every image on television, anything you could find had his face on it.ทั้งในวิทยุ โทรทัศน์มีการประกาศถึงเขาไปหมด คุณสามารถทำได้คือหาเขาจากภาพ
Put me on emergency com, Mr. Taylor. Aye. You're on, captain.ขอการประกาศฉุกเฉิน คุณเทย์เลอร์
That's, like, a half a step away from selling your eggs on the internet.นั่นนะเกือบเท่า การประกาศขายไข่ตัวเองในอินเตอร์เนตเลย
Airing my dirty laundry to yale and sending the lord marcus "gossip girl" blast makes you officially my enemy number one.ส่งเรื่องแย่ๆของชั้นไปที่เยล แล้วก็ส่งเรื่องลอร์ดมาร์คัสไปดังระเบิดใน gossip girl เป็นการประกาศตัวเป็นศัตรูอันดับหนึ่งของชั้นอย่างเป็นทางการ
Have him send word up the ranks.ส่งข่าวให้เขารู้ถึงการประกาศศักดา เราต้องปกป้องในคุกอีกครั้ง
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, has announced the plan of an international resort based in Macau and Inchon.ชินฮวากรุ๊ปเข้าสู่ภาวะวิกฤตเนื่องจากประธานกูได้เสียชีวิตลง และชินฮวามีการประกาศแผนการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่ขึ้น ซึ่งจะตั้งอยู่ที่มาเก๊าและอินชอน
If you needed to mark your territory so badly, nathaniel,ถ้าต้องการประกาศอาณาเขตมากมายขนาดนั้นหล่ะก็ นาธานเนียล
And he still does this thing were he announces himself before walking into any room were in.และเขาก็ยังทำสิ่งนี้โดยการประกาศตัวเขาเอง ก่อนที่จะเดินเข้าไปในทุกห้อง
So, that's the big announcement. You two broke up.ดังนั้น นี้เป็นการประกาศครั้งใหญ่ ที่นายสองคนเลิกกันหรอ
County officials are advising all hawley residents to prepare for what could become mandatory evacuations.เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอแนะนำให้ประชาชนในฮาวลีย์ เตรียมการประกาศอพยพ
Winners will be announced when prizes are sent.ชื่อผู้ได้รับรางวัลจะทำการประกาศเมื่อของรางวัลได้ส่งไปแล้วนะครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การประกาศ
Back to top