ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การติดต่อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การติดต่อ*, -การติดต่อ-

การติดต่อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การติดต่อ (n.) connection See also: junction, joint, intercourse Syn. ที่ต่อ
การติดต่อ (n.) connection See also: joining Syn. การร่วม
การติดต่อ (n.) visit See also: contact, intercourse, associate, touching, meeting Syn. การเยี่ยมเยียน, การพบปะ
การติดต่อ (n.) association See also: contact, commerce Syn. การคบ, การคบหา, การคบค้า
การติดต่อ (n.) transportation See also: communication Syn. การขนส่ง
การติดต่อสื่อสาร (n.) communication
การติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating
การติดต่อสื่อสาร (n.) communication
English-Thai: HOPE Dictionary
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
communication(คะมิวนิเค'เชิน) n. การติดต่อ,การสื่อสาร,การคมนาคม
communicative(คะมิว'นะเคทิฟว) adj. ชอบถ่ายทอด,เกี่ยวกับการสื่อสาร,เกี่ยวกับการติดต่อ., See also: communicativeness n. ดูcommunicative
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
contact(คอน'แทคทฺ) {contacted,contacting,contacts} n. การสัมผัส,การพบปะ,การติดต่อ,จุดเชื่อม,คนรู้จักหรือคุ้นเคย,ผู้ใกล้ชิดกับคนเป็นโรคติดต่อ. vt.,vi. ติดต่อกับ., See also: contactual adj.
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
contiguity(คอนทะกิว'อิที) n. การเชื่อมติดกัน,การประชิดกัน,การติดต่อ,สิ่งที่ต่อเนื่องกัน, Syn. contact
contingence(คันทิน'เจินซฺ) n. การประชิดกับการติดต่อ,การสัมผัส, Syn. contact
continuance(คันทิน'นิวเอินซฺ) n. การติดต่อ,การต่อเนื่อง, Syn. continuation
contraction(คันแทรค'เชิน) n. การหดตัว,การหดเกร็ง,การหดสั้น,คำย่อ,ศัพท์ย่อ,การติดต่อ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
deal(ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
intercourse(อิน'เทอคอร์ส) n. การติดต่อกัน,การไปมาหาสู่กัน,การแลกเปลี่ยนความคิดกัน,การร่วมประเวณี., Syn. intercommunication
interfaceตัวประสานหมายถึง การเชื่อมต่อระหว่าง คอมพิวเตอร์ ที่ถ่ายโอนข้อมูลจากกันและกันได้ แต่มักนำมาใช้ในความหมายของ user interface ที่แปลว่า การติดต่อประสานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ เช่น แป้นพิมพ์, จอภาพ ต่างก็เป็นตัวประสานกับผู้ใช้ทั้งสิ้น
liaison(ลิเอซอน',ลี'อะซอน,ลีเอ'เซิน) n. การติดต่อ,การติดต่อประสานงาน,ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาวระหว่างหญิงกับชาย,การออกเสียงสัมผัส pl. liaisons, Syn. alliance,bond
network operating systemระบบปฏิบัติการเครือข่ายใช้ตัวย่อว่า NOS เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้มกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
nos(นอส) ย่อมาจาก network operating system (ระบบปฏิบัติการเครือข่าย) เป็นชื่อซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทำระบบข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย เครื่องบริการแฟ้ม (server) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลที่จะใช้ร่วมกัน และซอฟต์แวร์ที่จัดการเกี่ยวกับสถานีงาน (work station) เพื่อจัดการเกี่ยวกับการติดต่อโต้ตอบระหว่างเครื่องบริการแฟ้ม กับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ในเครือข่ายด้วย
schizophrenia(สคิส'โซฟรี'เนีย) n. โรคจิตที่สำคัญที่สุด มีอาการขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือมีบุคลิกภาพที่แตกแยก,โรคจิตเภท., See also: schizophrenic adj., Syn. dementia praecox,
telepathy(ทะเลพ'พะธี) n. โทรจิต,การถ่ายทอดจิต,การติดต่อกันทางใจ, See also: telepathic adj.
transaction(แทรนแซค'เชิน) n. การติดต่อ,การจัดการ,การค้า,ธุรกิจ,สิ่งที่จัดการ transactions รายงานการประชุม,บันทึกการประชุม., See also: transactional adj. transactionally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
coherence(n) การติดต่อกัน,การเชื่อมโยง,การเกี่ยวพัน
communication(n) การติดต่อ,การบอกให้ทราบ,การสื่อสาร,การคมนาคม
connection(n) การติดต่อ,ความสัมพันธ์,การเกี่ยวข้อง,การเกี่ยวดอง,ญาติ
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contiguity(n) ความใกล้ชิด,การประชิด,การเชื่อมติด,การติดต่อกัน
conversation(n) การสนทนา,การปฏิสันถาร,การติดต่อ,การพูดคุยกัน
deal(n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่
dealing(n) การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
intercourse(n) การเกี่ยวพัน,การติดต่อ,การสังสรรค์,การร่วมประเวณี
liaison(n) การติดต่อ,การประสานงาน,การคบกันฉันชู้สาว
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
network(n) ร่างแห,ตาข่าย,ระบบเครือข่าย,การติดต่อประสานงาน
overture(n) การทาบทาม,การติดต่อ,การเริ่มต้น,เพลงโหมโรง
telepathy(n) การติดต่อกันทางจิต
transaction(n) การติดต่อกัน,ธุรกิจ,การซื้อขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
confidential communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู privileged communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
privileged communicationการติดต่อส่วนตัวซึ่งมีเอกสิทธิ์ที่ไม่จำต้องเปิดเผย [ดู confidential communication] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicateการติดต่อ [การแพทย์]
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Correspondenceการติดต่อกันทางจดหมาย [TU Subject Heading]
Anastomosesการเชื่อมติดต่อถึงกัน, การติดต่อระหว่างหลอดเลือด [การแพทย์]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Faulty Techniqueขาดการติดต่อหรือขาดการหารือกันก่อนปฏิบัติงาน [การแพทย์]
IP addressเลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 202.29.77.131 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
intercourse (n.) การติดต่อกัน See also: การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น, การพูดคุยกัน, การปฏิสัมพันธ์กัน Syn. communication, contact
correspondence (n.) การติดต่อกันทางจดหมาย
contagion (n.) การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส Syn. infection, transmission
transmission (n.) การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส Syn. infection
transaction (n.) การติดต่อทางธุรกิจ
inter-group communication (n.) การติดต่อประสานงาน Syn. link, contact
liaison (n.) การติดต่อประสานงาน Syn. link, contact, inter-group communication
commerce (n.) การติดต่อสัมพันธ์ในสังคม
communication (n.) การติดต่อสื่อสาร
contact (n.) การติดต่อสื่อสาร Syn. link, liaison
touch (n.) การติดต่อสื่อสาร
break with (phrv.) หยุดการติดต่อกับ See also: เลิกคบ, ยุติการคบหากับ
communication (n.) วิธีการติดต่อสื่อสาร
contact (n.) ช่องทางการติดต่อ
contact (adj.) ที่ใช้ในการติดต่อ
fade from the picture (idm.) ขาดการติดต่อ
fade from the scene (idm.) ขาดการติดต่อ
x ray (n.) รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
x-ray (n.) รหัสของอักษร x (ทางการติดต่อทางวิทยุระหว่างประเทศ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've got colonel Carter.เราได้รับ การติดต่อ ผู้การ คาร์เตอร์
I'm sorry. Your callขออภัย การติดต่อ ไม่สามารถกระทำได้
Then his initial contact with them would have been on the road.การติดต่อกันครั้งแรกก็น่าจะเป็นบนถนน
Some cross-synaptic firing, as well as signs of recent trauma with fresh fibrotic scarring throughout the cortex.การติดต่อกันระหว่างเซลล์สมอง เเละร่องรอยการกระทบกระเทือน พร้อมรอยแผลเป็นใหม่ๆ ทั่วทั้งสมองส่วนนอก
That contact you faked with Connor-- weak, weak.การติดต่อกับคอนเนอร์ที่คุณแสดงน่ะ อ่อน อ่อนหัด
Contact with target Shin Kamiya, lost. Suspect, G Corporation.การติดต่อกับเป้าหมาย ชิน คามิยะ ขาดหาย ผู้ต้องสงสัย จี คอร์ปอเรชั่น
Their only contact with the outside is this man, Victor Politovsky.การติดต่อกับโลกภายนอกทางเดียว คือชายคนนี้ วิคเตอร์ โพลิโทฟสกี้
Your contact with Sookie will cease from this moment.การติดต่อของนายกับซูกี้ จะต้องจบลงเดี๋ยวนี้
Our communications, the location of the Cube,การติดต่อของเรา ที่อยู่ของลูกบาศก์
First contact with whoever it is that is inside that thing, and who do we have running the show?การติดต่อครั้งแรกกับใครก็ตามที่ มันเป็นที่อยู่ภายในสิ่งที่ และผู้ที่เราได้ทำงานแสดง?
Trauma protocols,phone lists,pagers.The nurses will page you.การติดต่อฉุกเฉิน รายชื่อเพจ พยาบาลจะเป็นคนเพจเรียก
Transmission has been cut off, Sir.การติดต่อถูกตัดครับท่าน
All communication...การติดต่อสื่อสาร / ทั้งหมด... .
Communication, accounts, the whole nine.การติดต่อสื่อสาร,บัญชี,ทั้งเก้า
All communications with Mission Commander Matthew Kowalski have been lost.การติดต่อสื่อสารกับ ผู้บัญชาการภารกิจแมทธิว โควาลสกี้ ได้ขาดหายแล้ว
She's your friend.การติดต่อสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ
Correspondence like letters or emails will be helpful.การติดต่อเช่นจดหมายหรืออีเมล์จะมีประโยชน์มาก
So, get in touch with your authorities and send back the ring to this lady, who will then go happy to Kaili.ดังนั้นจะได้รับในการติดต่อกับ หน่วยงานของคุณ และส่งกลับแหวนผู้หญิงคนนี้, แล้วใครจะไปมีความสุขที่ ไคยีลี
If we lose the old man, we lose the political contacts and half our strength.ถ้าเราสูญเสียคนเก่าเราสูญเสียการติดต่อทางการเมืองและครึ่งหนึ่งความแข็งแกร่งของเรา
I was inside. You were supposed to keep in touch with the band.คุณควรที่จะมีการติดต่อกับวง
Commander advises will contact Chicago precincts... for a local intercept.นาวิกโยธินแนะนำการติดต่อสื่อสารเขต ชิคาโก สำหรับท้องถิ่น
However, with the right connections, even in this part of the world, we are not entirely uncivilised.อย่างไรก็ตาม, ด้วยการติดต่อที่ถูกต้อง, แม้แต่ในส่วนนี้ของโลก, เราก็ไม่ใช่ คนป่าเถื่อนเสียทั้งหมด
We can have no further contact.เราสามารถมีไม่มีการติดต่อ เพิ่มเติม
Wait for your next contact on the road to Dushanbe.รอการติดต่อครั้งต่อไป ที่ถนน Dushanbe
"you'll thank me." that's it. the Dushanbe road... where we're supposed to meet our contacts..."นายจะขอบใจฉัน..." นั่นไง ถนน Dushanbe ที่เราจะได้รับการติดต่อครั้งต่อไป เรามีอำนาจดำเนินการเต็มที่ ตราบเท่าที่ประธานาธิบดีเห็นชอบ
Aren't you a little young for full contact?ไม่ได้คุณเป็นสาวน้อยสำหรับการติดต่อแบบเต็ม?
Every five years, the best fighters in its ranks would face each other in full contact with one winner emerging as the superior warrior the champion.ทุกห้าปีนักสู้ที่ดีที่สุดในการจัดอันดับของ ... ... จะต้องเผชิญซึ่งกันและกันในการติดต่อแบบเต็ม ... ... กับหนึ่งผู้ชนะเกิดขึ้นเป็นนักรบที่ดีกว่า ...
It may have begun with the shock of contact with Number 26, or possibly...มันกำลังจะเกิดการติดต่อขึ้นอย่างรุนแรง ระหว่างหมายเลข 26 หรือ บางที...
Barley's got three chances to make contact.ข้าวบาร์เลย์ก็มีสามโอกาสที่จะทำให้การติดต่อ
Barley's made contact!ข้าวบาร์เลย์ที่ทำให้การติดต่อ!
It tells you how to get in touch with them. I'll try to...มันจะบอกคุณว่าจะได้รับในการติดต่อกับพวกเขา ฉันจะพยายามที่จะ ...
And don't tell me you don't know who to get in touch with. Just do it, hm?และไม่ได้บอกคุณไม่ได้รู้ว่าใครที่จะได้รับในการติดต่อกับ เพียงแค่ทำมันเลยแฮะ?
It's been six weeks since you've been in touch.มันช่างเป็นหกสัปดาห์ ตั้งแต่คุณได้รับการติดต่อ
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง
We lost contact with Los Angeles... and the West Coast last night... so it's impossible at this time to know... how many unaffected people are left.เราขาดการติดต่อกับทาง ลอสแองเจลิส และแถบชายฝั่งด้านตะวันตกเมื่อคืนนี้ มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้ว่า
After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.ถ้าเกินนั้น, เราต้องตัดการติดต่อเพื่อสกัดกั้น ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบ
All communication from the escort has terminated.ขาดการติดต่อจากยานคุ้มกัน
All I know is that now he, or any other respectable man, will want nothing to do with any of us. Lord! Look who's coming!ที่ฉันรู้ก็คือตอนนี้เขาหรือผู้ชายที่น่านับถือทั้งหลาย จะไม่ต้องการติดต่อกับพวกเราอีกแล้ว พระเจ้า ดูสิว่าใครกำลังมา
Having contact between the generations.มีการติดต่อกันระหว่างรุ่น
Sources close to the VLA report they have been contacted by some form of intelligent being living outside our solar system.แหล่งข่าวใกล้ชิดรายงาน วีเอลแอ พวกเขาได้รับการติดต่อ โดยรูปแบบของการ เป็นอัจฉริยะบาง ที่อาศัยอยู่นอก ระบบสุริยะของเรา

การติดต่อ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
連絡[れんらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การติดต่อ
Back to top