ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กว้างใหญ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กว้างใหญ่*, -กว้างใหญ่-

กว้างใหญ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กว้างใหญ่ (v.) be roomy See also: be wide, be spacious Syn. กว้าง, กว้างขวาง Ops. คับแคบ
กว้างใหญ่ (adj.) vast See also: large, immense Syn. กว้าง, กว้างขวาง Ops. คับแคบ
กว้างใหญ่ไพศาล (v.) be vast See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา
กว้างใหญ่ไพศาล (adj.) vast See also: wide, broad, extensive, great, expansive Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา
English-Thai: HOPE Dictionary
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
avenue(แอฟ'วะนิว) n. ถนนกว้างใหญ่,ถนนเอก,วิถีทาง,เส้นทาง,ลู่ทาง, Syn. thoroughfare, lane,approach,walk)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น
beamy(บี'มี) adj. เปล่งแสง,เป็นคานที่กว้างใหญ่,มีเขาเป็นกิ่งก้าน, See also: beaminess n. ดูbeamy
boulevard(บูล'ละวาร์ด') n. ถนนกว้างใหญ่ในเมืองมักมีต้นไม้อยู่ข้างทาง,ถนนสายสำคัญในเมือง
cosmic(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
cosmical(คอซ'มิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับจักรวาล,อวกาศหรือความกว้างใหญ่ไพศาลอย่างหาที่สุดไม่
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
flood(ฟลัด) n. น้ำท่วม,อุทกภัย. -Phr. (the Flood น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ไบเบิล) ,การไหลบ่าของกระแสน้ำ,น้ำขึ้น,ไฟส่องที่จ้ามากที่มีลำแสงกว้างใหญ่. vt. ท่วม,เต็มไปด้วย,น้ำขึ้น,สองแสงจ้า. vi. ท่วม,ไหลบ่า., See also: floodable adj. flooder n. คำที่มี
floodlight n.v. (ส่อง) แสงสว่างจ้ามากที่มีลำกว้างใหญ่
macrocosm(แมค'ระคอซ'ซึม) n. โลกกว้างใหญ่ไพศาล,จักรวาล,สิ่งที่ซับซ้อน,ส่วนทั้งหมด
mall(มอล) n. บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเป็นที่เดินเล่น (มักมีต้นไม้ที่ให้ร่มเงา) ,แถบที่ดินที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างถนนสองสาย,ตะลุมพุก,ทางเดินเล่นที่มีหลังคา. vt. ทุบตี,ทำลาย,ทำให้เสียโฉม
overall(โอ'เวอะออล) adv.,adj. ทั้งหมด,รวมทั้งสิ้น,กล่าวโดยสรุป., See also: overalls n.,pl. กางเกงทำงานหลวม ๆ ที่มีสายคาดไหล่,เสื้อคลุมกว้างใหญ่,กางเกงกันเปื้อน,กางเกงรัดรูปของทหาร, Syn. all-inclusive
pampas(แพม'พัซ) n. ที่รอบกว้างใหญ่ ๆ ที่มีหญ้าขึ้น
pangolin(แพง'โกลิน) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเกล็ดกว้างใหญ่ ซ้อนกัน มันกินมดที่มีลำตัวเป็นเกล็ดใหญ่., Syn. scaly aneater
parklandn. บริเวณทุ่งหญ้ากว้างใหญ่มีต้นไม้ขึ้นเป็นกลุ่ม ๆ
prairie(แพร'รี) n. ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ (ที่แทบจะไม่มีต้นไม้) ,ทุ่งหญ้า
seine(เซน) n.,vt. (จับปลาด้วย) อวนกว้างใหญ่ที่ใช้แขวนแนวตั้งตรงลงไปในน้ำ, See also: seiner n.
spacious(สเพ'เชิส) adj. มีเนื้อที่มาก,กว้างขวาง,กว้างใหญ่ไพศาล, See also: spaciousness n., Syn. capacious
spread(สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา., See also: spreadable adj. -S...
steppe(สเทพ) n. ที่ราบกว้างใหญ่ (โดยเฉพาะที่ไม่มีต้นไม้) -Phr. (The Steppes ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ในรัสเซีย) ,=Kirghiz Steppe (ดู)
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless
wilderness(วิล'เดอะนิส) n. บริเวณรกร้างว่างเปล่า,บริเวณกว้างใหญ่ไพศาล,จำนวนมหาศาล
English-Thai: Nontri Dictionary
expanse(n) พื้นที่กว้างใหญ่,สิ่งที่ขยายออก,การขยาย
extensive(adj) กว้างใหญ่,แพร่หลาย,ครอบคลุม,กว้างขวาง
spacious(adj) กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
vast(adj) กว้างใหญ่,ไพศาล,มากมาย,กว้างขวาง,มหึมา
vastness(n) ความกว้างใหญ่,ความไพศาล,ความมากมาย,ความกว้างขวาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea ทะเล ระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ถึง 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก พื้นน้ำทะเล เชื่อมติดต่อถึงกันโดยตลอดทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถแพร่กระจาย ถึงกันได้อย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
spacious (adj.) กว้างใหญ่ See also: มหาศาล, ไพศาล Syn. roomy, vast
all-embracing (adj.) กว้างใหญ่ไพศาล See also: กว้างขวาง Syn. wide-ranging, broad, wide
cosmic (adj.) กว้างใหญ่ไพศาล Syn. vast, huge
sweeping (adj.) กว้างใหญ่ไพศาล See also: กว้างขวาง Syn. wide-ranging, broad, wide, all-embracing
wide-ranging (adj.) กว้างใหญ่ไพศาล See also: กว้างขวาง Syn. broad, wide, all-embracing
capaciousness (n.) ความกว้างใหญ่
enormousness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. greatness, vastness Ops. tininess
greatness (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, vastness Ops. tininess
immensity (n.) ความกว้างใหญ่มาก See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, greatness, vastness Ops. tininess
mare (n.) พื้นที่ราบและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์ ดาวพุธ หรือดาวอังคาร Syn. moonscape, rill
maria (n.) บริเวณที่ราบสีดำและกว้างใหญ่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร Syn. mare
range (n.) บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์ Syn. rangeland
rangeland (n.) บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งเลี้ยงสัตว์
reg (n.) บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
roominess (n.) ความกว้างใหญ่ Syn. capaciousness
steppe (n.) ที่ราบกว้างใหญ่ซึ่งไม่มีต้นไม้ Syn. plain, prairie
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our love is like the ocean. Endless and deep, always flowing."ความรักของเราเหมือนมหาสมุทร กว้างใหญ่ ลึกล้ำ ไหลเรื่อยไป
Now it's endless.กว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดเลยล่ะ
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์
Though the streams are swollenถึงแม้ว่าสายธารอันกว้างใหญ่
Mahatma Gandhi was not the commander of armies nor a ruler of vast lands.มหาตมะ คานธี ไม่ใช่ผู้บัญชาการกองทัพ หรือผู้ปกครองดินแดนกว้างใหญ่
Where it's flat and immense And the heat is intenseที่ซึ่งเป็นที่ราบอันกว้างใหญ่ และมีแสงแดดอันร้อนแรง
"stared into the illimitable gulf of the unknown...จ้องมองอ่าวอันกว้างใหญ่ไร้ขีดจำกัด ของสิ่งที่เขามิอาจรู้ได้
The net is vast and infinite.ระบบเครือข่ายมันกว้างใหญ่ซะเหลือเกิน...
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน
That's a lot of world for one man.โลกนี้กว้างใหญ่ท้าทาย
In all that srawling city there was everything except an endเมืองที่กว้างใหญ่มีทุกอย่างยกเว้นจุดจบ
The sea's so endless You can't see anything.ทะเลแสนกว้างใหญ่ ไม่มีที่สิ้นสุด คุณมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากผืนน้ำ.
Wow. China is so big.ว๊าว.แผ่นดินจีนนั้นช่างกว้างใหญ่ไพศาลนัก
I fell for those broad shoulders.หม่อมฉันเห็นแต่เพียงชายที่มีแค่ไหล่กว้างใหญ่
This place is gigantic.สถานที่นี้กว้างใหญ่ไพศาล
Everything from the lamppost all the way to Castle Cair Paravel on the Eastern Ocean, every stick and stone you see, every icicle is Narnia.ปราสาทแคร์พาราเวล... จนถึงมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งบูรพา ทุกๆ กิ่งของต้นไม้ และก้อนหินทุกก้อนที่เธอเห็น ต่างมีความพิเศษ นาร์เนียคือ...
Here we are, our two feets in the snow, in this country too large for us.มาจนถึงนี่แล้วสิ ด้วยเท้าทั้งสองข้างของเราที่ย่ำลงไปบนหิมะ ผืนทวีปนี้ช่างกว้างใหญ่จนเกินไปสำหรับพวกเรา
The land of the Hans is large.แผ่นดินของฮั่นกว้างใหญ่
Never before has the battlefield been so vast and never before has the fighting been so gruesome.ไม่เคยมาก่อนที่สนามรบจะกว้างใหญ่ และไม่เคยมาก่อน ที่การรบจะดุเดือดโหดร้าย
A shining jewel in a vast, dark universe.อัญมณีที่เปล่งประกายในจักรวาลที่มืดมิด และกว้างใหญ่ไพศาล
In the continental u.S.ในโลกที่กว้างใหญ่ของอเมริกา
I continue to love the vast blue sky,ฉัน... จะยังรักท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นี้ต่อไป
You were always so gentle.เหมือนท้องทะเลที่กว้างใหญ่ ลึก และก็สงบ
Summoning the Brethren Court, then, is it?โลกเราเคยกว้างใหญ่กว่านี้
Your potential is endless like the skyศักยภาพเธอนั้นกว้างใหญ่ดั่งท้องฟ้า
# Poseidon is running on the wide sea # with his cobalt color memory.เทพโพไซดอนกำลังวิ่งอยู่บนทะเลอันกว้างใหญ่ ด้วยความทรงจำสีโคบอลท์
So I would go down there and even though it was such a big place,ผมเลยหนีไปที่นั่น แม้ที่นั่นจะกว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่า...
The sky was blue, and high above the moon was new, and so was loveท้องฟ้ากว้างใหญ่สีคราม พระจันทร์สดใส เหมือนความรักของเรา
"turning and turning in the widening gyre...วนไปวนมา ในวงเวียนอันกว้างใหญ่
For me, it was a much bigger world.สำหรับผม มันเป็นโลกที่กว้างใหญ่
Not as long as I have my boat and the open water.ไม่ตราบเท่าที่ผมยังมีเรือลำนี้ กับทะเลที่กว้างใหญ่
Well, I believe it's a large hotel and office complex in Washington, Jack.ครับ ผมเชื่อว่ามันจะเป็นโรงแรมที่กว้างใหญ่ และสำนักงานใหญ่ในวอร์ชิงตัน แจ็ค
/He was looking to get /ahead in the world, /but was having a problemเขาหวังจะก้าวไปในโลกที่กว้างใหญ่ แต่มีปัญหากับพาหนะเขาซะก่อน
# Because the world's one big stageเพราะโลกคือเวทีอันกว้างใหญ่
In these vast foodlots, trampled by millions of cattle, not a blade of grass grows.ในสวนเนื้ออันกว้างใหญ่นี้ วัวนับล้านเดินย่ำไปมา โดยไม่มีแม้แต่หญ้าสักต้น
Barely 20 years ago, Borneo, the 4th largest island in the world, was covered by a vast primary forest.เมื่อ 20 ปีที่แล้ว, บอร์เนียว เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ปกคลุมด้วยผืนป่า อันกว้างใหญ่ไพศาล
I have seen desert expanses baking in the sun.ฉันเห็นทะเลทรายกว้างใหญ่ กลางแสงอาทิตย์
He was really brave to sail his tiny ship over a really big ocean.เขากล้าที่จะใช้เรือลำเล็ก ท่องทะเลกว้างใหญ่ไพศาล
But before we go there, we need to go back to a time where it all started, when God was getting busy with the creation of the universe, where there was only cosmic goo.แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงมัน เราต้องย้อนเวลากลับไปสู่จุดเริ่มต้น เมื่อพระเจ้ามัวแต่ยุ่งอยู่กับการสร้างจักรวาล ที่ซึ่งมีแต่เพียงฝุ่นผงที่กว้างใหญ่ไพศาล
The sum of all things... the spirit of the universe... seems so immensely vast.ผลรวมของทุกสิ่ง ... จิตวิญญาณแห่งจักรวาล เหมือนจะกว้างใหญ่ไพศาลเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กว้างใหญ่
Back to top