ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

moonscape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *moonscape*, -moonscape-

moonscape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
moonscape (n.) ภาพพื้นผิวดวงจันทร์
moonscape (n.) บริเวณที่โล่งเหมือนพื้นผิวดวงจันทร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า moonscape
Back to top