ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจัดกระจาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจัดกระจาย*, -กระจัดกระจาย-

กระจัดกระจาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจัดกระจาย (v.) scatter See also: disperse, spread Syn. กระจัดพลัดพราย, ระส่ำระสาย, ขจัดพลัดพราก Ops. เป็นระเบียบ
กระจัดกระจาย (v.) scatter See also: spread, disperse Syn. กระจัดพลัดพราย, ขจัดขจาย
English-Thai: HOPE Dictionary
dispel(ดิสเพล') {dispelled,dispelling,dispels} vt. ทำให้กระจัดกระจาย,ขจัด,ทำให้หมดไป, Syn. disperse,scatter
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate,circulate,propagate
savanna(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
savannah(ซะแวน'นะ) n. ที่ราบทุ่ง,หญ้าที่ไม่มีต้นไม้หรือมีต้นไม้แต่อยู่กระจัดกระจาย,ที่ราบทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ในเขตร้อน
scatter(สแคท'เทอะ) vt.,vi.,n. (การ,ทำให้) กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง,สาด,โปรย,หว่าน,ทำให้แสงหรือรังสีหักเห,สิ่งที่กระจัดกระจาย, See also: scatterable adj. scatterer n.
scatteringadj. กระจัดกระจาย,แตกกระเจิง,แพร่กระจาย,หรอมแหรม. n. จำนวนเล็กน้อยที่อยู่กระจัดกระจาย,
sporadic(สพอแรด'ดิค) adj. เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นพัก ๆ ,เป็นระยะ,กระจัดกระจาย,บางตา., Syn. sporadical., See also: sporadically adv. sporadicity n., Syn. rare,infrequent
squander(สควอน'เดอะ) vt.,n. (การ) ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ใช้สิ้นเปลือง,ถลุง,ทำให้กระจาย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(สแทรก'เกิล) vi. หลงทาง,หลงพวก,พลัดฝูง,พลัดพราก,ล้าหลัง,กระจัดกระจาย,เรี่ยราด -straggler n., See also: stragglingly adv.
straggly(สแทรก'ลี) adj. พลัดพราก,กระจัดกระจาย, Syn. straggling
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
thin(ธิน) adj.,adv.,vt.,vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง,ผอม,น้อย, (เลี้ยง) เล็ก,อ่อน,จาง,ซีด,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดส่วนสำคัญ,ไม่มีสี., See also: thinly adv. thinness n., Syn. slim,skinny
English-Thai: Nontri Dictionary
scatter(vi) กระจัดกระจาย,แยกย้ายกันไป,แตกกระเจิง
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
splatter(vt) กระจัดกระจาย,กระเซ็น,สาดน้ำ,พูดไม่คล่อง
sporadic(adj) เป็นพักๆ,ประปราย,เป็นระยะๆ,กระจัดกระจาย
squander(vt) ถลุง,ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย,ทำให้กระจัดกระจาย
straggle(vi) เรี่ยราด,กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก
stray(adj) กระจัดกระจาย,หลงทาง,พลัดพราก,เร่ร่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dispersionการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู scatter] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatterการกระจัดกระจาย, การกระจาย [ดู dispersion] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
scatteringการกระจัดกระจาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discreteแยกได้ชัดเจน,กระจัดกระจาย,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เกาะติดกัน,ตัวเลขที่ได้มาจากการนับ [การแพทย์]
Displacementการย้ายที่,การเคลื่อนหลุด,การกระจัดกระจาย,การเคลื่อนหลุด,กระดูกหักที่เคลื่อนจากที่,การไล่ที่,การเคลื่อนที่,การเคลื่อนตำแหน่ง,การไล่ที่,การขจัด [การแพทย์]
Settlement การตั้งถิ่นฐาน การตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่ม หรือการตั้งถิ่นฐานอย่างกระจัดกระจาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be all over the place (idm.) กระจัดกระจาย See also: อยู่ไม่เป็นที่, ไม่เรียบร้อย
break (vi.) กระจัดกระจาย
scattered (adj.) กระจัดกระจาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด Syn. strewed
scattering (adj.) กระจัดกระจาย See also: แตกกระเจิง, แพร่กระจาย Syn. uneven
sporadic (adj.) กระจัดกระจาย See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ Syn. isolated, separate, unconnected
straggle (vi.) กระจัดกระจาย See also: เรี่ยราด
strewed (adj.) กระจัดกระจาย See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด
unconnected (adj.) กระจัดกระจาย See also: บางตา, ห่างๆ, กระจายๆ Syn. isolated, separate
dot about (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot around, scatter about
dot around (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot about, scatter about
scatter about (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot around
scatter about (phrv.) กระจัดกระจายอยู่ทั่ว See also: เรียงรายอยู่เต็ม, เกลื่อนกลาด Syn. dot about
blow off (phrv.) กระจัดกระจายไปด้วยแรงหรือแรงลม
chuck about (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling about, hurl about, throw about, toss about
chuck around (phrv.) ทำให้กระจัดกระจาย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fling about, hurl about, throw about, toss about
diffuse (adj.) ซึ่งกระจัดกระจาย See also: ซึ่งกระจายออกไป, แพร่กระจาย Syn. expandable, expansive Ops. contractile, contractable, compressible
diffusely (adv.) อย่างกระจัดกระจาย
diffuseness (n.) การกระจัดกระจาย See also: การแพร่กระจาย
diffusion (n.) การกระจัดกระจาย See also: การแพร่กระจาย Syn. scatter, speard
disperse (vt.) ทำให้กระจัดกระจาย See also: ทำให้แพร่หลาย, ทำให้แพร่กระจาย Syn. scatter, disband
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell me I am not seeing a roomful of human bodies half-open,scattered and forgotten about. They're unclaimed bodies.บอกฉันสิว่าฉันไม่ได้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยศพที่มีผ้าคลุมครึ่งตัว กระจัดกระจาย และถูกลืมทิ้งไว้
Separated, migrating north or south.กระจัดกระจายกันอยู่ ทางเหนือหรือใต้
"There comes a time when all the cosmic tumblers have clicked into place ... and the universe opens itself up for a few seconds ... to show you what's possible.""มีช่วงเวลาหนึ่งที่ความกระจัดกระจาย ในห้วงอวกาศเริ่มเข้าที่" "และจักรวาลเปิดตัวมันเองไม่กี่วินาที" "เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรเป็นไปได้"
Our memories scattered to the winds?ความทรงจำกระจัดกระจาย
When a mirror has been broken, shattered pieces scattered on the groundแม้แต่เศษกระจกแตกร้าว กระจัดกระจายบนพื้นดิน
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม
Walking down those stairs are unsafe for pregnant ladies.แต่ทำไมต้องปาเอกสารกระจัดกระจาย
Goddam horse spooked, and the mules took off and scattered food everywhere.ไอ้ม้าเวรตกใจตื่น พวกล่อก็เลยหนีกระเจิง ของกินกระจัดกระจายไปหมด
But the German tribe doesn't just live in Germany.แต่คนเยอรมันกระจัดกระจายไปทั่วเลยแฮะ
February 14.ทำให้ห้อง 3-A,ที่กระจัดกระจายทำงานยากหนึ่งอย่างด้วยกันได้
It's scattershot.มันกระจัดกระจายเกินไป
Tornados hop.ทอร์นาโดจะพัดกระจัดกระจาย
Now, of course, all of this food is gonna have to go somewhere... so use the blue pooper scooper, and watch your step.คราวนี้ แน่ล่ะ,อาหารทั้งหมดของมัน จะต้องกระจัดกระจายไปคนละทิศ ดังนั้นใช้ที่ตักสีฟ้า -แล้วก็ ระวังเวลาเดิน
# Yeah, yeah what I've got full stock # # of thoughts and dreams that scatter#เย๊ เย สิ่งที่ฉันมีอยู่เต็มคือความคิดและความฝัน แต่มันช่างกระจัดกระจายไร้ทิศทาง
And then I was trussing the poulet rôti à la normande, which is roast chicken stuffed with chicken livers and cream cheese, and it fell on the floor and the stuffing fell out into a big gooey mess.และฉันก็หวังมากกับ พูเลต์ เรติ ลา นอร์มองเด ซึ่งก็คือไก่ยัดตับไก่ผสมครีมชีส แล้วมันก็ตกลงบนพื้นและไส้ในกระจัดกระจาย
They're usually on the corners. They don't stray.พวกเขามักอยู่ตามมุม ไม่กระจัดกระจาย
It looks like he might be testing his dispersal device.เหมือนว่าเขาทดลองจนอุปกรณ์กระจัดกระจาย
If body parts had been thrown out a window, they'd be scattered in nearby foliage.ถ้าชิ้นส่วนเหล่านี้ถูกโยนออกมาจากหน้าต่าง มันจะกระจัดกระจายอยู่ใกล้กับเศษใบไม้
We're saying the bones and the body gunk were scattered along the track here?ว้าวเรากำลังพูดว่า กระดูกและซากศพ กระจัดกระจายไปทั่วทางรถไฟที่นี่?
Yeah, they smashed every room except the nursery. That one they didn't touch.ใช่ พวกเขาทุบทุกห้องกระจัดกระจาย ยกเว้นห้องเด็กที่เขาไม่ได้แตะเลย
The army is still dispersed.กองทัพยังกระจัดกระจายกันอยู่
Energy will be dispersed, no one will die, and I will pull Arlette from that car and I will save her life.พลังงานจะถูกกระจัดกระจายออก และจะไม่มีใครตาย และผมจะช่วยอาร์เล็ตต์จากรถคันนั้น แล้วผมจะรักษาชีวิตเธอเอาไว้ได้
We believe you were performing a ritual meant to keep Zephyra's evil from spreading past the circle.เราเชื่อ คุณได้เต้นระบำในระหว่าง ประกอบพิธีกรรมเพื่อ ทำให้ปีศาจของซีไซร่า กระจัดกระจายออกไปจากวงกลม
Tools are lying about. Something's amiss.เครื่องมือถูกทิ้งกระจัดกระจาย มีบางสิ่งผิดปกติ
When they were routed to D.C., an entirely separate file was created.แต่เมื่อพวกเขา ย้ายแฟ้มไปที่ ดี.ซี. เอกสารทุกอย่าง เลยกระจัดกระจาย
I'm having Destiny's computer run a program that'll plot back some of these dispersion patterns.ผมได้ให้คอมพิวเตอร์ของยานDestiny รันโปรแกรม ที่เขียนเส้นรูปแบบ ของสิ่งที่กระจัดกระจายเหล่านี้
Ships, hundreds of them scattered in pieces as far as the eye can see.ยานหลายร้อยลำเลยล่ะ กระจัดกระจายเป็นชิ้นส่วน เท่าที่เราจะพอมองเห็นได้นะ
A mystery rooted in the foundation of reality, a puzzle with pieces scattered across the length and breadth of the universe itself.รากฐานอันลึกลับ ในรากฐานของความเป็นจริง ชิ้นส่วนของปัญหาที่กระจัดกระจายไป
Black holes are small but incredibly massive objects scattered throughout the universe.หลุมดำเป็นวัตถุขนาดเล็ก แต่มีขนาดใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ กระจัดกระจายไปทั่วจักรวาล แรงโน้มถ่วงที่รุนแรง ของหลุมดำ
I saw a lot of rags thrown around the room.ฉันเห็นแต่เศษผ้า กระจัดกระจายเต็มห้อง
Well, your B.F.F. Cass brought the hell wall tumbling down, and you, pathetic infant that you are, shattered into pieces.ก็ เพื่อนรักของเธอ แคส ทำลายกำแพงบนหัวนายลง แล้วตอนนี้ นายก็กลายเป็นทารกน้อยๆผู้น่าสมเพช กระจัดกระจายเป็นส่วนๆ
♪ Scattered all around the floor ♪# หล่นกระจัดกระจายอยู่เต็มพื้น #
We're scattered and weak.เรากระจัดกระจาย และ อ่อนแอ
Well, your B.F.F. Cass brought the hell wall tumbling down, and you, pathetic infant that you are, shattered into pieces.เพื่อนรักนายแคส ทำลายกำแพงกั้นนรก และตอนนี้นายกลายเป็น ทารกน่าสมเพชอย่างที่เป็น กระจัดกระจายเป็นส่วนๆ
Suddenly you have my full attention.ไม มากมายกระจัดกระจาย บ้างก็สูญหาย
Afterwards, my father took off in a rage, and the rest of my family scattered.ภายหลังจากนั้น พ่อของฉัน จมอยู่ในความเดือดดาลคลุ้มคลั่ง และครอบครัวที่เหลือของฉัน ก็กระจัดกระจายไปทั่วตามหัวระแหงต่างๆ
I don't like all this stray energy floating around.ฉันไม่ชอบเลยที่พลัง มันกระจัดกระจายแบบนี้
Our energies are flying everywhere all at once with no rhyme or reason.พลังของเราล่องลอย\ กระจัดกระจายอยู่ทุกแห่งหน เกิดขึ้นหายไป อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย
And a wendigo don't leave no scraps.เพราะเวนดิโก้ก็ไม่ทิ้งชิ้นส่วนกระจัดกระจาย
♪ Of thoughts and dreams that scatter ♪ไปด้วยความคิดและความฝันที่กระจัดกระจาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจัดกระจาย
Back to top